Teksti suurus:

Reisilaevade ning 20-se ja suurema kogumahutavusega laevade miinimumkoosseisu määramise nõuded

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.11.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Reisilaevade ning 20-se ja suurema kogumahutavusega laevade miinimumkoosseisu määramise nõuded
[RTL 2005, 111, 1709 - jõust. 13.11.2005]

Vastu võetud 12.12.2002 nr 36
RTL 2002, 143, 2095
jõustumine 01.01.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2005RTL 2005, 16, 16230.01.2005
31.10.2005RTL 2005, 111, 170913.11.2005

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 21 lõike 5 alusel.

I. peatükk ÜLDOSA 

§ 1.  Laevapere miinimumkoosseisu määramise alused

  (1) Laevapere miinimumkoosseisu määramise nõuded kehtestatakse kõigi reisilaevade kohta ning nende laevade kohta, mille kogumahutavus on 20 või suurem.
[RTL 2005, 111, 1709- 13.11.2005]

  (2) Laevapere miinimumkoosseisu määramisel arvestatakse, et miinimumkoosseis peab olema võimeline:
  1) tagama navigatsiooni-, masina- ja raadiovahti kooskõlas Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni, 1978/1995 (STCW 1978/95) reegli VIII/2 nõuetega, teiste õigusaktidega ning tagama laeva ohutuse;
  2) käitama laeva pea- ja abimasinaid, hoidma neid töökorras, et laev oleks võimeline ületama reisil ettetulevaid võimalikke ohte;
  3) ohutult silduma ja kai äärest lahkuma;
  4) vältima merekeskkonna kahjustamist;
  5) rakendama ohutusmeetmeid kahjutule riski vähendamiseks ja hoidma puhtust laevaruumides;
  6) tagama meditsiinilist hooldust laevas;
  7) tagama lasti ohutuse reisil;
  8) kontrollima ning hooldama laeva konstruktsioone ja seadmeid;
  9) sulgema veekindlalt kõik avad ja hoidma avade sulgemiseks ettenähtud sulgurid ja seadmed töökorras ning täitma häireplaanist tulenevaid kohustusi;
  10) käitama laeva tulekaitse- ja hädaolukorraks ettenähtud seadmeid ning päästevahendeid, teostama nende nõuetekohast hooldust ja tagama laevas olevate isikute kogunemise kogunemispaikadesse ja evakuatsiooni.
  11) tegutsema kooskõlas laeva turvalisuse plaaniga.
[RTL 2005, 16, 162 - jõust. 30.01.2005]

§ 2.  Rahvusvaheliste ja siseriiklike nõuete täitmine

  Miinimumkoosseisu määramisel arvestatakse rahvusvaheliste konventsioonide ja siseriiklike õigusaktide järgmiste nõuetega:
  1) vahiteenistuse korraldamine;
  2) töö- ja puhkeaeg;
  3) meresõiduohutuse korraldamise koodeks (ISM koodeks);
  4) meremeeste diplomeerimine;
  5) meremeeste koolitus ja kvalifikatsioon;
  6) tervisekaitse ja hügieen laevas;
  7) toidu ja joogivee tagamine;
  8) majutustingimused laevas.
  9) turvalisuse tagamine.
[RTL 2005, 16, 162 - jõust. 30.01.2005]

§ 3.  Laeva sisekorra tagamine

  Laeva sisekorra tagamisel arvestatakse järgmisi asjaolusid:
  1) laeval olevate isikute ettevalmistust tulekaitse- ja hädaolukorra varustuse, päästevahendite ning avade veekindlaks sulgemiseks ettenähtud sulgurite ja seadmete kasutamiseks;
  2) eriväljaõppe nõudeid erinevatel laevatüüpidel;
  3) valmisolekut võtta vajadusel üle kohustused ja vastutus hädaolukorras;
  4) vajadust ette näha praktiliste oskuste omandamise võimalus ametisse asunud meremeestele.
  5) turvalisuse nõudeid.
[RTL 2005, 16, 162 - jõust. 30.01.2005]

II. peatükk MIINIMUMKOOSSEISU MÄÄRAMINE 

§ 4.  Miinimumkoosseisu määramise eesmärk

  Miinimumkoosseisu määramise eesmärgiks on, et laevapere koosseis tagaks nii ametikohtade järgi, kui ka isikute arvult laeva ohutu kasutamise, selle turvalisuse ja merekeskkonna reostuse vältimise.
[RTL 2005, 16, 162 - jõust. 30.01.2005]

