Teksti suurus:

Kaitseväekohustuslaste ja kaitseväelaste terviseuuringud

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.11.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.10.2009
Avaldamismärge:RT I 2005, 62, 480

Kaitseväekohustuslaste ja kaitseväelaste terviseuuringud

Vastu võetud 11.11.2005 nr 282

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 42 lõike 6 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTE

§ 1. Reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse kaitseväekohustuslaste ja kaitseväelaste tervise kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamise kriteeriumid, arstliku läbivaatuse juhend ja kaitseväelase terviseuuringutele või ravile saatmise kord.

2. peatükk
KAITSEVÄEKOHUSTUSLASTE JA KAITSEVÄELASTE TERVISE KAITSEVÄETEENISTUSEKS KÕLBLIKKUSE HINDAMISE KRITEERIUMID

§ 2. Kaitseväeteenistuskõlblikkuse astmed

Kaitseväeteenistuskõlblikkuse astmed on järgmised:
1) tegevteenistuseks kõlblik – kaitseväekohustuslane ja kaitseväelane sobib piiranguteta tegevteenistusse kõikidele ametikohtadele;
2) tegevteenistuseks kõlblik piirangutega – kaitseväekohustuslane ja kaitseväelane sobib tegevteenistusse piirangutega;
3) tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik – kaitseväekohustuslane ja kaitseväelane on vabastatud terviseseisundi, haiguse või vigastuse tõttu ajutiselt tegevteenistusest;
4) tegevteenistuseks mittekõlblik – kaitseväekohustuslane ja kaitseväelane on alaliselt vabastatud terviseseisundi, haiguse või vigastuse tõttu tegevteenistusest.

§ 3. Kaitseväekohustuslaste ja kaitseväelaste kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamine

(1) «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 42 lõikes 1 nimetatud arstlikud komisjonid hindavad vastavalt oma pädevusele kaitseväekohustuslaste ja kaitseväelaste kaitseväeteenistuseks kõlblikkust, arvestades nimetatud isikute arstliku läbivaatuse tulemusi, teenistuskohta ja ametikohta ning käesoleva määruse lisas 1 toodud kaitseväekohustuslaste ja kaitseväelaste tervise kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamise kriteeriume.

(2) Kaitseväeteenistuskõlblikkuse astme hindamisele eelnev terviseuuring teostatakse tegevteenistusse asumisel, regulaarselt või lähtuvalt teenistuse huvidest tegevteenistuses või vaide menetlemiseks.

3. peatükk
ARSTLIKU LÄBIVAATUSE JUHEND

§ 4. Arstlik läbivaatus kaitseväeteenistuskõlblikkuse astme kindlaksmääramiseks

(1) Kaitseväekohustuslasele ja kaitseväelasele tehakse vastavalt Kaitseressursside Ameti või kaitseväe arstlikus komisjonis kaitseväeteenistuskõlblikkuse astme kindlaksmääramiseks arstlik läbivaatus vastavalt määruse lisas 1 loetletud kriteeriumidele ja määruse lisas 2 loetletud uuringutele ning alljärgnevale terviseuuringute loetelule:
1) elektrokardiograafia;
2) rindkere röntgenograafia otseülesvõttena (välja arvatud juhul, kui uuring on tehtud viimase kuue kuu jooksul);
3) audiomeetria;
4) laboratoorsed analüüsid (veregrupi ja reesusfaktori määramine, erütrotsüütide määramine, leukotsüütide määramine, vere settereaktsiooni määramine, hemogrammi määramine, värvusindeksi määramine, hemoglobiini määramine, veresuhkru määramine, uriini erikaalu määramine, uriini pH määramine, valgu määramine uriinis, uriini sademe mikroskoopia).

(2) Arstliku läbivaatuse tulemused kantakse käesoleva määruse lisas 2 toodud vormile, mis koos käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud terviseuuringute tulemustega lisatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 42 lõike 2 alusel kehtestatud korras avatud tervisekaardile.

(3) Kaitseväekohustuslasele ja kaitseväelasele tehakse vajadusel täiendav arstlik läbivaatus ja uuringud kaitseväeteenistuskõlblikkuse astme kindlaksmääramiseks.

(4) Vaide menetlemise korral tehakse kaitseväekohustuslasele ja kaitseväelasele Kaitseministeeriumi arstlikus keskkomisjonis kaitseväeteenistuskõlblikkuse astme kindlaksmääramiseks arstlik läbivaatus või uuringud ulatuses, mis on vajalik vaide läbivaatamiseks.

§ 5. Kaitseväelase regulaarsed terviseuuringud

(1) Regulaarsed terviseuuringud tehakse kaitseväelasele tegevteenistuses oleku ajal iga kolme aasta tagant, arstliku komisjoni otsuses võib järgmise regulaarse terviseuuringu tähtaega lühendada.

(2) Kaitseväelase määramisel ametikohale, millele kehtestatud teenistusülesannete täitmiseks vajaliku terviseseisundi nõuded on kõrgemad kaitseväelase senise teenistus- või ametikoha vastavatest nõuetest, tehakse regulaarsed terviseuuringud enne kaitseväelase ametikohale määramist.

(3) Regulaarsetele terviseuuringutele saatmine toimub «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 42 lõike 2 alusel kehtestatud korras.

§ 6. Terviseuuringute tegemine kaitseväelasele enne suunamist välisriiki Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisele või ühisõppusele

Kaitseväelane, kelle järgmise regulaarse terviseuuringu läbimise tähtaeg saabub ajal, mil kaitseväelane viibib välisriigis Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel või ühisõppusel, on kohustatud läbima regulaarse terviseuuringu enne välisriigis Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisele või ühisõppusele asumise tähtaega.

§ 7. Terviseuuringute tegemine kaitseväelasele pärast välisriigist Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmiselt või ühisõppuselt naasmist

Väeosa arst hindab välisriigist Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmiselt või ühisõppuselt naasnud kaitseväelase terviseseisundi ühe nädala jooksul alates kaitseväelase naasmisest Eesti Vabariigi territooriumile ning otsustab vajadusel kaitseväelase saatmise arstlikule läbivaatusele, täiendavatele terviseuuringutele või ravile või arstlikku komisjoni.

4. peatükk
KAITSEVÄELASE TERVISEUURINGUTELE VÕI RAVILE SAATMISE KORD

§ 8. Kaitseväelase saatmine terviseuuringutele või ravile

(1) Kaitseväelase saadab teenistuskohast tervishoiuteenuse osutaja juurde terviseuuringutele või ravile väeosa arst või väeosa arsti puudumisel kaitseväelase teenistust korraldav ülem.

(2) Kaitseväelase saadab kaitseväe arstlikust komisjonist tervishoiuteenuse osutaja juurde terviseuuringutele või ravile kaitseväe arstliku komisjoni esimees.

(3) Kaitseväelase saatmiseks terviseuuringutele või ravile vormistatakse saatekiri vastavalt määruse lisas 3 toodud vormile.

§ 9. Tervishoiuteenuse osutajale esitatavad dokumendid

(1) Terviseuuringutele või ravile saadetud kaitseväelane esitab tervishoiuteenuse osutaja juurde saabumisel isikut tõendava dokumendi ning saatekirja.

(2) Andmeid kaitseväelase terviseseisundi kohta töödeldakse kooskõlas «Isikuandmete kaitse seadusega».

§ 10. Epikriisi vormistamine

Kaitseväelase terviseuuringutele või ravile saatmisel vormistatakse enne kaitseväelase tervishoiuteenuse osutaja juurde saatmist kaitseväelase kohta epikriis vastavalt määruse lisas 4 toodud vormile.

5. peatükk
LÕPPSÄTE

§ 11. Määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari 2002. a määrus nr 53 «Kaitseväekohustuslaste, kaitseväelaste ja reservväelaste tervise kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamise kriteeriumid, arstliku läbivaatuse juhend, kaitseväelase regulaarsed terviseuuringud, kaitseväelase täiendavatele terviseuuringutele või ravile suunamise kord, uuringuteks või raviks vajalike tervishoiuasutuste määramine» (RT I 2002, 14, 82) tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Andrus ANSIP

Kaitseminister Jürgen LIGI

Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 11. novembri 2005. a määruse nr 282 «Kaitseväekohustuslaste ja kaitseväelaste terviseuuringud»
lisa 1

KAITSEVÄEKOHUSTUSLASTE JA KAITSEVÄELASTE TERVISE KAITSEVÄETEENISTUSEKS KÕLBLIKKUSE HINDAMISE KRITEERIUMID

I. NAKKUS- JA PARASIITHAIGUSED A00–B99

DIAGNOOS Tegev-
teenistuseks kõlblik
Tegev-
teenistuseks kõlblik piirangutega
Tegev-
teenistuseks ajutiselt mittekõlblik
Tegev-
teenistuseks mittekõlblik
A00–A09 Soolenakkus-
haigused
    6 kuud Raskelt ravile alluvad haigused säiliva pisikukandlusega
A15 Bakterio-
loogiliselt ja histoloogiliselt kinnitatud hingamiselundite tuberkuloos

A16 Bakterio-
loogiliselt või histoloogiliselt kinnitamata hingamiselundite tuberkuloos

A19 Miliaar-
tuberkuloos

Haiguse aktiivsuse tunnused puuduvad 5 aasta jooksul Haiguse aktiivsuse tunnused puuduvad viimase 5 aasta jooksul, kuid esineb väljahingamise I astme puudulikkus Kuni 5 aastat. Aktiivne soikuv (lakkav) tuberkuloos Aktiivne progresseeruv tuberkuloos mükobakterite eritumusega, kudede laostumisega või ilma
A17 Närvisüsteemi tuberkuloos

A18.0 Luu ja liigese tuberkuloos

Haiguse aktiivsuse tunnused puuduvad 5 aasta jooksul Haiguse aktiivsuse tunnused puuduvad viimase 5 aasta jooksul, säiliva kerge funktsiooni-
häirega
Kuni 5 aastat. Hea kliinilise efektiga, pärast radikaalset ravi, kuid säiliva kerge funktsioonihäirega Krooniline aktiivne närvisüsteemi, selgroo, liigeste või suurte luude tuberkuloos, tüsistunud abstsessiga, uurisega. Krooniline aktiivne piiratud närvisüsteemi, selgroo, luude ja liigeste tuberkuloos ilma tüsistusteta või pärast radikaalset operatsiooni, jätkuva keskmise või raske funktsioonihäirega
A18.1 Kuse-suguelundite tuberkuloos   Haiguse aktiivsuse tunnused puuduvad 5 aastat 5 aastat. Aktiivne soikuv (lakkav) tuberkuloos. Seisundid pärast operatsiooni Tüsistustega tuberkuloos. Mõlema munandi kastratsioonijärgne seisund
A21 Tulareemia   Pikaajalise kuluga, ravile alluv. Siseorganite funktsiooni-
häiretega, jääknähtudeta. Töövõime hea
6–12 kuud Pikaajalise kuluga ravile halvasti alluv haigusvorm, siseorganite kahjustustega, funktsioonihäiretega ja kliiniliste jääknähtudega
A23 Brutselloos Positiivsed allergilised reaktsioonid (Wright-Heddelson, Burnet) ilma kliiniliste ilminguteta Positiivsed allergilised reaktsioonid säilivad (Wright-Heddelson, Burnet), kliiniliste ilminguteta 6–12 kuud Raskelt ravile alluv haigusvorm. Püsivad positiivsed seroloogilised allergilised reaktsioonid kliiniliste ilmingutega
A24 Malleus ja melioidoos Haiguse jääknähud puuduvad Kerge kuluga haigus ilma septitseemiata ja organite kahjustusteta 6–12 kuud Raske luude, lihaste ja nahaaluskoe septitseemiaga kulgenud haigus, tõsiste organite kahjustustega
A27 Leptospiroos Viimase 6 kuu jooksul biokeemiliste analüüside tulemused normis   6–12 kuud Raskelt ravile alluv haigusvorm tüsistuste tagajärjel (meningiit, otiit, ureemia) ilmnevate kliiniliste sümptomitega
A30 Leepra e pidalitõbi [Hanseni tõbi]       Kõik sündroomid
A36 Difteeria Paranenud. Pisikueritus on lakanud   6–12 kuud Keskmine või raske vereringeelundite või närvisüsteemi tüsistustega kulgev haigusvorm püsivate kliiniliste jääknähtudega
A39 Meningokokk-infektsioon e -nakkus Paranenud. Liikvor saneeritud Säilivad närvisüsteemi orgaanilised haigusejärgsed nähud, ilma funktsiooni-
häireteta. Liikvor saneeritud
12 kuud Keskmised või rasked närvisüsteemikahjustused, kroonilised aeglaselt kulgevad haigusvormid või närvisüsteemikahjustuste jääknähud
A50 Kaasa-
sündinud süüfilis
      Kõik sündroomid
A51 Varane süüfilis Kolmekordsed seroloogilised testid negatiivsed   1–2 aastat Ravimata süüfilis
A52 Hiline süüfilis       Kõik sündroomid
A54 Gonokokk-
nakkus
    3 kuud  
A65–A69 Spirohetoosid     Kuni 12 kuud, kui on tendents paranemiseks ning haigust tekitavad faktorid on likvideeritud Südame- ja närvisüsteemikahjustustega sündroomid
A70–A74 Klamüdioosid     Kuni 6 kuud Keskmise kuluga müokardi ja kesknärvisüsteemi kahjustused koos kliiniliste jääknähtudega. Pikaajalise kuluga trahhoom raskete nägemishäiretega
A75–A79 Riketsioosid     Kuni 6 kuud taastusraviks Keskmise kuluga haigus, mille tagajärjel tekkisid tõsised vereringeelundite kahjustused
A80–A89 Kesknärvisüsteemi viirushaigused   Säilivad närvisüsteemi haigusejärgsed nähud ilma funktsiooni-
häireteta
1–2 aastat Keskmiste närvisüsteemikahjustustega, krooniliste aeglaselt kulgevate haigusvormidega või kergete närvisüsteemikahjustuste jääknähtudega sündroomid
A90–A99 Lülijalgse levitatavad viiruspalavikud ja hemorraagilised viiruspalavikud     12 kuud  
B00–B09 Naha ja limaskestade kahjustusega viirushaigused     6–12 kuud  
B15–B19 Viirushepatiit Paranenud Kergelt kulgenud haiguse vormid, säilinud maksa funktsionaalsed häired. Haigusest möödunud vähemalt üks aasta 6–12 kuud Keskmiselt või raskelt kulgenud haiguse vormid orgaaniliste jääknähtudega. Transaminaaside väärtused püsivalt kõrgenenud üle ühe aasta haiguse algusest
B18 Krooniline viirushepatiit       Kõik sündroomid
B20–B24 Inimese immuunpuudulikkuse viirustõbi e HIV-tõbi       Kõik sündroomid
B25–B34 Muud viirushaigused     6–12 kuud  
B35–B49 Mükoosid e seenhaigused     6 –12 kuud Generaliseerunud haiguse vormid siseorganite kahjustusega
B50–B64 Algloomhaigused     6–12 kuud  
B65–B83 Helmintiaasid e nugiusshaigused     6–12 kuud Haigused, millega kaasneb keskmine või raske seedeorganite kahjustus, aneemia
B85–B89 Pedikuloos, akariaas ja muud infestatsioonid e nugilisnakkused     Kuni 6 kuud  
B90–B94 Nakkus- ja parasiithaiguste jääknähud     Kuni 6 kuud  

II. KASVAJAD C00–D48

DIAGNOOS Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
C00–C97 Pahaloomulised kasvajad       Kõik sündroomid
D00–D09 Kasvajad in situ 5 aastat pärast ravi (kemoteraapia, kiiritusravi, operatsioon) lõppemist Püsivad kerged jääknähud elundi(te) talitlushäiretega 5 aastat pärast ravi (kemoteraapia, kiiritusravi, operatsioon) lõppemist Kuni 5 aastat pärast ravi (kemoteraapia, kiiritusravi, operatsioon) lõppemist Keskmine või raske tervisehäire märgatavate elundi(te) talitlushäiretega
D10–D36 Healoomulised kasvajad   Püsivad jääknähud elundi(te) talitlushäiretega 6 kuud pärast ravi (operatsioon) lõppemist 3–6 kuud pärast ravi (operatsioon) lõppemist Keskmine või raske tervisehäire, märgatavate elundi(te) talitlushäiretega
D37–D48 Ebaselge või teadmata loomusega kasvajad Paranenud. 5 aastat pärast ravi (operatsioon) lõppemist Püsivad kerged jääknähud elundi(te) talitlushäiretega 5 aastat pärast ravi (operatsioon) lõppemist Kuni 5 aastat pärast ravi (operatsioon) lõppemist, paranenud või mõõdukate elundi(te) talitlushäiretega Keskmine või raske tervisehäire, märgatavate elundi(te) talitlushäiretega

