Teksti suurus:

Kutselise kalapüügi lubade taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügilubade andmise, kehtetuks tunnistamise ning kehtivuse peatamise kord ja kalapüügilubade vormid

Kutselise kalapüügi lubade taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügilubade andmise, kehtetuks tunnistamise ning kehtivuse peatamise kord ja kalapüügilubade vormid - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.10.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.09.2012
Avaldamismärge:

Kutselise kalapüügi lubade taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügilubade andmise, kehtetuks tunnistamise ning kehtivuse peatamise kord ja kalapüügilubade vormid
[RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

Vastu võetud 12.12.2000 nr 412
RT I 2000, 97, 624
jõustumine 17.12.2000

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.07.2001RT I 2001, 68, 41303.08.2001
27.11.2003RT I 2003, 76, 50908.12.2003
27.02.2004RT I 2004, 12, 8313.03.2004
21.04.2004RT I 2004, 29, 20201.05.2004
20.10.2005RT I 2005, 56, 44630.10.2005

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» paragrahvi 134 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse kohaldamine

  (1) EL nõukogu määruse 1627/94/EÜ, millega kehtestatakse kalapüügilube käsitlevad üldsätted (Euroopa Liidu Teataja L 171, 6.07.1994, lk 7 – 13), art 2 p 1 alap a nimetatud kalapüügiloa andmisel kohaldatakse käesolevas määruses sätestatut niivõrd, kuivõrd EL nõukogu määrus 1627/94/EÜ ei sätesta teisiti.

  (2) EL nõukogu määruse 3317/94/EÜ, millega kehtestatakse üldsätted, mis käsitlevad kalapüügi lubamist kolmanda riigi vetes kalastuskokkuleppe alusel (Euroopa Liidu Teataja L 350, 31.12.1994, lk 13– 14), art 2 alap b nimetatud kalapüügiloa andmisel kohaldatakse käesolevas määruses sätestatut niivõrd, kuivõrd EL nõukogu määrus 3317/94/EÜ ei sätesta teisiti.
[RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

§ 11.  Kutselise kalapüügi luba

  Kutselise kalapüügi luba (edaspidi luba) annab õiguse kutseliseks kalapüügiks «Kalapüügiseaduse» tähenduses. Kutselise kalapüügi luba võib olla kalalaeva kalapüügiluba või kaluri kalapüügiluba.
[RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

§ 2.  Loa andja

  Kalalaeva kalapüügiloa, kaluri kalapüügiloa, EL nõukogu määruse 1627/94/EÜ art 2 p 1 alap. a nimetatud kalapüügiloa ja EL nõukogu määruse 3317/94/EÜ art 2 alap. b nimetatud kalapüügiloa annab Põllumajandusministeerium.
[RT I 2005, 56, 446 - jõust. 30.10.2005]

§ 3.  Otsus

  Loa andja poolt tehtav otsus on kirjalik ning peab sisaldama vähemalt:
  1) otsuse tegemise kuupäeva;
  2) otsuse tegemise aluseks oleva õigusnormi;
  3) otsuse sisu;
  4) põhjenduse;
  5) loa andja esindaja allkirja ja nime;
  6) pitseri.

2. peatükk KALAPÜÜGILOA TAOTLUS 

§ 4.  Loa taotlemisel esitatavad dokumendid

  (1) Loa saamiseks esitatakse loa andjale taotlus, mis koosneb järgmistest dokumentidest:
  1) vormikohane avaldus vastavalt lisale 1 või lisale 2;
  2) [kehtetu – RT I 2003, 76, 509 - jõust. 08.12.2003]
  3) kalalaeva kalapüügiloa taotlemisel – kalapüügiloale kantava kalalaeva Eesti Vabariigi merelaeva-, siseveelaeva- või väikelaevatunnistus ja kehtiv merekõlblikkuse tunnistus. Kui loa taotleja ei ole taotluses nimetatud kalalaeva omanik, tuleb esitada ka dokument, mis tõendab, et laev on loa taotleja seaduslikus valduses;
  4) kui luba taotletakse kalapüügiks Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (edaspidi NAFO) reguleeritaval veealal – punktis 3 nimetatud kalalaeva kapteni tunnistus NAFO reeglite tundmise kohta;
  5) kui ettevõtja on omandanud kalapüügiõiguse veealal väljaspool Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni, sõltumata Eesti Vabariigist – kalapüügiõiguse omandamist tõendav dokument;
  6) kui ettevõtja on eelmisel kolmel aastal püügil olnud ettevõtja õigusjärglane ning taotleb selle ettevõtja ajaloolise püügiõiguse alusel püügivõimaluste saamist – õigusjärglust tõendav dokument. Kui ettevõtjal on mitu õigusjärglast, peab õigusjärglust tõendavas dokumendis olema näidatud ka õigusjärgluse alusel ülemineva ajaloolise püügivõimaluse osa suurus.

  (2) Taotleja võib esitada lõike 1 punktides 3, 4, 5 ja 6 nimetatud dokumentide notariaalselt tõestatud koopiad. Kui taotleja esitab dokumendi originaali ja soovib selle tagastamist, teeb loa andja dokumendist koopia, kinnitab koopia õigsust vastava märkega ja tagastab originaali taotleja nõudmisel.

