Teksti suurus:

Analüüsiosakonna põhimäärus

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.11.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.04.2006
Avaldamismärge:RTL 2005, 112, 1716

Analüüsiosakonna põhimäärus

Vastu võetud 02.11.2005 nr 45

Määrus kehtestatakse « Vabariigi Valitsuse seaduse» § 36 lõike 2 ja lõike 6 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTE

§1. Analüüsiosakond

(1) Analüüsiosakond (edaspidi osakond) on Haridus- ja Teadusministeeriumi (edaspidi ministeerium) struktuuriüksus, mis allub kantslerile.

(2) Oma tegevuses juhindub osakond Eesti Vabariigi seadustest, Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärusest, käesolevast põhimäärusest ja muudest õigusaktidest.

2. peatükk
OSAKONNA EESMÄRK JA ÜLESANDED

§2. Osakonna eesmärk

(1) Osakonna eesmärk on tagada:
1) ministeeriumi haldusala puudutavate poliitiliste otsuste kujundamiseks vajalike näitajate, uuringute, analüüside ning lühi- ja keskpikkade arenguprognooside olemasolu;
2) ministeeriumi haldusala haridus- ja teadusvaldkonna andmekogude kontseptuaalne arendamine.

§3. Osakonna ülesanded

(1) Analüüsiosakonna põhiülesanne on tagada ministeeriumi valitsemisala strateegiliste eesmärkide seire, haridusvaldkonna andmebaaside töö koordineerimine ministeeriumi valitsemisalas, ülevaate andmine üld-, kutse- ja kõrghariduse, teaduse, noorsoo- ja keelevaldkonnas väljatöötatavate ning väljatöötatud poliitikate mõjust koos selleks vajalike uuringute ja analüüside tellimise ja analüüside teostamisega ning ministri, abiministri, kantsleri, asekantslerite, nõunike ja osakondade nõustamine nimetatud valdkonnas.

(2) Paragrahvi 2 punktis 1 nimetatud eesmärgi täitmiseks osakond:
1) teostab üld-, kutse- ja kõrghariduse, teaduse, noorsoo- ja keelepoliitika kujundamiseks vajalikke analüüse, sh õigusaktide mõjude hindamiseks ning rahastamispõhimõtete arendamiseks;
2) tagab haridus- ja teadusalastel andmekogudel ja registritel põhineva informatsiooni ning selle analüüsi tulemuste kättesaadavuse ning esitamise kasutajale sobival viisil;
3) töötab välja üld-, kutse- ja kõrghariduse, teaduse, noorsoo- ja keelevaldkonna arengu näitajad ning rahvusvaheliselt võrreldava haridusindikaatorite süsteemi;
4) töötab välja haridussüsteemi rahastamist kirjeldavad näitajad. Koostab eelnimetatud valdkonna analüüsid ja analüütilised raportid ning tagab näitajate ja analüüside kättesaadavuse ja esitamise kasutajale sobival viisil. Osaleb haridusökonoomikaalases tegevuses Euroopa Liidu tasemel;
5) koondab ministeeriumi valitsemisala valdkondliku aruandluse ning koostab analüütilisi raporteid;
6) tellib ja koondab ministeeriumi üld-, kutse- ja kõrghariduse, teaduse, noorsoo- ja keelepoliitika kujundamiseks vajalikke uuringuid ning koordineerib ministeeriumi valitsemisalas haridusvaldkonna uuringusuundade väljatöötamist;
7) korraldab nimetatud valdkonnas koostööd rahvusvaheliste haridus-, noorte-, teadus- ja keelealaste infovõrgustikega.

(3) Paragrahvi 2 punktis 2 nimetatud eesmärkide täitmiseks osakond:
1) määrab haridus- ja teadusvaldkonna andmekogude andmevajaduse, defineerib eesmärgid ja tagab andmekogude andmete asjakohasuse;
2) analüüsib ja edastab haridus- ja teadusalast andmekogudel ja registritel põhinevat informatsiooni.

3. peatükk
OSAKONNA JUHTIMINE

§4. Osakonna juhtimine

(1) Osakond allub vahetult Haridus- ja Teadusministeeriumi kantslerile. Kantsler juhib osakonnajuhataja kaudu analüüsiosakonna tegevust.

(2) Osakonnajuhataja:
1) planeerib ja korraldab osakonna tööd;
2) tagab osakonna üldiste ja kaugemate eesmärkide saavutamise ning ülesannete täitmise;
3) annab ministrile ja kantslerile aru osakonna tegevusest;
4) esindab ministri või kantsleri korraldusel ministeeriumi osakonna tegevusvaldkonnas;
5) esindab osakonda ning esitab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi;
6) teeb ministrile või kantslerile ettepanekuid komisjonide, nõukogude ja töörühmade moodustamiseks osakonna ülesandeid puudutavate küsimuste lahendamiseks;
7) korraldab alluvate teenistujate tööd, nõutab selleks vajalikud rahalised ja muud vahendid;
8) valvab osakonna teenistujate teenistuskohustuste täitmise üle;
9) taotleb osakonna teenistujatele täienduskoolitust;
10) teeb ministrile või kantslerile ettepanekuid osakonna struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta, osakonna teenistujatele palkade, toetuste või distsiplinaarkaristuste määramise ning ergutamise kohaldamise kohta;
11) allkirjastab või viseerib osakonnas koostatud dokumendid vastavalt ministeeriumi asjaajamiskorrale;
12) käsutab osakonna eelarvelisi vahendeid;
13) edastab oma pädevuse piires informatsiooni teistele riigiasutustele;
14) täidab muid osakonna põhimäärusest tulenevaid või kantsleri antud ülesandeid.

(3) Osakonnajuhataja on kohustatud:
1) täitma temale pandud ülesanded tähtaegselt ja kvaliteetselt;
2) kasutama tema kasutuses olevat vara ja vahendeid seaduslikult ning otstarbekalt;
3) tagama ametialaseks kasutamiseks mõeldud informatsiooni konfidentsiaalsuse ja hoidma riigisaladust;
4) edastama teistele ministeeriumi osakondadele nende ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni.

(4) Osakonnajuhatajal on õigus:
1) kaasata osakonna töösse vajadusel ja kokkuleppel ministeeriumi juhtkonnaga teiste osakondade teenistujaid;
2) nõuda ministeeriumi teistelt osakondadelt ning valitsemisala asutustelt aruandeid ja seletusi küsimustes, mis kuuluvad osakonna tööülesannete hulka.

(5) Osakonnajuhataja äraolekul asendab teda kantsleri käskkirjaga määratud teenistuja.

4. peatükk
OSAKONNA NÕUNIK

§5. Osakonna nõunik

(1) Osakonna koosseisus on osakonna nõunik.

(2) Osakonna nõunik täidab § 3 lõike 2 punktides 4 ja 5 nimetatud ülesandeid.

(3) Osakonna nõuniku õigused ja kohustused määratakse tema ametijuhendiga.

5. peatükk
OSAKONNA TEENISTUJA

§6. Osakonna teenistuja

Teiste osakonna teenistujate õigused ja kohustused määratakse nende ametijuhendiga.

Minister Mailis REPS

Kantsler Jaan KALLAS

/otsingu_soovitused.json