Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Ukraina ministrite kabineti salastatud teabe vastastikuse kaitse leping

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.10.2005
Avaldamismärge:RT II 2005, 25, 84

Eesti Vabariigi valitsuse ja Ukraina ministrite kabineti salastatud teabe vastastikuse kaitse leping

Vastu võetud 10.05.2004

Vabariigi Valitsuse 12.04.2004 korraldus nr 263 eelnõu heakskiitmise ja volituste andmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Eesti Vabariigi valitsuse ja Ukraina ministrite kabineti salastatud teabe vastastikuse kaitse lepingu muutmise kokkulepe


Eesti Vabariigi valitsus ja Ukraina ministrite kabinet (edaspidi pooled),

püüdes saavutada tihedat poliitilist, sõjalist, majanduslikku, õigusalast, teaduse ja tehnoloogia alast koostööd;

mõistes, et tulevane koostöö eeldab salastatud teabe vahetamist;

soovides tagada koostatava või vahetatava kogu salajase teabe vastastikust kaitset;

kinnitades, et käesolev leping ei mõjuta kummagi poole muudest rahvusvahelistest lepingutest tulenevaid kohustusi ning et seda ei kasutata teiste riikide huvide, julgeoleku ja territoriaalse terviklikkuse vastu,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1. Kohaldatavus

1. Käesolev leping on aluseks kõikidele salastatud teavet sisaldavatele lepingutele, mida pooled või nende juriidilised või füüsilised isikud võivad tulevikus sõlmida, ja seda kohaldatakse igasuguse vastastikku koostatud või vahetatud salajase teabe suhtes.

2. Kumbki pool ei tugine käesolevale lepingule, et saada salastatud teavet, mida teine pool on saanud kolmandatelt isikutelt.

Artikkel 2. Mõisted

Käesolevas lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid:

1. Salastatud teave on
teave ja materjal, millele on selle vormist, olemusest ja edastamisviisist olenemata antud teatud salastatuse tase ning mis vajab poolte riikliku julgeoleku huvides ja riigisiseste õigusaktide alusel kaitset ebaseadusliku juurdepääsu vastu.

2. Salastatud teavet sisaldav leping on
õiguslik suhe kahe või mitme lepinglase vahel, millega määratakse lepinglastele kehtestatavad vastastikused õigused ja kohustused ja mis sisaldab salastatud teavet.

3. Võõrustav pool on
pool, kes võtab külastuse oma riigi territooriumil vastu.

4. Väljastav pool on
pool, kes väljastab salastatud teavet teisele poolele.

5. Vastuvõttev pool on
pool, kellele väljastav pool väljastab salastatud teavet.

6. Kasutaja on
juriidiline või füüsiline isik, kellel on riigisiseste õigusaktide alusel lubatud kasutada salastatud teavet.

7. Kolmas isik on
käesoleva lepingu väline riik, selle organ, ettevõte, asutus, organisatsioon, kodanik või kodakondsuseta isik või rahvusvaheline organisatsioon.

8. Juurdepääsuluba on
pärast asjakohast julgeolekukontrolli antav positiivne otsus, millega kinnitatakse füüsilise või juriidilise isiku lojaalsust, usaldusväärsust või muid riigisiseste õigusaktidega määratud julgeoleku aspekte. Sellise otsusega võimaldatakse anda füüsilisele või juriidilisele isikule juurdepääs salastatud teabele ning õigus käidelda seda teatud tasemel ilma julgeolekuriskita. Juurdepääsuluba on dokumenteeritud julgeolekutõendiga.

9. Salastatud teabe kaitse nõuete rikkumine on
tegu või tegevusetus, mis on vastuolus riigisiseste julgeolekuaktidega ning mille tõttu võib salastatud teave sattuda ohtu või lekkida avalikkusesse.

10. Põhjendatud teadmisvajadus tähendab,
et juurdepääsu salastatud teabele võidakse anda isikule, kellel tema ametikohustuste tõttu on põhjendatud vajadus saada vastuvõtvale Poolele väljastatud salastatud teavet.