  (3) Kui taotletakse kaluri kalapüügiluba väljapüügimahuna määratud püügivõimaluse kasutamiseks, märgitakse kaluri kalapüügiloa avalduse vormi lahtrisse «Püügivahend» kala või veetaime liik, mille väljapüügimahtu taotletakse ning lahtrisse «Püügivahendite arv» taotletav kogus. «Lahter «Püügivahendi märgistus» jäetakse täitmata.»
[RT I 2005, 56, 446 - jõust. 30.10.2005]

§ 5.  Taotluse menetlusse võtmine

  (1) Loa andja registreerib taotluse kohe pärast selle kättesaamist ja kontrollib taotluse vastavust § 4 nõuetele.

  (2) Kui taotlus ei ole koostatud vastavalt § 4 nõuetele, määrab loa andja tähtaja taotluse puuduste kõrvaldamiseks viie tööpäeva jooksul taotluse kättesaamisest arvates. Tähtaeg ei või olla lühem kui 5 tööpäeva. Taotluses esinevatest puudustest teatab loa andja taotlejale kirjalikult, viidates õigusnormile, mille nõuetele taotlus ei vasta.

  (3) «Kalapüügiseaduse» § 134 lõikes 2 või selle alusel sätestatud tähtajast hiljem esitatud taotlusi menetlusse ei võeta ja tagastatakse läbi vaatamata, välja arvatud lõikes 2 sätestatud juhul ning §-s 7 nimetatud juhul.

  (4) Kui puudusi ei ole määratud tähtaja jooksul kõrvaldatud, teeb loa andja otsuse kalapüügiloa andmisest keeldumise kohta.

  (5) Taotluses esinevate puuduste tõttu kalapüügiloa andmisest keeldumise kohta teeb loa andja otsuse hiljemalt 15 tööpäeva jooksul pärast «Kalapüügiseaduse» § 134 lõikes 2 või selle alusel sätestatud tähtaja möödumist.
[RT I 2003, 76, 509 - jõust. 08.12.2003]

§ 6.  Loa andmise otsus

  (1) Pärast taotluse registreerimist või taotluse puuduste kõrvaldamist teeb loa andja otsuse loa andmise või loa andmisest keeldumise kohta 10-tööpäevase menetlustähtaja jooksul. Menetlustähtaeg algab «Kalapüügiseaduse» § 134 lõikes 2 või selle alusel sätestatud tähtpäeva saabumisest või nõuetele vastava taotluse registreerimisest, olenevalt sellest, kumb nendest on hilisem.

  (2) Loa andmisest võib keelduda «Kalapüügiseaduse» § 134 lõikes 8 loetletud asjaoludel.

  (3) Otsus loa andmise kohta ei ole kalapüügiluba ja sisaldab loa andja kinnitust, et puuduvad «Kalapüügiseaduse» § 134 lõikes 8 nimetatud asjaolud, mille tõttu loa andja peaks keelduma loa andmisest.

  (4) Loa andja edastab taotlejale ärakirja otsusest loa andmise või loa andmisest keeldumise kohta kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.
[RT I 2003, 76, 509 - jõust. 08.12.2003]

§ 7.  Taotluse esitamine ja loa andmise otsustamine erijuhtudel

  (1) Taotluse kalapüügiloa saamiseks võib esitada «Kalapüügiseaduse» § 134 lõikes 2 või selle alusel sätestatud tähtajast erineval ajal, kui:
  1) ettevõtja on ise omandanud püügiõiguse veealal väljaspool Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni, sõltumata Eesti Vabariigist, aga kalapüügiõiguse andja nõuab kalapüügiõiguse kasutamiseks Eesti Vabariigi nõusolekut;
  2) püügivõimalusi ei ole «Kalapüügiseaduse» § 16 alusel piiratud;
  3) pärast «Kalapüügiseaduse» § 134 lõikes 2 või selle alusel sätestatud tähtajaks esitatud taotluste rahuldamist on osa lubatud püügivõimalusest eraldamata.

  (2) Lõikes 1 nimetatud juhtudel rakendatakse taotluse menetlemisel ja kalapüügiloa andmisel käesolevas määruses kehtestatud korda, v.a püügivõimaluste jaotamise kohta sätestatut, käesolevast paragrahvist ja «Kalapüügiseaduse» § 13 4 lõikest 6 tulenevate erisustega. Taotluses esinevate puuduste tõttu kalapüügiloa andmisest keeldumise kohta teeb loa andja otsuse hiljemalt 15 tööpäeva jooksul taotluse kättesaamisest arvates.
[RT I 2003, 76, 509 - jõust. 08.12.2003]

3. peatükk PÜÜGIVÕIMALUSTE JAOTAMINE TAOTLEJATE VAHEL 

§ 8.  Ajaloolise püügivõimaluse arvutamise vajadus

  (1) Kui lubatud püügivõimalused ei võimalda kalapüügilubade taotluste rahuldamist täies ulatuses, arvutab loa väljaandja taotlejale, kelle suhtes on tehtud otsus loa andmise kohta, ajaloolise püügiõiguse alusel taotletavaks aastaks eraldatava püügivõimaluse (edaspidi ajalooline püügivõimalus ).

  (2) Ajaloolist püügivõimalust ei arvutata, kui lubatud püügivõimalused on kehtestatud blokk-kvoodina (rahvusvaheline organisatsioon on kehtestanud mitmele riigile ühise kvoodi).
[RT I 2003, 76, 509 - jõust. 08.12.2003]

§ 9.  Ajaloolise püügivõimaluse arvutamine

  (1) Loa andja arvutab taotleja poolt eelmise kolme aasta jooksul õiguspäraselt omandatud püügivõimaluste summa. Summa arvutatakse valemi järgi:

  T = topv1 + topv2 + topv3

  T – taotleja poolt eelmise kolme aasta jooksul õiguspäraselt omandatud püügivõimaluste summa;

  topv1 – taotleja poolt esimesel püügivõimaluste jagamisel arvesse mineval aastal õiguspäraselt omandatud püügivõimalused;

  topv2 – taotleja poolt teisel püügivõimaluste jagamisel arvesse mineval aastal õiguspäraselt omandatud püügivõimalused;

  topv3 – taotleja poolt kolmandal püügivõimaluste jagamisel arvesse mineval aastal õiguspäraselt omandatud püügivõimalused.

