Teksti suurus:

Põllumajandustoodete kokkuostu täpsem kord, teravilja veokulude hüvitamise piirmäär, nõuded sekkumiskeskuse ja -lao kohta ning pakkumise vorm

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.12.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.05.2006
Avaldamismärge:

Põllumajandustoodete kokkuostu täpsem kord, teravilja veokulude hüvitamise piirmäär, nõuded sekkumiskeskuse ja -lao kohta ning pakkumise vorm

Vastu võetud 20.04.2004 nr 48
RTL 2004, 48, 830
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

30.03.2005/35 (RTL 2005, 40, 569) 15.04.2005

17.11.2005/110 (RTL 2005, 114, 1761) 2.12.2005

Määrus kehtestatakse “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 6 lõike 3, § 31 lõike 2, § 32 lõigete 2, 3, 4 ja § 48 lõike 2, komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000, millega kehtestatakse teravilja ülevõtmise kord sekkumisametite poolt ja sätestatakse teravilja kvaliteedi määramise analüüsimeetodid (EÜT L 100, 20.04.2000, lk 31–50), artikli 4 lõike 1, komisjoni määruse (EMÜ) nr 2131/93, milles sätestatakse sekkumisametite valduses oleva teravilja müümise kord ja tingimused (EÜT L 191, 31.07.1993, lk 76–80), komisjoni määruse (EÜ) nr 562/2000, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1254/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad veiseliha kokkuostu kohta (EÜT L 068, 16.03.2000, lk 22–45), artikli 5 lõigete 1 ja 2, artikli 6 lõike 1, artikli 30 lõike 3, komisjoni määruse (EÜ) nr 2771/1999, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad või- ja kooreturul sekkumise osas (EÜT L 333, 24.12.1999, lk 11–43), artikli 4 lõigete 4 ja 6, artikli 18 lõike 1 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 214/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses sekkumisega lõssipulbriturul (EÜT L 100, 20.04.2001, lk 100–111), artikli 2 lõike 5 alusel ning kooskõlas komisjoni määruse (EMÜ) nr 2173/79, sekkumisasutuste kokkuostetud veiseliha realiseerimise üksikasjalike rakenduseeskirjade ja määruse (EMÜ) nr 216/69 kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 251, 05.10.1979, lk 12–16), nõuetega.

[RTL 2005, 114, 1761 – jõust. 02.12.2005]

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse põllumajandustoodete kokkuostu täpsem kord, teravilja veokulude hüvitamise piirmäär, nõuded sekkumiskeskusele ja -laole ning pakkumise vorm.

§ 2. Kokkuostuks pakutavat võid ja lõssipulbrit tootva isiku ettevõtte heakskiitmine

Kokkuostuks pakutavat võid ja lõssipulbrit toota sooviv isik (edaspidi tootja), kelle ettevõte on “Toiduseaduse” alusel Veterinaar- ja Toiduameti poolt tunnustatud, esitab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) iga sel otstarbel kasutatava eraldiseisva tootmisüksuse kohta heakskiidu taotlemiseks lisas 1 toodud vormi kohase taotluse.

§ 3. Kokkuostuks toodetav või

Eestis kokkuostuks toodetav või peab kuuluma kvaliteediklassi «Ekstra kvaliteet», mis vastab Euroopa Komisjoni määruse 2771/1999 lisas I kehtestatud nõuetele, ning olema vastavalt märgistatud.

§ 4. Põllumajandustoodete kokkuostuks pakkumine

(1) Põllumajandustoodete kokkuostus osaleva pakkuja andmed peavad olema kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Kui pakkuja andmed ei ole sellesse registrisse kantud, esitab pakkuja kokkuostus osalemiseks “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 60 lõikes 1 nimetatud avalduse andmete registrisse kandmiseks.

(2) Teravilja kokkuostu korral esitab pakkuja lisas 2 toodud vormi kohase kirjaliku pakkumise PRIA-le.

(21) Juhul kui teravilja ülevõtmine toimub laos, kus teravilja pakkumise tegemise ajal hoitakse, esitab pakkuja koos lõikes 2 nimetatud pakkumisega väljavõtte laoarvestusest pakkumises märgitud teravilja koguse, kaalumise ajal kindlaks tehtud kvaliteediomaduste, saagiaasta ja päritolumaa kohta silode kaupa.

(3) Veiseliha kokkuostu korral esitab pakkuja lisas 3 toodud vormi kohase kirjaliku pakkumise PRIA-le, võttes arvesse pakkumiskutses toodud tingimusi.

(4) Või ja lõssipulbri kokkuostu korral esitab tootja PRIA-le lisas 4 toodud vormi kohase tootmiskava. Tootmiskava tuleb esitada pärast heakskiidu saamist, kuid hiljemalt kaks tööpäeva enne kokkuostuks pakutava v��i ja lõssipulbri tootmise alustamist.

(5) Lõssipulbri sekkumishinnaga kokkuostu ja alalise pakkumismenetluse korral esitab pakkuja lisas 5 toodud vormi kohase kirjaliku pakkumise PRIA-le.