Artikkel 3. Pädevad asutused

Käesoleva lepingu rakendamise eest vastutavad pädevad asutused on

      Eestis: Riigi julgeoleku volitatud esindaja
Riigisaladuse kaitse osakond
Kaitseministeerium
Eesti Vabariik
Sakala 1
15094 Tallinn
Eesti;

      Ukrainas: Ukraina Julgeolekuteenistus
Volodymyrska 33
Kiiev
Ukraina.

Artikkel 4. Julgeolekupõhimõtted

1. Pooled võtavad asjakohaste riigisiseste õigusaktide alusel tarvitusele kõik abinõud, mis tagavad käesoleva lepingu kohaselt saadud või vastastikku koostatud salajase teabe nõuetekohase kaitse.

2. Poolte koostatud või vahetatud salastatud teabe kaitse ja kasutamine toimub kooskõlas järgmiste põhimõtetega.
a) Vastuvõttev pool tagab, et saadud salastatud teabele kantakse käesoleva lepingu artikli 5 järgi sellega võrdväärse salastatuse tasemega märgistus.
b) Juurdepääs salastatud teabele antakse põhjendatud teadmisvajaduse põhimõtte alusel ning ainult füüsilistele isikutele, kelle ametikohustused seda nõuavad ja kellele on riigisiseste õigusaktide alusel antud vastava tasemega julgeolekutõend.
c) Pooled tunnustavad vastastikku kasutajatele väljastatud julgeolekutõendeid.
d) Pädevad asutused teavitavad üksteist viivitamatult kasutajate juurdepääsulubademuutmisest, eriti juurdepääsulubade äravõtmisest või salastatuse taseme vähendamisest.
e) Vastuvõttev pool ei anna salastatud teavet kolmandale isikule ilma väljastava poole eelneva kirjaliku nõusolekuta.
f) Väljastatud salastatud teavet kasutatakse ilma väljastava poole eelneva kirjaliku nõusolekuta üksnes poolte või nende volitatud juriidiliste isikute sõlmitud salastatud teavet sisaldavates lepingutes ettenähtud eesmärkidel.
g) Vastuvõttev pool ei vähenda ega tühista saadud salastatud teabe salastatuse taset ilma väljastava poole eelneva kirjaliku nõusolekuta.
h) Vastava palve korral abistavad poolte asjaomased organid oma riigisiseste õigusaktide alusel üksteist oma teise riigi territooriumil elavate või asuvate kodanike või juriidiliste isikute kontrollimismenetluses enne juurdepääsuloa väljastamist. Pädevad asutused võivad selle korralduses kokku leppida.

Artikkel 5. Salastatuse tasemed ja märgistused

1. Pooled võtavad, arvestades oma riigisiseseid õigusakte, vastu riigisiseste salastatuse tasemete ekvivalendid, mis märgistatakse järgmiselt:

Eesti keeles Ukraina keeles Ingliskeelne vaste
TÄIESTI SALAJANE ОСОБЛИВОЇ ВАЖЛИВОСТІ TOP SECRET
SALAJANE ЦІЛКОМ ТАЄМНО SECRET
KONFIDENTSIAALNE ТАЄМНО CONFIDENTIAL
PIIRATUD ДЛЯ СЛУЖБОВОГО КОРИСТУВАННЯ RESTRICTED

2. Vastuvõttev pool tagab koopiate ja tõlgete salastatuse taseme märgistuse vastavuse originaaldokumentide märgistusele ning tagab samasuguse kaitse.

3. Poolte pädevad asutused teavitavad üksteist väljastatud salastatud teabe salastatuse tasemete kõikidest muutustest viivitamatult.

