Teksti suurus:

Põllumajandustoodete turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja edastamise täpsemad nõuded ja kord, esitatavate andmete kontrollimise kord ning andmeid esitavate isikute nimekiri

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.11.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Põllumajandustoodete turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja edastamise täpsemad nõuded ja kord, esitatavate andmete kontrollimise kord ning andmeid esitavate isikute nimekiri

Vastu võetud 01.06.2005 nr 61
RTL 2005, 63, 914
jõustumine 13.06.2005

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

24.10.2005/107 (RTL 2005, 107, 1663 ) 4.11.2005

Määrus kehtestatakse “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 3 lõike 2 ja § 4 alusel ning kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 295/1996, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EMÜ) nr  1892/87 kohaldamiseks täiskasvanud veiste turuhindade registreerimisele ühenduse rümpade liigitusskaala alusel (EÜT L 039, 17.02.1996, lk 1–4);komisjoni määrusega (EÜ) nr 562/2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 rakenduseeskirjad liikmesriikide ja komisjoni vahelise teabevahetuse kohta piima- ja piimatootesektoris (ELT L 95, 14.04.2005, lk 11–41); komisjoni määrusega (EÜ) nr 2771/1999, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses sekkumisega või- ja kooreturul (EÜT L 333, 24.12.1999, lk 11–43); komisjoni määrusega (EMÜ) nr 461/1993, millega kehtestatakse ühenduse lambarümpade liigitusskaala üksikasjalikud eeskirjad (EÜT L 049, 27.02.1993, lk 70–74);komisjoni määrusega (EÜ) nr 2081/2004, millega kehtestatakse seemneturu ühist korraldust käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2358/71 rakendamiseks vajalikud teabeedastuseeskirjad (ELT L 360, 07.12.2004, lk 6–7); komisjoni määrusega (EMÜ) nr 2806/79 liikmesriikide ja komisjoni teatava vastastikuse sealihasektorialase teabevahetuse suhtes (EÜT L 319, 14.12.1979, lk 17–18); nõukogu määrusega (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta (ELT L 270, 21.10.2003, lk 78–95); komisjoni määrusega (EÜ) nr 546/2003 teatava teabe andmise kohta, mis on seotud nõukogu määruste (EMÜ) nr 2771/75, (EMÜ) nr 2777/75 ja (EMÜ) nr 2783/75 kohaldamisega muna- ja kodulinnulihasektoris (ELT L 081, 28.03.2003, lk 12–13); komisjoni määrusega (EÜ) nr 896/2001, millega sätestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 404/93 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses banaanide ühendusse importimise korraga (EÜT L 126, 08.05.2001, lk 6–16).

[RTL 2005, 107, 1663 - jõust. 4.11.2005]

§1. Turuinfo koguja

(1) Turuinfo koguja, töötleja ja edastaja (edaspidi infokoguja) on isik, kes on valitud «Riigihangete seaduses» (RT I 2000, 84, 534; 2001, 40, 224; 50, 284; 2002, 23, 131; 47, 297; 61, 375; 63, 387; 87, 505; 99, 577; 2003, 25, 153; 78, 521; 88, 591; 2004, 56, 402; 2005, 18, 105) sätestatud korras ja kellega on sõlmitud asjakohane töövõtuleping.

(2) Infokoguja juhindub kogutud ja töödeldud andmete kaitsmisel «Isikuandmete kaitse seadusest» (RT I 2003, 26, 158; 2004, 30, 208), «Andmekogude seadusest» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 18, 107; 26, 158; 2004, 30, 204) ning Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) asjakohastest infoturbe standarditest.

§2. Turuinfo kogumine

(1) Turuinfot kogutakse lisas 1 toodud infoliikide kaupa ja tähtaegadel.

(2) Turuinfot esitavad infokogujale lisas 2 toodud isikud.

