Teksti suurus:

Pakendi taaskasutamise määra arvutamise ja pakendi massi määramise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.07.2023, 40

Pakendi taaskasutamise määra arvutamise ja pakendi massi määramise kord

Vastu võetud 03.11.2005 nr 66
RTL 2005, 112, 1719
jõustumine 20.11.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.05.2009RTL 2009, 43, 59229.05.2009
26.07.2021RT I, 29.07.2021, 201.08.2021
03.07.2023RT I, 13.07.2023, 116.07.2023

Määrus kehtestatakse «Pakendiaktsiisi seaduse» § 8 lõike 3 alusel.

§ 1.  Pakendi taaskasutamise määra arvutamine

  (1) Pakendi taaskasutamise määr arvutatakse «Pakendiaktsiisi seaduse» § 2 punkti 3 mõistes taaskasutatud pakendi ning «Pakendiaktsiisi seaduse» § 6 kohaselt aktsiisiga maksustatava pakendi massi suhtarvuna, mis on väljendatud massiprotsentides.
[RTL 2009, 43, 592 - jõust. 29.05.2009]

  (2) Pakendite taaskasutamise määra arvutamisel võetakse arvesse Euroopa Komisjoni otsuse 2005/270/EÜ, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta kehtestatakse andmebaasisüsteemi vormid (ELT L 86, 5.4.2005, lk 6‒12), artiklites 2–6f sätestatut.
[RT I, 29.07.2021, 2 - jõust. 01.08.2021]

  (3) Lõikes 1 nimetatud taaskasutamise määr arvutatakse iga pakendimaterjali liigi kohta eraldi.

  (4) Pakendi taaskasutamise määra arvutamise alused on sätestatud pakendiseaduse § 16 lõike 6 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määruses.
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]

§ 2.  Pakendi massi määramine

  (1) Pakendi massi määramisel võetakse arvesse aktsiisiga maksustatava pakendi mass koos selle komponentide ja pakendiga liidetud lisaelementidega nagu korgid, tihendid, sildid, kinnitusklambrid ja muud, ilma selles sisalduva kaubata.

  (2) Taaskasutatud pakendi ja aktsiisiga maksustatava pakendi kogumass määratakse kilogrammi täpsusega.

  (3) [Kehtetu - RTL 2009, 43, 592 - jõust. 29.05.2009]

  (4) Kui pakend koosneb erinevatest materjalidest ja need on üksteisest käsitsi eraldatavad, siis määratakse pakendi mass iga eraldatava pakendimaterjali liigi kohta eraldi, välja arvatud juhul, kui eraldatavad osad moodustavad pakendi kogumassist vähem kui 10%. Sel juhul arvatakse pakendi komponentide ja lisaelementide mass valdava pakendimaterjali liigi massi hulka.

  (5) Kui pakendi taaskasutamisel rakendatakse mitut taaskasutamise viisi, siis eri viisil taaskasutatud pakendi massid summeeritakse.

  (6) Teise liikmesriiki viidud ja eksporditud pakend ja pakendijäätmed arvatakse taaskasutatud pakendi massi hulka, kui nende taaskasutamist korraldatakse välisriigis ning selle kohta on taaskasutamist korraldava välisettevõtte kinnitus.

§ 3.  Pakendi taaskasutamise määra arvutamine kohustuste üleandmisel taaskasutusorganisatsioonile

  Kui pakendiettevõtja on pakendiseaduse § 121 lõike 2 alusel oma kohustused üle andnud taaskasutusorganisatsioonile, siis arvutatakse pakendi taaskasutamise määr taaskasutusorganisatsiooni korraldamisel taaskasutatud pakendi massi ning kohustused üle andnud pakendiettevõtjatelt Eesti turule lastud pakendi summaarse massi suhtarvuna, mis on väljendatud massiprotsentides.
[RT I, 29.07.2021, 2 - jõust. 01.08.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json