  (2) Kõigi taotlejate eelmise kolme aasta jooksul õiguspäraselt omandatud püügivõimaluste summade alusel arvutab loa andja taotlejate poolt eelmise kolme aasta jooksul õiguspäraselt omandatud püügivõimaluste kogusumma. Kogusumma arvutatakse valemi järgi:

  Sn = T1 + T2 + . . . + T n–1 + Tn

  Sn – taotlejate poolt eelmisel kolmel aastal õiguspäraselt omandatud püügivõimaluste kogusumma;

  T1 – esimese taotleja poolt eelmise kolme aasta jooksul õiguspäraselt omandatud püügivõimaluste summa;

  T2 – teise taotleja poolt eelmise kolme aasta jooksul õiguspäraselt omandatud püügivõimaluste summa;

  Tn – n taotleja poolt eelmise kolme aasta jooksul õiguspäraselt omandatud püügivõimaluste summa;

  n – taotlejate arv.

  (3) Loa andja arvutab taotleja osaku kõikide taotlejate poolt eelmise kolme aasta jooksul õiguspäraselt omandatud püügivõimaluste kogusummast (edaspidi ajaloolise püügiõiguse osak), mis näitab taotleja poolt eelmise kolme aasta jooksul õiguspäraselt omandatud püügivõimaluste suhet teiste eelmise kolme aasta jooksul samal veealal kala püüdnud isikute poolt õiguspäraselt omandatud püügivõimalustesse. Osak arvutatakse valemi järgi:

 

  O – osak.

  (4) Ajaloolise püügiõiguse osaku alusel arvutab loa andja loa taotleja ajaloolise püügivõimaluse. Ajalooline püügivõimalus arvutatakse valemi järgi:

  APV = O × LPV

  APV – ajalooline püügivõimalus;

  LPV – taotletavaks aastaks lubatud püügivõimalused.
[RT I 2003, 76, 509 - jõust. 08.12.2003]

§ 10.  Ümardamine

  Osaku ja ajaloolise püügivõimaluse ümardamisel arvestatakse järgmisi nõudeid:
  1) osak ümardatakse viisil, et viies koht pärast koma ümardatakse neljanda kohani;
  2) osakut alla 0,0001 ei arvestata;
  3) ajalooliste püügivõimaluste puhul ümardatakse püügivahendid ja püügipäevad täisarvuni ning väljapüügimaht tonnides viisil, et kolmas koht pärast koma ümardatakse teise kohani, välja arvatud § 111 lõikes 1 toodud juhul;
  4) kui esimene ärajäetav number on 5 või suurem, siis ümardatakse viimane allesjääv number ülespoole.
[RT I 2004, 12, 83 - jõust. 13.03.2004]

§ 11.  [Kehtetu - RT I 2003, 76, 509 - jõust. 08.12.2003]

§ 111.  Püügivõimaluse jaotamine erijuhtudel

  (1) Kui püügivõimaluse jaotamine ajaloolise püügiõiguse alusel ei ole täielikult võimalik, sest ajaloolise püügiõiguse alusel jaotatav lubatud püügivõimalus on väiksem kui ümardamise tulemusena saadud ajalooliste püügivõimaluste summa, jaotatakse ajalooline püügiõigus taotlejatele, kelle suhtes on tehtud otsus loa andmise kohta, järgmiselt:
  1) taotlejatele eraldatakse taotlejale arvutatud ümardamata ajaloolise püügivõimaluse täisarvuline osa;
  2) taotlejale arvutatud ümardamata ajaloolise püügivõimaluse täisarvulisest püügivõimalusest ülejäänud osa, mille suurus enne ümardamist on 0,5 või suurem, jaotatakse vastavalt «Kalapüügiseaduse» §13 4 lõikele 9;
  3) punktis 2 nimetatud püügivõimalusi ei jaotata «Kalapüügiseaduse» § 134 lõike 9 kohaselt, kui ajaloolist püügiõigust omavad taotlejad, kelle püügivõimalus oleks pärast ümardamist olnud suurem kui neile käesoleva lõike punkti 1 alusel eraldati, on nende jaotamises omavahel kokku leppinud.

  (2) Lõikes 1 toodud juhul edastab loa andja viie tööpäeva jooksul püügivõimaluse arvutamise päevast arvates lõikes 1 nimetatud taotlejatele kirjaliku teate püügivõimaluste arvutamise tulemuste kohta. Teates peab olema märgitud taotlejale §9 alusel arvutatud püügivõimalus ning teiste lõikes 1 toodud taotlejate nimed ning kontaktandmed.

  (3) Lõike 1 punktis 3 nimetatud kokkulepe (edaspidi kokkulepe) peab olema kirjalik ning sõlmitud kõigi lõikes 1 nimetatud isikute vahel. Kokkuleppes peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) kokkuleppe sõlminud isikute nimed ja kontaktandmed;
  2) §12 lõike 1 kohaselt tehtud ajaloolise püügivõimaluse jaotus kokkuleppe sõlminud isikute vahel. Kui püügivahendeid soovitakse jaotada ajaliselt, tuleb märkida ka püügivahendi kasutamise aeg;
  3) kokkuleppe sõlminud isikute allkirjad.

