Teksti suurus:

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse põhimäärus

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.05.2007
Avaldamismärge:RTL 2005, 107, 1651

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse põhimäärus

Vastu võetud 24.10.2005 nr 44

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 ja § 49 lõike 1 punkti 10 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 kinnitatud «Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise kord».

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Registrite ja Infosüsteemide Keskus

(1) Registrite ja Infosüsteemide Keskus (edaspidi Keskus) on Justiitsministeeriumi hallatav riigiasutus. Keskuse ingliskeelne nimetus on «Centre of Registers and Infosystems».

(2) Oma ülesannete täitmisel esindab Keskus riiki.

§ 2. Asukoht

Keskus asub Tallinnas. Keskuse postiaadress on Lõkke tn 4, 19081 Tallinn.

§ 3. Aruandekohustus

(1) Keskus on aruandekohustuslik ministri ees, kes teostab Keskuse üle teenistuslikku järelevalvet õigusaktidega sätestatud korras.

(2) Keskuse tegevust koordineerib Justiitsministeeriumi kantsler ja Justiitsministeeriumi struktuuriüksused Justiitsministeeriumi osakondade põhimäärustes sätestatud korras.

§ 4. Revideerimise kord

Keskust revideerib Justiitsministeeriumi siseauditiosakond, Riigikontroll ja teised selleks volitatud asutused.

§ 5. Finantseerimine ja eelarve

(1) Keskusel on oma eelarve ja pangaarved.

(2) Keskuse eelarve kinnitab, muudab ja eelarve täitmist kontrollib justiitsminister või tema poolt volitatud isik.

(3) Keskuse kulud kaetakse riigieelarvest ja majandustegevusest laekuvast tulust, rahvusvahelistes koostööprojektides osalemisest tulenevatest eraldistest ning Euroopa Liidu poolt eraldatud vahenditest.

(4) Majandustegevusest laekuvast tulust üleplaaniline ehk kinnitatud eelarvet ületava tulu kasutamine otsustatakse eelarvemenetluseks ettenähtud korras.

§ 6. Keskuse sümboolika

(1) Keskusel on sõõrikujuline 35-millimeetrise läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemist äärt mööda on sõnad «Registrite ja Infosüsteemide Keskus».

(2) Keskuse struktuuriüksustel võivad olla oma nimega dokumendiplangid ja pitsat, kui see on ette nähtud struktuuriüksuse põhimääruses.

2. peatükk
KESKUSE TEGEVUSVALDKOND JA PÕHIÜLESANDED

§ 7. Keskuse tegevusvaldkond

Keskuse tegevusvaldkonnaks on Justiitsministeeriumi valitsemisala registrite ja infosüsteemide arendamine ja haldamine ning side- ja infotehnoloogiaalaste teenuste pakkumine.

§ 8. Keskuse ülesanded

(1) Keskuse tegevusvaldkonnast tulenevalt on Keskusel teenindatavate asutuste infosüsteemide arendamisel ja haldamisel ning andmekogude pidamisel järgmised põhiülesanded:
1) korraldab ja teostab ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste ja teenindavate asutuste info- ja sidesüsteemide hankimist, tarnimist, arendamist, ekspluatatsiooni ja hooldust;
2) korraldab ja teostab hallatavate andmekogude ja -baaside andmetöötlust;
3) tagab ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste ning vastavalt kokkulepetele ka teenindavate asutuste info- ja sidesüsteemide töökindluse ning nõuetele vastava kasutatavuse ja arengusuutlikkuse;
4) osutab avalikke andmetöötlusteenuseid hallatavatest andmekogudest ja klienditeenindusfunktsioone;
5) korraldab infotehnoloogiaalast väljaõpet standard- ja spetsiaaltarkvara kasutamiseks, teeb ettepanekuid standard- ja spetsiaaltarkvara kasutamise koolituse organiseerimise ning sisu kohta;
6) tagab kasutajate tugiteenuse ja kasutajatoe pakkumise ministeeriumis ja ministeeriumi valitsemisalas olevates asutustes ning vastavalt kokkulepetele ka teenindavates asutustes;
7) teeb ettepanekuid ministeeriumi ja selle valitsemisala ning vajadusel teenindavate asutuste tööprotsesside tõhustamiseks infotehnoloogia vahendite kaudu;
8) teeb justiitsinformaatika alast koostööd kodu- ja välismaiste institutsioonidega;
9) korraldab uuringuid ja osutab muid kommertsteenuseid direktori kehtestatud korras;
10) valitseb tema valdusesse antud riigivara ning peab arvestust ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste infotehnoloogiavahendite üle;
11) korraldab ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste infosüsteemide turva- ja talituspidevuspoliitika rakendamist ja jälgib selle täitmist oma vastutuse piires;
12) teostab järelkontrolli infosüsteemide kasutamise, andmetervikluse ja turvalisuse kohta ministeeriumis ja tema valitsemisalas;
13) nõustab teisi asutusi oma valdkonnaga seotud probleemide lahendamisel;
14) täidab muid õigusaktidega määratud ülesandeid.

