Teksti suurus:

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokoll

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.10.2005
Avaldamismärge:RT II 2005, 30, 100

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokoll

Vastu võetud 26.09.1997

Vabariigi Valitsuse 26.05.2005 korraldus nr 303 protokolliga ühinemise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni VI lisa muudatused

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokolli lisa 2006. aasta muudatused [Resolutsioon MEPC.132(53)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokolli lisa 2010. aasta muudatused [Resolutsioon MEPC.190(60)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokolli lisa 2010. aasta muudatused [Resolutsioon MEPC.194(61)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokolli lisa 2011. aasta muudatused [Resolutsioon MEPC.202(62)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokolli lisa 2011. aasta muudatused [Resolutsioon MEPC.203(62)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokolli lisa 2012. aasta muudatused [Resolutsioon MEPC.217(63)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokolli lisa 2014. aasta muudatused [Resolutsioon MEPC.258(67)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokolli lisa 2014. aasta muudatused [Resolutsioon MEPC.251(66)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokolli lisa 2014. aasta muudatused [Resolutsioon MEPC.247(66)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni 1997. aasta protokolli lisa muudatused [MEPC.271(69)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni 1997. aasta protokolli lisa muudatused [MEPC.278(70)]


Protokolliosalised,

kes on 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni 1978. aasta protokolli osalised;

tunnistades vajadust vältida ja kontrollida laevade põhjustatavat õhusaastet;

meenutades Rio keskkonna- ja arengudeklaratsiooni 15. põhimõtet, mis kutsub rakendama ettevaatusprintsiipi;

arvestades, et parim võimalus selle eesmärgi saavutamiseks on sõlmida 1997. aasta protokoll, millega muudetakse 1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelist laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1. Muudetav dokument

Dokument, mida protokolliga muudetakse, on 1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon (edaspidi konventsioon).

Artikkel 2. VI lisa lisamine konventsioonile

Lisatakse VI lisa pealkirjaga «Laevade põhjustatava õhusaaste vältimise reeglid», mille tekst on esitatud käesoleva protokolli lisas.

Artikkel 3. Üldkohustused

1. Protokolliosalised loevad ja tõlgendavad konventsiooni ja protokolli koos ühe dokumendina.

2. Viidet protokollile käsitatakse ühtlasi viitena selle lisale.

Artikkel 4. Muutmiskord

Kohaldades konventsiooni artiklit 16 VI lisa ja selle liidete muudatuse suhtes, tähendab konventsiooniosaline nimetatud lisaga seotud konventsiooniosalist.

LÕPPSÄTTED

Artikkel 5. Allakirjutamine, ratifitseerimine, heakskiitmine ja ühinemine

1. Protokoll on allakirjutamiseks avatud Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (edaspidi organisatsioon) peakorteris alates 1. jaanuarist 1998 kuni 31. detsembrini 1998; seejärel on protokoll avatud ühinemiseks. Käesoleva protokolli osalisteks võivad saada ainult 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni 1978. aasta protokolli (edaspidi 1978. aasta protokoll) osalisriigid:
a) kirjutades sellele alla ratifitseerimis- või heakskiitmistingimuseta;
b) kirjutades sellele alla ratifitseerimis- või heakskiitmistingimusega ning seejärel ratifitseerides või kiites protokolli heaks või
c) sellega ühinedes.

2. Ratifitseerimine, heakskiitmine või ühinemine toimub sellekohase kirja hoiuleandmisega organisatsiooni peasekretärile (edaspidi peasekretär).

Artikkel 6. Jõustumine

1. Protokoll jõustub kaheteistkümne kuu möödumisel päevast, mil vähemalt viisteist riiki, mille kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest, on saanud protokolliosalisteks artikli 5 kohaselt.

2. Ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskiri, mis antakse hoiule pärast protokolli jõustumise kuupäeva, jõustub kolme kuu möödumisel selle hoiuleandmise kuupäevast.