  (4) Kokkulepe tuleb edastada loa andjale 10 päeva jooksul pärast lõikes 3 nimetatud kirjaliku teate edastamist.
[RT I 2004, 12, 83 - jõust. 13.03.2004]

§ 12.  Ajaloolise püügivõimaluse jaotus

  (1) Ajaloolise püügivõimaluse arvutuse tulemusel teeb loa andja otsuse ajaloolise püügivõimaluse jaotuse kohta, milles on märgitud taotlejate nimed, osakute suurused ning taotletavaks aastaks taotlejatele eraldatud ajaloolised püügivõimalused.

  (2) Otsuse tegemisel arvestab loa andja taotluses märgitud püügivõimaluste mahtu. Kui taotletud kogus on väiksem taotleja ajaloolisest püügivõimalusest, märgitakse otsuses nii ajalooline püügivõimalus kui ka taotluses näidatud kogus.

  (3) Otsus ajaloolise püügivõimaluse jaotuse kohta tehakse hiljemalt taotletavale aastale eelneva aasta 30. detsembriks.

  (4) Loa andja edastab ajaloolise püügivõimaluse jaotuse otsuse taotlejatele kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (5) Loa taotlejal on õigus saada loa andjalt informatsiooni ajaloolise püügivõimaluse jaotuse arvutamise aluseks olevate arvandmete kohta.
[RT I 2003, 76, 509 - jõust. 08.12.2003]

§ 13.  [Kehtetu - RT I 2003, 76, 509 - jõust. 08.12.2003]

4. peatükk LOA VÄLJASTAMINE 

§ 14.  Kalurite nimekiri

  (1) Kui kaluri kalapüügiloa taotleja, kelle suhtes on tehtud otsus loa andmise kohta, ei ole ise kalur, koostab ta nende kalurite nimekirja (edaspidi kalurite nimekiri), kelle loale kandmist ta taotleb.

  (11) Juhul kui loale kantavaid kalureid on kuni kolm, märgitakse nende kohta andmed kaluri kalapüügiloa avaldusele. Niisugusel juhul esitatakse koopiad kalurite isikut tõendavate dokumentide andmelehtedest samaaegselt kaluri kalapüügiloa avalduse esitamisega.
[RT I 2005, 56, 446 - jõust. 30.10.2005]

  (2) Kalurite nimekiri peab sisaldama:
  1) kaluri ees- ja perekonnanime;
  2) kaluri isikukoodi;
  3) kalapüügiloale, millele kalur kantakse, märgitavad andmed püügivahendite, püügiaja ning koha kohta (vastavalt kaluri kalapüügiloa vormile). Kõigi kalurite kohta märgitud püügivõimalused ei tohi kokku ületada loa taotlejale taotletavaks aastaks eraldatud püügivõimalusi;
  4) loa taotleja ärinime ja äriregistri koodi;
  5) loa taotleja esindaja allkirja.

  (3) Kalurite nimekirja ning koopia nimekirja kantud kalurite isikut tõendavate dokumentide andmelehtedest edastab loa taotleja loa andjale:
  1) pärast ajaloolise püügivõimaluse jaotuse otsuse kättesaamist – kui lubatud püügivõimalused ei võimalda kalapüügilubade taotluste rahuldamist täies ulatuses;
  2) pärast tema suhtes tehtud loa andmise otsuse ärakirja kättesaamist – kui lubatud püügivõimalused võimaldavad kalapüügilubade taotluste rahuldamist täies ulatuses;
  3) pärast enampakkumise toimumist – kui loa taotleja on omandanud püügivõimalusi enampakkumisel.

  (4) Loa andja registreerib saabunud nimekirja ning säilitab seda koos kalapüügiloa taotlusega.

§ 15.  Loa koostamine

  (1) Loa andja koostab loa lisas 3 või lisas 4 toodud vormi kohaselt vastavuses «Kalapüügiseaduse» §-ga 134.

  (2) Luba antakse iga kaluri või kalalaeva kohta eraldi, välja arvatud lõigetes 3 ja 4 sätestatud juhul.

  (3) Loa taotleja soovil annab loa andja alaliselt paaris töötavatele väiketraalpaatidele paari peale välja ühe kalalaeva kalapüügiloa, märkides sellele mõlema väiketraalpaadi nime, pardanumbri ja kapteni nime.

  (4) Loa taotleja soovil kannab loa andja loale mitu sama püügivahendiga püüdvat kalurit.
[RT I 2001, 68, 413 - jõust. 03.08.2001]

§ 16.  Loa koostamine ajaloolise püügivõimaluse jaotuseta

  Kui lubatud püügivõimalused võimaldavad kalapüügilubade taotluste rahuldamist täies ulatuses, koostatakse taotlejatele, kelle suhtes on tehtud otsus kalapüügiloa andmise kohta, kalapüügiluba taotluse kogu ulatuses.

§ 17.  Loa koostamine ajaloolise püügivõimaluse jaotuse korral
[RT I 2003, 76, 509 - jõust. 08.12.2003]

  (1) Kui lubatud püügivõimalused ei võimalda kalapüügilubade taotluste rahuldamist täies ulatuses, koostatakse taotlejale, kelle suhtes on tehtud otsus kalapüügiloa andmise kohta, kalapüügiluba vastavalt ajaloolise püügivõimaluse jaotusele.