(3) Isik esitab turuinfo infokogujale lisas 3 toodud vormide kohaselt digitaalselt. Juhul kui turuinfot digitaalselt esitada ei ole võimalik, edastatakse turuinfo faksiga või telefoni teel.

(4) Infokogujale esitatakse kõik hinnad ilma käibemaksuta.

(5) Põllumajandusministeerium teavitab infokogujat turuinfo kogumise kohta Euroopa Komisjoni tehtud muudatustest viivitamata.

(51)Iga aasta 15. juuliks esitab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet infokogujale sertifitseeritud seemnete kasvatamise eest eelmisel turustusaastal toetust saanud isikute nimekirja koos nende kontaktandmetega.

(6) Infokoguja teatab isikule turuinfo kogumise kohta tehtud muudatustest hiljemalt kaks nädalat enne andmete esitamise tähtaega.

[RTL 2005, 107, 1663 - jõust. 4.11.2005]

§3. Turuinfo töötlemine ja kaitse selle edastamisel ning avaldamisel

(1) Infokoguja edastab töödeldud turuinfo Euroopa Komisjonile, Põllumajandusministeeriumile ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile Euroopa Liidu asjakohastes määrustes ettenähtud tähtaegadel.

(2) Infokoguja välistab lõikes 1 nimetatud turuinfo kogumisel, töötlemisel, edastamisel ja avaldamisel isiku otsese või kaudse identifitseerimise võimaluse. Isiku identifitseerimise võimalus turuinfo kogumisel, töötlemisel, edastamisel ja avaldamisel on lubatud vaid ühes sektoris tegutsevate isikute väikese arvu korral kokkuleppel isikuga.

(3) Infokoguja töökorraldusega tagatakse andmete kaitse eesmärgil piiratud arvul isikute juurdepääs andmetele ja andmete infotehnoloogiline kaitse.

(4) Infokoguja töökorraldusega välistatakse info kogumisel, töötlemisel, edastamisel ja avaldamisel osalevate isikute poolt tööülesannete täitmisel teatavaks saanud info sihipäratu kasutamine.

§4. Veiseliha turuinfo kontrollimine

Esitatava veiseliha turuinfo õigsust kontrollitakse turuinfot esitava isiku juures kohapeal ilma ette teatamata vähemalt üks kord aastas.

§5. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 
Põllumajandusministri 1. juuni 2005. a määruse nr 61 «Põllumajandustoodete turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja edastamise täpsemad nõuded ja kord, esitatavate andmete kontrollimise kord ning andmeid esitavate isikute nimekiri»
lisa 1

Turuinfo liigid ja tähtajad

Infoliik

Valimi ettevõtjate ja asutuste poolt esitatav info

Info edastamise lõpptähtaeg

Info edastamise vorm

Piimatooted

 

 

 

Täispiimapulber (25 kg pakend)
Lõssipulber
Juust (Edam)
Kodujuust, rasvasisaldus 4,0%
Või (alates 80,0%),
rasvasisaldus …%,
rasvasisaldus 82,0% massist,
monoliitpakend 25 kg)

Eelmise nädala tegelik tööstusest väljamüügihind (kr/kg) ja kogus (kg)

Iga nädala teisipäeval kell 12.00

Vorm 1

Küsimustik

Eelmise aasta kohta

23. mai1

Vorm 1A

Sealiha

 

 

 

Nuumsearümp (kõik SEUROP klassid)

Eelmise nädala tegelik kokkuostuhind (kr/kg) ja kogus (kg) tapakaalus, tapasoe

Iga nädala teisipäeval kell 14.00

Vorm 2

Eluspõrsad ~20 kg

Eelmise nädala tegelik tootja väljamüügihind (kr/kg) ja põrsaste kogukaal (kg)

Iga nädala teisipäeval kell 14.00

Vorm 5

Sigade tapamajja transportimise kulud aastas

Eelmisel aastal tapamaja kulud sigade tapamajja transportimisel (aastas kokku kr käibemaksuta)

31. jaanuar2

Vorm 11

Veiseliha

 

