Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Kanada vaheline sotsiaalkindlustusleping

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2006
Avaldamismärge:RT II 2005, 28, 93

Eesti Vabariigi ja Kanada vaheline sotsiaalkindlustusleping

Vastu võetud 21.02.2005

Eesti Vabariigi ja Kanada vahelise sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Eesti Vabariigi ja Kanada vahelise sotsiaalkindlustuslepingu prantsuskeelne tekst


Eesti Vabariik ja Kanada
   edaspidi lepingupooled,

otsustanud teha sotsiaalkindlustuse vallas koostööd
    ja

otsustanud sõlmida selleks lepingu,

on kokku leppinud järgmises.

I osa
ÜLDSÄTTED

Artikkel I. Mõisted

1. Lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid:
arvessevõetav periood – maksu-, kindlustus- või elamisperiood, mis lepingupoole õigusaktide alusel annab õiguse saada hüvitist; Eesti Vabariigi puhul ka muud Eesti Vabariigi õigusaktides ettenähtud pensionistaaži kuuluvad perioodid; Kanada puhul ka periood, mille vältel makstakse Kanada pensionikava alusel töövõimetuspensioni;
elamine – elamine Eesti Vabariigi territooriumil alalise või tähtajalise elamisloa alusel või muul seaduslikul alusel;
hüvitis – lepingupoole õigusaktidega ettenähtud pension või muu rahaline hüvitis ning pensioni või muu rahalise hüvitise lisa või suurendus;
õigusaktid – lepingupoole õigusaktid, mis on loetletud artiklis II;
pädev asutus – Eesti Vabariigi õigusakte rakendav Eesti Vabariigi asutus; Kanada pädev võimuorgan;
pädev võimuorgan – lepingupoole õigusaktide kohaldamise eest vastutav minister või vastutavad ministrid;
territoorium – Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni all olev territoorium ja Kanada territoorium; sel viisil tõlgendatakse mõisteid Eesti Vabariik ja Kanada ka geograafilises tähenduses.

2. Käesolevas artiklis määratlemata mõistel on tähendus, mis on mõistele antud kohaldatavates õigusaktides.

Artikkel II. Õigusaktid, mille suhtes lepingut kohaldatakse

1. Lepingut kohaldatakse järgmiste õigusaktide suhtes:
(a) Eesti Vabariigi puhul:
(i) seadused, mis käsitlevad riiklikku vanaduspensioni, töövõimetuspensioni, toitjakaotuspensioni või rahvapensioni, ja nende seaduste alusel vastu võetud määrused;
(ii) sotsiaalmaksuseadus;
(b) Kanada puhul:
(i) vanaduskindlustuse seadus ja selle alusel vastu võetud määrused;
(ii) Kanada pensionikava ja selle alusel vastu võetud määrused.

2. Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, kohaldatakse lepingut ka nende õigusaktide suhtes, millega muudetakse, täiendatakse, ühendatakse või asendatakse lõikes 1 loetletud õigusakte.

3. Lepingut kohaldatakse ka nendele õigusaktidele, millega lepingupool näeb ette uue hüvitisesaajate rühma või uue hüvitise, välja arvatud juhul, kui lepingupool on õigusakti jõustumisest alates kolme kuu jooksul saatnud teisele lepingupoolele asjakohase vastulause.

Artikkel III. Lepingu subjektid

Lepingut kohaldatakse:
(a) isikule, kelle kohta kehtivad või on kehtinud ühe või mõlema lepingupoole õigusaktid;
(b) muule isikule niivõrd, kuivõrd tema õigused tulenevad kohaldatavate õigusaktide alusel isikult, kes on nimetatud punktis a.

Artikkel IV. Võrdne kohtlemine

Artiklis III nimetatud isikutel, kellele kohaldatakse lepingut, on lepingupoolte õigusaktide alusel võrdsed õigused ja kohustused.

Artikkel V. Hüvitiste maksmine välisriiki

Kui lepingus ei ole ette nähtud teisiti, ei vähendata, muudeta, peatata ega lõpetata ühtki artiklis III nimetatud isikule lepingupoole õigusaktide alusel makstavat hüvitist, muu hulgas selle lepingu alusel omandatud õiguse järgi makstavat hüvitist, üksnes põhjusel, et isik viibib teise lepingupoole territooriumil; neid hüvitisi makstakse ka ajal, mil isik elab teise lepingupoole territooriumil.

II osa
KOHALDATAVAID ÕIGUSAKTE KÄSITLEVAD SÄTTED

Artikkel VI. Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate kindlustatust käsitlevad üldsätted

Kui artiklitest VII–IX ei tulene teisiti:
(a) kohaldatakse lepingupoolte territooriumil töötavale isikule üksnes selle lepingupoole õigusakte;
(b) füüsilisest isikust ettevõtjale, kelle kohta lepingu puudumise korral kehtiksid füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise suhtes mõlema lepingupoole õigusaktid, kohaldatakse sellele tegutsemisele üksnes selle lepingupoole õigusakte, kelle territooriumil ta elab.

Artikkel VII. Lähetused

Töötajale, kellele kohaldatakse ühe lepingupoole õigusakte ja kes töötab sama tööandja heaks teise lepingupoole territooriumil, kohaldatakse selle töö suhtes üksnes esimese lepingupoole õigusakte nii, nagu oleks ta töötanud vaid selle territooriumil. Lähetuse puhul ei või seda sätet kohaldada mõlema lepingupoole pädevate asutuste varasema nõusolekuta üle 60 kuu.

