Teksti suurus:

Läänemaa kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.10.2006
Avaldamismärge:RT I 2002, 42, 277

Läänemaa kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused1

Vastu võetud 14.05.2002 nr 164

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 2002, 6, 21) § 5 lõike 4 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 30. mai 2000. a määruse nr 173 «Kaitsealuste parkide kaitse-eeskiri» (RT I 2000, 43, 272) § 1 lõikega 3.

§ 1. Haapsalu lossipark

(1) Haapsalu lossipark asub Haapsalu linnas ning on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218 «Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis» (ENSV Teataja 1959, 36, 182; RT I 1997, 49, 799; 1999, 102, 909).

(2) Haapsalu lossipargi piir kulgeb mööda katastriüksuse Linnus (18301:005:0017) piiri.

§ 2. Koluvere park

(1) Koluvere park asub Kullamaa vallas ning on kaitse alla võetud Haapsalu Rajooni RSN Täitevkomitee 21. novembri 1984. a otsusega nr 267.

(2) Koluvere pargi piir kulgeb Liivi jõe paremkaldal loode-kagusuunalise magistraalkraavi suubumiskohast mööda kraavi kagu suunas kuni kivimüürini Risti–Virtsu maantee läänepoolse teemaa ääres, mööda seda lõuna suunas kagu-loodesuunalise Koluvere–Kalju teeni, mööda selle põhjapoolset serva 85 m loode suunas kuni põhja-lõunasuunalise aiani, mööda aeda põhja ja seejärel loode suunas endise Koluvere hooldekodu parkla põhjanurgani, mööda parkla piiret edela suunas kuni Koluvere–Kalju teeni, mööda seda loode suunas kuni kirde-edelasuunalise asfaltteeni, mööda teed põhja suunas kuni selle lõpuni, pöörab sealt täisnurga all itta ja jõuab Liivi jõe paisutatud pargitiigi kaldale, edasi kulgeb piki kallast põhja suunas kuni kinnistu 34202:001:1600 lõunanurgani, läheb risti üle Liivi jõe idakaldale ning mööda jõe kallast lõuna suunas kuni Liivi jõe läänekalda ja loode-kagusuunalise magistraalkraavi suubumiskohani.

§ 3. Liivi park

(1) Liivi park asub Kullamaa vallas Liivi külas ja on kaitse alla võetud Haapsalu Rajooni RSN Täitevkomitee 21. novembri 1984. a otsusega nr 267.

(2) Liivi pargi piir kulgeb Liivi–Üdruma maanteelt katastriüksuse 34201:001:0990 idanurgast mööda selle põhjapiiri lääne suunas kuni parki ümbritseva kiviaiani, mööda kiviaeda lääne, põhja ja ida suunas kuni Liivi–Üdruma maanteeni ning mööda maanteed lõunasse kuni katastriüksuse 34201:001:0990 idanurgani.

(3) Liivi pargi teise lahustüki piir kulgeb ümber pargi juurde kuuluva 0,3 km pikkuse allee 20 meetri kaugusel pargist Liivi–Üdruma maanteele suunduva tee teemaast.

§ 4. Palivere park

(1) Palivere park asub Taebla vallas Vidruka külas ning on kaitse alla võetud Haapsalu Rajooni RSN Täitevkomitee 21. novembri 1984. a otsusega nr 267.

(2) Palivere pargi piir kulgeb katastriüksuse 77601:003:0930 läänenurgast lõuna, ida ja kagu suunas kuni Veskimäe teeni, pöörab läände piki õunaaia ja pargipuistu vahelist kõlvikupiiri kuni ida-läänesuunalise kuivenduskraavini, läheb mööda seda Kõnnu–Vidruka teeni, mööda teed 50 m loode suunas kuni magistraalkraavini, piki seda kirde ja põhja suunas kuni biopuhasti ida-läänesuunalise muldevallini, mööda seda ida suunas kuni Palivere Eriinternaatkooli saun-pesumaja läänenurgani ning sealt ida suunas kuni katastriüksuse 77601:003:0930 läänenurgani.

§ 5. Pürksi park

(1) Pürksi park asub Noarootsi vallas Pürksi külas ning on kaitse alla võetud Haapsalu Rajooni RSN Täitevkomitee 21. novembri 1984. a otsusega nr 267.

(2) Pürksi pargi piir kulgeb mööda katastriüksuse Pürksi mõis (52001:005:3550) piiri.

§ 6. Uuemõisa park

(1) Uuemõisa park asub Ridala vallas Uuemõisa alevikus ning on kaitse alla võetud Haapsalu Rajooni RSN Täitevkomitee 21. novembri 1984. a otsusega nr 267.

(2) Uuemõisa pargi piir kulgeb mööda Mõisa tee idaserva loode suunas kuni mõisaesise väljaku läänenurgani, mööda väljaku serva kirde suunas kuni katastriüksuse 67401:009:0720 läänepiirini, mööda selle lääne- ja lõunapiiri kuni katastriüksuse 67401:009:0022 läänepiirini ning mööda selle lääne- ja lõunapiiri kuni Masti tänavani, mööda Masti tänava lääneserva kagu suunas Haapsalu–Ääsmäe maantee teemaani ning mööda teemaa piiri lääne suunas kuni Mõisa teeni.

§ 7. Vatla park

(1) Vatla park asub Hanila vallas Vatla külas ning on kaitse alla võetud Haapsalu Rajooni RSN Täitevkomitee 21. novembri 1984. a otsusega nr 267.

(2) Vatla pargi piir kulgeb Nehatu ja Vatla–Tõstamaa teeristist lõuna suunas kuni katastriüksuse 19502:002:0019 kirdepiirni, mööda seda loode ja edela suunas kuni triiphoone kagunurgani, mööda triiphoone välisseina edelasse ja loodesse ning mööda selle mõttelist sirgjoonelist pikendust kuivenduskraavini, mööda kraavi kuni Vatla–Nehatu teeni ning mööda selle läänepoolset teemaad Nehatu ja Vatla–Tõstamaa teeristini.

1 92/43/EMÜ (EÜT L 206, 21.05.1992); 79/409/EMÜ (EÜT L 103, 2.04.1979)

Peaminister Siim KALLAS

Põllumajandusminister
keskkonnaministri ülesannetes Jaanus MARRANDI

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json