III. VERE- JA VERELOOMEELUNDITE HAIGUSED NING TEATAVAD IMMUUNMEHHANISMIDEGA SEOTUD HAIGUSSEISUNDID D50–D89

DIAGNOOS Tegev-
teenistuseks kõlblik
Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
D50 Rauavaegusaneemia

D51 B12 vitamiinivaegusaneemia

D52 Folaadivaegusaneemia

D53 Muud toitumisaneemiad

  Raviga saavutatud hea, pikaajaline efekt. Töövõime on säilinud 6–12 kuud Ägedad või kroonilised kiiresti progresseeruvad, püsiva töövõime kaotusega, vähese ravi efektiga. Aeglase progresseeruva kuluga, lühiajalise raviefektiga
D55 Ensüümihäireaneemiad

D56 Talasseemia

D57 Sirprakkhaigusseisundid

D58 Muud pärilikud hemolüütilised aneemiad

D59 Omandatud hemolüütiline aneemia

      Kõik sündroomid
D60–D61 Aplastilised aneemiad

D60 Omandatud puhas punalibleaplaasia [erütroblastopeenia]

      Kõik sündroomid
D62 Äge posthemorraagiline aneemia     3–12 kuud  
D63 Aneemia mujal klassifitseerimata krooniliste haiguste korral       Kõik sündroomid
D65 Dissemineeritud intravaskulaarne e soontesisene verehüübimine

D66 VIII teguri pärilik vaegus

D67 IX teguri pärilik aneemia

D68.0 Muud koagulatsioonidefektid e hüübimispuuded

      Kõik sündroomid
D69 Purpur ja muud hemorraagilised seisundid   Haigus ravi tagajärjel taandunud. Vereanalüüsid normaliseerunud Kuni 6 kuud Korduvad või pidevat ravi vajavad haigusseisundid liigeste, mao ja neerude haaratusega
D70 Agranulotsütoos

D72 Vere valgeliblede muud haigusseisundid

D73 Põrnahaigused

D74 Methemoglobineemia

D75 Vere- ja vereloomeelundite muud haigused

D77 Vere- ja vereloomeelundite muud haigusseisundid mujal klassifitseerimata haiguste korral

Vereanalüüside patoloogia olnud juhusliku leiuna anamneesis   Kuni 6 kuud taastusraviks kergekujuliste haigusseisundite korral Keskmise või raske korduva kuluga agranulotsütoos kaasneva suu- ja seedeelundite limaskesta kahjustusega ja hemorraagiatega, maksa kahjustusega. Põrna ravimatud haigusseisundid. Rasked omandatud ja toksilised methemoglobineemiad
D80 Peamiselt antikehapuuetega immuunpuudulikkus

D81 Kombineeritud immuunpuudulikkus

D82 Muude suuremate puuetega immuunpuudulikkus

D83 Üldine muutlik immuunpuudulikkus

      Kõik sündroomid
D86 Sarcoidosis       Kõik sündroomid

IV. SISESEKRETSIOONI-, TOITUMIS- JA AINEVAHETUSHAIGUSED E00–E90

DIAGNOOS Tegev-
teenistuseks kõlblik
Tegev-
teenistuseks kõlblik piirangutega
Tegev-
teenistuseks ajutiselt mittekõlblik
Tegevteenistuseks mittekõlblik
E00 Kaasasündinud joodivaeguse sündroom

E01 Joodivaegusega seotud kilpnäärme haigusseisundid ja nendetaolised seisundid

      Kõik sündroomid
E03 Muu hüpotüreoos

E04 Muu mittetoksiline struuma e hõõtsik

E05 Tür[e]otoksikoos [hüpertüreoos]

  Kliinilised sümptomid puuduvad Kuni 12 kuud nakkus- ja ravimtekkese hüpotüreoosi raviks Muud kroonilise kuluga hüpotüreoosid
E06.0 Äge tür[e]oidiit

E06.1 Alaäge tür[e]oidiit

E06.2 Krooniline tür[e]oidiit mööduva tür[e]otoksikoosiga

    Kuni 12 kuud  
E06.4 Ravimtekkene tür[e]oidiit     Kuni 12 kuud  
E06.3 Autoimmuunne tür[e]oidiit

E06.5 Muu krooniline tür[e]oidiit

E07 Kilpnäärme muud haigusseisundid

      Kõik sündroomid
E10 Insuliinisõltuv suhkurtõbi       Kõik sündroomid
E11 Insuliinisõltumatu suhkurtõbi       Kõik sündroomid
E16 Pankrease sisesekretsiooni muud häired       Kõik sündroomid
E21 Hüperparatüreoos ja muud paratür[e]oidnäärme haigusseisundid       Kõik sündroomid
E22 Hüpofüüsi e ajuripatsi hüperfunktsioon e liigtalitlus       Kõik sündroomid
E23 Hüpofüüsi hüpofunktsioon e vaegtalitlused ja muud väärtalitlused       Kõik sündroomid
E24 Cushingi sündroom       Kõik sündroomid
E25 Adrenogenitaalsed häired       Kõik sündroomid
E26 Hüperaldosteronism       Kõik sündroomid
E27 Neerupealiste muud haigusseisundid       Kõik sündroomid
E28 Munasarjade düsfunktsioon e väärtalitlus

E29 Testikulaarne [munandite] düsfunktsioon e väärtalitlus

      Pidev asendusravi hormoonidega. Psühhosomaatiline häire
E30.0 Murdeea mujal klassifitseerimata haigusseisundid     Kuni 1 aasta tervisehäire kindlaksmääramiseks Psühhosomaatiline häire
E31 Polüglandulaarne düsfunktsioon e väärtalitlus       Kõik sündroomid
E32 Tüümuse- e harkelundihaigused       Kõik sündroomid
E34.3 Mujal klassifitseerimata vaegkasv   Pikkus  160 < cm, kehakaal < 50 kg. Füüsiline ja vaimne areng hea   Pikkus < 160 cm, kehakaal < 50 kg. Füüsilise ja vaimse arengu peetus
E35 Sisesekretsiooninäärmete haigusseisundid mujal klassifitseerimata haiguste korral       Kõik sündroomid
E44 Mõõdukas ja kergekujuline valgulis-energeetiline väärtoitumus

E 45 Valgulis-energeetilise väärtoitumuse järgne arenguaeglustus

      Kõik sündroomid
E50 A-vitamiinivaegus

E51 Tiamiinivaegus

E52 Niatsiinivaegus

E53 Muud B-rühma vitamiinivaegused

E54 Askorbiinhappevaegus

E55 D-vitamiinivaegus

E56 Muud vitamiinivaegused

  Ravitud. Vitamiinivaegus lakanud. Säilinud kerged elundite kahjustuste jääknähud. Töövõime rahuldav Kuni 12 kuud Püsivad elundite kahjustused, keskmised või rasked haiguste jääknähud. Töövõime madal
E63 Muud toitumisvaegused.

E64 Väärtoitumuse ja muu toitumusvaeguse jääknähud

  Tervisehäireid tekitavad vitamiini- ja mineraalivaegused likvideeritud. Organismi normaalne funktsioon taastunud Kuni 3 kuud Pikaajalisest vitamiini-, mineraalivaegusest ja väärtoitumusest tingitud keskmised ja rasked organismi kahjustused, püsivad rahhiidi jääknähud
E66 Rasvumus Kehamassi indeks < 30 kg/m2. Töövõime hea Ravi, toidurežiimi, füüsiliste harjutuste tagajärjel kehamassi indeks 30–35 kg/m2. Töövõime rahuldav 12 kuud. Liigsete kalorite põhjustatud ja ravimtekkene rasvumus Rasvumus alveolaarse hüperventilatsiooniga. Kehamassi indeks > 35 kg/m2
E70 Aromaatsete aminohapete ainevahetushäired

E71 Külgahelatega aminohapete ja rasvhapete ainevahetushäired

E72 Aminohapete muud ainevahetushäired

      Kõik sündroomid
E73 Laktoosiintolerants e -talumatus       Kõik sündroomid
E74 Süsivesikute muud ainevahetushäired       Kõik sündroomid
E79 Puriini- ja pürimidiiniainevahetuse häired       Kõik sündroomid
E80 Porfüriini- ja bilirubiiniainevahetuse häired       Kõik sündroomid
E83 Mineraaliainevahetuse häired       Kõik sündroomid
E84 Tsüstiline fibroos       Kõik sündroomid
E85 Amüloidoos       Kõik sündroomid
E88 Muud ainevahetushäired       Kõik sündroomid
E89 Mujal klassifitseerimata menetlusjärgsed sisesekretsiooni- ja ainevahetushäired       Kõik sündroomid

V. PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED F00–F99

DIAGNOOS Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
F00–F09 Orgaanilised, k.a sümptomaatilised psüühikahäired Ravivajadus puudub vähemalt ühe aasta jooksul ning puuduvad orgaaniliste psüühikahäirete sümptomid Minimaalsed jääknähud 1–2 aastat, kergete orgaaniliste psüühikahäirete puhul Keskmised või rasked püsivad orgaanilised psüühikahäired. Püsiv ravivajadus
F10–F19 Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired   Puudub näidustus vähemalt ühe aasta jooksul psühhoaktiivsete ainete ordineerimiseks, psüühika- ja käitumishäired puuduvad. Narkotest on negatiivne Üks aasta. Lühiajaliselt («proovinud») tarbinud psühhoaktiivseid aineid. Sõltuvus puudub Sõltuvus narkootilistest ainetest
F20–F29 Skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired   Haigusilmingud puuduvad. Ravivajadus on puudunud vähemalt 3 aasta jooksul 3 aastat, kergete haigusilmingute puhul Keskmised või rasked haigusilmingud. Pidev ravivajadus
F30–F39 Meeleoluhäired   Kerge sümptomaatika 2–3 aastat Keskmine või raske sümptomaatika
F40–F48 Neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired Tervisehäirete esinemisest on möödunud 2 aastat ja nad ei ole vähemalt 1 aasta jooksul vajanud ravi Kerged ja/või lühiajalised tervisehäired Kuni 2 aastat Keskmise või raske neurootilise stressiga seotud ja somaatilist päritolu tervisehäired
F50–F59 Füsioloogiliste funktsioonidega seotud käitumissündroomid Tervisehäirete esinemisest on möödunud 2 aastat, ravivajadus on puudunud vähemalt 1 aasta jooksul Kerged ja/või lühiajalised tervisehäired. Ravivajadus puudub Kuni 2 aastat, kergete või lühiajaliste tervisehäirete puhul Keskmise või raske neurootilise stressiga seotud ja somaatilist päritolu tervisehäired, sama raskusastmega füsioloogiliste funktsioonide häired
F60–F69 Täiskasvanu isiksus- ja käitumishäired   Kerged sotsiaalse adaptatsiooni võimete häired ja kerge sümptomaatika. Ravivajadus puudub Kuni 2 aastat Keskmised, rasked püsivad sotsiaalse adaptatsiooni võimete häired
F70–F79 Vaimne alaareng   Kerge vaimne alaareng   Keskmine ja raske vaimne alaareng
F80–F89 Psühholoogilise arengu häired   3 aasta jooksul on terviseseisund olnud stabiilne Kuni 3 aastat, diagnoositud sümptomaatilise häire puhul või kui esinevad kerged jääknähud Keskmine või raske kesknärvisüsteemi funktsiooni arengu pidurdumine või kahjustus. Käitumishäired, suhtlemishäired, tikid, mitteorgaaniline enorees ja enkoprees, kogelemine
F90–F98 Tavaliselt lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäired   3 aasta jooksul on terviseseisund olnud stabiilne Kuni 3 aastat, diagnoositud sümptomaatilise häire puhul või kui esinevad kerged jääknähud Keskmine või raske kesknärvisüsteemi funktsiooni arengu pidurdumine või kahjustus. Käitumishäired, suhtlemishäired, tikid, mitteorgaaniline enorees ja enkoprees, kogelemine

VI. NÄRVISÜSTEEMIHAIGUSED G00–G99

DIAGNOOS Tegev-
teenistuseks kõlblik
Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
G00–G09 Kesknärvisüsteemi põletikulised haigused   Kerged jääknähud ilma funktsioonihäireteta Kuni 3 aastat Keskmised või rasked jääknähud funktsioonihäiretega
G10–G13 Kesknärvisüsteemi põletikulised haigused

G20–G26 Ekstrapüramidaal- ja liigutushäired

      Kõik sündroomid
G30–G32 Närvisüsteemi muud degeneratiivhaigused       Kõik sündroomid
G35–G37 Kesknärvisüsteemi demüeli[is]eerivad haigused       Kõik sündroomid
G40 Epilepsia e langetõbi

G41 Epileptiline staatus e seisund

  Epilepsia hood on olnud lapseeas. Neuroloogilised nähud ja EEG vastavad sümptomid puuduvad Kuni 3 aastat Epilepsia hood on olnud viimase 5 aasta jooksul, säilinud tajuhäired, EEG muutused. Vajab ravi
G43 Migreen   Kergete, lühiajaliste (1–2 korda poole aasta jooksul) hoogudega, ravimitega kergelt kupeeruvad Kuni 1 aasta Migreenihood 2–3 korda poole aasta jooksul, tundlikkuse häirete ja afaasianähtudega. Vajab ravi. Töövõime madal
G44 Muud peavalusündroomid Episoodilised peavalud. Töövõime ei ole häiritud Episootilised peavalud. Kerged pingepeavalud. Ravi ei vaja, kuid alandavad töövõimet Kuni 6 kuud Kroonilised, püsivad pinge- ja traumajärgsed peavalud
G45 Peaaju transitoorse isheemia atakid ja sellesarnased sündroomid

G46 Peaaju vaskulaarsed e veresoonte sündroomid tserebrovaskulaarsete e peaajuveresoonte haiguste korral

  Kerged haigusejärgsed jääknähud. Töövõime taastunud Kuni 2 aastat Kõik korduvad haiguste atakid ja sündroomid
G47 Unehäired   Lühiajalised, mööduvad unehäired Kuni 6 kuud Kroonilised unehäired, mille on põhjustanud keskmised või rasked terviserikked ja psüühikahäired
G50–G59 Närvide, närvijuurte ja -põimikute haigusseisundid   Eduka ravi tagajärjel haigusnähud taandunud, säilinud kerged jääknähud Kuni 1 aasta Halvasti ravile alluvad, kroonilised, keskmise või raske kuluga haigusseisundid keskmiste või raskete elundi funktsiooni häiretega
G60–G64 Polüneuropaatiad ja perifeerse närvisüsteemi muud haigusseisundid       Kõik sündroomid
G70–G73 Müoneuraalse sünapsi ja lihaste haigused       Kõik sündroomid
G80–G83 Tserebraalparalüüs e peaajuhalvatus ja muud paralüüsi- e halvatussündroomid       Kõik sündroomid
G90–G99 Närvisüsteemi muud haigusseisundid   Autonoomse närvisüsteemi ja teised kergelt väljendunud entsefalopaatia sümptomitega haigusseisundid, mis alluvad ravile, kuid säilivad mõningad jääknähud minimaalse funktsioonihäirega 1–2 aastat Krooniliselt väljendunud sümptomitega haigusseisundid, mis vajavad pikaajalist ravi ning elundi funktsioon on tõsiselt häiritud

VII. SILMA- JA SILMAMANUSTE HAIGUSED H00–H59

Teenistuskõlblikkuse aste olenevalt nägemisteravusest

NÄGEMISTERAVUS KORREKTSIOONITA

  1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,05
1,0                      
0,9                      
0,8                      
0,7       Tegevteenistuseks kõlblik              
0,6                      
0,5                      
0,4             Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega        
0,3                      
0,2                      
0,1                   Tegevteenistuseks alaliselt mittekõlblik  
0,05                      