 

 

Veiserümp massiga üle 150 kg (kõik EUROP klassid)

Eelmise nädala tegelik kokkuostuhind (kr/kg) ja kogus (kg) tapakaalus, tapasoe

Iga nädala teisipäeval kell 10.00

Vorm 3

Täiskasvanud veiste tapamajja transportimise kulud aastas

Eelmisel aastal tapamaja kulud täiskasvanud veiste tapamajja transportimisel (aastas kokku kr käibemaksuta)

31. jaanuar2

Vorm 11

Lambaliha

 

 

 

Lambarümp (kõik EUROP klassid)

Eelmise nädala tegelik kokkuostuhind (kr/kg) ja kogus (kg) tapakaalus, tapasoe

Iga nädala teisipäeval kell 14.00

Vorm 4

Lammaste tapamajja transportimise kulud aastas

Eelmisel aastal tapamaja kulud lammaste tapamajja transportimisel (aastas kokku kr käibemaksuta)

31. jaanuar2

Vorm 11

Linnuliha, kanamunad

 

 

 

Broilerid (A klass)

Eelmise nädala tegelik tootja väljamüügihind (kr/kg) ja kogus (kg)

Iga nädala teisipäeval kell 14.00

Vorm 6

Kanamunad (klass A, suurus M ja L, 30 muna alusel, 12 alust karbis)

Eelmise nädala tegelik tootja väljamüügihind (kr/tk) ja kogus (tk)

Iga nädala teisipäeval kell 14.00

Vorm 7

Teravili

 

 

 

Toidunisu
Söödanisu
Toidurukis
Söödarukis
Toiduoder
Söödaoder
Toidukaer
Söödakaer

Eelmise nädala tegelik kokkuostuhind (kr/t) ja kogus ostja territooriumil (tonni)3

Iga nädala esmaspäeval kell 10.00

Vorm 8

Heina- ja õlikultuuride sertifitseeritud seeme

 

 

 

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika asjakohase turukorraldusabinõu raames toetatav heina- ja õlikultuuride sertifitseeritud seeme

Eelmise koristusaasta saak põldtunnustatud pinnalt (kg), keskmine neto-müügihind eelmisel turustusaastal (kr/kg), laovaru eelmise turustusaasta lõpus (kg) ja eelmisel turustusaastalmüüdud kogused (kg)

6. september

Vorm 9

Banaanid

 

 

 

Kollased banaanid (päritolumaade kaupa)

Eelmise nädala tegelik hulgimüügihind (kr/kg) ja müüdud kogus (kg)

Iga nädala teisipäeval kell 14.00

Vorm 10

1 2005. aastal on nimetatud info edastamise tähtpäev 14. juuni
2 2005. aastal on nimetatud info edastamise tähtpäev 28. juuni
3 tegeliku hinnana mõistetakse perioodil tehtud reaalsete tehingute keskmist hinda

[RTL 2005, 107, 1663 - jõust. 4.11.2005]

 

 

 

Põllumajandusministri 1. juuni 2005. a määruse nr 61 «Põllumajandustoodete turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja edastamise täpsemad nõuded ja kord, esitatavate andmete kontrollimise kord ning andmeid esitavate isikute nimekiri»
lisa 2

Turuinfot edastavad isikud

Infoliik

Ettevõtjad ja asutused

Piimatooted

 

Täispiimapulber
Lõssipulber
Juust Edam
Kodujuust rasvasisaldusega 4%
Või (alates 80%)
rasvasisaldus …%,
rasvasisaldus 82,0% massist,
monoliitpakend 25 kg)
Küsimustik (vorm 1A)