Artikkel VIII. Avalik teenistus

1. Lepingust sõltumata kohaldatakse 18. aprilli 1961. aasta diplomaatilisi suhteid käsitleva Viini konventsiooni ja 24. aprilli 1963. aasta konsulaarsuhteid käsitleva Viini konventsiooni sotsiaalkindlustussätteid.

2. Teise lepingupoole territooriumile lähetatud avalikule teenistujale kohaldatakse selle teenistuse suhtes teda lähetanud lepingupoole õigusakte.

3. Isikule, kes elab ühe lepingupoole territooriumil, kuid töötab seal teise lepingupoole avaliku teenistujana, kohaldatakse selle teenistuse suhtes esimese lepingupoole õigusakte, välja arvatud lõigetes 1 ja 2 nimetatud juhul. Kui see isik on enne selle teenistuse algust teinud osamakseid talle tööd andva lepingupoole õigusaktide alusel, võib ta kuue kuu jooksul alates selle teenistuse algusest või alates lepingu jõustumisest, sõltuvalt sellest, kumb leiab aset hiljem, valida, et talle kohaldataks ainult viimase lepingupoole õigusakte.

Artikkel IX. Erandid

Lepingupoolte pädevad võimuorganid võivad vastastikusel kokkuleppel muuta artiklite VI–VIII kohaldamist ükskõik millise isiku või isikute rühma suhtes.

Artikkel X. Teatud elamisperioodide määratlemine Kanada õigusaktide järgi

1. Vanaduskindlustuse seaduse alusel hüvitissummat arvutades lähtutakse järgmistest asjaoludest:
(a) kui isikule kohaldatakse Eesti Vabariigis viibimise või elamise ajal Kanada pensionikava või Kanada provintsi üldist pensionikava, käsitletakse seda perioodi Kanadas elamise perioodina; see kehtib ka isikuga koos elava abikaasa või elukaaslase või ülalpeetava kohta, kelle töötamisele või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemisele ei kohaldata Eesti Vabariigi õigusakte;
(b) kui isikule kohaldatakse Kanadas viibimise või elamise ajal Eesti Vabariigi õigusakte, ei käsitleta seda perioodi Kanadas elamise perioodina; see kehtib ka isikuga koos elava abikaasa või elukaaslase või ülalpeetava kohta, kelle töötamisele või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemisele ei kohaldata Kanada pensionikava või Kanada provintsi üldist pensionikava.

2. Lõike 1 puhul kohaldatakse isikule:
(a) Eesti Vabariigis või Kanadas viibimise või elamise ajal Kanada pensionikava või Kanada provintsi üldist pensionikava üksnes juhul, kui isik on sel perioodil töötades või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsedes teinud kavas ettenähtud osamakseid;
(b) Eesti Vabariigis või Kanadas viibimise või elamise ajal Eesti Vabariigi õigusakte üksnes juhul, kui selle isiku eest on selle perioodi vältel tehtud nende õigusaktide kohaseid kohustuslikke osamakseid töötamise või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise tõttu.

Artikkel XI. Teatud elamisperioodide määratlemine Eesti Vabariigi õigusaktide järgi

Eesti Vabariigi õigusaktide kohase rahvapensioni saamise õiguse kindlaksmääramisel arvestatakse järgmisi asjaolusid:
(a) kui isikule kohaldatakse Kanadas elamise ajal Eesti Vabariigi õigusakte, käsitletakse seda perioodi Eesti Vabariigis elamise perioodina; see kehtib ka isikuga Kanadas koos elava abikaasa kohta, kelle töötamisele või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemisele ei kohaldata Kanada õigusakte;
(b) kui isikule kohaldatakse Eesti Vabariigis elamise ajal Kanada õigusakte, ei käsitleta seda perioodi Eesti Vabariigis elamise perioodina; see kehtib ka isikuga Eesti Vabariigis koos elava abikaasa kohta, kelle töötamisele või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemisele ei kohaldata Eesti Vabariigi õigusakte.

III osa
HÜVITISI KÄSITLEVAD SÄTTED
1. peatükk
Perioodide liitmine

Artikkel XII. Eesti Vabariigi õigusaktide ja Kanada õigusaktide kohased perioodid

1. Kui isikul ei ole õigust saada hüvitist seetõttu, et tal ei ole ühe lepingupoole õigusaktide alusel kogunenud piisavalt arvessevõetavaid perioode, määratakse selle isiku õigus saada seda hüvitist kindlaks nende perioodide ja lõigetes 2–4 nimetatud perioodide liitmise teel, nii et need perioodid ei kattu.

2. (a) Kanada vanaduskindlustuse seaduse järgi hüvitise saamise õiguse kindlaksmääramisel käsitletakse Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt vanaduspensioni määramisel arvessevõetavat perioodi Kanadas elamise perioodina.
(b) Kanada pensionikava järgi hüvitise saamise õiguse kindlaksmääramisel käsitletakse Kanada pensionikava alusel arvessevõetava aastana kalendriaastat, mis on arvessevõetav periood Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt töövõimetus- või toitjakaotuspensioni määramisel.

