Teksti suurus:

Struktuuritoetuse kasutamise finantsaruannete esitamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.11.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.04.2007
Avaldamismärge:

Struktuuritoetuse kasutamise finantsaruannete esitamise kord

Vastu võetud 08.03.2004 nr 29
RTL 2004, 27, 447
jõustumine 08.03.2004

Muudetud järgmiste aktidega: (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

07.04.2005 nr 30 (RTL 2005, 45, 625) 29.04.2005

19.09.2005 nr 63 (RTL 2005, 101, 1556) 7.10.2005

19.10.2005 nr 70 (RTL 2005, 107, 1664) 4.11.2005

Määrus kehtestatakse «Struktuuritoetuse seaduse» § 11 lõike 2 punkt 1 alusel.

[RTL 2005, 107, 1664 - jõust. 4.11.2005]

§ 1. Määruse reguleerimisala

(1) Struktuuritoetuse kasutamise finantsaruannete esitamise kord (edaspidi kord ) määrab kindlaks toetuse väljamaksmise ja kasutamise finantsaruannete esitamise korra ja kehtestab aruannete vormid.

(2) Euroopa Ühenduse algatuse Interreg raames antud toetuse kasutamise finantsaruandlusega seonduvat reguleeritakse «Struktuuritoetuse seaduse» § 31 lõikes 3 nimetatud korras.

[RTL 2005, 107, 1664 - jõust. 4.11.2005]

§ 2. Määruse kohaldamine

Määrust kohaldatakse:
1) Euroopa Liidu struktuurifondidest antava toetuse rakendamisega seotud korraldusasutusele, meetme rakendusasutusele (edaspidi rakendusasutus) ja meetme rakendusüksusele (edaspidi rakendusüksus);
2) Ühtekuuluvusfondi rakendusasutustele ja -üksustele;

3) Euroopa Ühenduse algatuse Equal (edaspidi Equal) korraldusasutusele ja rakendusüksusele.

[RTL 2005, 45, 625; 29.04.2005]

§ 3. Aruannete loetelu ja esitamise tähtajad

(1) Paragrahvi 2 punktile 1 nimetatud rakendusüksus esitab järgmised aruanded:
1) väljamakse taotlus ja maksekorralduste nimekiri ülekannete teostamiseks (lisa 1, vorm SK10 ja vorm SV10). Aruande esitamisel makseasutusele elektrooniliselt «Struktuuritoetuse seaduse» § 9 alusel asutatud struktuuritoetuse registri (edaspidi struktuuritoetuse register) kaudu esitatakse ainult maksekorralduste nimekirjas toodud andmed. Kui struktuuritoetuse registri töös esineb tehnilisi häireid, esitatakse aruanne paberil;
2) väljamaksete alusel koostatud maksetaotlus, kuluaruanne ja aruanne teostatud abikõlblike väljamaksete kohta (lisa 2, vormid SK20, SV20, SV21 ja SV22). Aruanne esitatakse makseasutusele neli korda aastas, tähtaegadega 15.jaanuar, 15. aprill, 15. juuli ja 5. oktoober. Aruanne esitatakse 31. detsembri, 31. märtsi, 30. juuni ja 30. septembri seisuga. Viimane aruanne esitatakse hiljemalt 5. märtsil 2009. a;
3) teatis ja aruanne ettemakse muutumisest abikõlblikuks kuluks, kui «Struktuuritoetuse seaduse» paragrahvis 16 nimetatud meetme määruses on ette nähtud ettemaksete tegemise võimalus (lisa 3, vormid SK30 ja SV30). Aruanded esitatakse makseasutusele iga kuu 10. kuupäevaks;
4) aastaprognoos maksetaotluse kohta (lisa 5, vorm SV50). Aruanne esitatakse vastavale rakendusasutusele iga aasta 1. aprilliks;
5) [Kehtetu - RTL 2005, 101, 1556 - jõust. 7.10.2005]