DIAGNOOS Tegevteenistuseks
kõlblik
Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
Refraktsioon < 6 dioptrit 6–10 dioptrit   > 10 dioptrit
Astigmatism < 4 dioptrit 4 dioptrit   > 4 dioptrit
Astigmatismi vahe kahes peamises meridiaanis       > 2 dioptrit
Hüperoopia < 5 dioptrit 5–9 dioptrit   > 9 dioptrit
Müoopia < 5 dioptrit 5–10 dioptrit   > 10 dioptrit
Nägemisteravus korrektsiooniga 1,0/0,1 1,0/0,05    
  0,9/0,2 0,9/0,1–0,05    
  0,8/0,3 0,8/0,2–0,05    
  0,7/0,4 0,7/0,3–0,05    
  0,6/0,5 0,6/0,4–0,05    
  0,4/0,7 0,4/0,6–0,1   0,4/0,05–0,0
  0,3/0,8 0,3/0,7–0,2   0,3/0,1–0,0
  0,2/0,9 0,2/0,8–0,3   0,2/0,2–0,0
  0,1/1,0 0,1/0,9–0,4   0,1/0,3–0,0
    0,05/1,0–0,5   0,05/0,4–0,0
Vaateväli temporaalne > 85°      
  ülemine temporaalne > 55°      
  alumine temporaalne > 45°      
  ülemine nasaalne > 55°      
  nasaalne > 60°      
  alumine nasaalne > 50°      

DIAGNOOS Tegev-
teenistuseks kõlblik
Tegev-
teenistuseks kõlblik piirangutega
Tegev-
teenistuseks ajutiselt mittekõlblik
Tegev-
teenistuseks mittekõlblik
H00 Hordeool e odraiva ja kalaasion e rahetera   Kerge tervisehäire   Keskmine või raske tervisehäire. Kõik ravimatud uusmoodustised laugudel. Haavandiline blefariit armistumise ja tugeva ripsmete väljalangemisega
H01 Muud silmalaupõletikud   Kerge tervisehäire   Keskmine või raske tervisehäire
H02 Silmalau muud haigusseisundid   Kerge tervisehäire   Keskmine või raske tervisehäire. Lagoftalm, blefarospasm, ühe- või mõlemapoolne ptoos (ülemine laug katab suurema osa pupillist)
H04 Pisaraelundite haigusseisundid   Kerge tervisehäire   Keskmine või raske tervisehäire
H05 Silmakoopa haigusseisundid   Kerge tervisehäire 6 kuud operatsioonist Keskmine või raske tervisehäire
H10–H13 Konjunktiivi e sidekesta haigusseisundid   Kerge tervisehäire   Keskmine või raske tervisehäire. Krooniline hüpertroofiline konjunktiviit tugeva limaskestaaluste kudede hüpertroofiaga. Trahhomatoosne konjunktiivi kahjustus. Tiibkile
H15 Skleera haigusseisundid   Kerge tervisehäire   Keskmine või raske tervisehäire
H16 Keratiit e sarvkestapõletik   Kerge tervisehäire   Keskmine või raske tervisehäire. Progresseeruv nägemise halvenemine
H17 Sarvkestaarmid ja -hägusused   Kerge tervisehäire   Keskmine või raske tervisehäire. Sarvkesta düstroofia, hägusus. Progresseeruv nägemise halvenemine
H18 Sarvkesta muud haigusseisundid   Kerge tervisehäire   Keskmine või raske tervisehäire. Sarvkesta hägusus
H20 Iridotsükliit e vikerkestaripskeha põletik   Kerge tervisehäire   Keskmine või raske tervisehäire
H21 Iirise ja tsiliaarkeha muud haigusseisundid   Kerge tervisehäire   Keskmine või raske tervisehäire
H22 Iirise ja tsiliaarkeha haigusseisundid mujal klassifitseeritud haiguste korral   Kerge tervisehäire 6 kuud (esmane) Keskmine või raske tervisehäire
H25 Seniilkatarakt e raukuskae       Kõik sündroomid
H26 Muud kaed   Kerge tervisehäire. Ühepoolne kae 6 kuud Keskmine või raske tervisehäire mõlema silma haaratusega
H27 Läätse muud haigused       Keskmine või raske tervisehäire. 1 aasta kunstliku läätse siirdamisest. Läätse luksatsioon või subluksatsioon
H30 Korionretiniit e soon- ja võrkkestapõletik   Kerge tervisehäire 1 aasta Keskmine või raske tervisehäire
H31 Soonkesta muud haigusseisundid   Kerge tervisehäire   Keskmine või raske tervisehäire. Mõlema silma võrkkestal degeneratiivsed muutused
H33 Võrkkestairded ja -rebendid   Kerge tervisehäire ühe silma haaratusega 1 aasta Keskmine või raske tervisehäire. Mõlema silma võrkkestal degeneratiivsed muutused
H34 Võrkkestasoonte sulgus   Kerge tervisehäire ühe silma haaratusega 1 aasta Keskmine või raske tervisehäire mõlema silma haaratusega
H35 Võrkkesta muud haigusseisundid   Kerge tervisehäire ühe silma haaratusega 1 aasta Keskmine või raske tervisehäire mõlema silma haaratusega. Silma siserõhk üle 20 mm/Hg. Võrkkesta degeneratiivsed muutused
H40–H42 Glaukoom e rohekae   Kerge tervisehäire ühe silma haaratusega   Keskmine või raske tervisehäire mõlema silma haaratusega
H43 Klaaskeha haigusseisundid   Kerge tervisehäire ühe silma haaratusega   Keskmine või raske tervisehäire mõlema silma haaratusega
H44 Silmamuna haigusseisundid   Kerge tervisehäire ühe silma haaratusega 1 aasta Keskmine või raske tervisehäire mõlema silma haaratusega
H46–H48 Nägemisnärvi ja -kulglate haigusseisundid   Kerge tervisehäire ühe silma haaratusega 3 kuud Keskmine või raske tervisehäire mõlema silma haaratusega
H49 Paralüüsstrabism e halvatuskõõritus   Ajutine (mitteorgaaniline) topeltnägemine 1 aasta Keskmine või raske tervisehäire. Kõõrdsilmsus koos diploopiaga. Korrigeerimiseks on vaja prille tugevusega üle 4,0 D
H50 Muud strabismid   Ajutine (mitteorgaaniline) topeltnägemine 1 aasta Keskmine või raske tervisehäire. Kõõrdsilmsus koos diploopiaga. Korrigeerimiseks on vaja prille tugevusega üle 4,0 D
H51 Binokulaarliigutuste muud häired   Kerge tervisehäire   Keskmine või raske tervisehäire
H52 Refraktsiooni- ja akommodatsiooni-
häired
  Otsustatakse paremini nägeva silma korrektsiooni vajaduse suuruse (dioptrites) järgi   Otsustatakse paremini nägeva silma korrektsiooni vajaduse suuruse (dioptrites) järgi
H52.0 Hüpermetroopia e kaugelenägevus < 5 dioptrit 5–9 dioptrit   > 9 dioptrit
H52.1 Müoopia e lühinägevus < 5 dioptrit 5–10 dioptrit   > 10 dioptrit
H52.1 Operatsiooniga korrigeeritud müoopia e lühinägevus Lühinägevus enne operatsiooni 1–6 dioptrit Kerge tervisehäire. Lühinägevus enne operatsiooni üle 6 dioptri 3 kuud Keskmine või raske tervisehäire
H52.2 Astigmatism < 4 dioptrit 4 dioptrit   > 4 dioptrit
H53.0 Anopsiaamblü-
oopia e silmakasutamatus-
amblüoopia e nõrknägevus
  Kerge tervisehäire   Traumaatiline nägemiskahjustus. Jääknähud: anopsia, hemianopsia, puudub pupilli reaktsioon valgusele, akommodatsioonihäire, vaatevälja ahenemine
H53.1 Subjektiivne nägemishäire       Keskmine või raske tervisehäire
H53.2 Diploopia       Keskmine või raske tervisehäire
H53.4 Nägemis- e vaateväljadefektid e -puuded Vaatevälja ahenemine 0–15° Vaatevälja ahenemine 15–30°   Vaatevälja ahenemine >30°
H53.5 Värvusaistingu-
vaegused
Värvinägemise häire või nõrkus ilma muude silmahaigusteta Ainult värvinägemise häire või nõrkus koos silmahaigustega   Keskmine või raske tervisehäire. Akromaasia e värvipimedus
H53.6 Videvikunägevus-päevapimedus   Nägemisteravus ja vaateväli on normaalsed   Keskmine või raske tervisehäire. Nägemisteravuse ja vaatevälja muutused
H53.8 Muud nägemishäired       Keskmine või raske tervisehäire
H53.9 Täpsustamata nägemishäire       Keskmine või raske tervisehäire
H54 Pimedus ja nõrknägevus       Keskmine või raske tervisehäire. Ühe silma pimedus. Traumaatiline nägemisorgani kahjustus. Jääknähud: anopsia, hemianopsia, puudub pupilli reaktsioon valgusele, akommodatsioonihäire, vaatevälja ahenemine
H55 Nüstagm e silmatõmblus ja muud korrapäratud silmaliigutused Nüstagmoidne tõmblemine silma pööramisel äärmisse asendisse. Nägemishäireta Kerge tervisehäire   Keskmine või raske tervisehäire
H57 Silma ja silmamanuste muud haigusseisundid   Kerge tervisehäire 12 kuud operatsioonist Keskmine või raske tervisehäire
H59 Silma ja silmamanuste menetlusjärgsed mujal klassifitseerimata haigusseisundid   Kerge tervisehäire   Keskmine või raske tervisehäire. Jääknähud: anopsia, hemianopsia, puudub pupilli reaktsioon valgusele, akommodatsioonihäire, vaatevälja ahenemine

VIII. KÕRVA- JA NIBUJÄTKEHAIGUSED H60–H95

Teenistuskõlblikkuse astme määramine audiogrammi alusel: 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz

KUULMIS-
TERAVUS
0–10 dB 11–20 dB 21–30 dB 31–40 dB 41–60 dB
0–10 dB Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik. Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega
11–20 dB Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik. Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega. Tegevteenistuseks mittekõlblik
21–30 dB Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik. Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega. Tegevteenistuseks mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
31–40 dB Tegevteenistuseks kõlblik. Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega. Tegevteenistuseks mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
41–60 dB Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega. Tegevteenistuseks mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik


DIAGNOOS

Tegev-
teenistuseks kõlblik

Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega

Tegev-
teenistuseks ajutiselt mittekõlblik
Tegev-
teenistuseks mittekõlblik

KUULMISTERAVUS (500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz sagedusel, vajadusel ka muudel sagedustel)

0–10/0–30 dB 0–10/41–60 dB  

Halvem kuulmine

11–20/0–20 dB 11–20/31–40 dB
A/B: 0–10/31–40 dB 21–30/21–30 dB
11–30/21–30 dB B/C: 11–20/41–60 dB
    21–30/31–40 dB

Kuulmisteravuse mõõtetulemuste orienteeruv võrdlus

MEETOD

NORMAALNE KUULMINE, < 25 (20) dB

KERGE KUULMISE LANGUS, 41–60 dB

KESKMINE KUULMISE LANGUS, 61–80 dB

AUDIOGRAMM 0–10 dB 10–20 dB 20–40 dB 40–45 dB 45–60 dB
SOSINKÕNE > 6 m 26 m 12 m < 1 m < 1 m
TAVALINE KÕNE > 6 m > 6 m > 4 m 14 m < 1 m

DIAGNOOS Tegev-
teenistuseks kõlblik
Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
H60 Väliskõrvapõletik        
H61 Väliskõrva muud haigusseisundid   Kerge tervisehäire   Keskmine või raske tervisehäire. Krooniline väliskuulmekäigu, väliskõrva ekseem
H65 Mädata keskkõrvapõletik   Kerge tervisehäire 3 kuud Keskmine või raske tervisehäire
H66 Mädane ja täpsustamata keskkõrvapõletik   Kerge tervisehäire 6 kuud operatsioonist Keskmine või raske tervisehäire. Korduvad operatsioonid. Operatsiooni jääknähud: pole täielikku epitelisatsiooni, õõnes on mäda, granulatsiooni- või kolesteatoommass
H68 Eustahhiit e kuulmetõrvepõletik ja -ummistus   Kerge tervisehäire 3 kuud Keskmine või raske tervisehäire
H69 Kuulmetõrve muud haigusseisundid   Kerge tervisehäire 3 kuud Keskmine või raske tervisehäire
H70 Mastoidiit e nibujätkepõletik ja sellega seonduvad haigusseisundid   Kerge tervisehäire 6 kuud Keskmine või raske tervisehäire. Fistul. Väline deformatsioon
H71 Keskkõrva kolesteatoom e pärlkasvaja   Kerge tervisehäire 1–3 aastat operatsioonist Keskmine või raske tervisehäire. Mõlemapoolne. Korduv operatsioon
H72 Trummikile perforatsioon e mulgustus   Kerge tervisehäire 1–3 aastat operatsioonist Keskmine või raske tervisehäire
H73 Trummikile muud haigusseisundid   Kerge tervisehäire 1–3 aastat operatsioonist Keskmine või raske tervisehäire
H74 Keskkõrva ja nibujätke muud haigusseisundid   Kerge tervisehäire 1–3 aastat operatsioonist Keskmine või raske tervisehäire
H80 Otoskleroos e kõrvakõvastus   Kerge tervisehäire   Keskmine või raske tervisehäire
H81.0 Méničre’i tõbi Üle 5 aasta kliiniliste sümptomiteta Kuni 5 aastat kliiniliste sümptomiteta 3 aastat Keskmine või raske tervisehäire
H81.1 Healoomu[li]ne paroksüsmaalne peapööritus e vertiigo

H81.2 Vestibulaarne neuroniit

H81.3 Muu perifeerne peapööritus

H81.4 Tsentraalset päritolu peapööritus

H81.8 Vestibulaarfunktsiooni muud haigusseisundid

H81.9 Vestibulaarfunktsiooni täpsustamata haigusseisund

  Pingutusel võib esineda lühiajaline nägemishäire 6 kuud Keskmine või raske tervisehäire. Püsiv nägemishäire
H83 Sisekõrva muud haigused   Kerge tervisehäire   Keskmine või raske tervisehäire
H90 Konduktiivne e juhtivuse ja neurosensoorne kuulmisnõrkus   Kerge tervisehäire   Keskmine või raske tervisehäire
H91 Muu kuulmisnõrkus   Kerge tervisehäire   Keskmine või raske tervisehäire
H92 Otalgia e kõrvavalu ja kõrvaefusioon e kõrvavoolus   Kerge tervisehäire   Keskmine või raske tervisehäire
H93 Kõrva mujal klassifitseerimata muud haigusseisundid   Kerge tervisehäire   Keskmine või raske tervisehäire
H95 Kõrva ja nibujätke menetlusjärgsed mujal klassifitseerimata haigusseisundid     Kuni 12 kuud Keskmine või raske tervisehäire

IX. VERERINGEELUNDITE HAIGUSED I00–I99

UURING Tegev-
teenistuseks kõlblik
Tegev-
teenistuseks kõlblik piirangutega
Tegev-
teenistuseks ajutiselt mittekõlblik
Tegev-
teenistuseks mittekõlblik
Koormustest, püsiv tulemus (W/kg) > 3 3 > ja > 1,8   < 1,8 või koormustest on püsivalt vastunäidustatud
DIAGNOOS Tegev-
teenistuseks kõlblik
Tegev-
teenistuseks kõlblik piirangutega
Tegev-
teenistuseks ajutiselt mittekõlblik
Tegev-
teenistuseks mittekõlblik
I00–I02 Äge reuma   Paranenud. Haiguskolded saneeritud. Haiguse käigus esinesid südamekahinad, EKG ja kesknärvisüsteemi muutused normaliseerunud, ESR/CRV, ASL/ADB negatiivsed 2–3 aastat Korduv või krooniliselt kulgev haigus, mis on manifesteerunud südames, liigestes, kesknärvisüsteemis, nahas või nahaaluses koes, ESR/CRV ASL/ADB näitajad kõrgenenud
I05–I09 Kroonilised reumaatilised südamehaigused       Kõik sündroomid
I10–I15 Kõrgvererõhuhaigused Vererõhk kuni 140/90 mm/Hg. Ei esine tüsistusi organites ja veresoontes. Silmapõhjas võib olla kerge arterite ahenemine, veenide laienemine Vererõhk kuni 160/95 mm/Hg. Kerge südame vasaku vatsakese hüpertroofia. Silmapõhjas arterite ahenemine, veenide laienemine 6–12 kuud Vererõhk püsivalt üle 160/95 mm/Hg. Korduv hüpertooniline kriis. Organtüsistused. Sekundaarne hüpertensioon
I20–I25 Südame isheemiatõved       Kõik sündroomid
I26–I28 Kopsutekkene südamehaigus ja kopsuvereringe haigused       Kõik sündroomid
I30 Äge perikardiit