3. Eesti Vabariigi õigusaktide järgi vanadus-, töövõimetus- või toitjakaotuspensioni saamise õiguse kindlaksmääramisel käsitletakse Eesti Vabariigi õigusaktide järgi arvessevõetava aastana kalendriaastat, mis on arvessevõetav periood Kanada pensionikava järgi.

4. Eesti Vabariigi õigusaktide järgi rahvapensioni saamise õiguse kindlaksmääramisel käsitletakse Kanada vanaduskindlustuse seaduse järgi arvessevõetavat perioodi Eesti Vabariigi õigusaktide alusel arvessevõetava perioodina.

Artikkel XIII. Kolmanda riigi õigusaktide kohased perioodid

Kui isikul ei ole õigust saada hüvitist lepingupoole õigusaktide kohaste arvessevõetavate perioodide alusel, mis on liidetud artiklis XII ette nähtud viisil, määratakse hüvitise saamise õigus kindlaks nende perioodide ja selle kolmanda riigi õigusaktide kohaselt täitunud arvessevõetavate perioodide liitmise teel, kellega on mõlemad lepingupooled sõlminud sotsiaalkindlustuskokkulepped, milles nähakse ette perioodide liitmine.

Artikkel XIV. Lühim liidetav periood

Kui lepingupoole õigusaktide kohaselt isikule kogunenud arvessevõetavate perioodide kogukestus on väiksem kui üks aasta ja kui need perioodid üksinda ei anna selle lepingupoole õigusaktide kohaselt õigust saada hüvitist, ei ole selle lepingupoole pädev asutus kohustatud lepingu alusel maksma sellele isikule nende perioodide eest hüvitist, sõltumata lepingu muudest sätetest.

2. peatükk
Kanada õigusaktide kohaselt makstavad hüvitised

Artikkel XV. Vanaduskindlustuse seaduse kohaselt makstavad hüvitised

1. Kui isikul on vanaduskindlustuse seaduse alusel õigus saada pensioni või abiraha üksnes kohaldades 1. peatüki liitmissätteid, arvutab Kanada pädev asutus pensioni või toetuse summa kõnealuse seaduse nende sätete kohaselt, mis käsitlevad osalise pensioni või toetuse maksmist; pädev asutus lähtub üksnes nendest Kanadas elamise perioodidest, mida võib arvesse võtta kõnealuse seaduse kohaselt.

2. Lõiget 1 kohaldatakse ka väljaspool Kanadat viibivale isikule, kellel Kanadas oleks õigus saada täispensioni, kuid kes ei ole Kanadas elanud selle lühima perioodi vältel, mis vanaduskindlustuse seaduse kohaselt on väljaspool Kanadat pensioni maksmise eeldus.

3. Sõltumata lepingu muudest sätetest:
(a) makstakse väljaspool Kanadat viibivale isikule vanaduspensioni üksnes juhul, kui selle isiku elamisperioodid on 1. peatüki sätete kohaselt liidetuna vähemalt võrdsed lühima Kanadas elamise perioodiga, mis vanaduskindlustuse seaduse kohaselt on väljaspool Kanadat pensioni maksmise eeldus;
(b) väljaspool Kanadat viibivale isikule makstakse toetust ja lisa miinimumsissetuleku tagamiseks üksnes vanaduskindlustuse seadusega lubatud ulatuses.

Artikkel XVI. Kanada pensionikava kohaselt makstavad hüvitised

Kui isikul on õigus saada hüvitist üksnes kohaldades 1. peatüki liitmissätteid, arvutab Kanada pädev asutus sellele isikule makstava hüvitise summa järgmiselt:
(a) töötasuga seotud hüvitise osa määratakse kindlaks Kanada pensionikava järgi lähtudes üksnes selle kava järgi pensioniarvestusse kuuluvatest töötasudest;
(b) hüvitise baasosa määratakse kindlaks, korrutades järgmised suurused:
(i) Kanada pensionikava alusel kindlaksmääratud hüvitise baasosa
ja
(ii) murdarv, mis väljendab Kanada pensionikavasse tehtud osamaksete perioodide suhet selle hüvitise saamise õiguseks nõutava perioodiga; ühelgi juhul ei või selle murdarvu väärtus olla ühest suurem.

3. peatükk
Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt makstavad pensionid

Artikkel XVII. Pensionisumma arvutamine

1. Kui isikul on õigus saada pensioni üksnes kohaldades 1. peatüki liitmissätteid, arvutab Eesti Vabariigi pädev asutus pensionisumma Eesti Vabariigi õigusaktide järgi, võttes arvesse ainult neid perioode, mis on täitunud nende õigusaktide alusel.

2. Edasilükatud vanaduspensioni saamise õiguse kindlaksmääramisel ei võeta arvesse hüvitisi, mida makstakse Kanada õigusaktide alusel, kas lepingust või üksnes Kanada õigusaktidest tulenevalt.

IV osa
RAKENDUS- JA MUUD SÄTTED

Artikkel XVIII. Rakenduslepe

1. Lepingupoolte pädevad võimuorganid sõlmivad rakendusleppe, milles esitatakse lepingu rakendamiseks vajalikud meetmed.

2. Rakendusleppes määratakse kindlaks lepingupoolte kontaktasutused.

Artikkel XIX. Teabevahetus ja vastastikune abi

1. Lepingut kohaldavad pädevad võimuorganid ja asutused:
(a) edastavad üksteisele õigusaktides lubatud ulatuses teavet, mis on vajalik kõnealuste õigusaktide kohaldamiseks;
(b) osutavad üksteisele lepingu või selle lepingu alusel kohaldatavate õigusaktide kohase hüvitise saamise õiguse või hüvitise summa kindlaksmääramisel abi nii, nagu oleks tegu oma riigi õigusaktide kohaldamisega;
(c) edastavad üksteisele esimesel võimalusel kogu informatsiooni lepingu kohaldamiseks võetud meetmete kohta või oma riigi asjaomaste õigusaktide muudatuste kohta, kui muudatused mõjutavad lepingu kohaldamist.