(2) Paragrahvi 2 punktile 1 nimetatud rakendusasutus esitab järgmised aruanded:
1) teatis tegevuse vastavuse kohta toetuse taotluse rahuldamise otsuses (edaspidi taotluse rahuldamise otsus) toodule (lis 4, vorm SK40). Aruanne esitatakse korraldusasutusele neli korda aastas, tähtaegadega 25. jaanuar, 25. aprill ja 25. juuli ja 15. oktoober. Viimane aruanne esitatakse hiljemalt 20. märtsil 2009. a;
2) lõike 1 punktis 4 nimetatud aastaprognoos maksetaotluse kohta (lisa 5, vorm SV50). Rakendusüksuse koostatud ning rakendusasutuse poolt kinnitatud aruanne esitatakse makseasutusele iga aasta 10. aprilliks;
3) [Kehtetu - RTL 2005, 101, 1556 - jõust. 7.10.2005]

(3) Paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud korraldusasutus esitab makseasutusele teatise tegevuse vastavuse kohta taotluse rahuldamise otsuses toodule (lisa 9, vorm SK70). Aruanne esitatakse neli korda aastas, tähtaegadega 5. veebruar, 5. mai, 5. august ja 20. oktoober. Viimane aruanne esitatakse hiljemalt 31. märtsil 2009.a;

(4) Paragrahvi 2 punktile 2 nimetatud rakendusüksus esitab järgmised aruanded:
1) väljamakse taotlus (lisa 7, vorm CK10). Aruanne esitatakse makseasutusele elektrooniliselt struktuuritoetuse registri kaudu. Kui struktuuritoetuse registri töös esineb tehnilisi häireid, esitatakse aruanne paberil. Viimasel juhul saadetakse koopia aruandest rakendusasutusele;
2) [Kehtetu - RTL 2005, 101, 1556 - jõust. 7.10.2005]

(5) Paragrahvi 2 punktile 2 nimetatud rakendusasutus esitab järgmised aruanded:
1) väljamaksete alusel koostatud maksetaotlus, kuluaruanne ja vahemakse või lõppmakse taotlus (lisa 10, vormid CK40, CV40, CV41 ja CV42). Aruanne esitatakse makseasutusele kolm korda aastas, tähtaegadega 10. veebruar, 10. juuni ja 5. oktoober. Kokkuleppel makseasutusega on lubatud ka teised tähtpäevad. Lõppmakse korral esitatakse aruanne makseasutusele kolme kuu jooksul Euroopa Komisjoni rahasamisotsuse lõpptähtpäevast arvates;

2) [Kehtetu - RTL 2005, 101, 1556 - jõust. 7.10.2005]

(6) Vajadusel võib makseasutus nõuda lisainfot ja täiendavate aruannete esitamist.

(7) Paragrahvi 2 punktile 3 nimetatud Equali rakendusüksus esitab järgmised aruanded:

1) väljamakse taotlus ja maksekorralduste nimekiri ülekannete teostamiseks (lisa 1, vorm SK10 ja vorm SV10). Aruande esitamisel makseasutusele elektrooniliselt struktuuritoetuse registri kaudu esitatakse ainult maksekorralduste nimekirjas toodud andmed. Kui struktuuritoetuse registri töös esineb tehnilisi häireid, esitatakse aruanne paberil;

2) väljamaksete alusel koostatud maksetaotlus, kuluaruanne ja aruanne teostatud abikõlblike väljamaksete kohta (lisa 2, vormid SK20, SV20, SV21 ja SV22). Aruanne esitatakse makseasutusele neli korda aastas, tähtaegadega 15. jaanuar, 15. aprill, 15. juuli ja 5. oktoober. Aruanne esitatakse 31. detsembri, 31. märtsi, 31. juuni ja 30. septembri seisuga;

3) teatis ja aruanne ettemakse muutumisest abikõlblikuks kuluks, kui Vabariigi Valitsuse 21. septembri 2004. a määruses nr 301 “Euroopa Ühenduse algatuse Equal vahendite taotlemise kord” (RT I 2004, 69, 491) on ette nähtud ettemaksete tegemise võimalus (lisa 3, vormid SK30 ja SV30). Aruanded esitatakse makseasutusele iga kuu 10. kuupäevaks;

