Teksti suurus:

Sigarettide tõrva-, nikotiini- ja vingugaasisisalduse laboriuuringute nõuded ja kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.11.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2005, 111, 1711

Sigarettide tõrva-, nikotiini- ja vingugaasisisalduse laboriuuringute nõuded ja kord

Vastu võetud 28.10.2005 nr 109

Määrus kehtestatakse «Tubakaseaduse» § 9 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Käesoleva määrusega reguleeritakse käideldavates sigarettides tõrva-, nikotiini- ja vingugaasisisalduse laboriuuringute läbiviimise nõudeid ja korda.

(2) Sigarettide tõrva-, nikotiini- ja vingugaasisisalduse kvantitatiivmäärang tehakse või verifitseeritakse (nõuetekohasust tõendatakse) liikmesriikide pädevate asutuste poolt heakskiidetud katselaborites (edaspidi labor), mille üle teevad seiret pädevad asutused.

(3) Laboriuuringute mõõtetulemused esitatakse igal aastal laboriuuringu tellijale ja Sotsiaalministeeriumile. Sotsiaalministeerium avalikustab mõõtetulemused oma veebilehel, arvestades ärisaladuse kaitse vajadusega ning edastab need Euroopa Komisjonile.

(4) Sigarettide tõrva-, nikotiini- ja vingugaasisisaldust määratakse direktiivis 2001/37/EÜ1 kindlaksmääratud Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni ISO standardi 8243 nõuete kohaselt võetud sigarettide proovist (edaspidi sigaretiproov).

(5) Sigarettide tootja, levitaja või järelevalvet teostav ametiisik, kes on laboriuuringu tellija, annab laborile üle nõuetekohaselt võetud sigaretiproovi ja lisaproovi. Lisaproov on sigaretiproov, mis jääb laboriuuringu tellija valdusse ning mida kasutatakse juhul, kui mõõtetulemused vaidlustatakse.

(6) Laboriuuringu tellija teeb sigarettide laboriuuringud liikmesriikide pädevate asutuste poolt heakskiidetud laboris.

§ 2. Sigarettide tõrva-, nikotiini- ja vingugaasisisalduse määramise meetodid

(1) Sigarettide nikotiinisisaldus määratakse standardi ISO 10315 järgi ja väljendatakse milligrammides kümnendik milligrammise täpsusega sigareti kohta.

(2) Sigarettide tõrvasisaldus määratakse standardi ISO 4387 järgi ning väljendatakse milligrammides milligrammise täpsusega sigareti kohta.

(3) Sigarettide vingugaasisisaldus on põlemisel tekkiva süsinikmonooksiidi hulk, mis määratakse standardi ISO 8454 järgi ning väljendatakse milligrammides milligrammise täpsusega sigareti kohta.

(4) Sigarettide müügipakendil tõrva- ja nikotiinisisalduse teabe esitamise nõuetekohasust tõendatakse vastavalt standardile ISO 8243.

§ 3. Sigaretiproovi üleandmine laboriuuringuks

(1) Laboriuuringu tellija peab laborile üle andma nõuetekohaselt võetud sigaretiproovid koos asjakohase kaaskirja ning vee- ja kulumiskindla tunnuskoodiga.

(2) Sigaretiproovide kaaskiri peab sisaldama standardis ISO 8243 nõutud andmeid.

(3) Kaaskirja koopia jääb laboriuuringu tellijale.

§ 4. Mõõtetulemuste hindamine

(1) Laboriuuringu katseprotokolli alusel hinnatakse teatud tootemargi või ühe partii sigarettide tõrva-, nikotiini- ja vingugaasisisalduse vastavust seaduses sätestatud piirangutele ning sigaretipakendile märgitud arvulistele väärtustele.

(2) Tõrva-, nikotiini- ja vingugaasisisaldus sigaretipartiid esindavas laboriproovis loetakse nõuetekohaseks, kui:
1) kõigis osaproovides uuringutulemused tõrva-, nikotiini- ja vingugaasisisalduse osas vastavad «Tubakaseaduse» §-s 8 esitatud piirmääradele;
2) uuringutulemused ei ületa üheski osaproovis sigaretipakil märgitud tõrva-, nikotiini- ja vingugaasisisaldust;
3) kõrvalekalle sigaretipakendil märgitud tõrvasisalduse osas on väiksem kui 1 milligramm või ±20%;
4) kõrvalekalle sigaretipakendil märgitud nikotiinisisalduse osas on väiksem kui 0,1 milligrammi või ±20%;
5) kõrvalekalle sigaretipakendil märgitud vingugaasisisalduse osas on väiksem kui 1 milligramm või ±25%.

§ 5. Mõõtetulemuste vaidlustamine

(1) Labori mõõtetulemuste vaidlustamise korral tehakse lisaproovist uued uuringud. Võimaluse korral tehakse uuringud mõnes teises § 1 lõike 2 nõuete kohaselt heakskiidetud laboris.

(2) Kordusuuringute kulud kannab vaidlustaja.

(3) Pärast vaidlustamise tähtaja möödumist tagastab laboriuuringu tellija omanikule lisaproovi.

§ 6. Sigarettide mõõtetulemusi kajastava teabe säilitamine

Sigarettide tõrva-, nikotiini- ja vingugaasi sisalduse määramist ja mõõtetulemusi kajastavat dokumenteeritud teavet säilitatakse laboriuuringu tellija juures ja Sotsiaalministeeriumis kümme aastat.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/37/EÜ tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 194, 18.07.2001, lk 26–35).

Minister Jaak AAB

Kantsler Maarja MÄNDMAA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json