2. Lõike 1 punktis b nimetatud abi antakse tasuta, välja arvatud juhul, kui artikli XVIII kohaselt sõlmitud rakendusleppe sätted näevad ette teatud liiki kulude hüvitamist.

3. Kõik isikuandmed, mida lepingu kohaselt üks lepingupool teisele edastab, on konfidentsiaalsed ja neid kasutatakse üksnes lepingu alusel kohaldatavate õigusaktide rakendamiseks, välja arvatud juhul, kui lepingupoole seadustes nõutakse andmete edastamist.

Artikkel XX. Maksudest, lõivudest ja tasudest vabastamine või nende vähendamine

1. Lepingupoole õigusaktides ette nähtud ja nende kohaldamiseks vajalike tõendite ja dokumentide väljaandmisel kehtivatest maksudest, riigilõivudest, konsulaar- ja haldustasudest vabastus või nende vähendused, laienevad ka teise lepingupoole õigusaktide kohaldamiseks väljaantavate tõendite ja dokumentide kohta.

2. Lepingu kohaldamiseks vajaliku mis tahes ametliku dokumendi puhul ei nõuta, et selle autentsust peaks kinnitama diplomaatiline või konsulaarorgan, samuti ei nõuta muid seda laadi toiminguid.

Artikkel XXI. Suhtluskeel

Lepingu kohaldamisel võivad lepingupoolte pädevad võimuorganid ja asutused üksteisega vahetult suhelda lepingupoolte riigikeeltes.

Artikkel XXII. Taotluse, teate või kaebuse esitamine

1. Taotlused, teated ja kaebused, mis on seotud lepingupoole õigusaktide kohase hüvitise saamise õiguse või hüvitise suurusega ja mis oleks nende õigusaktide kohaldamiseks tulnud esitada ettenähtud tähtaja jooksul lepingupoole pädevale võimuorganile või asutusele, kuid mis esitatakse selle asemel sama tähtaja jooksul teise lepingupoole võimuorganile või asutusele, loetakse esitatuks esimese lepingupoole pädevale võimuorganile või asutusele. Päeva, mil taotlused, teated ja kaebused esitatakse teise lepingupoole võimuorganile või asutusele, loetakse nende esimese lepingupoole pädevale võimuorganile või asutusele esitamise päevaks.

2. Kui käesoleva lõike teisest lausest ei tulene teisiti, käsitletakse lepingupoole õigusaktide kohase hüvitise saamise taotlust, mis on esitatud pärast lepingu jõustumist, teise lepingupoole õigusaktide kohase asjaomase hüvitise saamise taotlusena, tingimusel et taotluse esitamise ajal toimib taotleja järgmiselt:
(a) nõuab, et taotlust käsitletaks teise lepingupoole õigusaktide kohase taotlusena; või
(b) esitab informatsiooni, millest nähtub, et arvessevõetavad perioodid on täitunud teise lepingupoole õigusaktide kohaselt.

Eelmist lauset ei kohaldata, kui taotleja soovib edasi lükata oma taotlust saada teise lepingupoole õigusaktide kohast hüvitist.

3. Lõike 1 või 2 kohaldamise korral edastab taotluse, teate või kaebuse saanud võimuorgan või asutus selle viivitamata teise lepingupoole võimuorganile või asutusele.

Artikkel XXIII. Hüvitiste maksmine

1. Lepingupoole pädev asutus täidab lepingust tulenevaid kohustusi selle lepingupoole vääringus.

2. Kui lepingupool kehtestab piiranguid valuutatehingutele või võtab muid seda laadi meetmeid, millega piiratakse makseid, raha- või finantsinstrumentide ülekandeid isikutele, kes ei viibi tema territooriumil, võtab see lepingupool viivitamata sobivaid meetmeid, et tagada iga summa väljamaksmine, mis lepingu kohaselt tuleb maksta artiklis III kirjeldatud isikutele, kes elavad teise lepingupoole territooriumil.

3. Kui isik nõuab, et talle makstaks lepingukohast hüvitist muu sagedusega kui kord kuus (kord kvartalis, poolaastas või aastas), maksab pädev asutus hüvitist sellise sagedusega.

Artikkel XXIV. Erimeelsuste lahendamine

1. Lepingupoolte pädevad võimuorganid lahendavad võimalust mööda kõik lepingu tõlgendamisel või kohaldamisel tekkinud erimeelsused kooskõlas lepingu vaimu ja põhimõtetega.

2. Lepingupooled peavad lepingupoole nõudel viivitamata nõu küsimustes, mida pädevad võimuorganid ei ole lõike 1 kohaselt lahendanud.

3. Lepingupoolte vahelised vaidlused, mis käsitlevad lepingu tõlgendamist ja mida ei ole lahendatud lõike 1 või 2 kohaselt, esitatakse lepingupoole nõudel vahekohtule lahendamiseks.

