Teksti suurus:

Lambarümpade kvaliteediklasside täpsemad nõuded ning nõuetele vastavuse määramise ulatus ja kord ning rümpade kvaliteediklasse määrava isiku tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.11.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.05.2012
Avaldamismärge:

Lambarümpade kvaliteediklasside täpsemad nõuded ning nõuetele vastavuse määramise ulatus ja kord ning rümpade kvaliteediklasse määrava isiku tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 26.04.2004 nr 68
RTL 2004, 52, 896
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.10.2005/104 RTL 2005, 107, 1660 4.11.2005

Määrus kehtestatakse “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 49 lõigete 1 ja 3; nõukogu määruse (EMÜ) nr 2137/92, mis käsitleb lambarümpade ühenduse liigitusskaalat ja määratleb ühenduse värskete või külmutatud lambarümpade standardkvaliteedi ning laiendab määrust (EMÜ) nr 338/91 (EÜT L 214, 30.07.1992, lk 1–5), artikli 2, artikli 3 lõigete 2 ja 3 ning komisjoni määruse (EMÜ) nr 461/93, millega kehtestatakse ühenduse lambarümpade liigitusskaala üksikasjalikud eeskirjad (EÜT L 049, 27.02.1993, lk 70–74), artikli 4 lõike 3 ja artikli 5 alusel.


[RTL 2005, 107, 1660 - jõust. 04.11.2005]

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse toidukõlblikuks tunnistatud lambarümpade kvaliteediklasside nõuded ning nõuetele vastavuse määramise kord lihakäitlemisettevõttes, kus tapetakse aastas keskmiselt vähemalt 500 lammast, ning rümpade kvaliteediklasse määrava isiku tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord.

  (2) Määruse tähenduses on lambarümp Euroopa Ühenduste Nõukogu määruse 2137/92/EMÜ artiklis 2 toodud määratlusele vastav rümp, millelt lisaks on eraldatud neerud ning neeru- ja vaagnarasv.

§ 2.  Kvaliteediklasside nõuetekohasuse määramise kord

  (1) Lambarümba lihakusklassi määramisel võib kasutada määruse 2137/92/EMÜ artikli 3 lõigete 2 ja 3 kohaselt kvaliteediklasse S ja P-.

  (2) Rümp, mille kvaliteediklass on määratud, märgistatakse etiketiga, millel peavad lisaks Euroopa Ühenduste Komisjoni määruse 461/93/EMÜ artikli 4 lõikes 2 toodud andmetele olema märgitud ka lamba identifitseerimis- ja tapanumber, rümba mass ja selle määramise kuupäev.

  (3) Lõikes 2 nimetatud etikett peab olema võltsimis-, rebimis- ja veekindel ning püsivalt rümba külge kinnitatud. Etiketi mõõtmed peavad olema vähemalt 5×10 cm. Etiketil olevad andmed peavad olema loetavad. Etikett eemaldatakse enne liha konditustamist.

  (4) Lõikes 3 nimetatud etikett peab asetsema rümba esiveerandi rinnaosal.

§ 3.  Rümpade kvaliteediklasse määrava isiku koolitusnõuded ning tunnustamise taotlemise, taotluse menetlemise ja tunnustuse andmise täpsem kord

  (1) Koolitus koosneb kuni 24-tunnisest põhikoolitusest, kuni 90-tunnisest praktikast lihakäitlemisettevõttes ja sellele järgnevast kuni 16-tunnisest koolitusest ning lõpeb eksamiga.

  (2) Lõikes 1 nimetatud eksam koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Eksamineeritav loetakse tunnustatuks, kui ta vastab õigesti vähemalt 80 protsendile küsimustest ja sooritab edukalt praktilised ülesanded.

  (3) Lambarümpade kvaliteediklasside määramiseks vajaliku tunnustuse saamiseks esitab tunnustamist taotlev isik Veterinaar- ja Toiduametile kirjaliku taotluse, mille alusel korraldab Veterinaar- ja Toiduamet lõigetele 1 ja 2 vastava koolituse ja eksami ning otsustab taotleja tunnustamise või tunnustamata jätmise.

  (4) Tunnustuse saanud isik osaleb pärast tunnustuse saamist Veterinaar- ja Toiduameti korraldataval asjakohasel koolitusel iga viie aasta möödumisel või sagedamini juhul, kui rümpade kvaliteediklasside määramise metoodikas tehakse olulisi muudatusi.
[RTL 2005, 107, 1660 - jõust. 04.11.2005]

§ 4.  Andmete edastamine

  (1) Käitleja märgib loomaomanikule adresseeritud arvele või sellele lisatud dokumendile lisaks muule vajalikule teabele iga looma identifitseerimis- ja tapanumbri ning rümba kategooria, lihakus- ja rasvasusklassi ning massi. Arvel või sellele lisatud dokumendil peab olema selgelt kajastatud, kas sellel on näidatud tapasooja rümba mass või rümba mass, mille puhul on arvestatud jahtumiskadu 2%.

  (2) Käitleja esitab kõik rümpade kvaliteediklasside määramisel saadud andmed järelevalveametnikule, kui viimane seda nõuab.
[RTL 2005, 107, 1660 - jõust. 04.11.2005]

§ 5.  Kvaliteediklasside määramise korral lubatav viga

  (1) Riiklikku järelevalvet rümpade kvaliteediklasside määramise üle teostab Veterinaar- ja Toiduamet. Ühe käitlemisettevõtte kontrollkäigul kontrollib Veterinaar- ja Toiduameti järelevalveametnik ühe kvaliteediklassi määrava isiku kohta vähemalt 20 rümpa.

  (2) Rümpade kvaliteediklassid on määratud lubatud vea piires, kui kvaliteediklasse määrav isik on määranud kvaliteediklassi valesti kuni 20 protsendil kontrollitud rümpadest.

  (3) Kui järelevalveametnik on kolmel järjestikusel kontrollimisel teinud kindlaks rümpade kvaliteediklasside nõuetele vastavuse määramise korral lubatud vea piiri ületamise, tunnistatakse rümpade kvaliteediklassid määranud isiku tunnustus “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 49 lõike 2 alusel kehtetuks.
[RTL 2005, 107, 1660 - jõust. 04.11.2005]

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json