Teksti suurus:

Maksu- ja Tolliameti struktuurireformiga seonduvate seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.11.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 57, 451

Maksu- ja Tolliameti struktuurireformiga seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 12.10.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 27. oktoobri 2005. a otsusega nr 904

§ 1. Maamaksuseaduse muutmine

Maamaksuseaduse (RT I 1993, 24, 428; 2004, 84, 572) § 5 lõigetes 3 ja 4 ning § 7 lõikes 4 asendatakse sõnad «piirkondlik maksukeskus» sõnadega «piirkondlik struktuuriüksus» vastavas käändes.

§ 2. Kohalike maksude seaduse muutmine

Kohalike maksude seaduse (RT I 1994, 68, 1169; 2004, 45, 319) § 3 lõikes 3 asendatakse sõnad «piirkondlik maksukeskus» sõnadega «piirkondlik struktuuriüksus».

§ 3. Sotsiaalhoolekande seaduse muutmine

Sotsiaalhoolekande seaduse (RT I 1995, 21, 323; 2005, 38, 299) § 30 lõikes 3 asendatakse sõnad «piirkondlikule maksukeskusele» sõnadega «piirkondlikule struktuuriüksusele».

§ 4. Äriseadustiku muutmine

Äriseadustiku (RT I 1995, 26–28, 355; 2004, 89, 613) § 59 lõikes 4 asendatakse sõnad «piirkondliku maksukeskuse» sõnadega «piirkondliku struktuuriüksuse».

§ 5. Tulumaksuseaduse muutmine

Tulumaksuseaduse (RT I 1999, 101, 903; 2005, 36, 277) § 6 lõikes 4, § 9 lõikes 2, § 11 lõike 6 punktis 2, § 14 lõigetes 5 ja 6, § 29 lõikes 1, § 36 lõikes 7, § 40 lõike 2 punktis 3 ja lõikes 5, § 43 lõikes 2, § 44 lõigetes 1, 11, 4 ja 5, § 46 lõikes 1, § 47 lõike 4 punktides 1 ja 2, § 54 lõigetes 1 ja 2, §-s 55, § 56 lõigetes 1 ja 21, § 571 lõigetes 1–5 ning § 61 lõikes 22 asendatakse sõnad «piirkondlik maksukeskus» sõnadega «piirkondlik struktuuriüksus» vastavas käändes.

§ 6. Tööturuteenuse seaduse muutmine

Tööturuteenuse seaduse (RT I 2000, 57, 370; 2003, 88, 591) § 18 lõikes 4 asendatakse sõnad «piirkondliku maksukeskuse» sõnadega «piirkondliku struktuuriüksuse».

§ 7. Sotsiaalmaksuseaduse muutmine

Sotsiaalmaksuseaduse (RT I 2000, 102, 675; 2005, 25, 193) § 2 lõikes 12, lõike 5 punktides 1 ja 2 ning lõikes 8, § 9 lõike 1 punktides 2 ja 4, lõike 5 punktides 1 ja 2 ning lõikes 51 ja §-s 12 asendatakse sõnad «piirkondlik maksukeskus» sõnadega «piirkondlik struktuuriüksus» vastavas käändes.

§ 8. Keskkonnajärelevalve seaduse muutmine

Keskkonnajärelevalve seaduse (RT I 2001, 56, 337; 2005, 24, 182) § 16 lõikes 6 asendatakse sõnad «piirkondlikult maksukeskuselt» sõnadega «piirkondlikult struktuuriüksuselt».

§ 9. Töötuskindlustuse seaduse muutmine

Töötuskindlustuse seaduse (RT I 2001, 59, 359; 2003, 88, 591) § 40 lõike 1 punktis 3 ja § 42 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad «piirkondlik maksukeskus» sõnadega «piirkondlik struktuuriüksus» vastavas käändes.

§ 10. Meresõiduohutuse seaduse muutmine

Meresõiduohutuse seaduse (RT I 2002, 1, 1; 2005, 31, 229) § 10 lõikes 11 asendatakse sõnad «piirkondlikus maksukeskuses» sõnadega «piirkondlikus struktuuriüksuses».

§ 11. Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduses (RT I 2002, 26, 150; 2005, 25, 193) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõikes 3, §-s 18, § 19 lõikes 1, § 20 lõikes 1, § 21 lõigetes 1 ja 3, § 211 lõikes 1, § 22 lõikes 1, §-s 23, § 106 lõikes 2, § 133 lõikes 2, § 137 lõikes 3, §-s 145 ja § 167 lõikes 12 asendatakse sõnad «piirkondlik maksukeskus» sõnadega «piirkondlik struktuuriüksus» vastavas käändes;

2) paragrahvi 49 lõikes 2 ja § 74 lõikes 2 asendatakse sõnad «piirkondliku maksukeskuse või tolliinspektuuri» sõnadega «piirkondliku struktuuriüksuse»;

3) paragrahvi 101 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad «maksuhalduri asutus» sõnaga «haldusorgan»;

4) paragrahvi 144 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse tehtud vaide tagastamise otsuse peale võib vaide esitaja esitada kaebuse Maksu- ja Tolliametile 30 päeva jooksul, arvates haldusakti teatavaks tegemise või kättetoimetamise päevast.»;

5) paragrahvi 146 lõikes 3 asendatakse sõna «asutus» sõnaga «haldusorgan»;

6) paragrahvi 147 lõigetes 2, 4 ja 5 asendatakse sõna «maksuhaldur» sõnaga «haldusorgan»;

7) paragrahvi 147 lõikes 3 asendatakse sõnad «vaiet lahendava maksuhalduri» sõnadega «vaiet läbivaatava haldusorgani»;

8) paragrahvi 148 lõike 1 punktides 3 ja 4 asendatakse sõna «asutusele» sõnaga «haldusorganile».

§ 12. Ravikindlustuse seaduse muutmine

Ravikindlustuse seaduses (RT I 2002, 62, 377; 2004, 89, 614) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 2 punktis 5 ja lõikes 3 asendatakse sõnad «piirkondlikus maksukeskuses» sõnadega «piirkondlikus struktuuriüksuses»;

2) paragrahvi 10 lõigetes 41 ja 42 asendatakse sõnad «Maksuameti kohalikule asutusele» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele».

§ 13. Turvaseaduse muutmine

Turvaseaduse (RT I 2003, 68, 461) § 52 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad «Maksuameti kohaliku asutuse» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse».

§ 14. Käibemaksuseaduse muutmine

Käibemaksuseaduse (RT I 2003, 82, 554; 2005, 13, 63) § 16 lõikes 3 asendatakse sõnad «piirkondlikku maksukeskust» sõnadega «piirkondlikku struktuuriüksust».

§ 15. EL Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 «Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta» rakendamise seaduse muutmine

EL Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 «Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta» rakendamise seaduse (RT I 2004, 81, 543) §-des 8 ja 9 asendatakse sõnad «piirkondliku maksukeskuse» sõnadega «piirkondliku struktuuriüksuse».

§ 16. Loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmine

Loovisikute ja loomeliitude seaduse (RT I 2004, 84, 568) § 3 lõikes 2 asendatakse sõnad «kohalikus asutuses» sõnadega «piirkondlikus struktuuriüksuses».

§ 17. Kehtivate seaduste alusel antud alama astme õigusaktides loetakse kuni nendesse vastava muudatuse sisseviimiseni sõnad «piirkondlik maksukeskus» asendatuks sõnadega «piirkondlik struktuuriüksus» vastavas käändes.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json