4. Kui lepingupooled koos ei otsusta teisiti, koosneb vahekohus kolmest vahekohtunikust, kellest kumbki lepingupool määrab ühe; sel viisil määratud vahekohtunikud nimetavad kolmanda, kes tegutseb esimehena. Kui üks lepingupool ei suuda määrata oma vahekohtunikku, palub vahekohtuniku määranud lepingupoole pädev võimuorgan Rahvusvahelise Kohtu esimehel määrata teise lepingupoole vahekohtuniku, või kui kaks vahekohtunikku ei jõua kokkuleppele, paluvad nad vahekohtu esimehe määrata Rahvusvahelise Kohtu esimehel.

5. Kui Rahvusvahelise Kohtu esimees on lepingupoole kodanik, antakse määramisülesanne aseesimehele või ametiseisundilt kõrgeimale kohtu liikmele, kes ei ole lepingupoole kodanik.

6. Vahekohus kehtestab ise oma töökorra ja teeb otsuseid häälteenamuse alusel.

7. Vahekohtu otsus on lõplik ja täitmiseks kohustuslik.

Artikkel XXV. Kanada provintsiga sõlmitavad lepped

Eesti Vabariigi pädev võimuorgan võib Kanada provintsiga sõlmida Kanada provintsi pädevuses olevaid leppeid, mis käsitlevad mis tahes sotsiaalkindlustusküsimusi, tingimusel et lepped ei ole käesoleva lepinguga vastuolus.

V osa
ÜLEMINEKU- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel XXVI. Üleminekusätted

1. Lepingukohase hüvitise saamise õiguse ja hüvitise summa kindlaksmääramisel arvestatakse kõiki enne lepingu jõustumist kogutud arvessevõetavaid perioode.

2. Ükski lepingu säte ei anna õigust saada hüvitist lepingu jõustumisele eelnenud aja eest.

3. Kui lõikest 2 ei tulene teisiti, makstakse hüvitisi, välja arvatud ühekordsed hüvitised, lepingu alusel juhtumite suhtes, mis toimusid enne lepingu jõustumist.

Artikkel XXVII. Kehtivus ja lõpetamine

1. Leping on sõlmitud määramata tähtajaks. Lepingupool võib lepingu lõpetada, kui ta on sellest teisele lepingupoolele kirjalikult ette teatanud 12 kuud.

2. Lepingu lõpetamise korral säilivad isikul lepingu alusel omandatud õigused; pooleliolevad õiguste omandamise juhtumid lahendatakse läbirääkimiste teel.

Artikkel XXVIII. Jõustumine

Leping jõustub neljanda kuu esimesel päeval pärast selle kuu viimast päeva, millal lepingupooled on diplomaatiliste kanalite kaudu vahetatud kirjalikes teadetes kinnitanud, et lepingu jõustumise eelduseks olevad õigustoimingud on tehtud. Kirjalike teadete vahetamise päevaks on viimase teate kättesaamise päev.

Selle kinnituseks on oma riigilt nõuetekohased volitused saanud isikud lepingule alla kirjutanud.

Koostatud 21. veebruaril 2005. aastal Torontos kahes eksemplaris eesti, inglise ja prantsuse keeles; kõik tekstid on võrdselt autentsed.

 

Eesti Vabariigi nimel
Marko POMERANTS

Kanada nimel
Ken DRYDEN


AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE REPUBLIC OF ESTONIA AND CANADA

The Republic of Estonia and Canada,
hereinafter referred to as “the Parties”,

Resolved to co-operate in the field of social security,

Have decided to conclude an agreement for this purpose, and

Have agreed as follows:

PART I
GENERAL PROVISIONS

Article I. Definitions

1. For the purposes of this Agreement:
“benefit” means, as regards a Party, any pension or other cash benefit for which provision is made in the legislation of that Party and includes any supplements or increases applicable to such a pension or cash benefit;
“competent authority” means, as regards a Party, the Minister or Ministers responsible for the application of the legislation of that Party;
“competent institution” means, as regards the Republic of Estonia, the institutions charged with the implementation of the legislation of the Republic of Estonia; and, as regards Canada, the competent authority;
“creditable period” means, as regards a Party, a period of contributions, insurance or residence used to acquire the right to a benefit under the legislation of that Party; as regards the Republic of Estonia, other periods of pensionable service as defined in the legislation of the Republic of Estonia; and, as regards Canada, it also means a period during which a disability pension is payable under the Canada Pension Plan;
“legislation” means, as regards a Party, the acts and regulations specified in Article II;
“residence” means, as regards the Republic of Estonia, legal residence in the territory of the Republic of Estonia, including permanent residence or temporary residence status;
“territory” means, as regards the Republic of Estonia, the territory under the jurisdiction of the Republic of Estonia; and, as regards Canada, the territory of Canada; and the terms “Republic of Estonia” and “Canada”, when used in a geographical sense, shall be interpreted accordingly.
2. Any term not defined in this Article has the meaning assigned to it in the applicable legislation.

Article II. Legislation to which the Agreement Applies

1. This Agreement shall apply to the following legislation:
(a) with respect to the Republic of Estonia:
(i) the acts and regulations made thereunder regulating the state old-age pension, pension for incapacity for work, survivor’s pension and national pension;
(ii) the Social Tax Act;
(b) with respect to Canada:
(i) the Old Age Security Act and the regulations made thereunder;
(ii) the Canada Pension Plan and the regulations made thereunder.