Piimandusühistu E-Piim
OÜ Estmilk Production
OÜ Põltsamaa Meierei Juustutööstus
OÜ Põlva Piim Tootmine
Aktsiaselts Rakvere Piim
Aktsiaselts Saaremaa Liha- ja Piimatööstus
Tori-Selja Piimaühistu
Aktsiaselts Kalev Paide Tootmine
Aktsiaselts Võru Juust
Eestimaa Piimatootjate Ühistu
Tallinna Piimatööstuse Aktsiaselts
Tallinna Piimatööstuse AS Viljandi Tootmisosakond
Hea Meier AS
Valio Eesti AS Laeva Meierei
Osaühing Nõo Piimatööstus

Searümbad, eluspõrsad

 

Searümp (kõik SEUROP klassid);
sigade tapamajja transportimise kulud aastas

Aktsiaselts Rakvere Lihakombinaat
Aktsiaselts Saaremaa Liha- ja Piimatööstus
Aktsiaselts Valga Lihatööstus

Eluspõrsad ~20 kg

Aktsiaselts Ekseko
Aktsiaselts Rey
Osaühing Põlva Peekon

Veiserümbad

 

Veiserümp massiga üle 150 kg (kõik EUROP klassid);
täiskasvanud veiste tapamajja transportimise kulud aastas

Aktsiaselts Rakvere Lihakombinaat
Aktsiaselts Saaremaa Liha- ja Piimatööstus
Aktsiaselts Valga Lihatööstus

Lambarümbad

 

Lambarümp (kõik EUROP klassid);
lammaste tapamajja transportimise kulud aastas

Aktsiaselts Saaremaa Liha- ja Piimatööstus
Aktsiaselts Valga Lihatööstus

Linnuliha, kanamunad

 

Broilerid (A klass)

Aktsiaselts Tallegg

Kanamunad (puurikana munad, klass A, suurus M ja L, 30 muna alusel, 12 alust karbis)

Aktsiaselts Tallegg
Aktsiaselts Eesti Munatooted
Peri Põllumajanduslik Osaühing
Osaühing Sanlind

Teravili

 

Toidunisu
Söödanisu
Toidurukis
Söödarukis
Toiduoder
Söödaoder
Toidukaer
Söödakaer

Kesko Agro Eesti Aktsiaselts
Farm Plant Eesti Aktsiaselts
AS Tartu Veski
Aktsiaselts Stahlhut
Ühistu TARTU VILJASALV
Aktsiaselts SANGASTE LINNAS
Aktsiaselts Rakvere Piiritustehas
Osaühing AEM

Heina- ja õlikultuuride sertifitseeritud seeme

 

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika asjakohase turukorraldusabinõu raames toetatav heina- ja õlikultuuride sertifitseeritud seeme

Eelmisel turustusaastal Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika asjakohase turukorraldusabinõu raames heina- ja õlikultuuride sertifitseeritud seeme tootmise eest toetust saanud isik, AS Kemira GrowHow, osaühing Soasepa Seemnekaubanduse

Kollased banaanid (päritolumaade kaupa)

Aktsiaselts BAMBONA, aktsiaselts RIGUAL, Grape Holding AS, osaühing Karlskroona, Rimi Eesti Food AS

 

 

[RTL 2005, 107, 1663 - jõust. 4.11.2005]


 

 

 

 

 

Põllumajandusministri 1. juuni 2005. a määruse nr 61 «Põllumajandustoodete turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja edastamise täpsemad nõuded ja kord, esitatavate andmete kontrollimise kord ning andmeid esitavate isikute nimekiri»
lisa 3

Vormid turuinfo esitamiseks

Vorm 1

Piimatooted

Info esitaja

 

Aadress

 

 

e-post, telefon

 

 

Registrikood

 

 

Periood

 

 

(periood, mille kohta hind kehtib)

_ _ nädal

_ _ _ _ aasta

 

 

KN-kood

Tööstuse väljamüügihind (kr/kg)

Tööstusest välja müüdud kogus (kg)

Täispiimapulber (25 kg pakend)

0402 21 19

 

 

Lõssipulber

0402 10 19

 

 

Või (alates 80%)

piimarasvasisaldus …%, pakend …

0405 10 19

 