(6) Või sekkumishinnaga kokkuostu ja alalise pakkumismenetluse korral esitab pakkuja lisas 6 toodud vormi kohase kirjaliku pakkumise PRIA-le.

(7) Lõigetes 5 ja 6 nimetatud tooteid teises Euroopa Liidu liikmesriigis kokkuostuks pakkumisel nõutava kvaliteedisertifikaadi saamiseks esitab pakkuja VTA-le vastavalt lisades 7 ja 8 toodud vormi kohase taotluse.

(8) Lõigetes 5 ja 6 nimetatud pakkumised tuleb teha täistonnides.

[RTL 2005, 114, 1761 – jõust. 02.12.2005]

§ 5. Kokkuostuks pakutava või ja lõssipulbri pakendi märgistus

(1) Kokkuostuks pakutava või pakendile peab lisaks Euroopa Komisjoni määruse 2771/1999/EÜ artikli 4 punktis 6 sätestatule olema kantud § 3 lõikes 1 nimetatud märgistus, kui see või on toodetud Eestis.

(2) Kui laopidaja peab laoarvestust, mille puhul sisestab ta lõikes 1 nimetatud andmed kokkuostetud või ja lõssipulbri lattu saabumise päeval, ei pea lattu saabumise kuupäeva pakendile eraldi märkima.

§ 6. Teravilja ladustamine kokkuostul

(1) Sekkumiskokkuostuks pakutavat teravilja ladustatakse muust viljast eraldi.

(2) Eri aastatel koristatud teravili ladustatakse eraldi.

(3) Silo või ladu, milles teravilja ladustatakse, peab olema plommitud ja märgistatud ning märgistus peab sisaldama järgmist teavet:

1) viljaliik,

2) saagi aasta,

3) silo või lao number.

(4) Vajaduse korral võib laopidaja nõuda teravilja ümberpaigutamist ühest silost või laost teise. Sel juhul esitab laopidaja PRIA-le kirjaliku avalduse viie tööpäeva jooksul alates soovitavast ümberpaigutamisest.

(5) PRIA kontrollib avalduses esitatud andmete õigsust ning lepib laopidajaga kokku teravilja ümberpaigutamise ajagraafiku.

(6) Kui pakkujale lähimas sekkumiskeskuses ei ole võimalik pakutud teravilja ladustada, ladustab PRIA teravilja nimetatud sekkumiskeskusele lähimas sekkumislaos.

[RTL 2005, 114, 1761– jõust. 02.12.2005]

§ 7. Kokkuostetud teravilja sekkumislattu toimetamine

(1) Pakkuja tarnitav kogus võib erineda pakkumises esitatud kogusest alla 500 tonnise pakkumise korral kuni 30 tonni pakutavast kogusest, 500–1000 tonnise pakkumise korral kuni 60 tonni pakutavast kogusest ning üle 1000 tonnise pakkumise korral kuni 100 tonni pakutavast kogusest, kuid tarnitav kogus ei tohi olla väiksem kui komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000 artiklis 1 ettenähtud 80-tonnine miinimumkogus.

(2) Kui pakkuja on tarnegraafikus ettenähtud aja jooksul tarninud sekkumislattu pakkumises ülesseatud teraviljakogusest väiksema koguse, kuid see ületab 80-tonnist miinimumkogust ja vastab lõikes 1 sätestatud kogusele, võtab PRIA tarnitud koguse üle. Kui pakkuja ei ole tarnegraafikus ettenähtud aja jooksul tarninud sekkumislattu vähemalt 80-tonnist miinimumkogust või kui see ei vasta lõikes 1 sätestatud kogusele, tunnistab PRIA pakkumise rahuldamise otsuse kehtetuks.

(3) Pakkuja võib esitatud pakkumise katkestada, kui ta on tarninud sekkumislattu nõutava teravilja 80-tonnise miinimumkoguse. Pakkumise katkestamise korral esitab pakkuja PRIA-le kirjaliku avalduse vähemalt viis tööpäeva enne PRIA määratud tarnimise tähtpäeva.

(4) Kui Põllumajandusuuringute Keskuse (edaspidi PMK) tehtud teravilja kvaliteedianalüüsi tulemustest selgub, et teravilja kvaliteedinäitajad ei vasta osaliselt komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000 lisas I sätestatud kvaliteedi miinimumnõuetele, võtab PRIA üle teraviljakoguse, mille kvaliteedianalüüsi tulemused on positiivsed. Kui miinimumnõuetele vastav teraviljakogus on komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000  artiklis 1 ettenähtud 80-tonnisest miinimumkogusest väiksem, lükatakse kogu pakkumine tagasi.

(5) Teravilja pakkuja või laopidaja võib taotleda tarnegraafiku muutmist. Tarnegraafiku muutmiseks esitab pakkuja PRIA-le põhjendatud avalduse vähemalt viis tööpäeva enne PRIA määratud tarnimise tähtpäeva.