  (2) Kui loa taotleja on edastanud loa andjale §-s 14 esitatud nõuete kohaselt koostatud kalurite nimekirja, koostatakse taotlejale kalapüügiluba vastavalt selles nimekirjas toodud püügivahendite jaotusele.

  (3) Kui taotluses märgitud kogus on taotlejale taotletavaks aastaks arvutatud ajaloolisest püügivõimalusest väiksem, koostatakse kalapüügiluba vastavalt taotluses märgitud kogusele.

  (4) [Kehtetu - RT I 2003, 76, 509 - jõust. 08.12.2003]

§ 18.  [Kehtetu - RT I 2003, 76, 509 - jõust. 08.12.2003]

§ 19.  Loa koostamine erijuhtudel

  Paragrahvi 7 lõike 1 punktis 1 sätestatud juhtudel kantakse loale kalapüügi koht ja kalapüügiõiguse omandamise alus.

§ 20.  Kalalaeva kalapüügiloa tingimused

  (1) Kui loa taotlejale ajaloolise püügiõiguse alusel vaadeldavaks aastaks arvutatud püügipäevade arv ületab ühe laeva kohta 365 päeva, ei kanna loa andja taotlejale vaadeldavaks aastaks väljaantavatele kalapüügilubadele kokku ühe laeva kohta üle 365 püügipäeva.

  (2) Kalalaeva kalapüügiloa osa «Püügitingimused» täidab loa andja vastavalt püügipiirkonna eripärale. Kalalaeva kalapüügiloa osas «Muud tingimused» esitatavad nõuded formuleerib loa andja igal konkreetsel juhul piisava detailsusega vastavuses loaga antava õiguse olemusega.
[RT I 2003, 76, 509 - jõust. 08.12.2003]

§ 21.  Kaluri kalapüügiloa tingimused

  (1) Kaluri kalapüügiloa andmisel väljapüügimahuna määratud püügivõimaluse kasutamiseks märgib loa andja loa lahtrisse «Nimetus» püütava kala- või veetaimeliigi ning lahtrisse «Arv» väljaantava koguse.

  (2) Kaluri kalapüügiloa lahtri «Püügi aeg» täidab loa andja, kui püügivahendi kasutamise aeg on lühem loa kehtivusajast.
[RT I 2003, 76, 509 - jõust. 08.12.2003]

§ 22.  Loa vormistamine

  (1) Loa andja annab loale numbri vastavalt lubade väljaandmise järjekorrale. Määruse lisale 3 vastav kalalaeva kalapüügiluba trükitakse turvaelementidega blanketile, kaluri kalapüügiloa väljaandmisel täidetakse loa vorm vastavalt lisale 4.

  (2) Loa andja teeb väljastatavast loast koopia, mida säilitatakse koos loa taotlusega.

  (3) Kui luba taotletakse kalapüügiks väljaspool Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni oleval veealal või määruse §-s 1 sätestatud juhul , väljastab loa andja koos loa originaaleksemplariga loa ingliskeelse koopia, mis trükitakse valgele A4 formaadis lehele. Loa ingliskeelne koopia kehtib ainult koos loa originaaleksemplariga.

§ 23.  Loa väljastamine

  (1) Loa originaaleksemplar väljastatakse loa taotlejale viimase nõudmisel, kuid mitte varem, kui kolme päeva jooksul loa andmise otsuse tegemisest arvates. Loa saamiseks peab taotleja esitama dokumendi, mis tõendab, et ta on püügiõiguse eest ettenähtud mahus tasunud.

  (2) Loa kättesaamisel annab loa taotleja või tema esindaja allkirja loa kättesaamise kohta loa andjale jäävale loa koopiale.

  (3) Loa andja väljastab loa pärast seda, kui loa taotleja on esitanud lõikes 1 nimetatud dokumendi, loa taotleja või tema esindaja on andnud lõikes 2 nimetatud allkirja ning loa taotleja, kes ei ole ise kalur, on edastanud loa andjale §-s 14 toodud nõuete kohaselt koostatud kalurite nimekirja.

§ 24.  Mitme loa väljastamine

  (1) Ühe kalendriaasta jooksul võib taotlejale eraldatud püügivõimaluste kasutamiseks sama kaluri abil või sama kalalaevaga anda mitu piiratud kehtivusajaga kalapüügiluba.

  (2) Samal veealal sama püügivahendi kasutamiseks ei tohi taotlejale välja anda mitut üheaegselt kehtivat luba.

  (3) Samal veealal samaliigilise püügivõimaluse kasutamiseks sama kalalaevaga ei tohi taotlejale välja anda mitut üheaegselt kehtivat luba.

  (4) Kui kalalaeva kalapüügiloale on kantud mitu erinevat püügivõimalust ja üks neist ammendub ning loa omanik taotleb talle eraldatud, kuid välja andmata püügivõimaluse väljastamist, annab loa andja uue loa, millel on märgitud eelmiselt loalt kasutamata püügivõimalus ning välja võtmata püügivõimalus või osa sellest. Eelmine luba kaotab kehtivuse uue loa kehtimahakkamisel.
[RT I 2001, 68, 413 - jõust. 03.08.2001]

5. peatükk LOA MUUTMINE JA LOA KEHTIVUSE ENNETÄHTAEGNE LÕPPEMINE 

§ 25.  Kalapüügiloas nimetatud kalalaeva või kaluri asendamine loa omaniku taotluse alusel

  (1) Kalapüügiloas nimetatud kalalaeva või kaluri asendamiseks esitab loa omanik loa andjale taotluse loa muutmiseks.

