Teksti suurus:

Osoonikihti kahandavaid aineid või fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldava seadme hoolderaamatu vorm ja pidamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.12.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:RTL 2005, 114, 1755

Osoonikihti kahandavaid aineid või fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldava seadme hoolderaamatu vorm ja pidamise kord

Vastu võetud 16.11.2005 nr 69
RTL 2005, 114, 1755

Määrus kehtestatakse «Välisõhu kaitse seaduse» § 113 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse osoonikihti kahandavaid aineid või fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldava seadme hoolderaamatu vorm ja pidamise kord.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) seade – omavahel ühenduses olevatest komponentidest koosnev paigaldis, mis moodustab ühe hermeetiliselt suletud tsirkulatsiooniringi, milles sisaldub rohkem kui 3 kg osoonikihti kahandavat ainet või fluoreeritud kasvuhoonegaasi;
  2) käitaja – selle määruse mõistes seadme omanik või valdaja;
  3) kanne – iga sissekanne hoolderaamatusse;
  4) hooldaja – pädev isik, kes tegeleb seadme hooldamisega;
  5) hooldamine – seadme paigaldamine või lammutamine, ümberehitamine, remontimine, testimine, lekke- või survekontroll, toimeaine lisamine, kõrvaldamine või vahetamine.

§ 3.   Osoonikihti kahandavaid aineid või fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldava seadme hoolderaamatu vorm

  Osoonikihti kahandavaid aineid või fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldava seadme hoolderaamatu vorm on esitatud määruse lisas.

§ 4.   Osoonikihti kahandavaid aineid või fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldava seadme hoolderaamatu pidamise kord

  (1) Määruse lisas kehtestatud vormi kohast nummerdatud lehtedest koosnevat hoolderaamatut peab käitaja paberil iga seadme kohta eraldi selliselt, et seade oleks iga kande juures üheselt määratav. Hoolderaamatule lisatakse hooldaja pädevust tõendava dokumendi koopia.

  (2) Hoolderaamatut tuleb hoida seadme vahetus läheduses kättesaadavas kohas ja see võib olla ka elektroonilisel kujul, kuid operatiivse väljatrüki võimalusega.

  (3) Hoolderaamat peab olema kättesaadav seadme hooldajale ja seadme hooldamist ning käitamist kontrollivale isikule.

  (4) Hoolderaamatus sisalduvat teavet kasutatakse osoonikihti kahandavate ainete ja fluoreeritud kasvuhoonegaaside alaste aruannete koostamiseks.

  (5) Kandeid hoolderaamatusse teeb käitaja seadme käitamise osas ja hooldaja kõigis selle määruse § 2 punktis 5 loetletud juhtudel.

  (6) Käitaja või hooldaja kontaktandmete muutumise korral lisatakse hoolderaamatusse uus esileht, millele on kantud uued andmed.

  (7) Kui olemasoleva seadme ümberehitamise tulemusena muudetakse seadet, siis täiendab käitaja või hooldaja hoolderaamatu koosseisu selle uue seadme andmestikuga ja tühistab endise kande.

Villu REILJAN
Minister

Annika VELTHUT
Kantsler

Lisa HOOLDERAAMAT

/otsingu_soovitused.json