Teksti suurus:

Riiklike peretoetuste ja vanemahüvitise taotlemise avalduse vorm ja vajalike lisadokumentide loetelu

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2007
Avaldamismärge:

Riiklike peretoetuste ja vanemahüvitise taotlemise avalduse vorm ja vajalike lisadokumentide loetelu

Vastu võetud 21.01.2004 nr 5
RTL 2004, 13, 185
jõustumine 07.02.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

14.03.2005/43 (RTL 2005, 33, 474) 27.03.2005

12.10.2005/107 (RTL 2005, 106, 1638) 28.10.2005

Määrus kehtestatakse «Riiklike peretoetuste seaduse» § 16 lõike 2 ja «Vanemahüvitise seaduse» § 4 lõike 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse riiklike peretoetuste (edaspidi peretoetused) ja vanemahüvitise taotlemise avalduse vorm (lisatud) ja vajalike lisadokumentide loetelu.

§ 2. Peretoetuste taotlemise lisadokumendid

(1) Lapsehooldustasu taotlemiseks, kui üks vanematest on lapsehoolduspuhkusel või lapsehoolduspuhkust kasutab vanema asemel mõni teine isik, esitab taotleja pensioniametile tööandja tõendi, millel on märgitud lapsehoolduspuhkuse kestus ja lapse nimi.

(2) Eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetuse taotlemiseks esitab taotleja pensioniametile eestkostjaks määramise otsuse või perekonnas hooldamise lepingu.

(3) Üksikvanema lapse toetuse taotlemiseks esitab taotleja pensioniametile otsuse ühe vanema tagaotsitavaks kuulutamise kohta või üksikvanema tõendi ja sünnitunnistuse, milles puudub kanne isa kohta või see on tehtud ema ütluste alusel.

(4) Ajateenija lapse toetuse taotlemiseks esitab taotleja pensioniametile kaitseväe või Siseministeeriumi valitsemisalas oleva sõjaväeliselt korraldatud asutuse või üksuse tõendi lapse isa ajateenistuses viibimise kohta. Tõendis märgitakse ajateenistuse periood.

(5) Lapsendamistoetuse taotlemiseks esitab taotleja pensioniametile lapsendamise otsuse. Kui laps on lapsendatud välisriigis, esitab taotleja dokumendi, mis tõendab lapse lapsendamist välisriigis.

(6) Elluastumistoetuse taotlemiseks esitab taotleja pensioniametile tõendi, milles on märgitud vanemliku hoolitsuseta taotleja hoolekandeasutuses või erivajadustega laste koolis elamise aeg ja uus elukoht, kuhu taotleja asus või asub iseseisvalt elama.

(7) Peretoetuste taotlemiseks 16-aastasele ja vanemale lapsele, kes meditsiinilistel näidustustel õpib põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse mittepäevases õppevormis, esitab taotleja pensioniametile lisadokumendina arstitõendi.

(8) Peretoetuste taotlemiseks puudest tingitud erivajaduse tõttu ajutiselt hoolekandeasutuses või erivajadustega laste koolis viibivale lapsele esitab taotleja pensioniametile lisadokumendina tõendi, millest nähtub, et laps elab ajutiselt hoolekandeasutuses või erivajadustega laste koolis.

(9) Peretoetuste taotlemiseks hoolekandeasutusest õppimise tõttu eemalviibivale vanemliku hoolitsuseta lapsele esitab taotleja pensioniametile hoolekandeasutuse teatise, millest nähtub, et vanemliku hoolitsuseta laps elab alaliselt hoolekandeasutuses, ja tõendi lapse ajutise elukoha kohta õppimise ajal.

(10) Kui peretoetusi taotleb võõrasvanem, esitab ta abielutunnistuse, kui abielu on sõlmitud enne 2002. aastat või see on sõlmitud välisriigis.