Artikkel 6. Julgeolekumeetmed

1. Enne ühe poole väljastatud salastatud teabe esitamist teise poole kasutajatele peab vastuvõttev pool:
a) tegema kindlaks, et vastuvõtva poole juriidilised isikud tagavad salastatud teabe nõuetekohase kaitse;
b) kui riigisisesed õigusaktid nõuavad, väljastama nimetatud juriidilistele isikutele nõuetekohase tasemega julgeolekutõendi juhul, kui need isikud vastavad riigisiseste õigusaktide alusel tõendi väljastamise tingimustele;
c) väljastama nõuetekohase tasemega julgeolekutõendi füüsilistele isikutele, kes vajavad juurdepääsu salastatud teabele oma ametikohustuste täitmisel ja vastavad riigisiseste õigusaktidega kehtestatud tõendi väljastamise tingimustele;
d) tagama, et kõiki füüsilisi isikuid, kes saavad juurdepääsu salastatud teabele, on nõuetekohaselt instrueeritud julgeolekumenetlusest ja nende julgeolekualastest kohustustest. Kõik nimetatud füüsilised isikud kinnitavad kirjalikult, et nad saavad täielikult aru oma kohustustest ja tagajärgedest, mis on sätestatud nende riigi õigusaktides juhtudeks, kui salastatud teave satub kas tahtlikult või hooletuse tõttu ebaseaduslikku kasutusse;
e) tagama, et kõik  olemasolevad või tulevased lepinglased ning nende hooned on võimelised salastatud teavet nõuetekohaselt kaitsma.

2. Pooled tagavad regulaarse julgeolekukontrolli juriidiliste isikute suhtes, kes käitlevad teiselt poolelt saadud salastatud teavet.

3. Kui üks pool ja/või tema juriidilised isikud, kes tegelevad artiklis 1 nimetatud valdkondadega, sõlmivad salastatud teavet sisaldava lepingu, mis kuulub täitmisele teise poole territooriumil, siis pool, kelle riigis lepingut täidetakse, kohustub salastatud teabe kaitse eest oma riigisiseste normide ja õigusaktide kohaselt vastutama.

Artikkel 7. Salastatud teabe edastamine

1. Salastatud teavet edastatakse poolte vahel diplomaatiliste kanalite kaudu. Vastuvõtva poole pädev asutus kinnitab salastatud teabe kättesaamist kirjalikult ja edastab selle kasutajatele.

2. Teatud juhtudel ja vastastikuse nõusoleku korral võivad pädevad asutused määrata salastatud teabe edastamiseks muud võimalused.

3. Salastatud teabe elektrooniline edastamine toimub ainult pädevate asutuste poolt heakskiidetud krüpteeritud kujul.

Artikkel 8. Külastused

1. Ühe poole kodanike külastused rajatistesse või ruumidesse, kus kasutatakse salastatud teavet ja mis asuvad teise poole territooriumil, kiidab eelnevalt kirjalikult heaks võõrustava poole pädev asutus.

2. Külastusloa taotlus esitatakse võõrustava poole pädevale asutusele tavaliselt diplomaatiliste kanalite kaudu enne külastust.

3. Külastusloa taotlus sisaldab järgmisi andmeid:
a) külastaja ees- ja perekonnanimi, sünnikuupäev ja -koht, kodakondsus ja passi number,
b) külastaja amet ja töökoht ning esindatava juriidilise isiku nimetus,
c) külastaja juurdepääsuloa tase, mille on dokumenteerinud taotleva poole pädevasutus,
d) külastuse kavandatav kuupäev ja eeldatav kestus,
e) külastuse eesmärk,
f) võimaluse korral selle salastatud teabe liik ja tase, millele külastajal on külastuse jooksul juurdepääs, külastatavate juriidiliste isikute nimetused, külastatavad paigad ning külastajat vastuvõtvate isikute ees- ja perekonnanimed,
g) kuupäev, taotleva poole pädeva asutuse allkiri ja ametlik pitser.