3. Kui riik annab ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiule pärast protokolli muudatuse heakskiitmist konventsiooni artikli 16 kohaselt, on riik ühinenud muudetud protokolliga.

Artikkel 7. Denonsseerimine

1. Protokolliosaline võib protokolli denonsseerida, kui tema suhtes protokolli jõustumise kuupäevast on möödunud viis aastat.

2. Denonsseerimine toimub denonsseerimiskirja hoiuleandmisega peasekretärile.

3. Denonsseerimine jõustub kaheteistkümne kuu või denonsseerimiskirjas märgitud pikema aja möödumisel päevast, mil peasekretär on denonsseerimiskirja kätte saanud.

4. 1978. aasta protokolli denonsseerimine selle VII artikli kohaselt tähendab käesoleva protokolli denonsseerimist käesoleva artikli kohaselt. Selline denonsseerimine jõustub samal kuupäeval, mil jõustub 1978. aasta protokolli denonsseerimine selle protokolli VII artikli kohaselt.

Artikkel 8. Hoiulevõtja

1. Protokoll antakse hoiule peasekretärile (edaspidi hoiulevõtja).

2. Hoiulevõtja:
a) teeb kõigile protokollile allakirjutanud või sellega ühinenud riikidele teatavaks:
i) iga allakirjutamise või ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiuleandmise ning allakirjutamise või hoiuleandmise kuupäeva;
ii) protokolli jõustumise kuupäeva;
iii) iga protokolli denonsseerimiskirja hoiuleandmise ning selle kättesaamise kuupäeva ja denonsseerimise jõustumise kuupäeva;
b) edastab protokolli tõestatud koopia kõigile protokollile allakirjutanud või sellega ühinenud riikidele.

3. Kui protokoll on jõustunud, edastab hoiulevõtja selle tõestatud koopia Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni sekretariaadile registreerimiseks ja avaldamiseks Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja artikli 102 kohaselt.

Artikkel 9. Keeled

Protokoll on koostatud ühes eksemplaris araabia, hiina, hispaania, inglise, prantsuse ja vene keeles; kõik tekstid on võrdselt autentsed.

Selle kinnituseks on valitsuste täievolilised esindajad protokollile alla kirjutanud.

Koostatud  kahekümne kuuendal septembril tuhande üheksasaja üheksakümne seitsmendal aastal Londonis.

Lisa

VI LISA LISAMINE 1978. AASTA PROTOKOLLIGA MUUDETUD 1973. AASTA RAHVUSVAHELISE LAEVADE PÕHJUSTATAVA MEREREOSTUSE VÄLTIMISE KONVENTSIOONILE

V lisa järele lisatakse uus, VI lisa.

«VI lisa

LAEVADE PÕHJUSTATAVA ÕHUSAASTE VÄLTIMISE REEGLID

I peatükk
ÜLDSÄTTED

Reegel 1. Kohaldamine

Kui käesoleva lisa reeglites 3, 5, 6, 13, 15, 18 ja 19 ei ole selgelt sätestatud teisiti, kohaldatakse lisa nõudeid kõikidele laevadele.

Reegel 2. Mõisted

Käesolevas lisas kasutatakse järgmisi mõisteid.

1) Samasugune ehitusjärk – ehitusjärk, milles:
a) algab kindla laeva ehitusena äratuntav tegevus;
b) on alanud kõnealuse laeva kokkupanek, mis hõlmab vähemalt 50 tonni või 1% kogu ehitusmaterjali arvestuslikust massist, olenevalt sellest, kumb arv on väiksem.

2) Pidevetteanne – tavapärases tööolukorras jäätmepõletusahju põlemiskambrisse inimese abita jäätmete etteandmine temperatuuril 850–1200 °C.

3) Heide – lisa alusel kontrollitavate ainete väljutamine laevalt atmosfääri või merre.