§ 3. Vanemahüvitise taotlemise lisadokumendid

(1) Kui vanemahüvitise taotlemisel on üks vanematest lapsehoolduspuhkusel pärast lapse kuue kuu vanuseks saamist, esitab taotleja pensioniametile tööandja tõendi, millel on märgitud lapsehoolduspuhkuse kestus ja lapse nimi.

(2) Kui enne vanemahüvitise taotlemist oli lapsehoolduspuhkusel teine vanem, kellele maksti vanemahüvitist, esitab taotleja pensioniametile tööandja tõendi, millel on märgitud lapsehoolduspuhkuse kestus ja lapse nimi, ning samuti lapsehoolduspuhkusel olnud teise vanema tööandja tõendi, millel on märgitud lapsehoolduspuhkuse lõppemine ja lapse nimi.

(3) Kui vanemahüvitist taotleb võõrasvanem, esitab ta pensioniametile abielutunnistuse, kui abielu on sõlmitud välisriigis.

§ 4. Pensioniameti poolt lisatavad andmed vanemahüvitise või peretoetuste määramiseks

(1) Pensioniamet lisab taotlusele kõik vanemahüvitise või peretoetuste määramiseks vajalikud andmed riiklikust pensionikindlustuse registrist.

(2) Kui riiklikku pensionikindlustuse registrisse pole laekunud vanemahüvitise või peretoetuste määramiseks vajalikke rahvastikuregistri, maksukohustuslaste registri, Eesti Hariduse Infosüsteemi või ravikindlustuse andmekogu andmeid, teavitab pensioniamet vanemahüvitise või peretoetuste taotlejat kirjalikult, milliseid dokumente on vaja avaldusele täiendavalt lisada.

(3) Pensioniamet esitab lõikes 1 nimetatud andmed vanemahüvitise või peretoetuste taotlejale kinnitamiseks.

[RTL 2005, 33, 474 – jõust. 27.03.2005]

§ 5. Avalduse elektrooniline esitamine

(1) Avalduse elektroonilisel esitamisel lisatakse § 4 lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmed avaldusele elektrooniliselt.

(2) Elektrooniliselt esitatav avaldus allkirjastatakse digitaalselt või esitatakse üheselt isiku tuvastamist võimaldava elektroonilise kanali kaudu.

§ 6. Rakendussätted

(1) Vanemahüvitise taotlemise avaldust saab elektrooniliselt esitada alates 1. veebruarist 2004. a ja peretoetuste taotlemise avaldust alates 1. oktoobrist 2004. a.

(2) Kui laps, kelle sünni tõttu tekib õigus vanemahüvitisele, on sündinud 2003. aastal, esitab vanemahüvitise taotleja vanemahüvitise suuruse arvutamiseks pensioniametile tööandja tõendi, millel on märgitud lapsehoolduspuhkuse kestus ja lapse nimi.

(3) [käesolevast tekstist välja jäetud]

   

 

Sotsiaalministri 21. jaanuari 2004. a määruse nr 5 «Riiklike peretoetuste ja vanemahüvitise taotlemise avalduse vorm ja vajalike lisadokumentide loetelu»
lisa

[RTL 2005, 106, 1638 – jõust. 28.10.2005]

AVALDUS PERETOETUSTE JA VANEMAHÜVITISE TAOTLEMISEKS

_______________ Pensioniamet

TAOTLEJA ANDMED

Eesnimi:

Perekonnanimi:

Isikukood

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Elukoht

 

 

_____________________________

_____________________________

_ _ _ _ _

(maakond, linn/vald)

(tänav/küla, maja ja krt nr)

(postiindeks)

Isikut tõendav dokument (nimetus)

Välja antud (kuupäev ja number)

 

Alaline elamisluba
Tähtajaline elamisluba kehtib ______________ 20____ a kuni _____________ 20____ a

LAPSE/LASTE ANDMED

Eesnimi

Perekonnanimi

Isikukood

Elukoht (täidetakse juhul, kui see erineb taotleja elukohast)