4. Poolte pädevad asutused võivad oma kodanike nimel taotleda külastusluba kestusega kuni 12 kuud. Kui eeldatakse, et külastus ei lõpe lubatud ajal või kui on vaja pikendada regulaarsete külaskäikude kestust, esitab taotleja poole pädev asutus vähemalt kolm nädalat enne kehtiva külastusloa aegumist uue taotluse.

5. Kõik külastajad peavad vastama julgeolekualastes õigusaktides esitatud nõuetele, mis kehtivad võõrustava poole territooriumil.

6. Salastatud teavet sisaldava lepinguga seotud tegevuste puhul võivad poolte pädevad asutused koostada nimekirja füüsilistest isikutest, kellel on poolte pädevate asutuste kinnitatud tingimustele vastav korduv külastusluba. Nimekirjad kehtivad esialgu kaksteist kuud ja neid võib pikendada poolte pädevate asutuste kirjaliku nõusoleku alusel kõige rohkem järgmiseks kaheteistkümneks kuuks.

7. Käesoleva artikli punktis 6 viidatud nimekirjad kinnitab võõrustava poole pädev asutus. Niipea kui poolte pädevad asutused on nimekirja kinnitanud, võib iga külastuse üksikasjade üle pidada läbirääkimisi otse nende juriidiliste isikutega, keda nimekirjas esitatud füüsilised isikud kavatsevad külastada.

Artikkel 9. Salastatud teavet sisaldavad lepingud

1. Ühe poole pädev asutus, kes soovib sõlmida salastatud teavet sisaldavat lepingut teise poole riigis asuva lepinglasest ettevõtjaga või soovib volitada mõnd oma lepinglasest ettevõtjat sõlmima salastatud teavet sisaldavat lepingut teise poole territooriumil asuva lepinglasest ettevõtjaga, hangib eelneva kirjaliku kinnituse teise poole pädevalt asutuselt selle kohta, et soovitaval ettevõtjal on nõuetekohase tasemega juurdepääsuluba ja sobivad tingimused vastava tasemega salastatud teabe käitlemiseks ja hoidmiseks.

2. Iga poole juriidiliste ja/või füüsiliste isikute sõlmitud salastatud teavet sisaldav leping peab sisaldama julgeolekualast osa, milles on käesoleva lepingu tingimuste alusel määratud selle lepingu salastatuse aspektid ja neile määratud salastatuse tasemed.

3. Salastatud teabe kaitseks kohaldatavad meetmed, samuti salastatud teabe ebaseadusliku avalikuks tulekuga lepinguosalistele põhjustatud kahju hindamise ja hüvitamise kord tuleb asjaomases salastatud teavet sisaldavas lepingus üksikasjalikult määratleda.

4. Lepinglasest ettevõtja esitab eelnevalt pädevale asutusele kinnitamiseks alltöövõtjate nimed, kes on huvitatud salastatud teavet sisaldavatest alltöövõtulepingutest. Nimekirja kinnitamise korral peab alltöövõtja täitma samu julgeolekukohustusi kui lepinglasest peatöövõtja.

5. Töö teostamise asukohariigi pädevat asutust teavitatakse eelnevalt kõikidest salastatud teavet sisaldavatest lepingutest.

6. Iga salastatud teavet sisaldava lepingu julgeolekualase osa kaks eksemplari edastatakse töö teostamise riigi pädevale asutusele.

Artikkel 10. Julgeolekunõuete rikkumine

1. Kui salastatud teabe kaitse alaste riigisiseste õigusaktide rikkumine ei ole välistatud või kui see loetakse toimunuks või on tuvastatud ning kui see rikkumine on mõjutanud käesoleva lepingu alusel vahetatud või vastastikku koostatud salastatud teabe kaitset, teatab vastuvõtva poole pädev asutus sellest viivitamatult kirjalikult väljastava poole pädevale asutusele.

2. Iga käesoleva artikli punktis 1 kirjeldatud salastatud teabe kaitse alaste riigisiseste õigusaktide rikkumise korral tuleb läbi viia uurimine ja rakendada vastuvõtva poole riigisiseste õigusaktide alusel asjakohaseid meetmeid. Väljastava poole pädevat asutust teavitatakse uurimise tulemustest.

