Teksti suurus:

Hädaolukorraks valmisoleku seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2006
Avaldamismärge:RT I 2005, 64, 482

Hädaolukorraks valmisoleku seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 09.11.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. novembri 2005. a otsusega nr 927

§ 1. Hädaolukorraks valmisoleku seaduses (RT I 2000, 95, 613; 2004, 54, 390) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Käesoleva seaduse alusel kehtestatud kriisireguleerimisplaanid on rakendatavad ka sõjaajal.»;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Riigi tegevusvaru – hädaolukorras elutähtsa valdkonna toimimist tagav füüsiline või lepingutega garanteeritud ressurss.»;

3) paragrahvi 4 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) kinnitab oma korraldusega ministeeriumide riskianalüüside kokkuvõtte.»;

4) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

« 41) kiidab heaks riigi tegevusvaru moodustamise kava asjaomaste ministeeriumide ja valitsusasutuste kaupa;»,

5) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

« 10) moodustab oma valitsemisalasse kuuluvas elutähtsas valdkonnas riigi tegevusvaru.»;

7) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) elektri- ja gaasisüsteemi toimimine, esmatarbekaupadega varustamine, elekter- ja postside ning transpordi korraldus – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;»;

8) paragrahvi 8 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Riskianalüüs on ministeeriumi kriisireguleerimisplaani koostamise alus. Riskianalüüsi arvestatakse ministeeriumi eelarve koostamisel ja arengu kavandamisel.»;

9) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks ja lõiget täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) ministeeriumi tegevus riigi tegevusvaru kasutamisel.»;

10) paragrahvi 10 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

« 71) koordineerib riigi tegevusvaru planeerimist ja moodustamist;»;

12) seadust täiendatakse 31. peatükiga järgmises sõnastuses:

«31. peatükk
RIIGI TEGEVUSVARU

§ 131. Riigi tegevusvaru

(1) Riigi tegevusvaru moodustavad elutähtsate valdkondade toimimise eest vastutavad ministeeriumid.

(2) Riigi tegevusvaru moodustanud ministeerium vastutab peale riigi tegevusvaru moodustamise ka selle hoidmise, uuendamise, taastamise ja kontrollimise ning aruandluse korraldamise eest.

(3) Ministeerium võib tagada riigi tegevusvaruks ettenähtud ressursside kasutusele võtmise lepingutega.

(4) Lepingu alusel tagatakse selliste riigi tegevusvaruks ettenähtud ressursside kättesaadavus, mille hoidmine füüsilise varuna ei ole otstarbekas.

(5) Riigi tegevusvaru tagamiseks lepingu alusel sõlmib ministeerium ressursse valdava isikuga hädaolukorra lahendamiseks vajalike ressursside kasutamise lepingu. Lepingus määratakse kindlaks ettevõtja kohustus anda hädaolukorras tema valduses olevad ressursid esmajärjekorras ministeeriumi käsutusse ning sellega seotud kulutuste ministeeriumipoolne hüvitamine ressursse valdavale isikule.

§ 132. Riigi tegevusvaru planeerimine

(1) Ministeerium võtab oma valitsemisalasse kuuluvas elutähtsas valdkonnas riigi tegevusvaru planeerimisel aluseks:
1) ministeeriumi valitsemisalas tehtud riskianalüüsi;
2) Vabariigi Valitsuse kinnitatud ministeeriumide riskianalüüside kokkuvõtte;
3) Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni kinnitatud strateegilised ohuhinnangud.

(2) Ministeeriumi valitsemisalasse kuuluva elutähtsa valdkonna vajaduste hindamisel lähtub ministeerium sellest, et hädaolukorras oleks tagatud elutähtsate valdkondade minimaalne toimimine.

(3) Ministeeriumid töötavad välja nõuded oma valitsemisala elutähtsa valdkonna minimaalseks toimimiseks hädaolukorras.

§ 133. Riigi tegevusvaru moodustamise koordineerimine

(1) Elutähtsa valdkonna eest vastutav ministeerium esitab igal aastal riigieelarve arutelu alguseks Siseministeeriumile oma valdkonnas riigi tegevusvaru moodustamise kava.

(2) Siseministeerium esitab Vabariigi Valitsuse kriisikomisjonile heakskiitmiseks ministeeriumide esitatud riigi tegevusvaru moodustamise kavade põhjal koostatud järgneva aasta riigi tegevusvaru moodustamise kava.

(3) Ministeerium lähtub riigi tegevusvaru moodustamisel Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni poolt heakskiidetud riigi tegevusvaru moodustamise kavast.

(4) Siseministeerium võib anda asjaomastele ministeeriumidele juhiseid seoses riigi tegevusvaru planeerimise, moodustamise, hoidmise, uuendamise ja kontrollimisega.