3. peatükk
KESKUSE STRUKTUUR JA JUHTIMINE

§ 9. Keskuse struktuuriüksused

(1) Keskuse struktuuriüksusteks on osakonnad.

(2) Osakonna koosseisu võivad kuuluda talitused ja suunad.

(3) Keskuse koosseisu kuuluvad üldosakond, süsteemiarenduse osakond, infrastruktuuride osakond, kohturegistrite osakond, õiguskaitse infosüsteemide osakond, haldusinfosüsteemide osakond ning andmetöötlus- ja infoteenindusosakond.

(4) Keskuse osakondade põhiülesanded on:
1) üldosakond korraldab ja teostab Keskuse finants- ning varahaldust, personalitööd, asutuse asjaajamist, õigusküsimuste lahendamist ning Justiitsministeeriumi ja selle valitsemisala infotehnoloogiaalaseid hankeid;
2) süsteemiarenduse osakond korraldab ja teostab infosüsteemide arendustöid vastavalt etteantud nõuetele;
3) infrastruktuuride osakond teostab infrastruktuuride ja andmeside arendamist ning haldamist, tagab nende töökindluse, kasutatavuse, arengusuutlikkuse ja järjepidevuse;
4) õiguskaitse infosüsteemide osakond korraldab õiguskaitse valdkonna infosüsteemide nõuetekohase kasutajate probleemide lahendamise ja toestamise, antud infosüsteemide andmete haldamise ja ekspluateerimise, tagab valdkonna arengusuutlikkuse ning suhtleb infosüsteemide tellijatega;
5) kohturegistrite osakond korraldab kohturegistrite infosüsteemide nõuetekohase kasutajate probleemide lahendamise ja toestamise, antud infosüsteemide andmete haldamise ja ekspluateerimise, tagab valdkonna arengusuutlikkuse ning suhtleb infosüsteemide tellijatega;
6) haldusinfosüsteemide osakond korraldab infosüsteemide nõuetekohase ekspluateerimise ja tagab valdkonna arengusuutlikkuse;
7) andmetöötlus- ja infoteenindusosakond osutab ekspluatatsioonis olevate infosüsteemide alusel andmetöötlus-, info- ja klienditeenuseid ning teeb vajadusel vastavaid arendusettepanekuid.

(5) Keskuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab justiitsminister.

§ 10. Keskuse juhtimine

(1) Keskust esindab ja selle tööd juhib Keskuse direktor, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu justiitsminister Justiitsministeeriumi kantsleri ettepanekul.

(2) Keskuse direktori äraolekul täidab direktori ülesandeid asedirektor. Asedirektori äraolekul täidab direktori või asedirektori ülesandeid direktori määratud isik.

(3) Osakonnad alluvad direktorile või asedirektorile vahetult alluvate osakonnajuhatajate kaudu.

(4) Asedirektorile alluvad vahetult kohturegistrite, haldusinfosüsteemide ning andmetöötlus- ja infoteenindusosakond.