 

Või (piimarasvasisaldus vähemalt 82%, monoliitpakend 25 kg)

0405 10 19

 

 

Juust (tüüp Edam; rasvasisaldus kuivaines vähemalt 40%, kuivainesisaldus vähemalt 54%, niiskusesisaldus mitte üle 46%)

 

 

 

Muu juust (tüüp Edam; rasvasisaldus kuivaines vähem kui 40%

kuivainesisaldus…%)

 

 

 

Kodujuust (piimarasvasisaldus 4%)

0406 10

 

 

 

 

 

 

 

 

(Andmeid esitava isiku nimi)

 

(Kuupäev)

 

(Allkiri)

 

Vorm 1A

Küsimustik

Info esitaja

 

Aadress

 

 

e-post, telefon

 

 

Registrikood

 

 

Periood

200_

 

 

Parameeter

Tooted

Täispiima-
pulber

Lõssi-
pulber

Või

Juust
(Edam)1

Juust
(Edam)2

Kodu-
juust

Rasvasisaldus kuivaines

 

 

 

 

 

 

Kuivainesisaldus

 

 

 

 

 

 

Veesisaldus rasvata kuivaines

 

 

 

 

 

 

Kvaliteediklass (või puhul)

 

 

 

 

 

 

Vanus alates valmistamise päevast (või puhul) või valmimisaeg päevades (juustu puhul)

 

 

 

 

 

 

Esitamine ja pakendamise tingimused

pakendamata……

pakend 25 kg……

muu pakend…….

 

 

 

 

 

 

Tootmismaht (kg)

 

 

 

 

 

 

Muud olulised omadused:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Andmeid esitava isiku nimi)

 

 

(Kuupäev)

(Allkiri)

 

 

 

 

 

 

 

1 rasvasisaldus kuivaines vähemalt 40%, kuivainesisaldus vähemalt 54%, niiskusesisaldus mitte üle 46%
2 rasvasisaldus kuivaines vähem kui 40%

Vorm 2

Sealiha

Info esitaja

 

Aadress

 

 

e-post, telefon

 

 

Registrikood

 

 

Periood

 

 

(periood, mille kohta hind kehtib)

_ _ nädal

_ _ _ _ aasta

 

 

 

Nuumsea rümbad (klassid)

Kokkuostuhind (kr/kg)

Kokkuostetud kogus (kg)

S

 

 

E

 

 

U

 

 

R

 

 

O

 

 

P

 

 

SEUROP1

 

 

 

 

 

 

 

(Andmeid esitava isiku nimi)

 

 

 

 

(Kuupäev)

(Allkiri)

 

 

 

1 näidata hind kõikide kvaliteediklasside keskmisena

Vorm 3

Veiseliha

Info esitaja

 

Aadress

 

 

e-post, telefon

 

 

Registrikood

 

 

Periood

 

 

(periood, mille kohta hind kehtib)

_ _ nädal

_ _ _ _ aasta

 

 

 

Veiserümbad1

Kokkuostuhind (kr/kg)

Kokkuostetud kogus (kg)

A – pullid alla 2 aasta

 

 

B – muud pullid

 

 

C – härjad

 

 

D – lehmad

 

 

 

 

 

E – mullikad

 

 

EUROP2

 

 

 

 

 

 

 

(Andmeid esitava isiku nimi)

 

 

 

 

(Kuupäev)

(Allkiri)

 

 

 

1 näidata igas kategoorias lihakus- ja rasvasusklasside viisi
2 näidata hind kõikide kategooriate ja kvaliteediklasside keskmisena

Vorm 4

Lambaliha

Info esitaja

 

Aadress

 

 

e-post, telefon

 

 

Registrikood

 

 

Periood

 

 

(periood, mille kohta hind kehtib)

_ _ nädal

_ _ _ _ aasta

 

 

 

Lambarümbad

Kokkuostuhind (kr/kg)

Kokkuostetud kogus (kg)