I31 Perikardi muud haigused

Paranenud. Hästi ravile alluv mittespetsiifiline, allergiline perikardiit. Jääknähud puuduvad Eduka ravi tagajärjel haiguse tunnused taandunud. Säilivad kerged perimüokardiidi jääknähu tunnused. Vajab jälgimist. Töövõime hea Kuni 1 aasta Kõik tüsistustega kaasnevad kroonilised perikardiidid
I33 Äge ja alaäge endokardiit     Kuni 1 aasta Korduvad, aeglase kuluga ja kroonilised endokardiidid, kõrge trantsitoorse bakterieemia riskiga ja südamerikete tekkega
I34 Mitraalklapi mittereumaatilised haigusseisundid

I35 Aordiklapi mittereumaatilised haigusseisundid

I36 Trikuspidaalklapi mittereumaatilised haigusseisundid

I37 Kopsuarteriklapi haigusseisundid

  Isikud, kellel esineb klapihõlma prolaps, südamepuudulikkus puudub või on kompenseeritud. EKG näidud normis. Kaebused puuduvad, normaalne kehaline koormustaluvus   Kõik südame- ja kopsuarteri klapi rikked dekompenseeritud südamepuudulikkusega, rütmihäired. Kaebused raske/kerge kehalise koormuse korral
I40 Äge müokardiit

I41 Müokardiit mujal klassifitseerimata haiguste korral

  Negatiivsed IgM tüüpi markerid (AMLA, ASA). Müokardiidi esilekutsunud haigused taandunud 1 aasta Krooniliselt kulgev haigus dilatatiivse kardiomüopaatia tunnustega. Positiivsete IgM tüüpi antikehade markeritega (AMLA, ASA)
I42 Kardio(müo)paatia

I43 Kardio(müo)paatia mujal klassifitseerimata haiguste korral

  Lühiajaliselt väljendunud, esinenud viirushaiguste, alkoholi, ravimite tarbimisel ainevahetus- ja toitumishaiguste korral. Pärast haigust tekitavate faktorite elimineerimist haigusnähud taandunud 1 aasta põhihaiguse esilekutsunud haiguse ravimiseks Kliiniliselt tuvastatud dilatiivne, hüpertroofiline, oblitereeruv, arütmogeenne kardiomüopaatia
I44 Atrioventrikulaar- ja Hisi kimbu vasaksääre blokaad

I45 Südame erutusjuhte muud häired

Juhuleiuna diagnoositud mittetäielikud vatsakesesisesed I astme blokaadid ilma kliiniliste sümptomiteta ja kaebusteta Juhuleiuna diagnoositud I astme sinuatriaalne, atrioventrikulaarne ja mittetäielikud vatsakesesisesed blokaadid. Kliinilised sümptomid puuduvad, kuid esinevad kaebused raske kehalise koormuse korral   Südame erutusjuhte häired, II–III astme sinuatriaalsed (SA), atrioventrikulaarsed (AV), vatsakesesisesed (fastsikulaarsed) blokaadid, sick-siinus (SSS) ning karootis-siinuse sündroom kaasnevate peapööritustega, minestushoogudega ja südamepuudulikkusega
I47 Paroksüsmaalne tahhükardia   Normaalse südametegevusega isikud, kellel on diagnoositud kiiret-aeglast tüüpi tahhükardiat kuni kaks korda aastas. Hea töövõimega   Korduvad parksüsmaalsed atrioventrikulaarsed potentsiaalselt eluohtlikud või reentry-tüüpi tahhükardiad. Tahhükardiad isikutel, kellel on mitraalklapi prolaps, hüpertüreoos, südamekahjustused. Ventrikulaarne tahhükardia
I48 Kodade virvendus ja laperdus       Kõik sündroomid
I49 Muud südamerütmihäired e arütmiad   EKG-lt diagnoositud ekstrasüstolid, mis vallanduvad peamiselt vegetatiivse labiilsuse, emotsionaalse erutuse, kõrgenenud vagotoonuse, üleväsimuse ning mõnuainete (alkohol, kofeiin, nikotiin) tarbimise tagajärjel   Polütoopsed, ventrikulaarsed ekstrasüstolid, mis esinevad müokardi kahjustuse, siinussõlme nõrkuse puhul. Supraventrikulaarsed ekstrasüstolid krooniliste südamehaiguste korral
I50 Südamepuudulikkus

I51 Südamehaiguste komplikatsioonid e tüsistused ja ebapiisavalt kirjeldatud haigusjuhud

      Kõik sündroomid
I60–I69 Peaajuveresoonte haigused       Kõik tüsistunud sündroomid
I70 Ateroskleroos       Kõik oblitereerunud haigusvormid
I71 Aordianeurüsm ja aordi lõhustav aneurüsm

I72 Muud aneurüsmid

      Kõik sündroomid
I73 Perifeersete veresoonte muud haigused     6 kuud operatsioonist Sõrmearterite orgaaniliste muutustega, järgmiste põhihaiguste korral: kollagenoosid, vaskuliidid, onkoloogilised haigused
I74 Arteriemboolia ja -tromboos   Elundite funktsioonid taastunud. Ravi ei vaja 1 aasta Tüsistustega haigused, elundi funktsiooni häirega. Vajab pidevat ravi
I77 Arterite ja arterioolide muud haigusseisundid   Eduka ravi või operatsiooni tagajärjel verevarustusfunktsioon taastunud, kuigi säilinud kerged düstroofilised muutused organites. Töövõime taastunud 6–12 kuud Haiguse kroonilise kulgemise tagajärjel elundites verevarustus- ja funktsioonihäired. Vajab pidevat ravi või operatsiooni
I78 Kapillaaride haigused     Kuni 6 kuud  
I80–I89 Veenide, lümfisoonte ja -sõlmede mujal klassifitseerimata haigused   Eduka ravi tagajärjel tervisehäire taandunud, elundi verevarustus taastunud. Nahaaluste veeniklappide kerge puudulikkus. Töövõime hea Kuni 12 kuud
(vähemalt 6 kuud operatsioonist)
Korduvad või kroonilised haigusseisundid söögitorus, maos, mesenteeriumis, jäsemetel, pärasooles, samuti veenide emboolia ja tromboosi järgsed organite kahjustused. Veenide ja lümfisoonte operatsioonijärgsed tüsistused, kliiniline paisuödeem või haavandiarmid. (II–III astme krooniline venoosne puudulikkus)
I95 Hüpotensioon e madal vererõhk   Vererõhunäitajad normis, kuid esinevad sekundaarse hüpotoonia esilekutsunud haiguste tunnused Kuni 6 kuud Keskmise või raske kuluga sekundaarsed hüpotooniad

X. HINGAMISELUNDITE HAIGUSED J00–J99

SÜMPTOM Tegev-
teenistuseks kõlblik
Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
Püsiv respiratoorne puudulikkus   1. aste   2. ja 3. aste
DIAGNOOS Tegev-
teenistuseks kõlblik
Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
J00–J06 Ülemiste hingamisteede ägedad nakkused     Kuni 1 kuu  
J10–J18 Gripp ja pneumoonia e kopsupõletik     1–3 kuud  
J20–J22 Alumiste hingamisteede muud ägedad nakkused     Kuni 1 kuu  
J30 Vasomotoorne ja allergiline riniit   Vaatamata ravile rohkesti kaebusi kogu aasta jooksul 1–3 kuud  
J31 Krooniline nina-, nina-neelu- ja neelupõletik e riniit, nasofarüngiit ja farüngiit     Kuni 6 kuud Krooniline mädane või polüpoosne protsess hüpo- või hüperplastiliste muutustega limaskestal. Ninakarbikute
J32 Krooniline sinu[s]iit e ninakõrvalurkepõletik

J33 Ninapolüüp

J34 Nina ja ninakõrvalurgete muud haigusseisundid

     

atroofia, nina vaheseina ulatuslik perforatsioon ninahingamise tõsise häirega. Krooniline sageli ägenev larüngiit

J35 Suulae-[kurgu-] ja [nina-]neelu-
mandlite kroonilised haigused

J36 Mandliümbrusmädanik e peritonsillaarabstsess

J37 Krooniline kõri- ja kõri-hingetorupõletik e larüngiit ja larüngotrahheiit

J38 Mujal klassifitseerimata häälekurdude ja kõri haigused

J39 Ülemiste hingamisteede muud haigused

       
J40 Täpsustamata, kas äge või krooniline bronhiit

J41 Lihtne ja limasmädane krooniline bronhiit

J42 Täpsustamata krooniline bronhiit

  Krooniline, mitteobstruktiivne ravile alluv bronhiit. Ventilatsioonihäired puuduvad Kuni 2 aastat Esineb produktiivne köha (köha ning rögaeritus) vähemalt 3 kuu vältel 2 järjestikuse aasta jooksul. Obstruktiivsed ventilatsioonihäired
J43 Emfüseem e puhitus

J44 Muu krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

      Kõik sündroomid
J45 Astma   Kerge kuluga allergiline, mitteallergiline või segavormiga (v.a atoopiline ja pingutusastma) astma püsivas remissiooni faasis. Haigusnähud puuduvad viimase 3 aasta vältel 1–3 aastat Keskmise või raske kuluga astma. Atoopiline bronhiaalastma kaasneva allergilise riniidi (pollinoosi) või neurodermiidiga või ühega nendest haigustest. Anamneesis pärilikkus ja astmaatiline staatus. Pingutusastma. Püsiv pikaajaline ravi inhaleeritavate glükokortikoididega
J47 Bronhoektaasiatõbi       Kõik sündroomid
J60–J70 Välistegurite põhjustatud kopsuhaigused       Kõik haigusseisundid kopsude väljendunud röntgenoloogiliste muutustega, koormusdüspnoega ja obstruktiivsete ventilatsioonihäiretega
J69 Tahkete ainete ja vedelike põhjustatud pneumoniit

J70 Muude välistegurite põhjustatud hingamiselundite haigusseisundid

    1–3 kuud  
J80–J84 Peamiselt interstitsiaalkude kahjustavad hingamisteede muud haigused       Kõik sündroomid
J85–J86 Alumiste hingamisteede mäda- ja nekroosi- e kärbusprotsessid       Kõik sündroomid
J90–J94 Muud pleura- e kopsukelmehaigused     Kuni 6 kuud  
J98 Hingamiselundite muud haigusseisundid   Hingamiselundite funktsioon taastunud 1 aasta Hingamiselundite funktsioon häiritud

XI. SEEDEELUNDITE HAIGUSED K00–K93

DIAGNOOS Tegev-
teenistuseks kõlblik
Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegev-
teenistuseks ajutiselt mittekõlblik
Tegevteenistuseks mittekõlblik
K00 Hammaste arengu ja lõikumise häire

K01 Peetunud (retineerunud) ja kiildunud hambad

  Esinevad kerged mälumishäired ja kõnehäired Kuni 1 aasta  
K02 Hambasööbija   Ravimata hulgikaaries. Mälumisvõime halb Kuni 3 kuud  
K03 Hammaste kõvakudede muud haigused     Kuni 6 kuud  
K04 Hambasäsi ja juuretipuümbrise haigused

K05 Igemepõletik ja hambajuureümbrise haigused

  Krooniline gingiviit ja periodontiit remissiooni faasis    
K06 Igeme ja hambutu [lõualuu] sombusharja muud haigusseisundid

K07 Hammaste ja näo arenguhäired [kaasa arvatud hambumishäired]

K08 Hammaste ja nende tugikudede muud haigusseisundid

  Esinevad kerged mälumishäired ja kõnehäired. Lõualuu ja koljupõhimiku suhe üle 5 mm. 4 hamba kaotus ühel hambakaarel või II, III, IV hamba järjestikune kaotus ühel hambakaarel. Mälumisfunktsioon kergelt häiritud Kuni 1 aasta Rohkem kui 10 hamba puudumine ühel hambakaarel või nende asendamine eemaldatava proteesiga, 8 molaarhamba puudumine ühel hambakaarel, 4 molaarhamba puudumine ülemisel hambakaarel ja 4 molaarhamba puudumine alumisel hambakaarel või nende asendamine eemaldatavate proteesidega
K09 Mujal klassifitseerimata suupiirkonna tsüstid

K10 Muud lõualuuhaigused

  Esinevad kerged mälumishäired ja kõnehäired Kuni 1 aasta Alalõualuu defekt > 4 cm või tugev deformatsioon, oimu-alalõualuu liigese kontraktuur, anküloos, ebaliiges, lõualuu krooniline osteomüeliit, sekvestratsioon
K11 Süljenäärmehaigused     Kuni 6 kuud Krooniline nekrotiseeruv sialoadeniit sagedaste ägenemistega
K12 Stomatiit e suuõõnepõletik ja selletaolised kahjustused

K13 Huulte ja suulimaskesta muud haigused

K14 Keelehaigused

    Kuni 6 kuud  
K20 Ösofagiit e söögitorupõletik

K21 Gastroösofageaalne e mao-söögitoru tagasivooluhaigus

K22 Muud söögitoruhaigused

  Harva esinev maolävise spasm ja tagasivoolu ösofagiit Kuni 1 aasta Korduvad haavandid, vaariksid. Mallory-Weissi sündroom. Tüsistused, mis takistavad toidu liikumist söögitorus
K25 Maohaavand

K26 Kaksteistsõrmikuhaavand

K27 Täpsustamata paikmega peptiline e seedehaavand

K28 Mao-peensoole haavand

  Haavandi ravi tulemusena haigus püsivas remissiooni faasis vähemalt 1 aasta 2 aastat Keskmine või raske tervisehäire. Haavandid kaasneva verejooksu, perforatsiooni või penetratsiooniga. Korrigeerimata püloruse stenoos. Toitumishäired
K29 Gastriit ja duodeniit e mao- ja kaksteistsõrmikupõletik

K30 Düspepsia e seedehäire

  Haigus püsivas remissiooni faasis Kuni 1 aasta Kroonilised sagedaste ägenemistega või komplikatsioonidega
K31 Muud mao- ja kaksteistsõrmikuhaigused Paranenud Kerge tervisehäire Kuni 1 aasta Keskmine või raske tervisehäire, vajab pikaajalist või operatiivset ravi
K35 Äge apenditsiit e ussripikupõletik

K40–K46 Songad

    Kuni 6 kuud, nendest 3 kuud operatsioonist Retsideeruvad korduvalt opereeritud kõhuõõne-, kõhuseina- ja vahelihasesongad
K50 Crohni tõbi [regionaalne e segmentaarne soolepõletik]
K51 Ultseratiivne koliit e haavandiline jämesoolepõletik
      Kõik sündroomid
K52 Muud mittenakkuslikud gastroenteriidid e mao-peensoolepõletikud ja koliidid     1 aasta Kroonilised, ravile mittealluvad haigused. Pidevad kaebused. Psühhosomaatilised häired
K55 Vaskulaarsed soolehäired

K56 Soole paralüütiileus e halvatussoolesulgus ja songata soolesulgus

K57 Soole divertiikul- e sopistustõbi

  Kerge tervisehäire. Töövõime rahuldav   Keskmine või raske tervisehäire. Hulgiliited. Psühhosomaatilised häired
K58 Soole ärritussündroom e haigustunnustik

K59 Muud soole talitlushäired

K60 Pärasoole- ja pärakupiirkonna lõhed ja uurised

K61 Pärasoole ja pärakupiirkonna abstsess e mädanik

K62 Muud pärasoole- ja pärakuhaigused

K63 Muud soolehaigused

  Kerge kuluga soolestiku funktsioonihäired Kuni 1 aasta Kroonilised, operatsiooni vajavad haigusseisundid, mille tagajärjel sool osaliselt resektseeritud. Esineb prolaps, striktuur. Anaalpiirkonna nahakahjustus
K65–K67 Kõhukelmehaigused     1 aasta Keskmise või raske kuluga haigus, operatsioonijärgne periood kulges komplikatsioonidega, säilivad kõhukoopaorganite funktsioonihäired. Hulgiliited. Vajab pidevat ravi
K70–K77 Maksahaigused   Paranenud. Maksaanalüüsid normaliseerunud 1 aasta ägeda hepatiidi ravimiseks Krooniline maksahaigus. Maksaalkoholtõbi. Laboratoorsed uuringud 6 kuu jooksul, ei ole normaliseerunud pärast ägeda hepatiidi põdemist
K80 Kolelithiaas e sapikivitõbi

K82 Muud sapipõiehaigused

K83 Muud sapiteedehaigused

  Kerge tervisehäire. Säilivad kerged funktsioonihäired 6 kuud Keskmine või raske tervisehäire. Korduva sapikivi moodustumisega
K85 Äge pankreatiit e kõhunäärmepõletik     6 kuud  
K86 Muud kõhunäärmehaigused       Kõik sündroomid
K90 Soole malabsorptsioon e väärimendumine       Kõik sündroomid
K91 Mujal klassifitseerimata menetlusjärgsed seedeelundite haigusseisundid       Kõik sündroomid
K92 Seedeelundite muud haigused   Kerge tervisehäire 1 aasta Keskmine või raske tervisehäire