2. Subject to paragraph 3, this Agreement shall also apply to acts and regulations which amend, supplement, consolidate or supersede the legislation specified in paragraph 1.

3. This Agreement shall further apply to acts and regulations which extend the legislation of a Party to new categories of beneficiaries or to new benefits unless an objection on the part of that Party has been communicated to the other Party not later than three months following the entry into force of such acts and regulations.

Article III. Persons to Whom the Agreement Applies

This Agreement shall apply to:
(a) any person who is or who has been subject to the legislation of one or both of the Parties;
(b) other persons to the extent they derive rights under the applicable legislation from a person described in sub-paragraph (a).

Article IV. Equality of Treatment

All persons described in Article III to whom this Agreement applies shall have equal rights and obligations under the legislation of the Parties.

Article V. Export of Benefits

Unless otherwise provided in this Agreement, benefits payable under the legislation of a Party to any person described in Article III, including benefits acquired by virtue of this Agreement, shall not be subject to any reduction, modification, suspension or cancellation by reason only of the fact that the person resides in the territory of the other Party, and these benefits shall be paid when that person resides in the territory of the other Party.

PART II
PROVISIONS CONCERNING THE APPLICABLE LEGISLATION

Article VI. General Rules Regarding Coverage of Employed and Self-Employed Persons

Subject to Articles VII to IX:
(a) an employed person who works in the territory of a Party shall, in respect of that work, be subject only to the legislation of that Party;
(b) a self-employed person who, but for this Agreement, would be subject to the legislation of both Parties in respect of that self-employment shall, in respect thereof, be subject only to the legislation of the Party in whose territory he or she resides.

Article VII. Detachments

An employed person who is subject to the legislation of a Party and who works in the territory of the other Party for the same employer shall, in respect of that work, be subject only to the legislation of the first Party as though that work was performed in its territory. In the case of an assignment, this coverage may not be maintained for more than 60 months without the prior consent of the competent institutions of both Parties.

Article VIII. Government Employment

1. Notwithstanding any provision of this Agreement, the provisions regarding social security of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 and the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963 shall continue to apply.

2. A person engaged in government employment for a Party who is posted to work in the territory of the other Party shall, in respect of that employment, be subject only to the legislation of the first Party.

3. Except as provided in paragraphs 1 and 2, a person who resides in the territory of a Party and who is engaged therein in government employment for the other Party shall, in respect of that employment, be subject only to the legislation of the first Party. However, if that person has, prior to the start of that employment, made contributions under the legislation of the employing Party, he or she may, within 6 months of the start of that employment or the entry into force of this Agreement, whichever is later, elect to be subject only to the legislation of the latter Party.

Article IX. Exceptions

The competent authorities of the Parties may, by common agreement, modify the application of the provisions of Articles VI to VIII with respect to any person or categories of persons.

Article X. Definition of Certain Periods of Residence with Respect to the Legislation of Canada

1. For the purpose of calculating the amount of benefits under the Old Age Security Act:
(a) if a person is subject to the Canada Pension Plan or to the comprehensive pension plan of a province of Canada during any period of presence or residence in the Republic of Estonia, that period shall be considered as a period of residence in Canada for that person as well as for that person’s spouse or common-law partner and dependants who reside with him or her and who are not subject to the legislation of the Republic of Estonia by reason of employment or self-employment;
(b) if a person is subject to the legislation of the Republic of Estonia during any period of presence or residence in Canada, that period shall not be considered as a period of residence in Canada for that person and for that person’s spouse or common-law partner and dependants who reside with him or her and who are not subject to the Canada Pension Plan or to the comprehensive pension plan of a province of Canada by reason of employment or self-employment.

2. In the application of paragraph 1:
(a) a person shall be considered to be subject to the Canada Pension Plan or to the comprehensive pension plan of a province of Canada during a period of presence or residence in the Republic of Estonia or Canada only if that person makes contributions pursuant to the plan concerned during that period by reason of employment or self-employment;
(b) a person shall be considered to be subject to the legislation of the Republic of Estonia during a period of presence or residence in the Republic of Estonia or Canada only if compulsory contributions are paid on behalf of that person pursuant to that legislation during that period by reason of employment or self-employment.

Article XI. Definition of Certain Periods of Residence with Respect to the Legislation of the Republic of Estonia

For the purpose of determining eligibility for a national pension under the legislation of the Republic of Estonia:
(a) if a person is subject to the legislation of the Republic of Estonia during any period of residence in Canada, that period shall be considered as a period of residence in the Republic of Estonia for that person as well as for that person’s accompanying spouse who resides with him or her and who is not subject to the legislation of Canada by reason of employment or self-employment;
(b) if a person is subject to the legislation of Canada during any period of residence in the Republic of Estonia, that period shall not be considered as a period of residence in the Republic of Estonia for that person as well as for that person’s accompanying spouse who resides with him or her and who is not subject to the legislation of the Republic of Estonia by reason of employment or self-employment.

PART III
PROVISIONS CONCERNING BENEFITS
Chapter 1
Totalizing

Article XII. Periods under the Legislation of the Republic of Estonia and Canada

1. If a person is not eligible for a benefit because he or she has not accumulated sufficient creditable periods under the legislation of a Party, the eligibility of that person for that benefit shall be determined by totalizing these periods and those specified in paragraphs 2 through 4, provided that the periods do not overlap.