§ 134. Riigi tegevusvaru kasutusele võtmine

Riigi tegevusvaru kasutusele võtmine ning ressursside väljaandmine toimub:
1) hädaolukorras riigi tegevusvaru haldava ministri korraldusel;
2) väljaspool hädaolukorda ministri loal tema hallatavast tegevusvarust juhul, kui see on vajalik inimese elu päästmiseks.

§ 135. Riigi tegevusvaru finantseerimine

(1) Riigi tegevusvaru moodustamist, hoidmist ja uuendamist finantseeritakse elutähtsa valdkonna toimimise eest vastutavate ministeeriumide eelarvete kaudu, vajaduse korral jooksval eelarveaastal ministeeriumi valitsemisala eelarve liigenduse muutmise teel vastavalt riigieelarve seadusele.

(2) Riigi tegevusvaru finantseerimise allikad on:
1) riigi tegevusvaru uuendamisel vana varu või varu mittevajaliku osa realiseerimisest saadavad vahendid;
2) ühekordsed sihtotstarbelised eraldised riigieelarvest;
3) elutähtsa valdkonna toimimise eest vastutavate ministeeriumide eelarved.

§ 136. Riigi tegevusvaru aruandlus

(1) Riigi tegevusvaru moodustanud ministeerium esitab iga aasta 1. veebruariks Siseministeeriumile tegevusvaru moodustamise, hoidmise, uuendamise, taastamise, kasutamise, rahastamise ja kontrollimise kohta aruande.

(2) Riigi tegevusvaru moodustamise, hoidmise, uuendamise, kasutamise ja rahastamise aruande vormi kehtestab siseminister määrusega.»;

13) paragrahvi 18 lõike 1 punkt 18 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 21 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) teevad vastavalt valla- või linnavalitsusele ettepaneku hädaolukorra lahendamiseks vajalike ressursside moodustamiseks, hoidmiseks ja kasutamiseks;»;

15) paragrahvi 23 lõike 1 punkt 17 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 341 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

17) seadust täiendatakse §-dega 342 ja 343 järgmises sõnastuses:

« § 342. Riigi tegevusvaru ebaseaduslik kasutamine

(1) Riigi tegevusvaru ebaseadusliku kasutamise eest riigi tegevusvaru hoidja töötaja või teenistuja poolt – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 343. Menetlus

(1) Käesoleva seaduse §-des 341 ja 342 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

(2) Käesoleva seaduse §-s 341 sätestatud väärteo kohtuväline menetleja on Päästeamet.

(3) Käesoleva seaduse §-s 342 sätestatud väärteo kohtuväline menetleja on politseiprefektuur.»

§ 2. Riigisaladuse seaduse (RT I 1999, 16, 271; 2005, 39, 307) § 6 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) mobilisatsioonivarusse kuuluvate kaubagruppide nimetused ja üldkogused. Seda teavet sisaldav teabekandja salastatakse 10 aastaks;».

§ 3. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses (RT I 2001, 50, 284; 2005, 57, 452) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 52 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) tervishoiukorralduse toimimiseks vajaliku riigi tegevusvaru moodustamist, hoidmist ja uuendamist;»;

2) paragrahvi 59 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) tervishoiukorralduse toimimiseks vajaliku riigi tegevusvaru uuendamise, hoidmise ja kasutamise kord ning tegevusvaru uuendamisest laekuva tulu kasutamise kord;».

§ 4. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 2005, 33, 244) § 66 lõikes 1 asendatakse sõna «riigireserv» sõnadega «riigi tegevusvaru».

§ 5. Vedelkütuse seaduse (RT I 2003, 21, 127; 2005, 13, 66) § 2 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) kütuse hoiuteenuse osutamine on isiku poolt tema majandustegevuse raames teisele isikule kuuluva kütuse hoidmine ja ladustamine, välja arvatud mobilisatsioonivaru hoidmine rahuaja riigikaitse seaduse tähenduses;».

§ 6. Ravimiseaduse (RT I 2005, 2, 4; 24, 180) § 14 lõikes 3 asendatakse sõna «riigireserv» sõnadega «riigi tegevusvaru» vastavas käändes.

§ 7. Riigireservi seaduse (RT I 1994, 91, 1529; 2003, 13, 69) 1., 2., 21., 3. ja 41. peatükk tunnistatakse kehtetuks.

§ 8. Rakendussätted

(1) Riigireservi seaduses sätestatud julgeolekuvaru loetakse käesoleva seaduse jõustumisest alates riigi tegevusvaruks.

(2) Käesolev seadus jõustub 2006. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json