XII. NAHA- JA NAHAALUSKOE HAIGUSED L00–L99

DIAGNOOS Tegev-
teenistuseks kõlblik
Tegev-
teenistuseks kõlblik piirangutega
Tegev-
teenistuseks ajutiselt mittekõlblik
Tegev-
teenistuseks mittekõlblik
L00–L08 Naha- ja nahaaluskoe nakkused, v.a L05. Pilonidaaltsüst e karvanääpsutsüst     Kuni 6 kuud  
L05 Pilonidaaltsüst e karvanääpsutsüst     Kuni 6 kuud Keskmine või raske tervisehäire. Kroonilise kuluga, radikaalne ravi vähese efektiga
L10 Pemfigus e villtõbi     Kuni 6 kuud, hariliku või ravimi põhjustatud villtõve korral Keskmine või raske tervisehäire. Raskema kuluga pemfiguse vormid, kui antikehad on suunatud keratiinotsüütide desmosoomide vastu. Raviefekt vähene
L11 Muud akantolüütilised haigusseisundid     Kuni 6 kuud Keskmine või raske tervisehäire. Naha epidermise rakkude irdumine, tekkivad villid kutsuvad esile kogu marrasknaha pinnakihi irdumise. Raviefekt vähene
L12 Pemfigoid

L13 Muud bulloossed haigusseisundid

    Kuni 6 kuud Keskmine või raske tervisehäire. Vähese raviefektiga haigusseisundid
L20 Atoopiline dermatiit e nahapõletik   Piirdunud, haigusvormid ilma ägenemisteta viimase 2 aasta jooksul Kuni 2 aastat Keskmine või raske tervisehäire. Haigusnähud näol, kaelal, kehal, jäsemetel, liigestel. Ravile resistentne
L21 Seborröadermatiit     Kuni 1 aasta Keskmine või raske tervisehäire. Ravile resistentne
L23 Allergiline kontaktdermatiit

L24 Ärritav kontaktdermatiit

L25 Täpsustamata kontaktdermatiit

  Kerge tervisehäire. Piirdunud, paiksed haigusvormid. Ravi ei vaja Kuni 1 aasta Keskmine või raske tervisehäire. Haigusnähud näol, kaelal, kehal, jäsemetel, liigestel. Ravile resistentne
L26 Eksfoliatiivdermatiit e lehestuv nahapõletik   Kerge tervisehäire Kuni 6 kuud Keskmine või raske tervisehäire. Krooniliselt kulgev nahapõletik tugeva ketendusega
L27 Sissevõetud ainete põhjustatud dermatiit   Piirdunud, paiksed haigusnähud. Ravi ei vaja Kuni 6 kuud Laialdased haigusnähud üle kogu keha. Ravile resistentne
L28 Krooniline lihtlihhen ja pruriigo e sügatõbi   Kerge tervisehäire. Piirdunud, paiksed haigusnähud Kuni 6 kuud Laialdased haigusnähud üle kogu keha. Ravile resistentne
L29 Pruriitus e kihelus

L30 Muud dermatiidid

    Kuni 6 kuud  
L40 Psoriaas e soomussammaspool

L41 Parapsoriaas

  Kerge tervisehäire. Üksikud haiguskolded. Töövõime hea Kuni 1 aasta Keskmine või raske tervisehäire. Ravile resistentne
L42 Roosa pitüriaas e kliiketendustõbi     Kuni 6 kuud  
L43 Lame lihhen     Kuni 1 aasta Laiaulatuslik, halvasti ravile alluv, retsidiveeruva kuluga lihhen
L50 Urtikaaria e nõgeslööve   Kerge tervisehäire. Säilivad kerged läbipõetud haiguse jääknähud. Ravi ei vaja. Töövõime rahuldav Kuni 6 kuud Retsidiveeruv nõgestõbi, raskesti ravile alluv
L51 Multiformne erüteem e mitmekujuline nahaverevus

L52 Nodoosne e sõlmjas erüteem

L53 Muud erüteemhaigusseisundid

    Kuni 1 aasta Keskmine või raske tervisehäire. Kroonilised, nakkustega (tuberkuloos, klamüdioos, streptokokkinfektsioon), sarkoidoosiga seotud haigusvormid. Sõlmjas erüteem
L55 Solaar- e päevituserüteem

L56 Ultraviolettkiirguse põhjustatud muud ägedad nahamuutused

       
L57 Kroonilise mitteioniseeriva kroonilise kiirguse põhjustatud nahamuutused   Kontakt likvideeritud. Kerged jääknähud, ilma elundi funktsioonihäireta. Töövõime hea   Poikiloderma, kiirgusretikuloid, kiirgusgranuloom
L58 Radiodermatiit e kiirgusnahapõletik

L59 Naha ja nahaaluskoe kiirgusega seotud muud haigusseisundid

  Haigussümptomid möödunud, analüüsid normi piires Kuni 6 kuud (uuringuteks) Krooniline radiodermatiit
L60 Küünte haigusseisundid

L62 Küünte haigusseisundid mujal klassifitseerimata haiguste korral

    Kuni 6 kuud Seisund pärast radikaalset ravi
L63 Areaatalopeetsia e laiguline juuksetus

L64 Androgeenne alopeetsia

L65 Muud armistuseta juuksetused

L66 Armistusjuuksetus

L67 Juuksevärvuse ja -roo anomaaliad

L68 Hüpertrihhoos e liigkarvasus

    Kuni 1 aasta Haigusega kaasneb raske psüühikahäire
L70 Akne e vinnid     Kuni 6 kuud Konglobaatvinnid. Kaasneb raske psüühikahäire
L71 Rosaatsea e roosad vinnid   Ravile alluvad kerged haigusvormid   Krooniline näol asetsev ravile mittealluv nahapõletik (nina, põsesarnade ja otsmiku piirkonnas)
L72 Naha ja nahaaluskoe follikulaartsüstid

L73 Muud follikulaarhaigusseisundid

L74 Ekriinsete higinäärmete haigusseisundid

L75 Apokriinsete higinäärmete haigusseisundid

    6–12 kuud  
L80 Vitiliigo e laikpigmenditus   Haigusseisund kaasneva psüühikahäirega    
L81 Pigmentatsiooni muud haigusseisundid       Veritähnpigmentdermatoos. Roomav angioom
L82 Seborröakeratoos e rasuvooluskeratoos     Kuni 6 kuud Mitteviiruslik kindlapiiriline tüükaline moodustis
L83 Nigrikant- e mustendav akantoos     Kuni 6 kuud Ravimatu laatunud ja võrkjas papillomatoos
L84 Konnasilmad ja kalloossused e nahamõhnad     Kuni 6 kuud  
L85 Epidermise muud paksenemused   Paikne ihtüoos, subjektiivsete kaebusteta   Laialdane ihtüoos
L87 Transepidermaalse e nahakaudse eritumise häired       Kõik sündroomid
L88 Gangrenoosne püodermia       Kõik sündroomid
L89 Dekuubitus- e lamatishaavand     Kuni 6 kuud  
L90 Naha atroofilised haigusseisundid   Kerge tervisehäire. Liigese või elundi funktsioon kergelt häiritud   Keskmine või raske tervisehäire. Takistatud liigese liikuvus. Väljendunud kosmeetiline defekt. Keskmine või raske psüühikahäire
L91 Naha hüpertroofilised haigusseisundid   Kerge tervisehäire 3 kuud Keskmine või raske tervisehäire. Raske vorm. Väljendunud kosmeetiline defekt; liigeste funktsioon häiritud
L92 Naha ja nahaaluskoe granuloomhaigusseisundid   Kerge tervisehäire   Keskmine või raske tervisehäire. Raske vorm. Väljendunud kosmeetiline defekt
L93 Erütematoosluupus e punane söötraig   Kerge tervisehäire   Keskmine või raske tervisehäire
L94 Muud paiksed sidekoehaigused   Kerge tervisehäire   Keskmine või raske tervisehäire. Spontaanne sõrme, varba amputatsioon. Väljendunud liikumistakistus sõrme-, varbakõvanahksusest. Atrofeeruv soonkirjunahksus
L95 Nahaga piirduv mujal klassifitseerimata vaskuliit e veresoontepõletik

L97 Mujal klassifitseerimata alajäsemehaavand

L98 Naha ja nahaaluskoe mujal klassifitseerimata muud haigusseisundid

L99 Naha ja nahaaluskoe mujal klassifitseeritud haiguste korral esinevad muud haigusseisundid

  Kerge tervisehäire   Keskmine või raske tervisehäire. Korduv

XIII. LIHASLUUKONNA JA SIDEKOEHAIGUSED M00–M99

DIAGNOOS Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
M00–M03 Infektsioossed e nakkuslikud artropaatiad   Kerge tervisehäire Kuni 12 kuud taastusraviks pärast ravitud ja läbipõetud haigust Keskmine või raske tervisehäire. Põetud raskete nakkushaiguste järgsed pöördumatud põletiku jääknähud väljendunud liigese funktsioonihäiretega
M05 Seropositiivne reumatoidartriit

M06 Muud reumatoidartriidid

      Kõik sündroomid
M07 Psoriaatilised ja enteropaatilised artropaatiad       Kõik sündroomid
M08 Juveniilne e noorteartriit

M09 Juveniilne artriit mujal klassifitseeritud haiguste korral

  Säilinud kerged jääknähud Kuni 12 kuud  
M10 Podagra   Kerge liigese funktsioonihäire 6 kuud Neerutalitluse kahjustusest põhjustatud ja muu teisene podagra raskete pöördumatute liigesekahjustustega
M11 Muud kristallartropaatiad

M12 Muud spetsiifilised artropaatiad

M13 Muud artriidid

      Kristallartropaatiad, krooniline reumajärgne ja keskmine või raske traumaatiline artropaatia liigeste funktsioonihäiretega
M15–M19 Artroosid   Hästi ravile alluvad vähese liigesekahjustusega, kergekujulise kuluga artroosid. Funktsioonihäire puudub Kuni 12 kuud Liigeste püsivad pöördumatud kahjustused keskmiste või raskete funktsioonihäiretega. Aeglase progresseeruva kuluga artroosid kerge funktsioonihäirega. Retsidiivid 1 kord aastas
M20 Sõrmede ja varvaste omandatud deformsused e moonutised   Sõrmede ja varvaste kergekujulised funktsioonihäired   Sõrmede ja varvaste rasked funktsioonihäired
M21 Muud jäsemete omandatud deformsused Lampjalgsuse I aste 131°–140° määratud nurk röntgenkülg ülesvõtetega mõlemast labajalast koormuse all. Nurk moodustub kandluu köbru alumise serva, lodiluu eesmise alumise serva ja esimese pöialuu pähiku alumise serva vahel. Käsi on lühem kuni 5 cm ja jalg kuni 2 cm Lampjalgsuse II aste 141°–155°. Jalg on lühem 2–5 cm, kerge funktsioonihäirega   Lampjalgsuse III aste > 155°, lodiluu lühenemisega, artroosi nähtudega. Jäseme lühenemine üle 5 cm. Rippranne. Rippjalg. Omandatud küüniskäsi, kompkäsi, kompjalg
M22 Patella e põlvekedra haigusseisundid

M23 Põlveliigese sisemised kahjustused

  Püsivad vähesed jääknähud kerge liiges(t)e funktsioonihäiretega. Töövõime hea 12 kuud; 6 kuud operatsioonist (Patella kondromalaatsia I ja II aste määratud atroskoopiliselt või MRT-ga) Keskmine või raske tervisehäire. Püsiv keskmine või raske liigese krooniline ebastabiilsus. Patella kondromalaatsia III aste, määratud artroskoopiliselt või MRT-ga
M24 Liigeste muud spetsiifilised kahjustused   Operatsioonijärgselt funktsioonihäired 6 kuud Logisev ja ebastabiilne liiges keskmiste või raskete funktsioonihäiretega
M25 Liigeste mujal klassifitseerimata muud haigusseisundid   Haiguse esilekutsunud faktorid likvideeritud, funktsioon taastunud Kuni 6 kuud Logisev ja ebastabiilne liiges keskmiste või raskete funktsioonihäiretega
M30 Nodoosne e sõlmjas polüartriit ja sellesarnased haigusseisundid

M31 Muud nekrotiseeruvad vaskulopaatiad e soonhaigustused

M32 Süsteemne erüteatoosluupus e -söötraig

      Kõik sündroomid
M33 Dermatopolümüosiit e naha hulgilihasepõletik

M34 Süsteemne skleroos

M35 Sidekoe muu süsteemne kahjustus

M36 Süsteemsed sidekoe haigusseisundid mujal klassifitseeritud haiguste korral

       
M40–M43 Deformeerivad dorsopaatiad

M45–M49 Spondülopaatiad e lülihaigustused

M50–M53 Muud dorsopaatiad

Rühiviga või tühine orgaaniline defekt. Tühised kõrvalekaldumised (< 10°) lülisamba füsioloogilistest kõverdustest ilma liikuvuse takistuseta. Kerge anomaalia lülisambas ilma funktsiooni ja koormusvõime piiranguta. Kaasasündinud või omandatud tühine rindkere deformatsioon Mittemärgatav kõverkael või õla kõrgasend tugeval määral ilma takistuseta või väljenduv kõverkael või õla kõrgasend ilma nähtava liikuvuse takistuseta või tühise liikuvuse takistusega. I–II astme lülisamba kõrvalekalded (11°–20°), mis liikuvust ei takista. Lülisamba kasvu- või arenguhäired koos vastava kiillüliga ja Schmorli sõlmedega ilma funktsiooni ja koormusvõime piiranguta. Otsuse tegemisel tuleb arvestada seljalihaste seisundit. Spondülolüüs või spondülolistees ilma vaegusteta. Diski kahjustus tundehäireteta. Rindkere deformatsioon ilma kopsude ja südame funktsiooni piiratuseta Kuni 1 aasta. Lülisamba haigestumised, mille paranemise kulg ei ole veel kindel ja mille paranemisjärgne seisund võimaldab määrata tegevteenistuseks kõlblik piirangutega astme Riietunult väljenduv kõverkael ja/või õla kõrgasend tunduva liikuvuse takistusega, lülisamba kõrvalekalle > 20°, tugeva liikuvuse piiratusega koos rindkereorganite kahjustusega (raske skolioos, kufoos, lordoos) või ilma, spondülolistees tugevate vaegustega. Anküloseeruv spondüloartriit. Eelsoodumustest või haigestumistest tingitud rindkere deformatsioon kopsude ja südame funktsiooni piiratusega
M54 Dorsalgia e seljavalu Pärast esmakordselt väljendunud atakki Korduv, pikaajalise kuluga. Ravile alluv 3–6 kuud  
M60–M63 Lihaste haigusseisundid Läbipõetud lihas- ja kõõlushaigused või -kahjustused ilma järelnähtudeta ja funktsioonihäireteta Müalgia ja lihasatroofia kalduvusega juhuslikule retsidiivile. Lihaste ja kõõluste haiguste jääknähud, mis töövõimet oluliselt ei vähenda 6 kuud. Väljaravimata lihaste, kõõluste ja kõõlustuppede kahjustuste ja ägeda haigestumise korral Kõõluste ja kõõlustuppede haiguste rasked jääknähud, mis kutsuvad esile raske funktsioonihäire. Kaela- ja jäsemelihaste funktsiooni lakkamine
M65–M68 Sünoviaalkesta ja kõõluste haigusseisundid     Kuni 6 kuud  
M70–M79 Pehmete kudede muud haigusseisundid   Kerge tervisehäire. Korduv, pikaajalise kuluga Kuni 6 kuud Keskmine või raske tervisehäire
M80–M90 Osteopaatiad e luuhaigused ja kondropaatiad e kõhrehaigused   Luuhaigus püsivas remissiooni faasis. Säilinud kerged elundi funktsioonihäired. Töövõime hea Kuni 12 kuud. Äge luuhaigus, seisund pärast operatsiooni väljavaatega paranemisele. Luutsüst ø < 1,5 cm Edutult ravitud luuhaigus, krooniline või edasiarenev luuhaigus raskete elundi funktsioonihäiretega. Patoloogiline luumurd. Luutsüst ø > 1,5 cm või tüsistunud luumurruga
M87 Osteonekroos e luukärbus       Kõik sündroomid
M91–M94 Kondropaatiad   Haigus taandunud. Kerged jääknähud ilma organi funktsioonihäireteta Kuni 12 kuud Kroonilise kuluga, raskelt ravitavad kondropaatiad väljakujunenud elundi deformsusega ja raskete funktsioonihäiretega
M95–M99 Lihasluukonna ja sidekoe muud haigusseisundid   Omandatud deformsused. Eduka operatsiooni ja taastusravi tagajärjel elundi funktsioon taastunud Kuni 6 kuud Elundite omandatud deformsused ja menetlusjärgsed haigusseisundid, millega on seotud tõsised funktsioonihäired

