Teksti suurus:

Saaremaa kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.10.2018
Avaldamismärge:RT I 2002, 42, 275

Saaremaa kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused1

Vastu võetud 14.05.2002 nr 162

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 2002, 6, 21) § 5 lõike 4 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 30. mai 2000. a määruse nr 173 «Kaitsealuste parkide kaitse-eeskiri» (RT I 2000, 43, 272) § 1 lõikega 3.

§ 1. Koikla park

(1) Koikla park asub Leisi vallas Koikla külas ja on kaitse alla võetud Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee 3. aprilli 1965. a otsusega nr 32.

(2) Koikla pargi välispiir kulgeb Koikla–Lõpi tee ja maaüksuse 40302:004:0013 idaservas oleva põhja-lõunasuunalise kiviaia ristumiskohast mööda kiviaeda põhja suunas kuni ristumiseni kagu-loodesuunalise külateega, pöördub piki nimetatud tee lõuna- ja lääneserva loodesse kuni ristumiseni edela-kirdesuunalise külavaheteega, pöördub mööda tee idaserva lõunasse kuni ristumiseni Koikla–Lõpi teega ning kulgeb piki tee põhjaserva kagu suunas kuni ristumiseni maaüksuse 40302:004:0013 idaservas oleva kiviaiaga.

§ 2. Kuressaare lossipark

(1) Kuressaare lossipark asub Kuressaare linnas ja on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218 «Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis» (ENSV Teataja 1959, 36, 182; RT I 1997, 49, 799; 1999, 102, 909).

(2) Kuressaare lossipargi välispiir kulgeb Lossi ja Pargi tänava ristmikust piki Pargi tänava kaguserva kuni ristumiseni Kalda puiesteega, mööda selle lääne- ja kirdeserva ümber kindluse kuni Staadioni tänavani, mööda selle loodeserva kuni ristumiseni Allee tänavaga ning mööda Allee tänava edelaserva kuni Lossi ja Pargi tänava ristmikuni.

(3) Kuressaare lossipargi sisepiir kulgeb mööda kindluse vallikraavi väliskülge ääristavat kaitserinnatist (glassiid).

§ 3. Kärla park

(1) Kärla park asub Kärla alevikus ning on kaitse alla võetud Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee 19. mai 1959. a otsusega nr 71.

(2) Kärla pargi välispiir kulgeb Kärla jõe põhjakalda ja Sõmera–Kärla–Uduvere maantee ristumiskohast piki maantee idaserva üle silla edela suunas kuni ristumiseni Kärla–Kogula teega, pöördub mööda selle kirdeserva kagusse kuni ristumiseni kirde-edelasuunalise asfaltteega Vallamaja maaüksuse (37301:002:0234) läänenurgas, pöördub piki tee loodeserva kirdesse kuni Klubi maaüksuse (37301:002:0283) põhjanurgani, jätkub sealt mõttelise sirgjoonena kirde suunas kuni Jõe 3 maaüksuse (37301:002:0156) läänenurgani, kulgeb mööda Jõe 3 maaüksuse ja Jõe 5 maaüksuse (37301:002:0136) piire kirde suunas ristumiseni Kärla jõega, ületab jõe ning kulgeb piki jõe põhjakallast lääne suunas kuni Ülejõe 2 maaüksuse (37301:002:0197) edelanurgani, pöördub piki selle piiri põhja kuni ristumiseni loode-kagusuunalise pinnasteega, pöördub piki seda loodesse kuni ristumiseni Sõmera–Kärla–Uduvere maanteega ning kulgeb piki maantee kaguserva edelasse kuni ristumiseni Kärla jõe põhjakaldaga.

§ 4. Mõntu park

(1) Mõntu park asub Torgu vallas Mõntu külas ning on kaitse alla võetud Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee 19. mai 1959. a otsusega nr 71.