4) aastaprognoos maksetaotluse kohta (lisa 5, vorm SV50). Aruanne esitatakse Equali korraldusasutusele iga aasta 1. aprilliks;

5) [Kehtetu - RTL 2005, 101, 1556 - jõust. 7.10.2005]

(8) Paragrahvi 2 punktile 3 nimetatud Equali korraldusasutus esitab järgmised aruanded:

1) aastaprognoos maksetaotluse kohta (lisa 5, vorm SV50). Equali rakendusüksuse koostatud ning Equali korraldusasutuse poolt kinnitatud aruanne esitatakse makseasutusele iga aasta 10. aprilliks;

2) [Kehtetu - RTL 2005, 101, 1556 - jõust. 7.10.2005]

3) teatis tegevuse vastavuse kohta taotluse rahuldamise otsuses toodule (lisa 9, vorm SK70). Nimetatud aruanne esitatakse makseasutusele neli korda aastas, tähtaegadega 5. veebruar, 5. mai, 5. august ja 20. oktoober. Viimane aruanne esitatakse 31. märtsil 2009.a;

(9) Lisades märkida Equal rakendusüksusel ja korraldusasutusel „prioriteet“ asemel „Equal“ ning „meede“ asemel „teema“.

[RTL 2005, 107, 1664 - jõust. 4.11.2005]

§ 4. Aruannete esitamise kord

(1) Aruanded esitatakse paberil, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

(2) Makseasutusel on õigus nõuda aruannete esitamist ka elektroonilisel kujul.

(3) Makseasutusel on õigus põhjendatud juhul nõuda aruannete ennetähtaegset esitamist sellest vähemalt 14 kalendripäeva ette teatades.

(4) Juhul, kui aruannet pole võimalik õigeaegselt esitada, teavitatakse makseasutust või rakendusasutust viivituse põhjusest ning kavandatavast aruande esitamise kuupäevast.

[RTL 2005, 107, 1664 - jõust. 4.11.2005]

§ 5. Aruannete allkirjastamine

(1) Paragrahvis 4 nimetatud andmed allkirjastab rakendusasutuse, rakendusüksuse või korraldusasutuse juht või tema poolt volitatud isik.

(2) Rakendusasutuse, rakendusüksuse või korraldusasutuse juht teavitab makseasutust kirjalikult lõikes 1 nimetatud volitatud isikust hiljemalt volitatud isiku poolt allkirjastatud aruande esitamisel makseasutusele.

§ 6. Dokumentide säilitamine

Määruses nimetatud aruandeid ja nendega seonduvaid dokumente tuleb säilitada 2015. aasta 31. detsembrini, kui õigusaktides ei sätestata pikemat säilitamise tähtaega.

[RTL 2005, 45, 625; 29.04.2005]

§ 7. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2004. a.
Märkus. Määruse lisadega saab tutvuda elektroonilises Riigi Teatajas ja Rahandusministeeriumis (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 17 lg 3, Rahandusministeeriumi 18. märtsi 2004. a kiri nr I-5.7/3847 ja riigisekretäri 23. märtsi 2004. a resolutsioon nr 17-1/042493).

Lisa 1

Lisa 3

Lisa 5

Lisa 6

Lisa 7

Lisa 8

Lisa 10

Lisa 1-1

Lisa 10-1

Lisa 10-2

Lisa 10-3 (RTL 2005, 107, 1664 - jõust. 4.11.2005)

Lisa 2 (RTL 2005, 107, 1664 - jõust. 4.11.2005)

Lisa 2-1

Lisa 2-2

Lisa 2-3 (RTL 2005, 107, 1664 - jõust. 4.11.2005)

Lisa 3-1

Lisa 4 (RTL 2005, 107, 1664 - jõust. 4.11.2005)

Lisa 6-1

Lisa 6-2

Lisa 8-1

Lisa 8-2

Lisa 9 (RTL 2005, 107, 1664 - jõust. 4.11.2005)

/otsingu_soovitused.json