12–23 kg rümbad1

 

 

E

 

 

U

 

 

R

 

 

O

 

 

P

 

 

EUROP2

 

 

 

 

 

 

 

(Andmeid esitava isiku nimi)

 

 

 

 

(Kuupäev)

(Allkiri)

 

 

 

1 hinnad alla 12-kuuliste lammaste kohta, kelle rümbakaal on 12–23 kg, iga lihakusklassi kohta rasvasusklasside viisi
2 näidata hind kõikide kvaliteediklasside keskmisena

Vorm 5

Eluspõrsad

Info esitaja

 

Aadress

 

 

e-post, telefon

 

 

Registrikood

 

 

Periood

 

 

(periood, mille kohta hind kehtib)

_ _ nädal

_ _ _ _ aasta

 

 

 

Eluspõrsad

Keskmine tegelik müügihind (kr/kg)

Müüdud põrsaste kogukaal (kg)

~ 20 kg eluspõrsad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Andmeid esitava isiku nimi)

 

 

 

 

(Kuupäev)

(Allkiri)

 

 

 

 

Vorm 6

Linnuliha

Info esitaja

 

Aadress

 

 

e-post, telefon

 

 

Registrikood

 

 

Periood

 

 

(periood, mille kohta hind kehtib)

_ _ nädal

_ _ _ _ aasta

 

 

 

Broilerid

Keskmine tegelik väljamüügihind (kr/kg)

Müüdud kogus (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Andmeid esitava isiku nimi)

 

 

 

 

(Kuupäev)

(Allkiri)

 

 

 

 

Vorm 7

Munad

Info esitaja

 

Aadress

 

 

e-post, telefon

 

 

Registrikood

 

 

Periood

 

 

(periood, mille kohta hind kehtib)

_ _ nädal

_ _ _ _ aasta

 

 

 

Munad1

Ettevõttest väljamüügi hind (kr/tk)

Müüdud kogus (tk)

M

 

 

L

 

 

 

 

 

 

 

(Andmeid esitava isiku nimi)

 

 

 

 

(Kuupäev)

(Allkiri)

 

 

 

1 klass A munad, 30 muna alusel, 12 alust karbis. Hind on müügihind pakkejaamas.

Vorm 8

Teravili

Info esitaja

 

Aadress

 

 

e-post, telefon

 

 

Registrikood

 

 

Periood1

 

 

(periood, mille kohta hind kehtib)

_ _ nädal

_ _ _ _ aasta

 

 

 

 

Kokkuostetud kogus ettevõttes (tonni)

Kokkuostuhind ettevõttes (kr/tonni kohta)

Toidunisu

 

 

Söödanisu

 

 

Toidurukis

 

 

Söödarukis

 

 

Toiduoder

 

 

Söödaoder

 

 

Toidukaer

 

 

Söödakaer

 

 

 

 

 

 

 

(Andmeid esitava isiku nimi)

 

 

 

 

(Kuupäev)

(Allkiri)

 

 

 

1 periood kestab reedest neljapäevani, nädal nummerdatakse neljapäeva järgi

Vorm 9

(Eestis toodetud) heina- ja õlikultuuride sertifitseeritud seeme

Info esitaja

 

Aadress

 

E-post, telefon

 

 

Registrikood

 

Turustusaasta

________ 1. juuli /________ 30. juuni

 

Toode ¹

 

KN-kood

Eelmise koristus-aasta

saak

põldtun-nustatud pinnalt

(kg)

Keskmi-ne neto- müügi-hind  eelmisel turustusaastal (kr/kg) ²

Eelmisel turustus-aastal müüdud kogused

 (kg)

Laovaru

eelmise  turustus- aasta lõpus

(kg) ³

Õlikultuurid

Linum usitatissimum L.

kiulina

ex 1204 00 10

 

 

 

 

Linum usitatissimum L.