  (2) Taotlus kalapüügiloas nimetatud kalalaeva asendamiseks peab koosnema järgmistest dokumentidest:
  1) vormikohane avaldus vastavalt lisale 1;
  2) kalapüügiloale kantava kalalaeva Eesti Vabariigi merelaeva-, siseveelaeva- või väikelaevatunnistus ja kehtiv merekõlblikkuse tunnistus. Kui loa taotleja ei ole taotluses nimetatud kalalaeva omanik, tuleb esitada ka dokument, mis tõendab, et laev on loa taotleja seaduslikus valduses.

  (3) Taotleja võib esitada lõike 2 punktis 2 nimetatud dokumentide notariaalselt tõestatud koopiad. Kui taotleja esitab dokumendi originaali ja soovib selle tagastamist, teeb loa andja dokumendist koopia, kinnitab koopia õigsust vastava märkega ja tagastab originaali taotleja nõudmisel.

  (4) Kalalaeva asendamist taotlev loa omanik ei pea täitma lõike 2 punktis 1 nimetatud avalduse osa «Taotletavad püügivõimalused».

  (5) Taotluses kalapüügiloas nimetatud kaluri asendamiseks peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) kalapüügiloale kantava kaluri nimi, isikukood ja koopia kaluri isikut tõendava dokumendi andmelehest;
  2) kaluri kalapüügiloa number, millele kantud kalur asendatakse;
  3) kaluri nimi, kes asendatakse;
  4) loa omaniku ärinimi ja äriregistri kood;
  5) loa omaniku esindaja nimi ja allkiri.

  (6) Loa andja registreerib taotluse kohe pärast selle kättesaamist ning kontrollib taotluse vastavust lõike 2 või 5 nõuetele. Kui taotluses ei esine puudusi, võtab loa andja taotluse menetlusse.

  (7) Kui taotlus ei ole koostatud vastavalt lõike 2 või 5 nõuetele, tagastab loa andja viie tööpäeva jooksul taotluse kättesaamisest arvates taotluse ning määrab puuduste kõrvaldamise tähtaja. Loa andja poolt määratav tähtaeg võib sõltuvalt taotluses esinevatest puudustest olla kaks kuni seitse tööpäeva. Taotluses esinevatest puudustest teatab loa andja taotlejale kirjalikult, viidates õigusnormile, mille nõuetele taotlus ei vasta.

  (8) Kui puudusi ei ole tähtaegselt kõrvaldatud, teeb loa andja otsuse taotluse menetlemisest keeldumise kohta.

  (9) Kalalaeva asendamise jõustumiseks väljastab loa andja taotluse kättesaamisest kahe nädala jooksul ning kaluri asendamise jõustumiseks viie tööpäeva jooksul uue kalapüügiloa, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatud juhul.

§ 26.  Loa kehtivusaeg

  Paragrahvi 25 alusel väljastatud uue loa kehtima hakkamise hetkest kaotab eelmine luba kehtivuse.
[RT I 2003, 76, 509 - jõust. 08.12.2003]

§ 27.  Loa kehtetuks tunnistamine ja kehtivuse peatamine

  (1) «Kalapüügiseaduse» §161 lõikes 2 sätestatud asjaolude ilmnemisel tunnistab loa andja kalapüügiloa kehtetuks. Loa andja peatab kalapüügiloa kehtivuse EL nõukogu määruse 3317/94/EÜ art 6 p 2 nimetatud juhul ja tingimustel.

  (2) Loa andja teatab loa kehtetuks tunnistamise ja loa peatamise otsuse tegemisest viivitamata loa omanikule. Loa kehtetuks tunnistamise ja loa peatamise otsuse ärakiri saadetakse loa omanikule ja Keskkonnainspektsioonile kolme päeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

  (3) Loa kehtetuks tunnistamise või loa peatamise otsus jõustub otsuses märgitud tähtpäeval, mis ei või olla varasem kui kolmas päev pärast otsuse tegemist.

  (4) Kui kalapüügiluba, mille kehtivus peatati, hakkab uuesti kehtima, teeb kalapüügiloa andja kalalaevatunnistuse peatamise otsusele asjakohase märke. Kalapüügiloa andja teavitab loa kehtima hakkamisest viivitamata kalapüügiloa omanikku ja Keskkonnainspektsiooni.
[RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

§ 271.  Püügivõimaluste vähendamine

  (1) Kui kalapüüki reguleeriv välisriik või rahvusvaheline organisatsioon on vähendanud väljaspool Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni oleval veealal püügivõimalusi (edaspidi vähendatav püügivõimalus) ulatuses, mis ei võimalda antud loa alusel kala püüda, tunnistab loa andja kalapüügiloa vastavalt §-le 27 kehtetuks.

  (2) Kui vähendatav püügivõimalus oli taotlejate vahel jaotatud vastavalt §-dele 8 ja 9, teeb loa andja nimetatud paragrahvides toodud arvutused uuesti, võttes taotletavaks aastaks lubatud püügivõimalusena aluseks vähendatava püügivõimaluse.

  (3) Kui vähendatav püügivõimalus eraldati vaadeldavaks aastaks vastavalt taotlusele, vähendatakse taotlejale eraldatud püügivõimalust proportsionaalselt teistele taotlejatele eraldatud püügivõimalusega.