XIV. KUSE-SUGUELUNDITE HAIGUSED N00–N99

DIAGNOOS Tegev-
teenistuseks kõlblik
Tegev-
teenistuseks kõlblik piirangutega
Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
N00 Äge nefriidi- e neerupõletiku sündroom     2 aastat  
N01 Kiirelt progresseeruv nefriidisündroom       Kõik sündroomid
N02 Rekurrentne e taastuv ja persistentne e püsiv hematuuria e verikusesus       Kõik sündroomid
N03 Krooniline nefriidisündroom       Kõik sündroomid
N04 Nefroosisündroom       Kõik sündroomid
N05 Täpsustamata nefriidisündroom     12 kuud Kroonilise nefriidi sündroom
N06 Isoleeritud proteinuuria e valkkusesus täpsustatud morfoloogilise kahjustusega       Kõik sündroomid
N07 Mujal klassifitseerimata hereditaarne e pärilik nefropaatia       Kõik sündroomid
N10 Äge tubulointerstitsiaalnefriit     12 kuud  
N11 Krooniline tubulointerstitsiaalnefriit       Kõik
N13 Obstruktiiv- ja refluksuropaatia

N14 Ravimite ja raskmetallisoolade põhjustatud

N15 Neeru muud tubulointerstitsiaal- ja tubulaarhaigusseisundid

  Neeru funktsioon on taastunud. Uriinianalüüs normaalne 12 kuud Hüdronefroos, raskmetallide tekkene nefropaatia, täpsustatud neeru tubulointerstitsiaalhaigused kasvajaliste ja verehaiguste, ainevahetushaiguste, süsteemsete sidekoe ja immuunmehhanismi haaravate haigusseisundite korral
N17 Äge neeruinsufitsients     12 kuud  
N18 Krooniline neeruinsufitsients       Kõik sündroomid
N20 Neeru- ja ureetri- e kusejuha kivi   Anamneesis retsidiiv 12 kuud Neerukivihaigus püsiva neeru funktsioonihäirega
N21 Alumiste kuseteede kivi     6 kuud  
N23 Täpsustamata renaalkoolik e neeruvoolmed     Kuni 6 kuud Krooniline neeruhaigus väljendunud funktsioonihäirega. Korduvad neeruvoolmed vähemalt 2 korda aastas
N25 Neeru tubulaarfunktsiooni kahjustusest tulenevad haigusseisundid       Kõik sündroomid
N26 Täpsustamata kortsneer       Kõik sündroomid
N27 Tundmata põhjusega pisineer       Neeru funktsioonihäire
N28 Neeru ja ureetri mujal klassifitseerimata muud haigusseisundid   Neeruvaje ilma funktsioonihäireta   Neeru hüpertroofia, neeruvaje ning megaloureetri poolt põhjustatud neeru funktsioonihäire
N30 Tsüstiit e kusepõiepõletik     Kuni 6 kuud  
N30.1 Interstitsiaalne (krooniline) tsüstiit   Haigus püsivas remissiooni faasis Kuni 12 kuud Keskmine või raske tervisehäire. Ägenemised vähemalt 3 korda aastas
N31 Mujal klassifitseerimata kusepõie neuromuskulaarne düsfunktsioon e talitlushäire     6–12 kuud Kõik sündroomid
N32 Kusepõie muud haigusseisundid       Kõik sündroomid
N34 Uretriit e kusitipõletik ja uretraal- e kusitisündroom     6 kuud  
N35 Uretraalstriktuur e kusitiahend

N36 Kusiti muud haigusseisundid

    6 kuud Keskmine või raske tervisehäire
N39 Kuseelundite muud haigusseisundid   Kerge tervisehäire 6 kuud Keskmine või raske tervisehäire
N40 Prostatahüperplaasia e eesnäärmesuurenemus     6 kuud Keskmine või raske tervisehäire
N41 Eesnäärme põletikulised haigused     6 kuud  
N42 Eesnäärme muud haigusseisundid     6 kuud  
N43 Hüdrotseele e vesisong ja spermatotseele e seemnesong     6 kuud Põhjustab suuruse tõttu tugevat valu
N44 Testisetorsioon e munandikeerdumus     6 kuud  
N45 Orhiit e munandipõletik ja epididümiit e munandimanusepõletik     6 kuud  
N46 Mehe infertiilsus e sigimatus       Kõik kaasneva psühhosomaatilise sündroomiga
N47 Liigprepuutsium e -eesnahk, fimoos e eesnahakitsenemus ja parafimoos e eesnahapitsumus     Kuni 3 kuud  
N48 Suguti muud haigusseisundid     Kuni 3 kuud Leukoplaakia. Valulik suguti jäikus. Psühhosomaatilise häirega
N49 Meessuguelundite mujal klassifitseerimata põletikulised haigusseisundid

N50 Meessuguelundite muud haigusseisundid

    3 kuud  
N60 Rinna healoomuline düsplaasia e väärmoodustis     3 kuud  
N61 Rinna põletikulised haigusseisundid     3 kuud  
N62 Rinna hüpertroofia        
N63 Täpsustamata tükk rinnas     6 kuud uuringuteks Pahaloomuline kasvaja
N64 Rinna muud haigusseisundid     3 kuud  
N70–N77 Naise vaagnaelundite põletikulised haigused   Kerge tervisehäire 6 kuud Keskmine või raske tervisehäire
N80 Endometrioos   Kerge tervisehäire 6 kuud Keskmine või raske tervisehäire
N81 Naissuguelundite prolaps e väljalange   Paranenud 6 kuud Keskmine või raske tervisehäire
N82 Naissuguelunditega seotud fistulid e uurised   Kerge tervisehäire 6 kuud Keskmine või raske tervisehäire. Ravimata fistul
N83 Munasarja, munajuha ja emaka laisideme põletikuta haigusseisundid   Kerge tervisehäire 6 kuud Keskmine või raske tervisehäire
N84 Naissuguelundite polüüp   Kerge tervisehäire 6 kuud Keskmine või raske tervisehäire
N85 Emaka (v.a emakakael) muud põletikuta haigusseisundid   Kerge tervisehäire 6 kuud Keskmine või raske tervisehäire
N86 Emakakaela erosioon e limaskestamarrastus ja ektroopion e väljapööre   Kerge tervisehäire 6 kuud Keskmine või raske tervisehäire
N87 Emakakaela düsplaasia     3 kuud  
N88 Emakakaela muud põletikuta haigusseisundid   Kerge tervisehäire 6 kuud Keskmine või raske tervisehäire. Leukoplaakia
N89 Tupe muud põletikuta haigusseisundid   Kerge tervisehäire 6 kuud Keskmine või raske tervisehäire
N90 Häbeme ja lahkliha muud põletikuta haigusseisundid   Kerge tervisehäire   Keskmine või raske tervisehäire. Leukoplaakia
N91 Puuduv, vähene ja harv menstruatsioon e kuupuhastus   Kerge tervisehäire 6 kuud Keskmine või raske tervisehäire
N92 Rohke, sage ja korratu menstruatsioon   Kerge tervisehäire 6 kuud Keskmine või raske tervisehäire
N93 Emaka ja tupe muu anomaalne verejooks   Kerge tervisehäire 6 kuud Keskmine või raske tervisehäire
N94 Naissuguelundite ja menstruaaltsükliga seotud valu ja muud haigusseisundid   Kerge tervisehäire 6 kuud Keskmine või raske tervisehäire
N95 Menopausi ja muud perimenopausaalsed haigusseisundid   Kerge tervisehäire 6 kuud Keskmine või raske tervisehäire
N96 Habituaalne e harjumuslik raseduse katkestaja        
N97 Naise infertiilsus e sigimatus        
N98 Tehisviljastusega seotud tüsistused       Keskmine või raske tervisehäire
N99 Kuse-suguelundite mujal klassifitseerimata menetlusjärgsed haigusseisundid   Kerge tervisehäire   Keskmine või raske tervisehäire

XV. RASEDUS, SÜNNITUS JA SÜNNITUSJÄRGNE PERIOOD O00–O99

DIAGNOOS Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
O00–O08 Abordilõppega rasedus     3 kuud  
O10–O16 Rasedus- ja sünnitusaegsed või sünnitusjärgsed tursed, proteinuuria ja hüpertensiivsed häired     1 aasta  
O20–O29 Peamiselt rasedusega seotud ema muud haigusseisundid   Kerged jääknähud. Töövõime rahuldav 6 kuud  
O30–O48 Vililase ja amnioniõõne ning sünnituse võimalike probleemidega seotud ema hooldamine     6 kuud  
O85–O92 Peamiselt puerpeeriumiga e sünnitusjärgse perioodiga seotud tüsistused     1 aasta  

XVI. KAASASÜNDINUD VÄÄRARENDID, DEFORMATSIOONID JA KROMOSOOMIANOMAALIAD Q00–Q99

DIAGNOOS Tegev-
teenistuseks kõlblik
Tegev-
teenistuseks kõlblik piirangutega
Tegev-
teenistuseks ajutiselt mittekõlblik
Tegevteenistuseks mittekõlblik
Q00–Q07 Närvisüsteemi kaasasündinud väärarendid       Kõik sündroomid
Q10–Q18 Silma, kõrva, näo ja kaela kaasasündinud väärarendid   Kerge tervisehäire   Silma niisutushäired Q10.4–Q10.6. Anoftalmia ja pisisilmsus Q11.0–Q11.1–Q11.2. Läätse kaasasündinud väärarengud Q12. Glaukoom Q15. Kaasasündinud kurtus H90. Väliskõrva, väliskuulmekäigu puudumine Q16.0–Q16.1
Q20–Q28 Vereringeelundite kaasasündinud väärarendid Organi(te) verevarustuse häireta. Dekstrokardia Kerge tervisehäire. Organi(te) verevarustuse häirega 2 aastat operatiivseks raviks Keskmine või raske tervisehäire Q25–Q28
Q30–Q34 Hingamiselundite kaasasündinud väärarendid   Eduka radikaalse ja taastusravi järgselt hingamiselundite funktsioon taastatud   Tagasõõrmete atreesia. Nina puudumine. Lõhestunud nina, ninaurke seina anomaalia hingamisfunktsiooni häirega. Sõrmuskõhre, kõripealise, häälekõri,
        kõri või kilpkõhre puudumine või avausetus. Hingetoru pehmestus, atreesia, bronhomalaatsia, bronhostenoos. Kopsu kaasasündinud väärarengud
Q35–Q37 Keilo- ja palatoskiis e huulelõhe ja suulaelõhestus   Radikaalse ravi tagajärjel tervisehäire likvideeritud   Väljendunud kosmeetiline defekt kaasnevate psüühikahäiretega
Q38–Q45 Seedeelundite muud kaasasündinud väärarendid   Kõik seedeelundite (k.a hammaste) kaasasündinud väärarendid. Radikaalse ravi tagajärjel defektid likvideeritud ja funktsioonihäire puudub   Ravimata püloorusekitsenemus, kardiospasm, maonihe, maosopistis. Peensoole ja jämesoole puudumine, avausetus ja stenoos. Soolekinnistite liited. Pärasoole ja päraku uurised. Säilinud kloaak. Sapipõie puudumine. Maksa tsüstiline haigus. Kõhunäärme tekkimatus või hüpoplaasia. Seedeelundkonna täielik või osaline puudumine
Q50–Q56 Suguelundite kaasasündinud väärarendid Naissuguelundite väärarendid ilma funktsioonihäireta     Kõik munasarjade, emaka ja emakakaela kaasasündinud väärarendid, mille tagajärjel on naissuguelundite funktsioon häiritud
Q53 Krüptorhism e peitmunandilisus     Kuni 12 kuud Keskmised või rasked psühhosomaatilised häired
Q54 Hüpospaadiad e kusitialtlahtisused     Kuni 12 kuud Keskmise või raske funktsioonihäirega anomaalia. Kaasub ravimatu inkontinentsus
Q55 Meessuguelundite muud kaasasündinud väärarendid       Sekundaarsed sugutunnused puudulikult arenenud
Q56 Määratlemata sugu ja pseudohermafroditism       Kõik sündroomid
Q60–Q64 Kuseelundite kaasasündinud väärarendid   Kerge tervisehäire Kuni 2 aastat Keskmine või raske tervisehäire. Neerude funktsioonihäire
Q60 Neeruagenees e -tekkimatus ja muud neeru reduktsioondefektid e taandpuuded       Kõik sündroomid
Q61 Tsüstneer   Neerufunktsioon vajab jälgimist vähemalt üks kord aastas Kuni üks aasta pärast operatsiooni Keskmine või raske tervisehäire. Neeru funktsioonihäire. Tüsistused
Q65 Puusa kaasasündinud deformatsioonid   Kerge tervisehäire   Keskmine või raske tervisehäire
Q67 Pea, näo, lülisamba ning rindkere luude ja lihaste kaasasündinud deformsused   Kerge tervisehäire. Liikumisvõime rahuldav 2 aastat, 1 aasta operatsioonist Keskmine või raske tervisehäire. Väljendunud kosmeetiline defekt
Q69 Polüdaktüülia e liigsõrmsus, -varbasus

Q70 Sündaktüülia e liitsõrmsus, -varbasus

  Kerge tervisehäire 6 kuud operatsioonist Keskmine või raske tervisehäire
Q71 Ülajäsemete reduktsioondefektid e taandpuuded

Q72 Alajäsemete reduktsioondefektid

Q73 Täpsustamata jäseme reduktsioondefektid

      Kõik sündroomid
Q74 Jäseme(te) muud kaasasündinud väärarendid Kerge deformatsioon. Töövõime hea Kerge tervisehäire. Jalgadel vaarusseisundi puhul reiekondüülide vahemik 12–20 cm. Valgusjalgade puhul sisemiste peksede vahemik 12–15 cm   Keskmine või raske tervisehäire. Jalgadel vaarusseisundi puhul reiekondüülide vahemik > 20 cm. Valgusjalgade puhul sisemiste peksede vahemik > 15 cm
Q75 Kolju- ja näoluude muud kaasasündinud väärarendid   Kerge tervisehäire   Keskmine või raske tervisehäire
Q76 Lülisamba ja rindkereluude kaasasündinud väärarendid Kerge deformatsioon. Töövõime hea Kerge tervisehäire   Keskmine või raske tervisehäire
Q76.0 Lülisamba okult- e peitlõhestus Lülikaarte lõhestumus Kerge tervisehäire   Keskmine või raske tervisehäire
Q77 Osteokondrodüsplaasia toruluude ja lülisamba kasvupuuetega       Kõik sündroomid
Q78 Muud osteokondrodüsplaasiad       Kõik sündroomid
Q78.8 Muud täpsustamata osteokondrodüsplaasiad        
Q79 Lihasluukonna mujal klassifitseerimata kaasasündinud väärarendid Kerge deformatsioon. Töövõime hea Kerge tervisehäire   Keskmine või raske tervisehäire. Liikumisvõime piiratus
Q80 Kaasasündinud ihtüoos e kalanahksus e soomustõbi   Kerge tervisehäire   Keskmine või raske tervisehäire
Q81 Bulloosne epidermolüüs e põiendiline marraski-irdumus   Kerge tervisehäire   Keskmine või raske tervisehäire
Q82 Naha muud kaasasündinud väärarendid   Kerge tervisehäire   Keskmine või raske tervisehäire
Q82.5 Kaasasündinud mittekasvajaline neevus   Neevuse läbimõõt 3–6 cm   Neevuse läbimõõt > 6 cm
Q83 Rinna kaasasündinud väärarendid Kerge deformatsioon. Töövõime hea     Väljendunud kosmeetiline või keskmine või raske psüühiline defekt
Q84 Nahkkatte muud kaasasündinud väärarendid   Kerge deformatsioon. Töövõime hea   Väljendunud kosmeetiline defekt, liikumisvõime või psüühika häire
Q85 Mujal klassifitseerimata fakomatoosid e läätsdüsplaasiad   Kerge funktsioonihäirega   Kõik sündroomid, keskmine või raske funktsioonihäire
Q86 Mujal klassifitseerimata teatud välistegurite põhjustatud kaasasündinud väärarendisündroomid   Kerge funktsioonihäirega   Kõik sündroomid, keskmine või raske funktsioonihäire
Q87 Mitut elundkonda hõlmavad muud täpsustamata kaasasündinud väärarendisündroomid   Kerge funktsioonihäirega   Kõik sündroomid, keskmine või raske funktsioonihäire
Q89 Mujal klassifitseerimata kaasasündinud väärarendid   Kerge funktsioonihäirega   Kõik sündroomid, keskmine või raske funktsioonihäire
Q89.3 Äraspidine asetsus   Kerge funktsioonihäirega   Keskmine või raske funktsioonihäire
Q90–Q99 Mujal klassifitseerimata kromosoomianomaaliad   Kerge funktsioonihäirega   Keskmine või raske funktsioonihäire

XVII. MUJAL KLASSIFITSEERIMATA SÜMPTOMID, TUNNUSED JA KLIINILISTE NING LABORATOORSETE LEIDUDE HÄLBED R00–R99

1. R-koodiga tähistatud sümptomeid ja tunnuseid võib kasutada ainult koos põhihaiguse koodiga selle täpsemaks iseloomustamiseks. R-koodi saab kasutada üks kord ajapikenduse andmiseks ja erandjuhul teenistuskõlblikkuse astme määramiseks, kui on selge, et hoolimata ravist on kaitseväekohustuslase tervisekahjustus püsiva iseloomuga ega parane sel määral, et kaitseväekohustuslane muutuks teenistuskõlblikuks.

