Teksti suurus:

Veiserümpade kvaliteediklasside täpsemad nõuded ning nõuetele vastavuse määramise ulatus ja kord ning rümpade kvaliteediklasse määrava isiku tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.11.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.05.2012
Avaldamismärge:

Veiserümpade kvaliteediklasside täpsemad nõuded ning nõuetele vastavuse määramise ulatus ja kord ning rümpade kvaliteediklasse määrava isiku tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 26.04.2004 nr 69
RTL 2004, 52, 897
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.10.2005/105 RTL 2005, 107, 1661 4.11.2005

Määrus kehtestatakse “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 49 lõigete 1 ja 3; komisjoni määruse (EMÜ) nr 344/91, millega kehtestatakse ühenduse täiskasvanud veiste rümpade liigitusskaala kohaldamisala laiendamist käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 1186/90 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (EÜT L 041, 14.02.1991, lk 15–17), artikli 1 lõike 2 ja artikli 2 lõike 2; nõukogu määruse (EMÜ) nr 1186/90, millega laiendatakse ühenduses kehtiva täiskasvanud veiste rümpade liigitusskaala reguleerimisala (EÜT L 119, 11.05.1990, lk 32–33), artikli 3 ning nõukogu määruse (EMÜ) nr 1208/81, millega määratakse kindlaks ühenduse täiskasvanud veiste rümpade liigitusskaala (EÜT L 123, 07.05.1981, lk 3–6), artikli 2 lõike 2 ning artikli 3 lõigete 2 ja 3 alusel.


[RTL 2005, 107, 1661 - jõust. 04.11.2005]

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse üle 150 kg kaaluvate toidukõlblikuks tunnistatud veiserümpade kvaliteediklasside nõuded ning nõuetekohasuse määramise meetodid ja kord lihakäitlemisettevõttes, kus tapetakse aastas keskmiselt rohkem kui 50 veist nädalas, ning rümpade kvaliteediklasse määrava isiku tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord.
[RTL 2005, 107, 1661 - jõust. 04.11.2005]

§ 2.  Kvaliteediklasside nõuetekohasuse määramise kord

  (1) Veiserümba lihakusklassi määramisel võib kasutada ka kvaliteediklassi S.

  (2) Kui lihakusklassi määramisel selgub, et rümba lihakus on lihakusklassi keskmisest suurem, tähistatakse lihakusklass täiendavalt märgiga «+», ning kui rümba lihakus on lihakusklassi keskmisest väiksem, tähistatakse lihakusklass märgiga «–». Selliselt tähistatud lihakusklass loetakse lihakusklassi alamklassiks.

  (3) Rümp, mille kvaliteediklass on määratud, märgistatakse Euroopa Komisjoni määruse 344/91/EMÜ artikli 1 lõike 2 kohase etiketiga.

  (4) Rümp peab kaalumisel ja kvaliteediklassi määramisel vastama nõukogu määruse (EMÜ) nr 1208/81 artikli 2 lõigetes 1 ja 2 toodud kirjeldusele.
[RTL 2005, 107, 1661 - jõust. 04.11.2005]

§ 3.  Rümpade kvaliteediklasse määrava isiku koolitusnõuded ning tunnustamise taotlemise, taotluse menetlemise ja tunnustuse andmise täpsem kord

  (1) Koolitus koosneb kuni 24-tunnisest põhikoolitusest, kuni 90-tunnisest praktikast lihakäitlemisettevõttes ja sellele järgnevast kuni 16-tunnisest koolitusest ning lõpeb eksamiga.

  (2) Lõikes 1 nimetatud eksam koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Eksamineeritav loetakse tunnustatuks, kui ta vastab õigesti vähemalt 80 protsendile küsimustest ja sooritab edukalt praktilised ülesanded.

  (3) Taotlus veiserümpade kvaliteediklasside määraja tunnustuse saamiseks esitatakse kirjalikult Veterinaar- ja Toiduametile. Taotluse alusel korraldab Veterinaar- ja Toiduamet lõigetele 1 ja 2 vastava koolituse ja eksami ning otsustab taotleja tunnustamise või tunnustamata jätmise.

  (4) Tunnustuse saanud isik osaleb Veterinaar- ja Toiduameti korraldataval asjakohasel koolitusel iga viie aasta möödumisel tunnustuse saamisest alates või sagedamini juhul, kui rümpade kvaliteediklasside määramise metoodikas tehakse olulisi muudatusi.
[RTL 2005, 107, 1661 - jõust. 04.11.2005]

§ 4.  Andmete edastamine

  (1) Käitleja märgib loomaomanikule adresseeritud arvele või sellele lisatud dokumendile lisaks muule vajalikule teabele iga looma identifitseerimis- ja tapanumbri, rümba kategooria, lihakus- ja rasvasusklassi ning massi. Arvel või sellele lisatud dokumendil peab olema selgelt kajastatud, kas sellel on näidatud tapasooja rümba mass või rümba mass, mille puhul on arvestatud jahtumiskadu 2%.

  (2) Käitleja esitab kõik rümpade kvaliteediklasside määramisel saadud andmed järelevalveametnikule, kui viimane seda nõuab.
[RTL 2005, 107, 1661 - jõust. 04.11.2005]

§ 41.  Kontrollitavate rümpade arv

  Igal kontrollkäigul käitlemisettevõttesse kontrollib järelevalveametnik vähemalt 40 veiserümpa ühe kvaliteediklasse määrava isiku kohta. Kui kontrollimise hetkel on käitlemisettevõttes ühe kvaliteediklasse määrava isiku kohta vähem kui 40 rümpa, kuid vähemalt 25 rümpa, siis kontrollib järelevalveametnik tegelikult olemasoleva arvu rümpi. Kui on käitlemisettevõttes üks kvaliteediklasse määrav isik määranud vähem kui 25 veiserümba kvaliteedi, siis rümpade kvaliteediklasside määramise kontrolli ei tehta.
[RTL 2005, 107, 1661 - jõust. 04.11.2005]

§ 5.  Kvaliteediklasside määramisel lubatav viga

  (1) Rümpade kvaliteediklassid on määratud lubatud vea piires, kui kvaliteediklasse määrav isik on määranud kvaliteediklassi valesti kuni viiendikul kontrollitud rümpadest.

  (2) Kui järelevalveametnik on kolmel järjestikusel kontrollimisel teinud kindlaks rümpade kvaliteediklasside nõuetele vastavuse määramisel lubatud vea piiri ületamise, tunnistatakse rümpade kvaliteediklassid määranud isiku tunnustus “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 49 lõike 2 alusel kehtetuks.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

/otsingu_soovitused.json