  (4) Loa andja arvutab taotleja poolt enampakkumisel ostetud vähendatud püügivõimaluse valemi järgi:

 

  VEPV – taotleja poolt enampakkumisel ostetud vähendatud püügivõimalus;
EPO – taotleja poolt enampakkumisel ostetud püügivõimalus (püügipäevade, isendite, tonnide või püügivahendite arv);
EPV1 – enampakkumisel müüdud püügivõimalus kokku;
EPV2 – § 11 lõike 1 alusel arvutatud enampakkumisel müüdav püügivõimalus, võttes taotletavaks aastaks lubatud püügivõimalusena aluseks vähendatava püügivõimaluse.

  (5) Loa andja teeb §-s 12 nimetatud jaotuse või arvutab taotlejale eraldatud vähendatud püügivõimaluse suuruse vastavalt lõikele 3 ning teeb lõikes 4 toodud arvutuse kümne päeva jooksul püügivõimaluste vähendamisest «Kalapüügiseaduse» § 16 lõike 1 alusel.

  (6) Kui vähemalt üks taotleja, kellele oli eraldatud vähendatavaid püügivõimalusi, on talle eraldatud püügivõimalustest lõikes 5 toodud arvutuste tegemise või uue loa andmise ajaks ära kasutanud osa, mis ei võimalda enam nende püügivõimaluste vähendamist vastavalt lõigetes 2–5 sätestatud nõuetele, siis lõigetes 2–5 sätestatut ei kohaldata.

  (7) Lõikes 6 toodud juhul, kui Eesti Vabariigile rahvusvaheliste kokkulepete alusel eraldatud püügivõimalus on ammendunud, tunnistab loa andja kalapüügiload, millele on kantud vähendatav püügivõimalus, kehtetuks.
[RT I 2001, 68, 413 - jõust. 03.08.2001]

§ 272.  Püügivõimaluste eest tasutud summa tagasimaksmine püügivõimaluste vähendamise korral

  (1) Ajaloolise püügivõimaluse vähendatud osa eest taotleja poolt makstud püügiõiguse tasu ja enampakkumisel ostetud püügivõimaluste eest tagasimakstav summa tagastatakse taotlejale 20 päeva jooksul püügivõimaluste vähendamisest «Kalapüügiseaduse» § 16 lõike 1 alusel.

  (2) Enampakkumisel ostetud püügivõimaluste eest tagasimakstav summa arvutatakse iga taotleja kohta eraldi valemi järgi:

 

  TMR – enampakkumisel ostetud püügivõimaluse eest makstud summa tagasimakstav osa;
RK – taotleja poolt enampakkumisel ostetud püügivõimaluse eest tasutud summa kokku.

  (3) Paragrahvi 271 lõikes 7 sätestatud juhul tagastatakse loa kehtetuks tunnistamise tõttu taotleja poolt kasutamata jäänud püügivõimaluste eest taotleja poolt makstud püügiõiguse tasu 20 päeva jooksul loa kehtetuks tunnistamisest.
[RT I 2001, 68, 413 - jõust. 03.08.2001]

§ 28.  Loa kehtivuse lõppemise aja registreerimine

  (1) Loa kehtivuse lõppemise korral registreerib loa andja kehtivuse lõppemise aja ning teeb loale selle kohta vastava märke.

  (2) Lõikes 1 nimetatud märke teeb loa andja hiljemalt viie tööpäeva jooksul loa kehtivuse lõppemisest, välja arvatud lõikes 3 toodud asjaoludel.

  (3) Kui luba on välja antud kalapüügiks väljaspool Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni oleval veealal, teeb loa andja loale lõikes 1 nimetatud märke hiljemalt 30 päeva jooksul loa kehtivuse lõppemisest arvates.

6. peatükk ERAVEEKOGU OMANIKU KALAPÜÜGIÕIGUS 

§ 29.  Loa andmine eraveekogu omanikule

  (1) Kalapüügiks kutselise kalapüügi vahenditega eraveekogul, mis asub ühe kinnisasja piires, peab veekogu omanik taotlema kaluri kalapüügiluba.

  (2) Eraveekogu omanikule annab Põllumajandusministeerium kalapüügiloa tasuta.
[RT I 2005, 56, 446 - jõust. 30.10.2005]

  (3) Lõikes 1 nimetatud kalapüügiluba antakse eraveekogu omanikule vastavalt kalapüügiloa taotlusele, arvestamata vaadeldavaks aastaks kehtestatud kalapüügivahendite piirarve.

  (4) Lõikes 1 nimetatud kalapüügiloa saamiseks esitab eraveekogu omanik taotluse, mis peab sisaldama § 4 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud dokumente, katastripidaja pitseri ja allkirjaga tõestatud väljavõtet maaregistri andmebaasist, mis näitab, et taotleja on avalduses märgitud veekogu omanik, ning koopiat eraveekogu omaniku isikut tõendava dokumendi andmelehest.

  (5) Lõikes 1 nimetatud kalapüügiloale märgitakse loa omanikuna veekogu omanik. Eraveekogu omaniku taotlus vaadatakse läbi ja luba antakse üldises korras, arvestades käesoleva paragrahvi sätetest tulenevaid erisusi.

7. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 30.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 31.  Määruse § 4 lõike 3 kohaldamine

  Kui enne määruse § 4 lõike 3 jõustumist on esitatud avaldused agarikupüügiks 2004. aastal, mis ei vasta Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2000. a määruse nr 412 «Kutselise kalapüügi lubade taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügilubade andmise ja kehtetuks tunnistamise kord ja kalapüügilubade vormid» § 4 lõike 3 nõuetele, määrab loa andja tähtaja avalduses esinevate puuduste kõrvaldamiseks.
[RT I 2003, 76, 509 - jõust. 08.12.2003]

§ 32.    Määruse §111 kohaldamine 2004. aastaks püügivõimaluste jaotamisel

  (1) Määruse §111 kohaldatakse paragrahvi jõustumise ajaks välja jaotamata 2004. aasta püügivõimaluste jaotamisel.