2. R-koodiga tähistatud sümptomeid ja tunnuseid võib erandjuhul kasutada iseseisvalt järgmistel juhtudel:
– sümptomite ja tunnuste korral, mida ei ole võimalik täpsemalt diagnoosida;
– ajutiste sümptomite ja tunnuste korral;
– kaitseväekohustuslase saatmise korral raviasutusse uuringutele või ravile.

DIAGNOOS Tegevteenistuseks kõlblik Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
R02 Mujal klassifitseerimata gangreen       Kõik sümptomid ja tunnused
R04 Hemorraagia e verejooks hingamisteedest     Kuni 6 kuud Korduv verejooks alumistest hingamisteedest krooniliste hingamisteede haiguste korral
R06 Hingamise ebanormaalsused     Kuni 6 kuud Hootised hingamispeetused, täpsustamata hingeldus, lämbumistunne, tsüanoos
R09 Vereringesüsteemi ning hingamiselunditega seotud muud sümptomid ja tunnused     Kuni 6 kuud  
R13 Düsfaagia e neelamisraskus     Kuni 6 kuud  
R15 Roojapidamatus       Kõik sümptomid ja tunnused
R25 Ebanormaalsed tahtmatud liigutused     Kuni 6 kuud  
R26 Kõnnaku ja liikuvuse ebanormaalsused     Kuni 6 kuud  
R29 Närvisüsteemi ning lihasluukonnaga seotud muud sümptomid ja tunnused       Ebanormaalne kehaasend ja naksuv puus. Keskmised või rasked funktsioonihäired
R33 Uriiniretensioon e kusepeetus

R34 Anuuria ja oliguuria e kusetus ja vähekusesus

    Kuni 6 kuud Kõik sümptomid ja tunnused
R40 Somnolentsus e unisus, stuupor e kohmetus ja kooma e meelemärkusetus     Kuni 6 kuud Püsivad sümptomid ja tunnused
R41 Tunnetuse ning teadlikkusega seotud muud sümptomid ja tunnused     Kuni 6 kuud Püsivad sümptomid ja tunnused
R42 Vertiigo e peapööritus     Kuni 6 kuud Püsivad sümptomid ja tunnused
R43 Haistmis- ja maitsehäired     Kuni 6 kuud Püsivad sümptomid ja tunnused
R44 Üldiste aistingute ning tajuga seotud muud sümptomid ja tunnused     Kuni 6 kuud Püsivad sümptomid ja tunnused
R47 Mujal klassifitseerimata kõnehäired     Kuni 6 kuud Püsivad sümptomid ja tunnused
R48 Düsleksia e lugemishäire ja mujal klassifitseerimata muud sümbolitaju häired       Püsivad sümptomid ja tunnused
R49 Häälehäired Kõne arusaadav, normaalse valjusega     Keskmine või raske tervisehäire, kõne on raskesti arusaadav, hääl nõrk
R53 Haiglus ja roidumus     Kuni 6 kuud Püsivad sümptomid ja tunnused töövõime langusega
R55 Sünkoop e süvaminestus ja kollaps e raugus     Kuni 6 kuud Sageli korduvad sümptomid töövõime langusega
R61 Hüper[h]idroos e liighigistus   Tugev liighigistamine    
R62 Eeldatava füsioloogilise arengu peetus     1–3 aastat Kasv < 150 cm, kehakaal < 50 kg
R63 Söömise ning joomisega seotud sümptomid ja tunnused     Kuni 6 kuud Püsivad sümptomid ja tunnused töövõime langusega
R64 Kahheksia e kurtumus     Kuni 6 kuud Massiindeks < 18 kg/m2

XVIII. VIGASTUSED, MÜRGISTUSED JA TEATAVAD MUUD VÄLISPÕHJUSTE TOIME TAGAJÄRJED S00–T98

DIAGNOOS Tegev-
teenistuseks kõlblik
Tegev-
teenistuseks kõlblik piirangutega
Tegev-
teenistuseks ajutiselt mittekõlblik
Tegev-
teenistuseks mittekõlblik
S01 Lahtine peahaav        
S01.1 Silmalau ja silmaümbruse lahtine haav   Oleneb armi kulust ja iseloomust; silma sulgemise ja pilgutamise häirest; silmamuna kuivusest Kuni 3 kuud Keskmine või raske tervisehäire (silma ei saa täielikult sulgeda; silmapilgutamise häire, silmamuna kuivus). Väljendunud kosmeetiline defekt
S02 Kolju- ja näoluude murd     Kuni 6 kuud Väljendunud deformatsioon või kosmeetiline defekt
S03 Pea liigeste ja sidemete luksatsioon [nihestus], distorsioon [nikastus] ja distensioon [venitus]     Kuni 6 kuud  
S03.0 Alalõuanihestus   Korduv Kuni 3 kuud Keskmised või rasked funktsioonihäired
S04 Kraniaalnärvide vigastus   Säilinud kerged kraniaalnärvide vigastuste järgsed funktsioonihäired 3 aastat Kraniaalnärvide vigastuste tagajärjel keskmised või rasked funktsioonihäired
S04.0 Nägemisnärvi ja -juhteteede vigastus   Oleneb nägemisfunktsiooni kahjustusest 3 aastat Oleneb nägemisfunktsiooni kahjustusest
S05 Silma- ja silmakoopavigastus   Oleneb armi kulust ja iseloomust; silma sulgemise häirest; silma pilgutamise häirest; silmamuna kuivusest Kuni 3 kuud Oleneb armi kulust ja iseloomust (silma ei saa täielikult sulgeda; silma pilgutamise raskus, silmamuna kuivus). Keskmine või raske kosmeetiline defekt
S06 Koljusisene vigastus   Paranenud 1–3 aastat Ravi tagajärjel säilivad kesknärvisüsteemi funktsioonihäired. Töövõime madal
S06.0 Konkussioon     Kuni 12 kuud Ravi tagajärjel säilivad kesknärvisüsteemi funktsioonihäired. Töövõime madal
S07 Lömastav peavigastus     Kuni 6 kuud Keskmine või raske tervisehäire. Ravi tagajärjel säilivad kesknärvisüsteemi funktsioonihäired. Väljendunud kosmeetiline defekt. Töövõime madal
S08 Pea osa traumaatiline amputatsioon       Kõik sündroomid
S08.1 Kõrva traumaatiline amputatsioon Väliskõrva traumaatiline amputatsioon psühhosomaatiliste häireteta, kuulmine normaalne Väliskõrva traumaatiline amputatsioon, kuulmiskahjustus Kuni 6 kuud Kuulmisfunktsioon raskelt häiritud. Väljendunud kosmeetiline defekt
S09.2 Trummikile traumaruptuur [-rebend]   Kerge tervisehäire. Oleneb kuulmishäirest 6 kuud Keskmine või raske kuulmishäire või kurtus
S10 Pindmine kaelavigastus     3 kuud  
S11 Lahtine kaelahaav     3 kuud  
S12 Kaelapiirkonna murd

S13 Kaelapiirkonna liigeste ja sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon

  Ravi tagajärjel säilivad kerged funktsioonihäired Kuni 6 kuud Lülisamba kaelapiirkonna raske vigastuse või operatsiooni järgne seisund koos halvatusega
S14 Kaelapiirkonna närvide ja seljaaju vigastus   Ravi tagajärjel säilivad kerged funktsioonihäired 3 aastat Lülisamba kaelapiirkonna raske vigastuse või operatsiooni järgne seisund koos halvatusega
S15 Kaelapiirkonna veresoonte vigastused

S16 Kaelapiirkonna lihaste ja kõõluste vigastused

S17 Lömastav kaelavigastus

  Ravi tagajärjel säilivad kerged funktsioonihäired Kuni 12 kuud Keskmised või rasked funktsioonihäired. Töövõime piiratud
S20 Pindmine rindkerevigastus     Kuni 3 kuud  
S21 Lahtine rindkerevigastus   Ravi tulemusena säilivad kerged rindkereorganite kahjustuse jääknähud Kuni 6 kuud Keskmised või rasked funktsioonihäired. Töövõime piiratud
S22 Roiete, rinnaku ja lülisamba rinnaosa murd   Ravi tulemusena säilivad kerged rindkereorganite kahjustuse jääknähud Kuni 12 kuud Keskmised või rasked funktsioonihäired. Töövõime piiratud
S23 Rindkere liigeste ja sidemete luksatsioon, distorsioon ning distensioon   Ravi tulemusena säilivad kerged rindkereorganite kahjustuse jääknähud Kuni 6 kuud Keskmised või rasked funktsioonihäired
S24 Rindkerepiirkonna närvide ja seljaaju vigastus   Ravi tulemusena säilivad kerged rindkereorganite kahjustuse jääknähud 3 aastat Keskmised või rasked funktsioonihäired. Töövõime piiratud
S25 Rindkere veresoonte vigastus   Ravi tulemusena säilivad kerged rindkereorganite kahjustuse jääknähud Kuni 6 kuud Keskmised või rasked funktsioonihäired. Töövõime piiratud
S26 Südamevigastus

S27 Muude ja täpsustamata rindkereelundite vigastus

  Ravi tulemusena säilivad kerged rindkereorganite kahjustuse jääknähud Kuni 12 kuud Keskmised või rasked funktsioonihäired
S30 Pindmine kõhu-, selja alaosa ja vaagnavigastus

S31 Lahtine kõhu-, selja alaosa ja vaagnahaav

  Ravi tagajärjel organite funktsioon taastunud Kuni 6 kuud Ravi tagajärjel organi funktsioon ei taastunud. Psühhosomaatiline häire. Töövõime piiratud
S32 Lülisamba nimmeosa ja vaagnamurd   Ravi tagajärjel organite funktsioon taastunud Kuni 12 kuud Ravi tagajärjel organi funktsioon ei taastunud. Psühhosomaatiline häire
S33 Lülisamba nimmeosa ja vaagna liigeste ning sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon   Ravi tagajärjel organite funktsioon taastunud Kuni 6 kuud Raske vigastuse ravi tagajärjel organi funktsioon ei taastunud. Psühhosomaatiline häire
S34 Kõhu, selja alaosa ja vaagnapiirkonna närvide ja seljaaju nimmeosa vigastus   Ravi tagajärjel organite funktsioon taastunud 3 aastat Ravi tagajärjel närvi(de) funktsioon ei taastunud. Psühhosomaatiline häire
S35 Kõhu-, selja alaosa ja vaagnapiirkonna veresoonte vigastus

S36 Kõhuõõneelundite vigastus

S37 Vaagnaelundite vigastus

S38 Kõhu-, selja alaosa ja vaagna lömastav vigastus ning osaline traumaatiline amputatsioon

S39 Kõhu-, selja alaosa ja vaagna muud ning täpsustamata vigastused

  Ravi tagajärjel organite funktsioon taastunud Kuni 12 kuud Ravi tagajärjel organi funktsioon ei taastunud. Psühhosomaatiline häire
S40 Pindmine õla- ja õlavarrevigastus     Kuni 3 kuud  
S41 Lahtine õla- ja õlavarrevigastus     Kuni 6 kuud  
S42 Õlapiirkonna luude ja õlavarremurd

S42.0 Rangluumurd

S43 Õlavöötme liigeste ja sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon

  Organite kahjustuste jääknähud Kuni 6 kuud Keskmine või raske vigastus, funktsioon tõsiselt häiritud. Psühhosomaatiline häire
S43.1 Rangluuõlanuki liigese luksatsioon

S43.2 Rinnakurangluu liigese luksatsioon

       
S44 Õla- ja õlavarrepiirkonna närvide vigastused   Organite kahjustuste jääknähud Kuni 12 kuud Keskmine või raske vigastus, funktsioon tõsiselt häiritud. Psühhosomaatiline häire
S45 Õla- ja õlavarrepiirkonna veresoonte vigastused   Ravi tulemusena säilivad kerged kahjustuste jääknähud Kuni 6 kuud Keskmine või raske vigastus, funktsioon tõsiselt häiritud. Psühhosomaatiline häire
S46 Õla- ja õlavarrepiirkonna lihaste ja kõõluste vigastused   Kerged kahjustuste jääknähud Kuni 12 kuud Keskmine või raske vigastus, funktsioon tõsiselt häiritud. Psühhosomaatiline häire
S47 Lömastav õla- ja õlavarrevigastus

S48 Õla ja õlavarre traumaatiline amputatsioon

      Kõik sündroomid
S50 Pindmine küünarvarrevigastus     Kuni 3 kuud  
S51 Lahtine küünarvarrehaav     Kuni 3 kuud  
S52 Küünarvarremurd

S53 Küünarliigese ja sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon

  Kerged kahjustuste jääknähud Kuni 6 kuud Keskmine või raske vigastus, funktsioon tõsiselt häiritud. Psühhosomaatiline häire
S54 Küünarvarrepiirkonna närvide vigastused   Ravi tulemusena säilivad kerged kahjustuste jääknähud 3 aastat Keskmine või raske vigastus, funktsioon tõsiselt häiritud. Psühhosomaatiline häire
S55 Küünarvarrepiirkonna veresoonte vigastused

S56 Küünarvarrepiirkonna lihaste ja kõõluste vigastused

  Ravi tulemusena säilivad kerged kahjustuste jääknähud Kuni 6 kuud Keskmine või raske vigastus, funktsioon tõsiselt häiritud. Psühhosomaatiline häire
S57 Lömastav küünarvarre vigastus

S58 Küünarvarre traumaatiline amputatsioon

      Kõik sündroomid
S60 Pindmine randme- ja käevigastus     Kuni 3 kuud  
S61 Lahtine randme- ja käehaav     Kuni 6 kuud  
S62 Randme- ja käepiirkonna luumurd

S63 Randme- ja käepiirkonna liigeste ning sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon

S63.1 Sõrmeluksatsioon [-nihestus]

S63.2 Sõrmede hulgiluksatsioonid

  Kerged kahjustuse jääknähud, mis ei piira töövõimet Kuni 6 kuud Keskmised funktsioonihäired. Töövõime piiratud
S64 Randme- ja käepiirkonna närvide vigastused   Kerged kahjustuse jääknähud, mis ei piira töövõimet Kuni 3 aastat Keskmised funktsioonihäired. Töövõime piiratud
S65 Randme- ja käepiirkonna veresoonte vigastused

S66 Randme- ja käepiirkonna lihaste ja kõõluste vigastused

  Kerged kahjustuse jääknähud, mis ei piira töövõimet Kuni 6 kuud Keskmised funktsioonihäired
S67 Lömastav randme- ja käevigastus