4) Uued seadmestikud – lisa reeglis 12 tähendavad süsteeme, seadmeid, sealhulgas uusi teisaldatavaid tulekustutusseadmeid, ning isoleer- ja muud materjali, mis paigaldatakse laevale pärast käesoleva lisa jõustumist, kuid mille hulka ei arvata enne seda paigaldatud süsteeme, seadmeid, isoleer- või muud materjali, mis vajavad remonti või uuesti laadimist, ega teisaldatavate tulekustutusseadmete uuesti täitmist.

5) Lämmastikoksiidide (NOx) koodeks – konverentsi resolutsiooniga nr 2 vastu võetud laevadiislitest eralduvate lämmastikoksiidide heite kontrolli tehniline koodeks, mida organisatsioon võib muuta tingimusel, et muudatused võetakse vastu ja jõustuvad lisa liite muutmiskorra suhtes kohaldatava konventsiooni artikli 16 kohaselt.

6) Osoonikihti kahandavad ained – kontrollitavad ained, mis on määratletud 1987. aastal sõlmitud osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli artikli 1 punktis 4 ja mis on loetletud nimetatud protokolli lisas A, B, C või E, mis on jõus käesoleva lisa kohaldamise või tõlgendamise ajal.

Piirdumata loetletutega on laevadel leiduvad osoonikihti kahandavad ained järgmised:

haloon 1211 bromoklorodifluorometaan
haloon 1301 bromotrifluorometaan
haloon 2402    1,2-dibromo-1,1,2,2-tetrafluoroetaan (tuntud ka kui haloon 114B2)
CFC-11 triklorofluorometaan
CFC-12 diklorodifluorometaan
CFC-113 1,1,2-trikloro-1,2,2-trifluoroetaan
CFC-114 1,2-dikloro-1,1,2,2-tetrafluoroetaan
CFC-115 kloropentafluoroetaan.

7) Jääkõli – kütte- või määrdeõlipüünisest pärinev jääkõli, pea- või abimasina määrdeõlijäätmed või pilsiveepüünistesse, õlifiltreerimisseadmetesse või pritsmepannidesse kogunevad õlijäätmed.

8) Jäätmepõletus laeva pardal – jäätmete või muude ainete põletamine laeva pardal, kui sellised jäätmed või muud ained on tekkinud sama laeva tavapärase töö käigus.

9) Laeva jäätmepõletusahi – laeva seade, mis on projekteeritud peamiselt jäätmete põletamiseks.

10) Ehitatud laev – laev, mille kiil on maha pandud või mis on samasuguses ehitusjärgus.

11) Vääveloksiidide (SOx) heite seireala – ala, kus on vaja võtta kohustuslikke erimeetmeid laevadelt eralduvate vääveloksiidide heidete suhtes, et vältida, vähendada ja kontrollida õhu saastumist vääveloksiididega ning sellega kaasnevat kahjulikku mõju maa- ja merealadele. Vääveloksiidide heite seirealade hulka kuuluvad käesoleva lisa reeglis 14 loetletud alad.

12) Tanker – naftatanker konventsiooni I lisa reegli 1 lõike 4 mõistes või kemikaalitanker konventsiooni II lisa reegli 1 lõike 1 mõistes.

13) 1997. aasta protokoll – 1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokoll.

Reegel 3. Üldised erandid

Käesoleva lisa reegleid ei kohaldata:
a) heitele, mis on vajalik laeva ohutuse tagamiseks või inimelu päästmiseks merel, või
b) heitele, mille põhjustab laeva või selle seadmete vigastus:
i) tingimusel, et pärast kahju tekkimist või heite avastamist on võetud kõik põhjendatud ettevaatusabinõud heite vältimiseks või minimeerimiseks, ja
ii) et laeva omanik või kapten ei ole tegutsenud kahju tekitamise eesmärgil või hooletult, olles teadlik, et sellega tõenäoliselt kaasneb kahju.

