Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 25. oktoobri 1996. a määruse nr 260 "Maa erakorralise hindamise korra kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.11.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 57, 456

Vabariigi Valitsuse 25. oktoobri 1996. a määruse nr 260 "Maa erakorralise hindamise korra kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 26.10.2005 nr 274

Määrus kehtestatakse «Maa hindamise seaduse» § 8 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 25. oktoobri 1996. a määrusega nr 260 kinnitatud «Maa erakorralise hindamise korras» (RT I 1996, 76, 1351) tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 5 teisest lausest jäetakse välja sõnad «maavanema algatusel»;

2) punkt 15 sõnastatakse järgmiselt:

« 15. Erakorraline hindamine sundvõõrandamise eesmärgil viiakse läbi sundvõõranditasu kindlaksmääramisel sundvõõrandatava kinnisasja ja piiratud asjaõiguste eest.»;

3) punkt 16 sõnastatakse järgmiselt:

« 16. Maavanemal, sundvõõrandamisel riigimaantee või avaliku raudtee ehitamiseks või omandamiseks majandus- ja kommunikatsiooniministril ning sundvõõrandamisel kohaliku tee ehitamiseks või omandamiseks valla- ja linnavalitsusel on õigus sundvõõrandamise poole või piiratud asjaõiguste omajate taotlusel või enda algatusel kaasata hindamisele erapooletuid eksperte, moodustada komisjone ning korraldada sundvõõrandataval kinnisasjal vaatlusi. Komisjoni moodustamisel peab selle üheks liikmeks olema vastavalt «Maa hindamise seaduse» § 4 lõikele 1 tegevuslitsentsi omav maa hindaja.»;

4) punkt 17 sõnastatakse järgmiselt:

« 17. Hindamist alustades teeb maavanem, majandus- ja kommunikatsiooniminister või valla- ja linnavalitsus sundvõõrandatava kinnisasja asukohajärgsele kohtutäiturile ülesandeks koos tegevuslitsentsi omava maa hindaja, eksperdi või komisjoniga sundvõõrandatav kinnisasi üles kirjutada, hinnata ja vajaduse korral hoiule võtta. Üleskirjutamise ja hindamise tähtaeg ei või olla lühem kui kaks nädalat ega pikem kui kaks kuud.»;

5) punkt 19 sõnastatakse järgmiselt:

« 19. Kinnisasja hinnatakse kui tervikut. Seda ka juhul, kui hindamine toimub kinnisasja osade kaupa. Osade kaupa hindamisel tuuakse eraldi välja see osa objekti väärtusest, mida soovitakse sundvõõrandada.»;

6) punkt 21 sõnastatakse järgmiselt:

« 21. Sundvõõranditasu kindlaksmääramisel ei arvestata sundvõõrandatava kinnisasja või piiratud asjaõiguse väärtuse muutumist sundvõõrandamise otsuse vastuvõtmise ja erakorralise hindamise vahelisel ajal ega selle võimalikku muutumist tulevikus.»;

7) punkt 22 sõnastatakse järgmiselt:

« 22. Kohtutäiturile makstakse tasu vastavalt «Kohtutäituri seadusele». Tegevuslitsentsi omaval maa hindajal ja hindamisele kaasatud eksperdil on õigus saada tasu vastavalt tegelikele kuludele tunnitasu alusel. Hindamisega seotud kulud kannab sundvõõrandisaaja, tasudes otse maa hindajale ja eksperdile.»;

8) punkt 23 tunnistatakse kehtetuks;

9) punktid 24 ja 25 sõnastatakse järgmiselt:

« 24. Hindamistöö vormistatakse hindamisaktina, mille allkirjastavad kõik selle koostajad. Hindamisaktis peab olema ära näidatud hindamise teostamise ajavahemik ja hindamise aeg.

25. Hindamisakt peab vastama Eesti standardis EVS 875-4 hindamisaruandele esitatud nõuetele. Hindamisaktis viidatakse hindamistööde aluseks olevale haldusakti andja käskkirjale või korraldusele.»;

10) punkt 26 tunnistatakse kehtetuks;

11) punkt 27 sõnastatakse järgmiselt:

« 27. Kohtutäitur saadab hindamisakti maavanemale või majandus- ja kommunikatsiooniministrile või valla- ja linnavalitsusele, sundvõõrandamise taotlejale, kinnisasja omanikule ja piiratud asjaõiguste omajatele.»;

12) punkt 28 tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Andrus ANSIP

Majandus-
ja kommunikatsiooniminister Edgar SAVISAAR

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json