Teksti suurus:

Searümpade kvaliteediklasside täpsemad nõuded ning nõuetele vastavuse määramise ulatus, meetodid ja kord ning rümpade kvaliteediklasse määrava isiku tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.11.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.05.2012
Avaldamismärge:

Searümpade kvaliteediklasside täpsemad nõuded ning nõuetele vastavuse määramise ulatus, meetodid ja kord ning rümpade kvaliteediklasse määrava isiku tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 26.04.2004 nr 67
RTL 2004, 52, 895
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.10.2005/106 RTL 2005, 107, 1662 4.11.2005

Määrus kehtestatakse “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 49 lõigete 1 ja 3; nõukogu määruse (EMÜ) nr 3220/84, millega määratakse kindlaks ühenduse searümpade liigitusskaala (EÜT L 301, 20.11.1984, lk 1–3), artikli 1 lõike 2, artikli 2 lõike 1, artikli 3 lõigete 1 ja 3, artikli 4 lõigete 1 ja 2 ning komisjoni määruse (EMÜ) nr 2967/85, millega kehtestatakse ühenduse searümpade liigitusskaala üksikasjalikud rakenduseeskirjad (EÜT L 285, 25.10.1895, lk 39–40), artikli 4 lõike 1 alusel.


[RTL 2005, 107, 1662 - jõust. 04.11.2005]

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse nuumsigade 60 kuni 120 kg kaaluvate toidukõlblikuks tunnistatud rümpade kvaliteediklasside nõuded ning nõuetele vastavuse määramise meetodid ja kord lihakäitlemisettevõttes, kus tapetakse aastas keskmiselt rohkem kui 150 nuumsiga nädalas, ning searümpade kvaliteediklasse määrava isiku tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord.

  (2) Määruse tähenduses on searümp nõukogu määruse (EMÜ) nr 3220/84 artikli 2 lõikes 1 toodud määratlusele vastav rümp, millelt lisaks on eraldatud pea, esijalad ja saba.
[RTL 2005, 107, 1662 - jõust. 04.11.2005]

§ 2.  Kvaliteediklassi määramise meetod

  Rümba kvaliteediklassi määramiseks määratakse tailihamõõturiga rümba tailihasisaldus. Tailihamõõturi tüübile vastav valem on avaldatud Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel.

§ 3.  Kvaliteediklassi nõuetekohasuse määramise kord

  (1) Lisaks Euroopa Ühenduste Nõukogu määruse 3220/84/EMÜ artikli 3 lõikes 3 toodud searümpade kvaliteediklassidele on kasutuses kvaliteediklass S.

  (2) Rümp, mille kvaliteediklass on määratud, märgistatakse Euroopa Komisjoni määruse 2967/85 artikli 4 kohase etiketiga, millele lisaks märgitakse searümba tapanumber, rümba mass, arvuliselt tailiha protsent ja selle määramise kuupäev.

  (3) Rümba võib jätta etiketiga märgistamata, kui igale searümbale on märgitud rümba tapanumber ning kui ettevõte peab tapaprotokolli, kuhu märgib iga searümba kohta tapanumbri, tapasooja rümba massi ja tailiha protsendi.
[RTL 2005, 107, 1662 - jõust. 04.11.2005]

§ 4.  Rümpade kvaliteediklasse määrava isiku koolitusnõuded ning tunnustamise taotlemise, taotluse menetlemise ja tunnustuse andmise täpsem kord

  (1) Koolitus koosneb kuni 24-tunnisest põhikoolitusest, kuni 90-tunnisest praktikast lihakäitlemisettevõttes ja sellele järgnevast kuni 16-tunnisest koolitusest ning lõpeb eksamiga.

  (2) Lõikes 1 nimetatud eksam koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Eksamineeritav loetakse tunnustatuks, kui ta vastab õigesti vähemalt 80 protsendile küsimustest ja sooritab edukalt praktilised ülesanded.

  (3) Searümpade kvaliteediklasside määramiseks vajaliku tunnustuse saamiseks esitab tunnustamist taotlev isik Veterinaar- ja Toiduametile kirjaliku taotluse, mille alusel korraldab Veterinaar- ja Toiduamet lõigetele 1 ja 2 vastava koolituse ja eksami ning otsustab taotleja tunnustamise või tunnustamata jätmise.

  (4) Tunnustuse saanud isik osaleb pärast tunnustuse saamist Veterinaar- ja Toiduameti korraldataval asjakohasel koolitusel iga viie aasta möödumisel või sagedamini juhul, kui rümpade kvaliteediklasside määramise metoodikas tehakse olulisi muudatusi.
[RTL 2005, 107, 1662 - jõust. 04.11.2005]

§ 5.  Andmete edastamine

  (1) Käitleja märgib loomaomanikule adresseeritud arvele või sellele lisatud dokumendile lisaks muule vajalikule informatsioonile iga searümba tapanumbri, tailihasisalduse protsentides ja rümba massi. Arvel või sellele lisatud dokumendil peab olema selgelt kajastatud, kas sellel on näidatud tapasooja rümba mass või rümba mass, mille puhul on arvestatud jahtumiskadu 2%.

  (2) Käitleja esitab kõik searümpade kvaliteediklasside määramisel saadud andmed järelevalveametnikule, kui viimane seda nõuab.
[RTL 2005, 107, 1662 - jõust. 04.11.2005]

§ 6.  Kvaliteediklasside määramise korral lubatav viga

  (1) Riiklikku järelevalvet rümpade kvaliteediklasside määramise üle teostab Veterinaar- ja Toiduamet. Igal kontrollkäigul käitlemisettevõttes peab Veterinaar- ja Toiduameti järelevalveametnik kontrollima vähemalt 20 rümpa ühe kvaliteediklasse määrava isiku kohta. Kui kontrollimise hetkel käitlemisettevõttes on vähem kui 10 searümpa ühe kvaliteediklasse määrava isiku kohta, siis rümpade kvaliteediklasside määramise kontrolli läbi ei viida.

  (2) Rümpade kvaliteediklassid on määratud lubatud vea piires, kui kvaliteediklasse määrav isik ei ole määranud kvaliteediklassi õigesti kuni viiendikul kontrollitud rümpadest.

  (3) Kui järelevalveametnik on kolmel järjestikusel kontrollimisel tuvastanud rümpade kvaliteediklasside nõuetele vastavuse määramise korral lubatud vea piiri ületamise, tunnistatakse rümpade kvaliteediklassid määranud isiku tunnustus “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 49 lõike 2 alusel kehtetuks.
[RTL 2005, 107, 1662 - jõust. 04.11.2005]

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json