Artikkel 11. Kulud

Käesoleva lepingu rakendamisel tekkinud ühe poole kulusid ei hüvita teine pool.

Artikkel 12. Konsultatsioon ja kontroll

1. Tiheda koostöö tagamiseks käesoleva lepingu rakendamisel annavad poolte pädevad asutused üksteisele vastava palve korral konsultatsiooni.

2. Võrreldavate julgeolekustandardite säilitamiseks esitab ühe poole pädev asutus teise poole pädevale asutusele oma riigi asjakohased õigusaktid ja teatab nende muutmisest. Iga pädev asutus edastab vastava palve korral teisele pädevale asutusele teavet oma julgeolekualasest korraldusest ja protseduuridest, et oleks võimalik võrrelda ja säilitada samasid julgeolekustandardeid, ning võimaldab juurdepääsuloaga teise poole ametnikel teha külastusi oma riiki.

3. Kumbki pool võimaldab teise poole pädeval asutusel kontrollida vastuvõetud salastatud teabe hoidmise ja kasutamise tingimusi.

Artikkel 13. Lõppsätted

1. Käesolev leping sõlmitakse määramata ajaks.

2. Käesolev leping jõustub päeval, mil saadakse poolte viimane kirjalik kinnitus lepingu jõustumiseks vajalike riigisiseste õigustoimingute sooritamise kohta.

3. Kumbki pool võib igal ajal esitada kirjaliku ettepaneku käesoleva lepingu muutmiseks. Kui pooled on käesoleva lepingu muudatused heaks kiitnud, saavad need lepingu lahutamatuks osaks ja jõustuvad käesoleva artikli punktis 2 sätestatud korras.

4. Kõik käesoleva lepingu sätete tõlgendamisel või rakendamisel tekkivad lahkhelid lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel ja neid ei esitata lahendamiseks ühelegi riigisisesele või rahvusvahelisele vahekohtule ega kolmandale isikule.

5. Kumbki pool võib käesoleva lepingu igal ajal lõpetada, teatades sellest kirjalikult kuus kuud ette. Lepingu lõpetamisel käideldakse vahetatud või vastastikku koostatud salastatud teavet jätkuvalt kooskõlas käesoleva lepinguga ja see tagastatakse teisele poolele niipea kui võimalik.

Koostatud Kiievis (koht) 10. mail (kuupäev) 2004 kahes eksemplaris eesti, ukraina ja inglise keeles. Kõik tekstid on võrdselt algupärased. Käesoleva lepingu sätete erineva tõlgendamise korral kohaldatakse ingliskeelset teksti.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel

Ukraina ministrite kabineti nimel

Kristiina OJULAND

Kostyantyn GRYSHCHENKO


AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA
AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE
ON MUTUAL PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION

The Government of the Republic of Estonia and the Cabinet of Ministers of Ukraine, hereinafter referred to as “the Parties”

Aiming to tight political, military, economic, legal, scientific and technological co-operation between the Parties;

Realising that resulting co-operation requires exchange of Classified information between the Parties;

Willing to ensure the protection of all Classified information mutually produced by or exchanged between the Parties;

Confirming that this Agreement shall not affect the commitments of both Parties which stem from other international agreements and that it shall not be used against the interests, security and territorial integrity of other states,

Have agreed on the following:

Article 1. Applicability

1. This Agreement shall form the basis of any Classified contract that may be concluded in the future between the Parties or legal entities or natural persons of the States of the Parties and shall be applied to any Classified information mutually produced by or exchanged between the Parties.

2. Either Party shall not invoke this Agreement in order to obtain Classified information that the other Party has received from a third party.