2. (a) For the purpose of determining eligibility for a benefit under the Old Age Security Act of Canada, a period which is a creditable period for purposes of an old-age pension under the legislation of the Republic of Estonia shall be considered as a period of residence in Canada.
(b) For the purpose of determining eligibility for a benefit under the Canada Pension Plan, a calendar year which is a creditable period for purposes of an incapacity for work or survivor’s pension under the legislation of the Republic of Estonia shall be considered as a year which is creditable under the Canada Pension Plan.

3. For the purpose of determining eligibility for an old-age, incapacity for work or survivor’s pension under the legislation of the Republic of Estonia, a calendar year which is a creditable period under the Canada Pension Plan shall be considered as one year which is creditable under the legislation of the Republic of Estonia.

4. For the purpose of determining eligibility for a national pension under the legislation of the Republic of Estonia, a creditable period under the Old Age Security Act of Canada shall be considered as a creditable period under the legislation of the Republic of Estonia.

Article XIII. Periods under the Legislation of a Third State

If a person is not eligible for a benefit on the basis of the creditable periods under the legislation of the Parties, totalized as provided in Article XII, the eligibility of that person for that benefit shall be determined by totalizing these periods and creditable periods completed under the legislation of a third State with which both Parties are bound by social security instruments which provide for the totalizing of periods.

Article XIV. Minimum Period to be Totalized

Notwithstanding any other provision of this Agreement, if the total duration of the creditable periods accumulated by a person under the legislation of a Party is less than one year and if, taking into account only those periods, no right to a benefit exists under the legislation of that Party, the competent institution of that Party shall not be required to pay a benefit to that person in respect of those periods by virtue of this Agreement.

Chapter 2
Benefits under the legislation of Canada

Article XV. Benefits under the Old Age Security Act

1. If a person is eligible for a pension or allowance under the Old Age Security Act solely through the application of the totalizing provisions of Chapter 1, the competent institution of Canada shall calculate the amount of the pension or allowance payable to that person in conformity with the provisions of that Act governing the payment of a partial pension or allowance, exclusively on the basis of the periods of residence in Canada which may be considered under that Act.

2. Paragraph 1 shall also apply to a person outside Canada who would be eligible for a full pension in Canada but who has not resided in Canada for the minimum period required by the Old Age Security Act for the payment of a pension outside Canada.

3. Notwithstanding any other provision of this Agreement:
(a) an Old Age Security pension shall be paid to a person who is outside Canada only if that person’s periods of residence, when totalized as provided in Chapter 1, are at least equal to the minimum period of residence in Canada required by the Old Age Security Act for the payment of a pension outside Canada;
(b) an allowance and a guaranteed income supplement shall be paid to a person who is outside Canada only to the extent permitted by the Old Age Security Act.

Article XVI. Benefits under the Canada Pension Plan

If a person is eligible for a benefit solely through the application of the totalizing provisions of Chapter 1, the competent institution of Canada shall calculate the amount of benefit payable to that person in the following manner:
(a) the earnings-related portion of the benefit shall be determined in conformity with the provisions of the Canada Pension Plan, exclusively on the basis of the pensionable earnings under that Plan;
(b) the flat-rate portion of the benefit shall be determined by multiplying:
(i) the amount of the flat-rate portion of the benefit determined in conformity with the provisions of the Canada Pension Plan
by
(ii) the fraction which represents the ratio of the periods of contributions to the Canada Pension Plan in relation to the minimum qualifying period required under that Plan to establish eligibility for that benefit, but in no case shall that fraction exceed the value of one.

Chapter 3
Pensions under the legislation of the Republic of Estonia

Article XVII. Calculating the Amount of Pension Payable

1. If a person is eligible for a pension solely through the application of the totalizing provisions of Chapter 1, the competent institution of the Republic of Estonia shall calculate the amount of pension payable to that person according to the legislation of the Republic of Estonia, exclusively taking into account periods completed under its legislation.

2. In determining the right to a deferred old-age pension, no account shall be taken of a benefit paid under the legislation of Canada, whether by virtue of this Agreement or under that legislation alone.

PART IV
ADMINISTRATIVE AND MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article XVIII. Administrative Arrangement

1. The competent authorities of the Parties shall conclude an administrative arrangement which establishes the measures necessary for the application of this Agreement.

2. The liaison agencies of the Parties shall be designated in that arrangement.

Article XIX. Exchange of Information and Mutual Assistance

1. The competent authorities and institutions responsible for the application of this Agreement:
(a) shall, to the extent permitted by the legislation which they administer, communicate to each other any information necessary for the application of that legislation;
(b) shall lend their good offices and furnish assistance to one another for the purpose of determining eligibility for, or the amount of, any benefit under this Agreement, or under the legislation to which this Agreement applies, as if the matter involved the application of their own legislation;
(c) shall communicate to each other, as soon as possible, all information about the measures taken by them for the application of this Agreement or about changes in their respective legislation in so far as these changes affect the application of this Agreement.

2. The assistance referred to in sub-paragraph 1(b) shall be provided free of charge, subject to any provision contained in an administrative arrangement concluded pursuant to Article XVIII for the reimbursement of certain types of expenses.

3. Unless disclosure is required under the laws of a Party, any information about a person which is transmitted in accordance with this Agreement to that Party by the other Party is confidential and shall be used only for purposes of implementing this Agreement and the legislation to which this Agreement applies.