(2) Mõntu pargi välispiir kulgeb Kuressaare–Sääre maantee idaserva ja Kalda maaüksuse (80701:002:0249) edelapunkti ristumiskohast piki maaüksuse piiri kagu suunas kuni ristumiseni Ranna maaüksuse (80701:002:0243) piiriga, mööda selle maaüksuse piiri kagu suunas kuni mereni, piki nulljoont lõuna suunas kuni ristumiseni Suurniidi maaüksuse põhjapiiriga, pöördub mööda seda loode suunas kuni ristumiseni Kuressaare–Sääre maanteega ning mööda maantee idaserva põhja suunas kuni ristumiseni Kalda (80701:002:0249) maaüksuse edelanurgaga.

§ 5. Pidula park

(1) Pidula park asub Kihelkonna vallas Pidula külas ning on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218 «Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis».

(2) Pidula pargi välispiir kulgeb Pärna maaüksuse (30101:004:0337) edelanurgast mööda põhja-lõunasuunalise külavahetee idaserva põhja suunas, seejärel mööda kiviaeda kagusse kuni ristumiseni Pidula mõisa maaüksuse piiriga, kulgeb mööda seda kuni ristumiseni põhja-lõunasuunalise külavaheteega ning pöördub piki tee idaserva põhja suunas kuni ristumiseni Pärna maaüksuse (30101:004:0337) edelanurgaga.

§ 6. Pädaste park

(1) Pädaste park asub Muhu vallas Pädaste külas ning on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218 «Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis».

(2) Pädaste pargi välispiir kulgeb Pädaste mõisa maaüksuse (47801:007:0397) kirdenurgast mööda ida-läänesuunalist kiviaeda lääne suunas kuni ristumiseni põhja-lõunasuunalise kraaviga, pöördub mööda kraavi lõunasse kuni ristumiseni kirde-edelasuunalise külavaheteega, pöördub mööda külavaheteed kirdesse kuni Kärme maaüksuse (47801:007:0362) loodenurgani, kulgeb mööda nimetatud maaüksuse piiri kirde suunas kuni selle kirdenurgani, mööda Kärme maaüksuse piiri kagusse ja edelasse kuni ristumiseni loode-kagusuunalise kiviaiaga, piki kiviaeda kagusse kuni Rehemäe maaüksuse (47801:007:0649) kirdenurgani, pöördub piki nimetatud maaüksuse kirde- ja edelaserva kirdesse kuni maaüksuse kirdetipuni Rehe maaüksuse (47801:007:0651), Välja maaüksuse (47801:007:0479), Uievälja maaüksuse (47801:007:0481) ja Pädaste mõisa maaüksuse (47801:007:0398) ristumiskohas, edasi loodesse piki loode-kagusuunalist kiviaeda Pädaste mõisa maaüksusel (47801:007:0398) kuni ristumiseni Liiva–Simisti maanteega, ületab maantee ja kulgeb mööda maantee teemaa põhjaserva algul läände ja siis piki maantee ääres olevat kiviaeda loodesse kuni ristumiseni Pädaste mõisa maaüksuse (47801:007:0398) põhjapiiriga, ületab maantee ning ühtib Pädaste mõisa maaüksuse (47801:007:0397) kirdenurgaga.

§ 7. Tumala park

(1) Tumala park asub Orissaare vallas Tumala külas ning on kaitse alla võetud Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee 3. aprilli 1965. a otsusega nr 32.

(2) Tumala pargi välispiir kulgeb Välja maaüksuse (55001:006:0219) idapiiri ja külavahetee ristumiskohast mööda tee vasakut serva algul itta ja siis põhja kuni ristumiseni ida-läänesuunalise kiviaiaga, piki seda läände kuni ristumiseni põhja-lõunasuunalise kiviaiaga, sealt mõttelise sirgjoonena lääne suunas kuni ristumiseni Välja maaüksuse (55001:006:0219) idapiiriga ning mööda seda edelasse kuni ristumiseni külavaheteega.

1 92/43/EMÜ (EÜT L 206, 21.05.1992); 79/409/EMÜ (EÜT L 103, 2.04.1979)

Peaminister Siim KALLAS

Põllumajandusminister
keskkonnaministri ülesannetes Jaanus MARRANDI

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json