(6) Komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000 artikli 5 lõikes 4 nimetatud viisil teravilja ülevõtmise korral võib sama määruse artikli 5 lõike 4 punktis c nimetatud representatiivse proovi koostada laopidaja tellimusel sekkumisameti esindaja või tema järelevalve all vilja lattu vastuvõtmisel võetud proovidest tingimusel, et ladu on pärast teravilja vastuvõtmist plommitud, ja arvestusega, et teravilja ülevõtmise alguse ja lattu paigutamise vaheline aeg ei ületa kolme kuud.

(7) Kui ladu ei ole tarnegraafikus kokku lepitud ajal valmis teravilja vastu võtma, siis kannab laopidaja sellega pakkujale ning PMK-le ja PRIA-le tekkinud kulud.

[RTL 2005, 114. 1761 – jõust.  02.12.2005]

§ 8. Teravilja kvaliteedianalüüsi tulemuste vaidlustamine

(1) Kui pakkuja ei ole nõus PMK tehtud teravilja kvaliteedianalüüsi tulemustega, on pakkujal õigus viie tööpäeva jooksul alates temale saadetud analüüsitulemuste kättesaamisest taotleda kontrollproovi kordusanalüüsi.

(2) Negatiivse korduvanalüüsi tulemuse korral katab analüüsikulud pakkuja.

[RTL 2005, 114, 1761 – jõust. 02.12.2005]

§ 9. Teravilja veokulude hüvitamine

(1) Teravilja veokulude hüvitamise määr on 1,35 .

(2) Ladudevahelised vahemaad arvutab PRIA.

[RTL 2005, 114, 1761 – jõust. 02.12.2005]

§ 10. Müük sekkumisvarudest

(1) Põllumajandustoodete müügil sekkumisvarudest peavad pakkuja andmed olema kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, nimetatud kande puudumisel esitab pakkuja andmete registrisse kandmiseks avalduse sekkumisvarude müügil esmakordsel osalemisel.

(2) Teravilja sekkumisvarudest müügi korral esitab pakkuja lisas 9 toodud vormi kohase kirjaliku pakkumise PRIA-le.

(3) Veiseliha sekkumisvarudest müügi korral esitab pakkuja lisas 10 toodud vormi kohase kirjaliku pakkumise PRIA-le.

(4) Lõssipulbri sekkumisvarudest müügi korral esitab pakkuja lisas 11 toodud vormi kohase kirjaliku pakkumise PRIA-le.

(5) Või sekkumisvarudest müügi korral esitab pakkuja lisas 12 toodud vormi kohase kirjaliku pakkumise PRIA-le.

§ 11. [Kehtetu – RTL 2005, 40, 569 – jõust. 15.04.2005]

§ 12. Nõuded sekkumiskeskusele ja -laole

(1) Veiseliha sekkumiskeskuse külmhoone ja vajaduse korral lihalõikusettevõte (-üksus) ning või ja lõssipulbri sekkumisladu peab olema «Toiduseaduse» alusel tunnustatud.

(2) Kokkuostetud veiselihatooted ladustatakse sekkumiskeskuses või -laos vastavalt “Toiduseaduse” § 26 lõike 4 alusel kehtestatud “Värske liha hügieeninõuete eeskirjale”.

(3) Kokkuostetud võid ja lõssipulbrit ladustatakse sekkumislaos vastavalt “Toiduseaduse” § 26 lõike 4 alusel kehtestatud “Piima ja piimapõhiste toodete hügieeninõuete eeskirjale”.

(4) Sekkumislaos peavad või ja lõssipulbri alused olema paigutatud selliselt, et kaubaaluste vahele jääks vähemalt 60 cm.

(5) Veiseliha, või ja lõssipulbri sekkumislaos peavad olema taadeldud kaalud pakendite ja aluste kaalumiseks ning vajaduse korral laoseisu kontrollimiseks.

(6) Sekkumisladu, milles teravilja ladustatakse, peab vastama lisas 13 toodud nõuetele.

(7) PRIA-l on õigus lõpetada leping laopidajaga, kui ladu ei vasta lisas 13 toodud nõuetele. PRIA korraldab nõuetele mittevastavaks tunnistatud laost teravilja ümberpaigutamise nõuetele vastavasse lattu selle laopidaja kulul, kelle ladu tunnistati nõuetele mittevastavaks.

[RTL 2005, 114, 1761 – jõust. 02.12.2005]

§ 13. Andmete säilitamise kohustus

Sekkumiskeskus või -ladu säilitab kõiki nõutavaid dokumente seitse aastat.

§ 14. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2004. a 1. mail.

Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: “Riigi Teataja seaduse” § 4 lg 2; riigisekretäri 26. aprilli 2004. a resolutsioon nr 17-1/0403755.)

 

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

Lisa 6

Lisa 7

Lisa 8

Lisa 9

Lisa 10

Lisa 11

Lisa 12

Lisa 13

/otsingu_soovitused.json