õlilina

ex 1204 00 10

 

 

 

 

Cannabis sativa L.     

harilik kanep

ex 1207 99 20

 

 

 

 

Õlikultuurid kokku

 

 

 

 

Kõrrelised

Dactylis glomerata L.  

harilik kerahein

ex 1209 29 10

 

 

 

 

Festuca pratensis Huds.

harilik aruhein

1209 23 11

 

 

 

 

Festuca rubra L.       

punane aruhein

1209 23 15

 

 

 

 

Lolium multiflorum Lam. (incl. Westerwoldicum)

itaalia raihein

1209 25 10

 

 

 

 

Lolium perenne L.

karjamaa raihein

1209 25 90

 

 

 

 

Phleum pratense L.     

põldtimut

1209 26 00

 

 

 

 

Poa pratensis L.

aasnurmikas

1209 24 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kõrrelised kokku

 

 

 

 

Liblikõielised

Medicago sativa L. (ecotypes)

 

hariliku lutserni ökotüübid

ex 1209 21 00

 

 

 

 

Medicago sativa L. (varieties)

 

hariliku lutserni sordid

ex 1209 21 00

 

 

 

 

Pisum sativum L. partim

harilik hernes

ex 0713 10 10

 

 

 

 

Trifolium hybridum L.

roosa ristik

ex 1209 22 80

 

 

 

 

Trifolium pratense L.

punane ristik

ex 1208 22 10

 

 

 

 

Trifolium repens L.    

valge ristik

ex 1209 22 80

 

 

 

 

Vicia faba L. partim

põlduba

ex 0713 50 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liblikõielised kokku

 

 

 

 

Kõik kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

(Andmeid esitava isiku nimi)

(Kuupäev)

(allkiri)

 

¹)andmed esitatakse sertifitseerimisnõuetele vastavate koguste kohta.

²)andmed esitatakse eelnenud turustusaasta (1. juuli kuni 30. juuni) saagist sertifitseeritud seemne kohta. Hinnad ei sisalda turustamiseks ettevalmistamise, sertifitseerimise ja veo kulusid, käibemaksu ega Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika asjakohase turukorraldusabinõu raames saadud toetusi.

³) 30. juuni seisuga

 

Vorm 10

Kollased banaanid

Info esitaja

 

Aadress

 

 

e-post, telefon

 

 

Registrikood

 

 

Periood

 

 

(periood, mille kohta hind kehtib)

_ _ nädal

_ _ _ _ aasta

 

 

 

 

Hulgimüügikogus ettevõttes (kg)

Hulgimüügihind ettevõttes
(kr/kg kohta)

«Dollari banaanid»:

 

 

   Ecuador

 

 

   Costa Rica

 

 

   Colombia

 

 

   Panama

 

 

   Muud riigid

 

 

   ACP banaanid:

 

 

   Kamerun

 

 

   Côte d’Ivoire

 

 

   Saint-Lucia

 

 

   Jamaica

 

 

   Belize

 

 

   Muud riigid

 

 

EL banaanid:

 

 

   Kreeka

 

 

   Hispaania

 

 

   Prantsusmaa

 

 

   Küpros

 

 

   Portugal

 

 

 

 

 

 

 

(Andmeid esitava isiku nimi)

 

 

 

 

(Kuupäev)

(Allkiri)

 

 

 

 

Vorm 11

Sigade, täiskasvanud veiste ja lammaste tapamajja transportimise kulud

Info esitaja

 

Aadress

 

 

e-post, telefon

 

 

Registrikood

 

 

Periood

200_

 

(periood, mille kohta hind kehtib)

 

(_ _ _ _ aasta)

 

 

Eelmisel aastal tapamaja kulud loomade tapamajja transportimisel (aastas kokku kr)

Sead

 

Täiskasvanud veised

 

Lambad

 

 

 

 

 

(Andmeid esitava isiku nimi)

(Kuupäev)

 

 

 

(Allkiri)

 

[RTL 2005, 107, 1663 - jõust. 4.11.2005]

/otsingu_soovitused.json