Article 2. Definitions

For the purpose of this Agreement,

1. The Classified information means:
Information and material, regardless of their form, nature and manner of transmission, which has been assigned a certain level of classification, and which in the interest of national security and in accordance with the national legal regulations of the states of the Parties requires protection against unauthorised access.

2. The Classified contract means:
A legal relationship between two or more contractors defining mutually enforceable rights and responsibilities, which involves classified information.

3. The Host Party means:
A Party receiving a visit on the territory of its state.

4. The Releasing Party means:
A Party releasing Classified information to the other Party.

5. The Receiving Party means:
A Party to which Classified information is released by the releasing Party.

6. The User means:
A legal entity or natural person that, in accordance with the national legal regulations, has been authorised to use Classified information.

7. The Third party means:
The states, which are not the Parties to this Agreement, their bodies, enterprises, establishments, organizations and their citizens as well as persons without citizenship or international organizations.

8. The Security Clearance means:
A positive determination stemming from an investigative procedure that shall ascertain loyalty and trustworthiness of a natural person or legal entity as well as other security aspects in accordance with the national legal regulations. Such determination enables to grant the natural person or legal entity access and allow them to handle Classified information on a certain level without security risk. Security Clearance is documented by Security Clearance Certificate.

9. Breach of security of Classified information means:
An act or an omission contrary to national legal security regulations, the result of which may endanger or compromise classified information.

10. “Need-to-know” means:
That access to Classified information may only be granted to a person who has a verified need to know such information in connection with his official duties, within the framework of which the information was released to the receiving Party.

Article 3. Competent Authorities

The Competent Authorities responsible for implementation of this Agreement are:

      In Estonia: National Security Authority
Security Department
Ministry of Defence
Republic of Estonia
Sakala Str. 1
15094 Tallinn
ESTONIA

      In Ukraine: Security Service of Ukraine
Volodymyrs’ka Str. 33
Kyiv
UKRAINE

Article 4. Principles of Security

1. The Parties shall take, in compliance with their respective national legal regulations, all measures necessary in order to ensure the appropriate protection of Classified information received or mutually produced on the basis of this Agreement.

2. The protection and use of Classified information mutually produced by or exchanged between the Parties shall be executed in compliance with the below stated principles:
a) The Receiving Party shall ensure that received Classified information is marked with an equivalent level of classification, in accordance with Article 5;
b) Access to Classified information shall be granted only to natural persons whose official duties require it, on the basis of a “need to know” principle, and who have been, in accordance with the national legal regulations, granted a Security Clearance Certificate of the appropriate level in advance;
c) The Parties shall mutually recognise Security Clearance Certificates issued to users;
d) The Competent Authorities shall inform each other without unnecessary delay of changes in the users’ Security Clearances, especially in cases when the Security Clearance was withdrawn or downgraded;
e) The Receiving Party shall not hand over Classified information to a Third party without the prior written consent of the releasing Party;
f) Released Classified information shall not be used for purposes other than those that are presumed in the agreements concluded between the Parties, in the classified contracts concluded between the Parties or by legal entities authorised to this aim, without the prior written consent of the releasing Party;
g) The Receiving Party shall not decrease or cancel the level of classification of received Classified information without the prior written consent of the releasing Party;
h) On request, the relevant Authorities of the States Parties, taking into account their national legal regulations, will assist each other during the vetting procedures of their citizens or legal entities living or located in the territory of the other State, preceding the issue of Security Clearance. In this respect the specific arrangements may be agreed between the Competent Authorities.

Article 5. Classification Levels and Markings

1. The Parties shall, with regard to their national legal regulations, adopt equivalency for the national levels of classification which are marked as follows:

In Estonia In Ukraine English equivalent
TÄIESTI SALAJANE ОСОБЛИВОЇ ВАЖЛИВОСТІ TOP SECRET
SALAJANE ЦІЛКОМ ТАЄМНО SECRET
KONFIDENTSIAALNE ТАЄМНО CONFIDENTIAL
PIIRATUD ДЛЯ СЛУЖБОВОГО КОРИСТУВАННЯ RESTRICTED

2. The Receiving Party shall provide the same marking of classification for copies and translations as for the original documents, and shall ensure the same protection.

