Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2001. a määruse nr 237 "Välisriigi laevale laevaloa taotlemise ja andmise kord" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.11.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 59, 468

Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2001. a määruse nr 237 "Välisriigi laevale laevaloa taotlemise ja andmise kord" muutmine

Vastu võetud 04.11.2005 nr 280

Määrus kehtestatakse «Riigipiiri seaduse» § 141 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2001. a määruses nr 237 «Välisriigi laevale laevaloa taotlemise ja andmise kord» (RT I 2001, 66, 390; 2004, 3, 10) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse sõna «Tolliametile» sõnadega «Maksu- ja Tolliametile»;

2) paragrahvi 3 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Välisministeerium või välisesindus teatab välisriigile, §-s 2 nimetatud valitsusasutustele ja Kaitsepolitseiametile laevaloa taotlemise kohta tehtud otsusest 7 kalendripäeva enne välisriigi laeva kavandatavat sisenemist Eesti Vabariigi sisemerre.»

Peaminister Andrus ANSIP

Välisminister
siseministri ülesannetes Urmas PAET

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json