Teksti suurus:

Välisriigi laevale laevaloa taotlemise ja andmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.11.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Välisriigi laevale laevaloa taotlemise ja andmise kord

Vastu võetud 10.07.2001 nr 237
RT I 2001, 66, 390
jõustumine 16.07.2001

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

19.12.2003 nr 345 ( RT I 2004, 3, 10) 1.04.2004

4.11.2005 nr 280 (RT I 2005, 59, 468) 17.11.2005

Määrus kehtestatakse «Riigipiiri seaduse» § 14 1 lõike 2 alusel.

§ 1. Laevaloa taotlemine

(1) Välisriigi laeva, millel on tuumaseade, tuumarelv või mille lastiks on radioaktiivsed ained, või muu riikliku mitteärilisel eesmärgil kasutatava välisriigi laeva, mis ei ole sõjalaev (edaspidi välisriigi laev), sisenemiseks Eesti Vabariigi sisemerre esitab välisriik vähemalt 14 kalendripäeva enne kavandatavat sisenemist määruse lisas oleva vormi kohase taotluse Välisministeeriumile või välisesindusele.

(2) Välisesindus edastab lõikes 1 nimetatud taotluse kohe Välisministeeriumile.

(3) Välisriigi sõjalaevale loa andmine Eesti Vabariigi territoriaal- või sisevetesse sisenemiseks toimub Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2003. a määruse nr 345 «Välisriigi sõjalaevale territoriaal- või sisevetesse sisenemise loa ning välisriigi relvajõudude ja eriotstarbelisele õhusõidukile õhuruumi sisenemise loa andmise kord» kohaselt.

[RT I 2004, 3, 10 – jõust. 1.04.2004]

§ 2. Laevaloa taotluse kooskõlastamine

(1) Välisministeerium esitab saabunud välisriigi taotluse ühe kalendripäeva jooksul Kaitseministeeriumile ja Piirivalveametile kooskõlastamiseks.

(2) Juhul kui välisriigi laev kavatseb peatuda Eesti sadamas, saadab Välisministeerium taotluse ühe kalendripäeva jooksul kooskõlastamiseks ka Maksu- ja Tolliametile.

[RT I 2005, 59, 468 – jõust. 17.11.2005]

(3) Juhul kui välisriigi laev saabub epideemia või eriti ohtliku loomataudi piirkonnast, saadab Välisministeerium taotluse ühe kalendripäeva jooksul kooskõlastamiseks ka Tervisekaitseinspektsioonile ning Veterinaar- ja Toiduametile.

(4) Lõigetes 1–3 nimetatud valitsusasutused vaatavad taotluse läbi viie kalendripäeva jooksul taotluse saamisest arvates ning märgivad taotlusele osas «Täidavad Eesti ametiasutused» taotluse saabumise kuupäeva, taotluse kooskõlastamise või kooskõlastamisest keeldumise otsuse, ametiisiku ees- ja perekonnanime ning ametikoha.

(5) Taotluse kooskõlastamise või sellest keeldumise otsuse teevad lõigete 1-3 kohaselt kaitseminister, ametite peadirektorid ja inspektsiooni peadirektor või nende poolt volitatud ametiisikud.

§ 3. Laevaloa andmine

(1) Välisministeerium kontrollib ühe kalendripäeva jooksul taotluses esitatud andmeid ja §-s 2 nimetatud kooskõlastusi ning teeb otsuse laevaloa andmiseks või sellest keeldumiseks.

(2) Välisriigi laevale antakse üldjuhul laevaluba ühekordseks sisenemiseks Eesti Vabariigi sisemerre.

(3) - (4) [kehtetud – RT I 2004, 3, 10 – jõust. 1.04.2004]

(5) Välisministeerium või välisesindus teatab välisriigile, §-s 2 nimetatud valitsusasutustele ja Kaitsepolitseiametile laevaloa taotlemise kohta tehtud otsusest 7 kalendripäeva enne välisriigi laeva kavandatavat sisenemist Eesti Vabariigi sisemerre.

[RT I 2005, 59, 468 – jõust. 17.11.2005]

 

Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2001. a
määruse nr 237 «Välisriigi laevale
laevaloa taotlemise ja andmise kord»
lisa

LAEVALOA TAOTLUSE VORM

APPLICATION FORM FOR ENTRY CLEARANCE

Taotleja
Applicant

Kuupäev
Date

1.

Laeva lipuriik ja tüüp

Nationality and type of ship

 

2.

Laeva nimi ja registreerimisnumber

Name and registration number of the ship

 

3.

Laeva mõõtmed: pikkus, laius, süvis

Dimensions: Length (o/a)/Breadth (extreme)/Draught (max)

 

4.

Kutsung

Call sign

 

5.

Kapteni/komandöri nimi, meeskonna ja teadusliku personali liikmete arv

Name of captain/master/commanding officer and number of crew members and number of scientific personnel

 

6.

Lähtesadam enne Eesti Vabariigi sisemerre sisenemist

Last port of departure before entering internal waters of the Republic of Estonia

 

7.

Eesti Vabariigi sisemerre sisenemise kuupäev, eeldatav kellaaeg (GMT) ja koordinaadid

Date, estimated time (GMT) and point on entry into internal waters of the Republic of Estonia

 

8.

Eesti sihtsadam ja eeldatav sihtsadamas viibimise aeg

Port of destination in Estonia, estimated duration of stay in port (anchorage)

 

9.

Eesti Vabariigi territoriaal- ja sisemeres seilamise skeem

Route within Estonian territorial waters

 

10.

Eesti Vabariigi sisemerest lahkumise eeldatav kuupäev ja koordinaadid

Estimated date of departure and point of exit from internal waters of the Republic of Estonia

 

11.

Sihtsadam pärast Eesti Vabariigi territoriaal- ja sisemerest lahkumist

Next port of destination after departure from Estonia

 

12.

Reisi eesmärk

Purpose of visit

13.

Muud load ja informatsioon

Additional permits and information

14.

Esindaja Eestis

Representative in Estonia

15.

Allkiri

Signature

TÄIDAVAD EESTI AMETIASUTUSED

TO BE COMPLETED BY ESTONIAN AUTHORITIES

Vastu võetud

Otsus

Vastatud


 

/otsingu_soovitused.json