§ 5.  Üldnõuded

  Miinimumkoosseisu määramisel arvestatakse järgmisi asjaolusid:
  1) laeva suurust ja tüüpi;
  2) peajõuseadmete tüüpi, võimsust, arvu ja abimasinad;
  3) laeva automatiseerituse astet;
  4) laeva konstruktsiooni ja varustust;
  5) tehnilise hoolduse praktikat;
  6) veetavat lasti;
  7) sadamate külastamise sagedust, reisi pikkust ja iseloomu;
  8) sõidupiirkonda;
  9) laeval korraldatavate õppuste sagedust;
  10) töö- ja puhkeaja piiranguid.
  11) laeva turvalisust.
[RTL 2005, 16, 162 - jõust. 30.01.2005]

§ 6.  Miinimumkoosseisu määramine

  (1) Miinimumkoosseisu määramine põhineb erinevate funktsioonide täitmisel juhtimise- ja ekspluatatsioonitasandil.

  (2) Laeva juhtimine:
  1) laeva reisi planeerimine ja ohutu läbiviimine, navigatsioonivaht kooskõlas STCW koodeksi nõuetega, manööverdamine ja käitamine mistahes tingimustes;
  2) laeva ohutu sildumine ja kai äärest lahkumine.

  (3) Lasti käitamine:
  1) ohutu lastimine ja lossimine, lasti paigutamine ning kinnitamine;
  2) kontroll veetava lasti üle ja selle ohutuse tagamine.

  (4) Laeva käitamine:
  1) laeval olevate isikute ohutuse ja turvalisuse tagamine merel ning päästevahendite, tuletõrjevarustuse ja teiste ohutussüsteemide seisukord;
  2) avade sulgemiseks ettenähtud sulgurite ja seadmete käitlemine ja hooldus;
  3) laevas olevate isikute kogunemine kogunemispaikadesse ja evakueerimine;
  4) merekeskkonna reostuse vältimine;
  5) meditsiinilise hoolduse tagamine laevas;
  6) laeva üldjuhtimise üleandmine.

  (5) Jõuseadmete käitamine:
  1) laeva pea- ja abimasinate käitamine, töö jälgimine, ohutu masinavahi korraldamine kooskõlas STCW koodeksi nõuetega;
  2) kütuse- ja ballastioperatsioonide teostamine;
  3) laeva mehhaanikavarustuse ja süsteemide hooldus;
  4) laeva elektri- ja elektrooniliste seadmete ja süsteemide käitamine ning nende ohutuse tagamine.

  (6) Raadioside tagamine:
  1) laeva raadioseadmete kasutamine informatsiooni edastamiseks ja vastuvõtmiseks;
  2) ohutu raadiovahi korraldamine kooskõlas Rahvusvahelise Elekterside Liidu raadioside eeskirja ja SOLAS konventsiooni nõuetega;
  3) raadioside tagamine hädaolukorras.

  (7) Laeva hooldus ja remont:

  laeva, masinavärgi, seadmete ja süsteemide hooldus- ja remonditööd kooskõlas laevaomaniku poolt kasutatava hooldus- ja remonditööde praktikaga.

§ 7.  Täiendavad tingimused miinimumkoosseisu määramiseks

  (1) Laeval, kus on kehtestatud kolme vahikorra süsteem, ei pea kapten regulaarselt vahti pidama.

  (2) Perioodiliselt mehitamata masinaruumiga laeval või laeval, kus on kehtestatud kolme vahikorra süsteem, ei pea vanemmehaanik pidama regulaarselt vahti.

  (3) Laevapere liikmete üldarv, kes on vajalikud laevatööde kuhjumisel ühele ajale arvestades kehtestatud töötundide arvu ja puhkeperioode.

  (4) Kapteni ja laevapere liikmete võimekus koordineerida oma tegevust laeva ohutul kasutamisel, turvalisuse tagamisel ja merekeskkonna kaitsel.

  (5) Laevapere toitlustamise tagamine.
[RTL 2005, 16, 162 - jõust. 30.01.2005]

III. peatükk REEDERI KOHUSTUSED 

§ 8.  Reederi kohustused

  (1) Reeder esitab oma ettepanekud laeva miinimumkoosseisu määramiseks ohutu mehitatuse tunnistuse vormi kohaselt.

