Teksti suurus:

Keskkonnaministri 22. aprilli 2004. a määruse nr 25 "Polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle sisaldavate jäätmete käitlusnõuded" muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.11.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 112, 1718

Keskkonnaministri 22. aprilli 2004. a määruse nr 25 "Polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle sisaldavate jäätmete käitlusnõuded" muutmine

Vastu võetud 02.11.2005 nr 65

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 29 lõike 4 punkti 2 alusel.

Keskkonnaministri 22. aprilli 2004. a määruses nr 25 «Polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle sisaldavate jäätmete käitlusnõuded» (RTL 2004, 53, 899) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) PCB-sid sisaldava inventariseeritud seadme valduse üleandmisel saadab seadme üleandja viivitamatult asjakohase teatise Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskusele. Seadme uus valdaja on kohustatud täitma inventariseerimislehe ning esitama selle Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskusele seitsme päeva jooksul seadme üleandmisest arvates.»;

2) paragrahvi 2 lõiget 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) PCB-sid sisaldava seadme peab selle valdaja märgistama sildiga, millel on kiri «PCB-sid sisaldav seade». Lisaks kannab seadme valdaja sildile PCB-de käitlemise riskilaused (R-laused), käitlemise ohutuslaused (S-laused) ja ohusümbolid vastavalt sotsiaalministri 3. detsembri 2004. a määrusele nr 122 «Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise nõuded ning kord». R- ja S-lausete ning ohusümbolite määramisel tuleb arvesse võtta Euroopa Majandusühenduse nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ ohtlike ainete klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate seaduste, määruste ja administratiivsete sätete ühtlustamise kohta esimeses lisas (EÜT P 196, 16.08.1967, lk 1–98) sätestatut. Seadme valdaja peab PCB-de arvestust vastavalt sotsiaalministri 17. detsembri 2004. a määruse nr 131 «Ohtlike kemikaalide arvestuse korra» kohaselt.»;

3) paragrahvi 3 lõiget 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) PCB-sid sisaldavate jäätmete kõrvaldamise või PCB-sid sisaldavate seadmete saastest vabastamise tehniliste võimaluste puudumise tõttu Eestis peab nende valdaja, võttes arvesse «Jäätmeseaduse» 9. peatükis sätestatut, tegema «Jäätmeseaduse» § 27 alusel kehtestatud piirangute täitmiseks koostööd välisriikides asuvate jäätmekäitlejatega, kellel on need võimalused olemas.»

1 Euroopa Liidu nõukogu direktiiv 1996/59/EÜ polüklooritud bifenüülide ja polüklooritud terfenüülide (PCB/PCT) kõrvaldamise kohta (Euroopa Liidu Teataja L 243, 24.09.1976, lk 31–35).

Minister Villu REILJAN

Kantsler Annika VELTHUT