S68 Randme ja käe traumaatiline amputatsioon

      Kõik sündroomid
S68.0 Pöidla (täielik; osaline) traumaatiline amputatsioon       Keskmine või raske funktsioonihäire
S68.1 Muu üksiku sõrme (täielik; osaline) traumaatiline amputatsioon Funktsioonihäireta Kerge funktsioonihäire   Keskmine või raske funktsioonihäire
S68.2 Ainult kahe või enama sõrme (täielik; osaline) traumaatiline amputatsioon Funktsioonihäireta Kerge funktsioonihäire   Keskmine või raske funktsioonihäire
S69.8 Randme ja käe täpsustamata vigastused Funktsioonihäireta Kerge funktsioonihäire. Teise sõrme osaline kontraktuur juhtival käel 3 kuud pärast paranemist Kahe ja enama sõrme kontraktuur. Pöidla osaline või täielik kontraktuur. Teise sõrme täielik kontraktuur juhtival käel
S70 Pindmine puusa- ja reievigastus     Kuni 3 kuud  
S71 Lahtine puusa- ja reiehaav   Kerged kahjustuse jääknähud, mis ei piira töövõimet Kuni 6 kuud Keskmised või rasked funktsioonihäired
S72 Reieluumurd   Kerged kahjustuse jääknähud Kuni 2 aastat Keskmised või rasked funktsioonihäired
S73 Puusaliigese ja sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon   Kerged kahjustuse jääknähud, mis ei piira töövõimet Kuni 6 kuud Keskmised või rasked funktsioonihäired
S74 Puusa- ja reiepiirkonna närvide vigastused   Kerged kahjustuse jääknähud, mis ei piira töövõimet 3 aastat Keskmised või rasked funktsioonihäired
S75 Puusa- ja reiepiirkonna veresoonte vigastused

S76 Puusa- ja reiepiirkonna lihaste ja kõõluste vigastused

  Kerged kahjustuse jääknähud, mis ei piira töövõimet Kuni 6 kuud Keskmised või rasked funktsioonihäired
S77 Lömastav puusa- ja reievigastus

S78 Puusa ja reie traumaatiline amputatsioon

      Kõik sündroomid
S80 Pindmine säärevigastus     Kuni 3 kuud  
S81 Lahtine säärehaav     Kuni 6 kuud  
S82 Sääremurd, sealhulgas peksemurd

S83 Põlveliigese ja sidemete luksatsioon, distorsioon, distensioon

    Kuni 12 kuud Keskmised või rasked funktsioonihäired
S84 Säärepiirkonna närvide vigastused   Kerged kahjustuse jääknähud, mis ei piira töövõimet 3 aastat Keskmised või rasked funktsioonihäired
S85 Säärepiirkonna veresoonte vigastused   Kerged kahjustuse jääknähud, mis ei piira töövõimet Kuni 6 kuud Keskmised või rasked funktsioonihäired. Töövõime piiratud
S86 Säärepiirkonna lihase- ja kõõlusevigastused   Kerged kahjustused, mis oluliselt ei piira töövõimet Kuni 6 kuud Keskmised või rasked funktsioonihäired. Töövõime piiratud
S87 Lömastav säärevigastus

S88 Sääre traumaatiline amputatsioon

      Kõik sündroomid
S90 Pindmine kanna- ja jalavigastus     Kuni 3 kuud  
S91 Lahtine kanna- ja jalahaav     Kuni 6 kuud  
S92 Kanna- ja jalamurd

S93 Kanna- ja jalapiirkonna liigeste ja sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon

  Kerged kahjustused, mis oluliselt ei piira töövõimet Kuni 12 kuud Keskmised või rasked funktsioonihäired. Töövõime piiratud
S94 Kanna- ja jalapiirkonna veresoonte närvide vigastused   Kerged kahjustuse jääknähud, mis ei piira töövõimet 3 aastat Keskmised või rasked funktsioonihäired. Töövõime piiratud
S95 Kanna- ja jalapiirkonna veresoonte vigastused   Kerged kahjustused, mis oluliselt ei piira töövõimet Kuni 12 kuud Keskmised või rasked funktsioonihäired
S96 Kanna- ja jalapiirkonna lihaste ja kõõluste vigastused   Ravi tulemusena säilivad kerged kahjustused, mis oluliselt ei piira töövõimet Kuni 6 kuud Keskmised või rasked funktsioonihäired. Töövõime piiratud
S97 Lömastavad kanna- ja jalavigastused

S98 Kanna ja jala traumaatiline amputatsioon

      Kõik sündroomid
DIAGNOOS Tegev-
teenistuseks kõlblik
Tegev-
teenistuseks kõlblik piirangutega
Tegev-
teenistuseks ajutiselt mittekõlblik
Tegev-
teenistuseks mittekõlblik
T00–T07 Mitut kehapiirkonda haaravad vigastused

Otsus teenistuskõlblikkuse kohta tehakse kõige raskema trauma (diagnoosi) alusel

T08–T14 Kere, jäsemete või keha täpsustamata piirkonna vigastused

Tuleb täpselt diagnoosida trauma olemus ja lokalisatsioon

T15–T19 Loomuliku kehaava kaudu sisenenud võõrkeha toime

Võõrkeha eemaldamise järel või kui seda ei ole võimalik eemaldada, tuleb teenistuskõlblikkuse astme määramisel lähtuda organi funktsioonihäirest

T20–T32 Põletused ja söövitused   Armkoest põhjustatud naha, liigeste või muude organite kerge funktsioonihäire Kuni 2 aastat Armkoest põhjustatud naha ja liigeste keskmine või raske funktsioonihäire. Oluline kosmeetiline defekt
T33–T35 Külmumused   Armkoest põhjustatud naha, liigeste või muude organite kerge funktsioonihäire Kuni 2 aastat Armkoest põhjustatud naha ja liigeste tõsine funktsioonihäire. Oluline kosmeetiline defekt
T36–T50 Mürgistused rohtude, ravimite ja bioloogiliste ainetega   Kerge tervisehäire Kuni 6 kuud Keskmine või raske tervisehäire
T51–T65 Peamiselt mittemeditsiinilise päritoluga ainete toksiline toime   Kerge tervisehäire Kuni 6 kuud Keskmine või raske tervisehäire. Korduvad mürgistused sama ainega
T66 Kiirguse täpsustamata toime     Kuni 12 kuud Äge kiiritustõbi II, III, IV staadium; krooniline kiiritustõbi
T67 Kuumuse ja valguse toime

T68 Hüpotermia

T69 Madala temperatuuri muud toimed

  Kerge tervisehäire Kuni 6 kuud  
T70 Vee- ja õhurõhu toimed   Kerge tervisehäire   Keskmine või raske tervisehäire
T70.0 Kõrva barotrauma   Kerge tervisehäire. Oleneb kuulmiskahjustusest   Keskmine või raske tervisehäire. Oleneb kuulmiskahjustusest
T70.3 Kessoontõbi [dekompressioontõbi]   Kerge tervisehäire Kuni 6 kuud Keskmine või raske tervisehäire
T78 Mujal klassifitseerimata kahjulikud toimed   Kerge tervisehäire T.78.3: angioneurootiline turse Kuni 6 kuud Keskmine või raske tervisehäire
T79 Trauma teatavad varajased tüsistused   Kerge tervisehäire Kuni 12 kuud Keskmine või raske tervisehäire
T79.6 Lihase traumaatiline isheemia   Kerge tervisehäire Kuni 6 kuud Keskmine või raske tervisehäire
T80–T88 Mujal klassifitseerimata kirurgilise ja muu meditsiiniabi tüsistused   Kerge tervisehäire Kuni 6 kuud Proteeside olemasolu ja nende tüsistused ning funktsioonihäired, v.a hästi funktsioneeriva, tüsistusteta silmasisese läätse olemasolu
T90–T98 Vigastuste, mürgistuste ja välispõhjuste toime muude tagajärgede jääknähud

Teenistuskõlblikkuse üle otsustatakse vastava haiguse diagnoosi (koodi) alusel. S- ja T-koodi järel on vaja märkida traumeeriva teguri kood

XIX. TERVISESEISUNDIT MÕJUSTAVAD TEGURID JA KONTAKTID TERVISETEENISTUSEGA Z00–Z99

DIAGNOOS Tegev-
teenistuseks kõlblik
Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik Tegevteenistuseks mittekõlblik
Z09 Ravijärgne korduv läbivaatus pahaloomulisest kasvajast erineva haigusseisundi puhul

Ei saa suunata Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisele ja ühisõppusele ilma raviarsti või väeosa arsti nõusolekuta

Z21 Inimese immuunpuudulikkuse viirusnakkuse asümptomaatiline seisund Kliiniliste nähtudeta     Kliiniliste nähtudega
Z22 Nakkusekandja

Ei saa suunata Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisele ja ühisõppusele (kroonilise soolenakkuse, tuberkuloositekitaja eritaja)

Z22.6 Inimese T-lümfotroopse I tüüpi viiruse [HTLV-1] kandja Kliiniliste nähtudeta     Kliiniliste nähtudega
Z28 Teostamata immuniseerimine

Ei saa suunata Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisele ja ühisõppusele

Z29 Muude profülaktikameetmete vajadus

Ei saa suunata lähetusse välisriiki ravikuuri ja/või kontrolluuringute ajal

Z32.1 Kinnitatud rasedus   Kuni sünnituspuhkusele minekuni 70 päeva enne sünnitust (30ndast rasedusnädalast) ja 56 päeva pärast normaalset sünnitust või 70 päeva pärast tüsistunud sünnitust  
Z40–Z54 Isiku kohtumine terviseteenistusega erimenetluste või tervisehoolduse eesmärgil

Prillide, kontaktläätse (Z46.0) ja hambaproteeside (Z46.3) puhul, kui kasutatakse koode H või K

Kuni 6 kuud

Z40, Z41, Z42, Z47, Z51.6

Kõik: Z43–Z45, Z46.2, Z46.4–Z46.9, Z49, Z50, Z51.0–Z52.2 (tehisavaga, välisproteesi, implantaatseadmeid ja muid abiseadmeid (v.a kontaktlääts, prillid, hambaproteesid) vajavad isikud. Krooniline haigus, mille puhul on vajalik dialüüs
Z52 Elundi- ja koedoonorid     Veredoonor, plasmadoonor vere või plasma andmise päeval vabastatakse teenistuskohustuste täitmisest  
Z57 Kutsetööga seotud riskitegurite toime

Üle viia teisele erialale

Z89 Jäsemekaotus       Kõik sündroomid
Z89.0 Ühepoolne sõrme(de) [k.a pöial] kaotus

Kasutatakse koodi S68

Z89.4 Jala- ja kannakaotus. Varvaste kaotus   II ja V või III ja V või IV ja V varba puudumine ühel jalal   Varvaste täielik või I ja II varba puudumine ühel või mõlemal jalal
Z90 Mujal klassifitseerimata elundikaotus   Töövõimekaotuseta   Töövõimekaotus
Z93 Tehisavaseisund       Kõik sündroomid
Z94 Siirikelundi- või koeseisund Nahaplastika järgne seisund   Kuni 2 aastat nahaplastika puhul (2% ja rohkem naha pinnast) Siiriku funktsioonihäire
Z95 Südame- või veresooneimplantaadi või -siiriku olemasolu       Kõik sündroomid
Z96 Muude funktsionaalsete implantaatide olemasolu Z96.5 Z96.1 (intraokulaarse läätse olemasolu)   Koodid: Z96.0, Z96.2–Z96.4, Z96.8 ja Z96.9
Z97 Muude seadmete olemasolu

Prillid, kontaktlääts, (Z97.3) oleneb nägemisfunktsioonist

Koodid: Z97.0, Z97.1, Z97.4, Z97.8
Z98 Muud operatsioonijärgsed seisundid       Kõik sündroomid
Z99 Sõltuvus mujal klassifitseerimata abiaparaatidest ja seadmetest       Kõik sündroomid

Selgitused tabelite kasutamiseks

1. Tühja lahtri alusel tabeli päises toodud kaitseväeteenistuskõlblikkuse astet ei määrata.

2. Tabeli alusel määratud ajutise mittekõlblikkuse tähtaja kulgemise alguseks on arstlikus komisjonis otsuse tegemisele järgnev päev.

Kaitseminister Jürgen LIGI

Vabariigi Valitsuse 11. novembri 2005. a määruse nr 282 «Kaitseväekohustuslaste ja kaitseväelaste terviseuuringud»
lisa 2

                                        Perekonnanimi
                                        Eesnimi
                                        Isikukood
                                        Kuupäev

ARSTLIKU KOMISJONI UURINGUD

Anamnees: (kirurg, terapeut, psühhiaater)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Kaebused: (kirurg, terapeut, psühhiaater)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Üldseisund: hea, rahuldav, halb.

Kehakaal ........... kg.

Pikkus .............. cm.

Kõne: normaalne, kogelemine, düsartria ...................................................... (RHK10 koodid)

Nägemine: parem silm ............, vasak ............ Prillid (läätsed) ............. Värvitaju ............

Kuulmine: parem kõrv ............., vasak .............         Trummikiled: parem kõrv ............, vasak .............

Ninaõõned: normaalsed .................................................................................. (RHK10 koodid)

Koordinatsioon: häireteta, häiritud ............

       Rombergi katse: kindel, ebakindel, kaldub ...............

       Sõrme-nina katse: häireteta, ataktiline.

Kehaehitus: normaalne, pükniline, adipoosne.

Lihastoonus: normaalne, spastiline.

Lülisammas: normaalne, skolioos, küfoos, liikuvus .................................... (RHK10 koodid)

Liigesed: normaalsed, deformeerunud, liikuvus ......................................... (RHK10 koodid)

Üla-alajäsemed: normaalsed, deformeerunud, liikuvus ............................. (RHK10 koodid)

Rindkere: normaalne, deformeerunud: kanarind, lehterrind .................... (RHK10 koodid)

Nahk: puhas, kahvatu, tsüanootiline, lööbed .............................................. (RHK10 koodid)

Lümfisõlmed: pole palpeeritavad, palpeeritavad (millised, kus)

.......................................................................................................................................................

Endokriinsüsteem: kilpnääre: normaalne, suurenenud.

Kopsud: kopsukõla: normaalne, karbikõla, tumestus (kus)

.......................................................................................................................................................
           hingamiskahin: vesikulaarne, bronhiaalne, karenenud (kus)

.......................................................................................................................................................
           räginad: kuivad, kiuned, viled, krepitatsioonid (kus)

.......................................................................................................................................................

Pulss: ............... x/min, rütmiline, arütmiline.

Arteriaalne vererõhk: ............... mm/Hg.

Süda: südametegevus: rütmiline, arütmiline ............................................... (RHK10 koodid)

toonid: puhtad või I toon tuhm, tasanenud, tugevnenud; II tooni aktsent (aordil,

kopsuarteril), I või II tooni kahestumine, lõhestumine

kahinad: puuduvad, süstoolne .............................., diastoolne .............................................

Hambad: terved, saneeritud, karioossed ........., puuduvad ........., proteesitud .................

hambumus ......................................................................................................... (RHK10 koodid)

Kõhukatted: pehmed, valutud, valulikud, pinges (kus) .............. resistentsus ................

Maks: pole palpeeritav, palpeeritav.

Põrn: pole palpeeritav, palpeeritav.

Neerud: pole palpeeritavad, Pasternatski katse paremal ................. vasakul ....................

Füsioloogilised tarvidused: normis, patoloogilised (millised) .................... (RHK10 koodid)

Täiendavad uuringud: (eriarstid)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................................. (RHK10 koodid)

Kõik terviserikete koodid:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Kaitseminister Jürgen LIGI

Vabariigi Valitsuse 11. novembri 2005. a määruse nr 282 «Kaitseväekohustuslaste ja kaitseväelaste terviseuuringud»
lisa 3

SAATEKIRI KAITSEVÄELASE SAATMISEKS TERVISEUURINGUTELE VÕI RAVILE

1. Ees- ja perekonnanimi, vanus

........................................................................................................................................

2. Isikukood

........................................................................................................................................

3. Teenistuskoht

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

4. Saatmise eesmärk

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

5. Lisatud dokumendid

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Täiendavatele terviseuuringutele või ravile saatja ees- ja perekonnanimi, ametikoht

........................................................................................................................................

allkiri

saatekirja väljaandmise aeg ja koht

........................................................................................................................................

Kaitseminister Jürgen LIGI

Vabariigi Valitsuse 11. novembri 2005. a määruse nr 282 «Kaitseväekohustuslaste ja kaitseväelaste terviseuuringud»
lisa 4
  Perekonnanimi
EPIKRIIS Eesnimi
  Sünniaeg
  Kuupäev

kaebused

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

anamnees

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

objektiivsed andmed

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

uuringute tulemused

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

diagnoos või diagnoosi hüpotees

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

epikriisi vormistaja ees- ja perekonnanimi, ametikoht epikriisi väljaandmise aeg ja koht
................................................................................ ..................................................
................................................................................ ..................................................

allkiri

Kaitseminister Jürgen LIGI


/otsingu_soovitused.json