3. The Competent Authorities of the Parties shall promptly inform one another of all changes in the level of classification of released Classified information.

Article 6. Security Measures

1. Before the delivery of Classified information released by one of the Parties to users of the other Party, the Receiving Party shall:
a) Ascertain that within legal entities of the state of the Receiving Party the protection of Classified information is ensured in an appropriate manner;
b) Issue to these legal entities, if provided so by the national legal regulations, a Security Clearance Certificate of the required level, in the case that these entities fulfil the conditions for such issue compliant with national legal regulations;
c) Issue a Security Clearance Certificate of the required level to natural persons who need access to Classified information in the exercise of their official duties, in the case that these natural persons fulfil the conditions for such issue compliant with national legal regulations;
d) Ensure that all natural persons that will have access to received Classified information have been appropriately briefed on security procedures and their security obligations. All such natural persons shall acknowledge in writing that they fully understand their responsibilities and the consequences, which the legal regulations of their nation provide when Classified information passes into unauthorised hands either by intent or through negligence;
e) Ensure that all contractors or prospective contractors and their facilities have the capability to protect the Classified information adequately.

2. The Parties shall ensure the execution of regular security inspections of legal entities that handle Classified information received from the other Party.

3. In the event that either Party and/or legal entities of its State, concerned with the subjects set out in Article 1, award a Classified contract to be performed within the territory of the State of the other Party, then the Party of the State in which the contracted performance is taking place, shall assume responsibility for protection of such Classified information in accordance with its own national standards and legal regulations.

Article 7. Transmission of Classified Information

1. Classified information shall be transmitted between the Parties by diplomatic means. The Competent Authority of the Receiving Party shall confirm in writing the receipt of Classified information and further disseminate the received Classified information to Users.

2. In specific cases and on mutual consent, the Competent Authorities may define other means of transmission of Classified information.

3. The electromagnetic transmission of Classified information shall be carried out only in encrypted form approved by the Competent Authorities.

Article 8. Visits

1. Visits by nationals of the state of one Party to facilities or premises wherein Classified information is used, and which are located in the territory of the state of the other Party, shall be approved by the Competent Authority of the Host Party in advance and in writing.

2. A request for a visit permission shall usually be delivered through diplomatic channels to the Competent Authority of the host Party in advance.

3. A request for a visit permission shall contain the following data:
a) The visitor’s name and surname, date and place of birth, citizenship and passport number;
b) The title and work position of the visitor and the name of the legal entity which the visitor represents;
c) The level of Security Clearance of the visitor documented by the Competent Authority of the requesting Party;
d) The proposed date and anticipated length of the visit;
e) The purpose of the visit;
f) If possible, the type and level of Classified information to which the visitor shall have access, the names of the legal entities, premises and places to be visited, the names and surnames of the persons who will receive the visitor;
g) The date, signature and official stamp of the Competent Authority of the requesting Party.

4. On behalf of their nationals, the Competent Authorities of the Parties may request a visit permission lasting no longer than 12 months. If it is assumed that a certain visit will not end within the time span allowed, or if it is necessary to extend the span of regular visits, the Competent Authority of the Party making the request shall submit a new request no later than three weeks before the expiry of the validity of the permission for the visit under way.

5. All visitors must conform to the security regulations in force within the territory of the state of the host Party.

6. For each activity related to a Classified contract, the Competent Authorities of the Parties may agree on the compilation of a list of natural persons who are allowed repeated visits in accordance with the principles and conditions on which the Competent Authorities of the Parties have agreed. These lists are initially valid for a period of twelve months, and may be extended on mutual written consent of the Competent Authorities of the Parties for a further period of twelve months at most.

7. The lists referred to in paragraph (6) of this Article shall be approved by the Competent Authority of the host Party. As soon as the Competent Authorities of the Parties approve the lists, the details of individual visits may be negotiated directly with the legal entities that the natural persons on the list are to visit.