Article XX. Exemption or Reduction of Taxes, Dues, Fees and Charges

1. Any exemption from or reduction of taxes, legal dues, consular fees and administrative charges for which provision is made in the legislation of a Party in connection with the issuing of any certificate or document required to be produced for the application of that legislation shall be extended to certificates or documents required to be produced for the application of the legislation of the other Party.

2. Any documents of an official nature required to be produced for the application of this Agreement shall be exempt from any authentication by diplomatic or consular authorities and similar formality.

Article XXI. Language of Communication

For the application of this Agreement, the competent authorities and institutions of the Parties may communicate directly with one another in any official language of either Party.

Article XXII. Submitting a Claim, Notice or Appeal

1. Claims, notices and appeals concerning eligibility for, or the amount of, a benefit under the legislation of a Party which should, for the purposes of that legislation, have been presented within a prescribed period to a competent authority or institution of that Party, but which are presented within the same period to an authority or institution of the other Party, shall be treated as if they had been presented to the competent authority or institution of the first Party. The date of presentation of claims, notices and appeals to the authority or institution of the other Party shall be deemed to be the date of their presentation to the competent authority or institution of the first Party.

2. Subject to the second sentence of this paragraph, a claim for a benefit under the legislation of a Party made after the date of entry into force of this Agreement shall be deemed to be a claim for the corresponding benefit under the legislation of the other Party, provided that the applicant at the time of application:
(a) requests that it be considered an application under the legislation of the other Party, or
(b) provides information indicating that creditable periods have been completed under the legislation of the other Party.

The preceding sentence shall not apply if the applicant requests that his or her claim to the benefit under the legislation of the other Party be delayed.

3. In any case to which paragraph 1 or 2 applies, the authority or institution to which the claim, notice or appeal has been submitted shall transmit it without delay to the authority or institution of the other Party.

Article XXIII. Payment of Benefits

1. The competent institution of a Party shall discharge its obligations under this Agreement in the currency of that Party.

2. In the event that a Party imposes currency controls or other similar measures that restrict payments, remittances or transfers of funds or financial instruments to persons who are outside its territory, that Party shall, without delay, take suitable measures to ensure the payment of any amount that must be paid in accordance with this Agreement to persons described in Article III who reside in the territory of the other Party.

3. If a person requests that his or her benefit under this Agreement be paid on other than a monthly basis (quarterly, semi-annually or annually), the competent institution shall so pay that benefit.

Article XXIV. Resolution of Difficulties

1. The competent authorities of the Parties shall resolve, to the extent possible, any difficulties which arise in interpreting or applying this Agreement according to its spirit and fundamental principles.

2. The Parties shall consult promptly at the request of either Party concerning matters which have not been resolved by the competent authorities in accordance with paragraph 1.

3. Any dispute between the Parties concerning the interpretation of this Agreement which has not been resolved or settled by consultation in accordance with paragraph 1 or 2 shall, at the request of either Party, be submitted to arbitration by an arbitral tribunal.

4. Unless the Parties mutually determine otherwise, the arbitral tribunal shall consist of three arbitrators, of whom each Party shall appoint one and the two arbitrators so appointed shall appoint a third who shall act as president; provided that if either Party fails to appoint its arbitrator or if the two arbitrators fail to agree, the competent authority of the other Party shall invite the President of the International Court of Justice to appoint the arbitrator of the first Party or the two appointed arbitrators shall invite the President of the International Court of Justice to appoint the president of the arbitral tribunal.

5. If the President of the International Court of Justice is a citizen of either Party, the function of appointment shall be transferred to the Vice-president or the next most senior member of the Court who is not a citizen of either Party.

6. The arbitral tribunal shall determine its own procedures, but it shall reach its decisions by a majority of votes.

7. The decision of the arbitral tribunal shall be final and binding.

Article XXV. Understandings with a Province of Canada

The competent authority of the Republic of Estonia and a province of Canada may conclude understandings concerning any social security matter within provincial jurisdiction in Canada in so far as those understandings are not inconsistent with the provisions of this Agreement.

PART V
TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

Article XXVI. Transitional Provisions

1. Any creditable period completed before the date of entry into force of this Agreement shall be taken into account for the purpose of determining the right to a benefit under this Agreement and its amount.

2. No provision of this Agreement shall confer any right to receive payment of a benefit for a period before the date of entry into force of this Agreement.

3. Subject to paragraph 2, a benefit, other than a lump sum payment, shall be paid under this Agreement in respect of events which happened before the date of entry into force of this Agreement.

Article XXVII. Duration and Termination

1. This Agreement shall remain in force without any limitation on its duration. It may be terminated at any time by either Party giving 12 months’ notice in writing to the other Party.

2. In the event of the termination of this Agreement, any right acquired by a person in accordance with its provisions shall be maintained and negotiations shall take place for the settlement of any rights then in course of acquisition by virtue of those provisions.

Article XXVIII. Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the first day of the fourth month following the final day of the month in which the Parties shall have exchanged written notices through the diplomatic channel confirming that their respective legal requirements for the entry into force of this Agreement have been completed. The date of the exchange of the written notices shall be the date of the delivery of the last notice.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Toronto, this 21 day of February, 2005, in the Estonian, English and French languages, each text being equally authentic.

 

For the Republic of Estonia
Marko POMERANTS
For Canada
Ken DRYDEN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json