§ 11. Direktori ja asedirektori ülesanded

(1) Keskuse direktor:
1) planeerib ja juhib Keskuse tegevust ja vastutab Keskusele põhimäärusega pandud ülesannete täitmise eest;
2) vastutab Keskuse tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest ja annab aru ministrile või tema volitatud isikule;
3) esindab Keskust suhetes riigi- ja omavalitsusorganitega, samuti teiste asutuste ja institutsioonidega ning kohtus;
4) sõlmib Keskuse nimel lepinguid ja annab volitusi Keskuse esindamiseks, sealhulgas esindamiseks kohtus;
5) koostab Keskuse eelarve eelnõu ja esitab selle justiitsministrile;
6) korraldab Keskuse tegevusega seotud õigusaktide eelnõude kavandite koostamist ja edastab vastavad ettepanekud Justiitsministeeriumile;
7) käsutab Keskuse valduses olevat riigivara ja vastutab selle säilimise eest;
8) käsutab eelarvevahendeid Keskuse ülesannete täitmiseks ning vastutab kulutuste otstarbekuse ja eelarve täpse ja sihipärase kasutamise eest;
9) annab Keskuse töö juhtimiseks ja koordineerimiseks ning asjaajamise korraldamiseks käskkirju ning suulisi või kirjalikke korralduslikke ülesandeid;
10) kehtestab Keskuse struktuuriüksuste põhimäärused, töösisekorraeeskirjad, asjaajamiskorra ja muud töö korraldamiseks vajalikud dokumendid ning tagab nende täitmise;
11) sõlmib, muudab ja lõpetab Keskuse töötajatega töölepinguid ja saadab töölähetusse;
12) teostab teenistuslikku järelevalvet Keskuse töötajate toimingute üle ning kohaldab ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi;
13) korraldab siseauditi teostamist Keskuses, sealhulgas määrab Keskuse siseauditi eest vastutava isiku;
14) täidab muid ülesandeid, mis on antud õigusaktiga või justiitsministri või tema poolt volitatud isiku poolt.

(2) Keskuse asedirektor:
1) osaleb Keskuse juhtimises ja asendab Keskuse direktorit viimase äraolekul;
2) planeerib ja juhib antud volituste piires oma vastutusalas olevate osakondade tegevust osakonnajuhatajate kaudu ja vastutab osakondadele pandud ülesannete täitmise eest;
3) teostab järelevalvet oma vastutusalas olevate osakondade juhatajate tööülesannete täitmise üle;
4) täidab muid ülesandeid, mis on antud Keskuse direktori poolt.

§ 12. Osakonnajuhataja ülesanded

Osakonnajuhataja:
1) juhib vahetult osakonna tööd, tagab osakonna koosseisu kuuluvate talituste ja suundade ülesannete täitmise ning vastutab talitustele ja suundadele pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest;
2) annab Keskuse direktorile või asedirektorile aru osakonna tegevusest;
3) esindab osakonda ja esitab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi;
4) teeb Keskuse direktorile või asedirektorile ettepanekuid osakonna struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta, osakonna töötajate palkade, toetuste või distsiplinaarkaristuste määramise ning ergutuste kohaldamise kohta;
5) allkirjastab või viseerib koostatud dokumendid vastavalt Keskuse asjaajamiskorrale;
6) täidab teisi osakonnale pandud või Keskuse direktori või asedirektori juhi antud ülesandeid.

4. peatükk
KESKUSE ÜMBERKORRALDAMINE JA LÕPETAMINE

§ 13. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

Keskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab justiitsminister.

5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 14. Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

Tunnistatakse kehtetuks:
1) justiitsministri 27. detsembri 2000. a määrus nr 79 «Justiitsministeeriumi Registrikeskuse põhimäärus» (RTL 2001, 5 ,60; 2004, 45, 762).
2) justiitsministri 8. aprilli 2003. a käskkiri nr 113 «Justiitsministeeriumi Registrikeskuse majandustegevusest laekuva tulu kasutamise kord».

§ 15. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2006. a.

Minister Rein LANG

Kantsler Jüri PIHL

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json