  (2) 2004. aasta püügivõimaluste jaotamisel edastab kalapüügiloa andja §111 lõikes 2 nimetatud teate viie tööpäeva jooksul §11 1 jõustumisest arvates.
[RT I 2004, 12, 83 - jõust. 13.03.2004]

 

Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2000. a määruse nr 412 «Kutselise kalapüügi lubade taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügilubade andmise, kehtetuks tunnistamise ning kehtivuse peatamise kord ja kalapüügilubade vormid»
lisa 1
(Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 2004. a määruse nr 119 ««Kalapüügiseadusest» tulenevate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Eesti ühinemisega Euroopa Liiduga» sõnastuses)
[RT I 2004, 29, 202 – jõust. 1.05.2004]AVALDUS KALALAEVA KALAPÜÜGILOA SAAMISEKS

Kalapüügiloa taotleja:

Ärinimi

 

Registrikood

 

Aadress

 

Telefon

 

E-posti aadress/Faks

 

Äriühingu esindaja

 

Telefon

 

Kontaktisik

 

Telefon

 ETTEVÕTE, KELLE ÕIGUSJÄRGLANE LOA TAOTLEJA ON (kui ettevõtja on eelmisel kolmel aastal püügil olnud ettevõtja õigusjärglane ning taotleb selle ettevõtja ajaloolise püügiõiguse alusel püügivõimaluste saamist):

Ärinimi

 

Registrikood

 Kalalaeva omanik (kui see ei ole taotleja):

Ärinimi või nimi

 

Registrikood või isikukood või sünniaeg

 

Aadress

 

Telefon

 

E-posti aadress/Faks

 Kalalaev (mille loale kandmist taotletakse):

Laeva nimi

 

Pardatähis

 

Kapteni(te) ees- ja perekonnanimi

 

Mobiiltelefon laevas

 

Meresõidukõlblikkuse tunnistuse kehtivuse lõppemise kuupäev

 Taotletavad püügivõimalused:

Kalaliik

 

 

 

 

Kogus (tonnides)

 

 

 

 

Püügipiirkond

 

 

 

 

Püügipäevade arv

 

 

 

 

Püügivahend

 

 

 

 

Taotletava püügiloa kehtivuse aeg

 Käesolevaga tõendan taotluses esitatud andmete õigsust:

............................................................

.........................................

Pitser

(loa taotleja või äriühingu esindaja allkiri)

(taotluse esitamise kuupäev)

 Täidab loa andja:

Taotluse saamise kuupäev:

Taotluse registreerimise number:

Taotluse vastu võtnud isiku nimi ja allkiri:

 

 

  

Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2000. a määruse nr 412 «Kutselise kalapüügi lubade taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügilubade andmise, kehtetuks tunnistamise ning kehtivuse peatamise kord ja kalapüügilubade vormid»
lisa 2
(Vabariigi Valitsuse 20. oktoobri 2005. a määruse nr 271 sõnastuses)
[RT I 2005, 56, 446 – jõust. 30.10.2005]Avaldus kaluri kalapüügiloa saamiseks

 

RegistreerimisnumberKALAPÜÜGILOA TAOTLEJA:

Ärinimi

 

Registrikood

 

Aadress

 

Telefon

 

Indeks

 

Äriühingu esindaja

 

E-mail/Faks

 ETTEVÕTJA, KELLE ÕIGUSJÄRGLANE LOA TAOTLEJA ON (kui ettevõtja on eelmisel
kolmel aastal püügil olnud ettevõtja õigusjärglane ning taotleb selle ettevõtja ajaloolise püügiõiguse
alusel püügivõimaluste saamist):

Ärinimi

 

Registrikood

 KALUR (kui loa omanik ei ole ise kalur):

 

Kalur

Kalur

Kalur

Nimi

 

 

 

Isikukood

 

 

 

Kalapüügiloale, millele kalur kantakse, märgitavad andmed:

Püügivahend, püügivahendi märgistus

 

 

 

Püügiaeg

 

 

 

Püügikoht

 

 

 KALALAEV (PAAT), MIDA TAOTLEJA KASUTAB KALAPÜÜGIL (kui on)

 

1. paat

2. paat

3. paat

Nimi

 

 

 

Pardanumber

 

 

 TAOTLETAVAD PÜÜGIVÕIMALUSED:

Jrk nr

Püügivahend

Püügivahendi märgistus

Püügivahendite arv

Püügikoht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Käesolevaga tõendan taotluses esitatud andmete õigsust:

......................................................................

.................................................

(loa taotleja või äriühingu esindaja allkiri)

(taotluse esitamise kuupäev)Täidab loa andja:
........................................................................................................................................
Taotluse kättesaamise kuupäev, taotluse vastu võtnud isiku nimi ja allkiri:

 

Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2000. a määruse nr 412 «Kutselise kalapüügi lubade taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügilubade andmise ja kehtetuks tunnistamise kord ja kalapüügilubade vormid»
lisa 3
[RT I 2005, 56, 446 - jõust. 30.10.2005]

 

Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2000. a määruse nr 412 «Kutselise kalapüügi lubade taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügilubade andmise ja kehtetuks tunnistamise kord ja kalapüügilubade vormid»
lisa 4
[RT I 2005, 56, 446 - jõust. 30.10.2005]

/otsingu_soovitused.json