Article 9. Classified Contracts

1. The Competent Authority of one Party, wishing to award a Classified contract to a contractor in the State of the other Party, or wishing to authorise one of its own contractors to award a Classified contract to a contractor in the State of the other Party, shall obtain a prior written assurance from the Competent Authority of the other Party that the proposed contractor holds Security Clearance of an appropriate level and has the suitable facilities to handle and store Classified information of the same level.

2. Every Classified contract between legal entities and/or natural persons of the States of the Parties should contain an appropriate security section identifying classified aspects of the contract and a list of security classifications allocated to them, based on the terms of this Agreement.

3. The measures in place for the protection of Classified information as well as the procedure for assessment of and indemnification for losses caused to the contracting entities by unauthorised disclosure of Classified information should be specified in more detail in the respective classified contract.

4. The contractor shall submit to the Competent Authority for approval names of the subcontractors interested in classified subcontracts in advance. If approved, the subcontractor must fulfil the same security obligations as the contractor.

5. Notification of any Classified contract shall be forwarded in advance to the Competent Authority of the State where the work is to be performed.

6. Two copies of the security section of any Classified contract shall be forwarded to the Competent Authority of the State where the work is to be performed.

Article 10. Breach of Security Regulations

1. In the case that a breach of national legal regulations on protection of Classified information is not ruled out, or if it is considered to have taken place or ascertained, and in the case where such breach may have an impact on the protection of Classified information exchanged or mutually produced under this Agreement, this fact shall be promptly announced in writing by the Competent Authority of the Receiving Party to the Competent Authority of the Releasing Party.

2. Each case of the breach of national legal regulations on protection of Classified information as described in paragraph (1) of this Article must be subjected to an investigation and appropriate measures shall be taken in accordance with the national legal regulations of the state of the Receiving Party. The Competent Authority of the Releasing Party shall be informed of the results of such investigation.

Article 11. Costs

Expenditures incurred to a Party by the implementation of this Agreement are not covered by the other Party.

Article 12. Consultation and Inspections

1. In order to ensure close co-operation while implementing this Agreement, the Competent Authorities of the Parties shall grant one another consultations on request.

2. In order to maintain comparable security standards, each Competent Authority shall provide to the other Competent Authority relevant national legal regulations as well as their amendments. Each Competent Authority shall, on request, pass to the other Competent Authority information about its security organisation and procedures to make it possible to compare and maintain the same security standards and shall enable visits to its state by certified officials of the other Party.

3. Each Party shall allow the Competent Authority of the other Party to inspect conditions under which received Classified information is kept and used.

Article 13. Final Provisions

1. This Agreement is concluded for an indefinite period of time.

2. This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last written notification of the Parties confirming the fulfilment of national legal procedures that are necessary for its entering into force.

3. Each Party may in any time submit a written proposal to amend this Agreement. If approved by both Parties, the amendments to this Agreement shall become an integral part of the Agreement and shall enter into force in accordance with the procedure laid down in paragraph (2) of this Article.

4. Any disagreement in the interpretation or implementation of the provisions of this Agreement shall be resolved through consultations between the Parties, and shall not be referred to any national or international tribunal or Third party for settlement.

5. Each Party may terminate this Agreement at any time with six months’ prior written notice. In the case of termination of the Agreement, the exchanged or mutually produced Classified information shall continue to be handled in compliance with this Agreement, and shall be returned to the other Party as soon as possible.

Done at Kiev on this 10th day of May, in the year 2004 in duplicate, each in Estonian, Ukrainian and English languages, all texts being equally authentic. In the case of different interpretation of the provisions of this Agreement, the English language text shall prevail.

On behalf of the Government of the Republic of Estonia

On behalf of the Cabinet of Ministers of Ukraine

Krisiitna OJULAND

Kostyantyn GRYSHCHENKO

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json