Õppeasutus klass, kursus

Laps elab ajutiselt hoolekandeasutuses või erivajadusega laste koolis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palun määrata:

vanemahüvitis

vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe

vanemahüvitise maksmise jätkamine vanemahüvitise seaduse § 11 lõike 5 alusel

sünnitoetus

lapsetoetus

lapsehooldustasu

eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus

üksikvanema lapse toetus

ajateenija lapse toetus

koolitoetus

kolme- ja enamalapselise ning kolmikuid kasvatava pere toetus

seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetus

lapsendamistoetus

elluastumistoetus

Määratud vanemahüvitis ja peretoetus(ed) palun maksta:

Panka: _____________________ konto nr

Posti teel

Avaldusele on lisatud järgmised dokumendid:

isikut tõendav dokument

tööandja tõend lapsehoolduspuhkuse kestuse kohta

teise vanema tööandja tõend lapsehoolduspuhkuse kestuse kohta

eestkostja määramise otsus või perekonnas hooldamise leping

dokument isiku tagaotsitavaks tunnistamise kohta või üksikvanema tõend

kaitseväe või Siseministeeriumi valitsemisalas oleva sõjaväeliselt korraldatud asutuse või
    üksuse tõend ajateenistuse perioodi kohta

lapsendamise otsus või dokument lapsendamise kohta välisriigis

tõend(id) laste hoolekandeasutuses või erivajadustega laste koolis kasvamise kohta ning
    iseseisvalt uude elukohta elama asumise kohta

arstitõend meditsiinilistel näidustustel mittepäevases õppevormis õppimise vajaduse kohta

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 

OLEN TEADLIK:

1)

kohustusest kohe kirjalikult teatada pensioniametile kõigist asjaoludest (lapse hoolekandeasutusse või erivajadustega laste kooli paigutamine, lapse õpingute katkemine jms), mis mõjutavad vanemahüvitise või peretoetuste summa suurust või maksmise lõpetamist;

2)

teadvalt valeandmete esitamise tõttu liigselt makstud peretoetuste tagasimaksmise kohustusest;

3)

liigselt saadud vanemahüvitise tagasimaksmise kohustusest;

4)

kui mulle määratakse / on määratud lapsehooldustasu ja ma kasvatan 3 või enamat lapsetoetust saavat last, siis teatan elukohajärgsele pensioniametile oma töötamise lõpetamisest või tööleasumisest.

KINNITAN, ET EI SAA MÕNE TEISE RIIGI VASTAVAT TOETUST VÕI HÜVITIST.

KINNITAN, ET TEAVITAN KOHE PENSIONIAMETIT, KUI SAAN VANEMAHÜVITISE MAKSMISE PERIOODIL SOTSIAALMAKSUGA MAKSUSTATAVAT TULU, MIS ÜLETAB ...... KROONI KUUS.

KINNITAN, ET OLEN LAPSEHOOLDUSPUHKUSEL.

PALUN HÜVITISE MAKSMISEL ARVESTADA ALATES ......................................... IGAS KALENDRIKUUS ENNE KINNIPEETAVA TULUMAKSU ARVUTAMIST MAHA MAKSUVABA TULU.

KINNITAN ANDMETE ÕIGSUST

KUUPÄEV ____________ 200___                   ALLKIRI

INSPEKTORI NIMI ____________________ ALLKIRI

Alljärgneva osa täidab vanemahüvitise senine saaja juhul, kui õigust hüvitisele soovitakse üle anda lapse teisele vanemale või võõrasvanemale.

Olen nõus, et alates ........................................... (kuupäev) makstakse vanemahüvitist
......................................................................... (ees- ja perekonnanimi ja isikukood) seoses
......................................................................... (lapse nimi ja isikukood) kasvatamisega.

..................... (kuupäev)       ............................... (allkiri)

/otsingu_soovitused.json