  (2) Miinimumkoosseisu määramise ettepaneku koostamisel lähtub reeder käesoleva määrusega kehtestatud miinimumkoosseisu määramise nõuetest ja arvestab:
  1) laevapere liikmete ülesandeid laeva ohutuks kasutamiseks, turvalisuse tagamiseks, merekeskkonna kaitseks, tegutsemiseks hädaolukorras ja reisijate evakueerimiseks;
  2) laevapere liikmete arvu ja ametikohti ülalnimetatud kohustuste täitmiseks; ning
  3) et miinimumkoosseisu tase oleks igas olukorras, kaasa arvatud laevatööde kuhjumisel ühele ajale küllaldane ja vastaks käesoleva määrusega kehtestatud nõuetele.

  (3) Reeder on kohustatud tagama, et kapten, laeva juhtkond ja teised laevapere liikmed ei töötaks üle ettenähtud aja. Samuti peab kapten jälgima, et laevapere liikmed ei töötaks üle ettenähtud aja.
[RTL 2005, 16, 162 - jõust. 30.01.2005]

§ 9.  Miinimumkoosseisu muutmine

  Reeder peab esitama järgmistel juhtudel laeva miinimumkoosseisu muutmise ettepaneku, kui muudatused mõjutavad miinimumkoosseisu taset ja juhul kui muudetakse:
  1) sõidupiirkonda;
  2) konstruktsiooni, masinavärki või varustust;
  3) laeva kasutamise või hoolduse korraldamise praktikat.

IV. peatükk OHUTU MEHITATUSE TUNNISTUSE VÄLJASTAMINE 

§ 10.  Veeteede Ameti kohustused

  (1) Veeteede Amet vaatab läbi reederi esitatud miinimumkoosseisu määramise ettepanekud ja hindab, kas:
  1) esitatud laevapere liikmete arv ja ametiastmete koosseis on piisav ülesannete täitmiseks laeva ohutul kasutamisel, turvalisuse tagamisel, merekeskkonna kaitsmisel ja tegutsemisel hädaolukorras;
  2) kapteni, laeva juhtkonna ja teiste laevapere liikmete töö- ja puhkeaeg vastab kehtestatud nõuetele.

  (2) Kui reederi poolt esitatud miinimumkoosseisu määramise ettepanek ei vasta II peatüki nõuetele, nõuab Veeteede Amet esitatud ettepanekute muutmist.
[RTL 2005, 16, 162 - jõust. 30.01.2005]

§ 11.  Ohutu mehitatuse tunnistuse väljastamine

  (1) Veeteede Amet väljastab ohutu mehitatuse tunnistuse, kui esitatud miinimumkoosseis vastab käesoleva määruse nõuetele ning on igas suhtes küllaldane laeva ohutuks kasutamiseks ja merekeskkonna kaitseks.

  (2) [kehtetu]
[RTL 2005, 111, 1709 - jõust. 13.11.2005]

  (3) Teisaldavale laevale, sealhulgas ujuvdokile ohutu mehitatuse tunnistuse väljastamisel arvestatakse nende seisu- ja pukseerimise tingimusi.

§ 12.  Tunnistuste kehtivus

  (1) Ohutu mehitatuse tunnistus väljastatakse kuni viieks aastaks.

  (2) [kehtetu]

  (õ) 23.11.2005 15:30
[RTL 2005, 111, 1709 - jõust. 13.11.2005]

  (3) Teede- ja sideministri 29. jaanuari 1998. a määruse nr 5 «Laevapere minimaalkoosseisu kehtestamise juhend» (RTL 1998, 58/59, 266; 1999, 116, 1545) alusel väljastatud tunnistused jäävad kehtima kehtivusaja lõpuni.

§ 13.  Ohutu mehitatuse tunnistuse tühistamine

  Veeteede Amet tühistab ohutu mehitatuse tunnistuse, kui:
  1) laeva sõidupiirkonna, konstruktsiooni, masinavärgi, varustuse või hoolduse korraldamise praktika osas on toimunud muudatused, mis mõjutavad ohutu mehitatuse taset;
  2) reeder on jätnud esitamata §-s 9 nimetatud uue ettepaneku miinimumkoosseisu määramiseks;
  3) rikutakse oluliselt töö- ja puhkeaja nõudeid.

§ 14.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a.

  Õiend

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2002. a määruse nr 36 § 12 lg 2 tunnistati majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. oktoobri 2005. a määrusega nr 133 kehtetuks.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json