Reegel 4. Samaväärne asendamine

1) Administratsioon võib lubada lisas nõutud armatuuri, materjali, seadise või aparaadi asemel paigaldada laevale teistsuguse armatuuri, materjali, seadise või aparaadi, kui see on vähemalt sama tõhus kui lisas nõutud.

2) Administratsioon, kes lubab lisas nõutud armatuuri, materjali, seadise või aparaadi asemel paigaldada laevale teistsuguse armatuuri, materjali, seadise või aparaadi, teatab sellest organisatsioonile, kes edastab üksikasjalikud andmed konventsiooniosalistele teadmiseks ja vajaduse korral asjakohasteks meetmeteks.

II peatükk
ÜLEVAATUS, SERTIFITSEERIMINE JA KONTROLLVAHENDID

Reegel 5. Ülevaatused ja inspekteerimine

1) Kõigile 400-tonnise ja suurema kogumahutavusega laevadele ning kõigile kinnitatud ja liikuvatele puur- ja muudele platvormidele tuleb teha järgmised ülevaatused:
a) esmane ülevaatus enne laeva kasutusele võtmist või enne, kui laevale esimest korda väljastatakse lisa reeglis 6 nõutud tunnistus. Selle ülevaatusega tagatakse, et laeva varustus, süsteemid, armatuur, seadmed ja materjalid vastavad täielikult lisa asjakohastele nõuetele;
b) perioodilised ülevaatused, mida tehakse administratsiooni määratud ajavahemike järel, mis ei või kesta üle viie aasta; nendega tagatakse, et laeva varustus, süsteemid, armatuur, seadmed ja materjalid vastavad täielikult lisa nõuetele;
c) vähemalt üks vaheülevaatus tunnistuse kehtivusajal; sellega tagatakse, et laeva varustus ja seadmed vastavad täielikult lisa nõuetele ja on heas töökorras. Juhul kui tunnistuse kehtivusaja jooksul tehakse ainult üks vaheülevaatus ja tunnistuse kehtivusaeg on üle kahe ja poole aasta, tuleb vaheülevaatus teha kuue kuu jooksul enne või pärast seda kuupäeva, mis jääb tunnistuse kehtivusaja keskele. Sellised vaheülevaatused kinnitatakse lisa reegli 6 alusel väljastatavas tunnistuses.

2) Administratsioon võib kehtestada alla 400-tonnise kogumahutavusega laevade suhtes vajalikud meetmed, et tagada lisa asjakohaste sätete järgimine.

3) Lisa sätete jõustamisega seotud laevade ülevaatust teevad administratsiooni ametiisikud. Administratsioon võib volitada ülevaatust tegema ka selleks nimetatud ülevaatajaid või tunnustatud organisatsioone. Sellised organisatsioonid järgivad organisatsiooni vastuvõetud suuniseid. Asjakohane administratsioon peab igal juhul täielikult tagama tervikliku ja tõhusa ülevaatuse.

4) Mootorite ja seadmete ülevaatus lisa reegli 13 nõuetele vastavuse kohta tehakse kooskõlas lämmastikoksiidide koodeksiga.

5) Administratsioon kehtestab tunnistuse kehtivusajal tehtava plaanivälise inspekteerimise korra. Selline inspekteerimine peab tagama, et seadmed püsivad igati rahuldavas seisukorras nende otstarbekohasel kasutamisel. Inspekteerida võivad administratsiooni oma inspektorid, selleks nimetatud ülevaatajad, tunnustatud organisatsioonid või administratsiooni taotlusel teised protokolliosalised. Kui administratsioon on käesoleva reegli lõike 1 kohaselt kehtestanud kohustusliku iga-aastase tehnilise ülevaatuse, ei ole eespool nimetatud plaaniväline inspekteerimine kohustuslik.

6) Kui nimetatud ülevaataja või tunnustatud organisatsioon teeb kindlaks, et seadmete seisukord ei vasta olulisel määral tunnistuses märgitud andmetele, peavad nad tagama meetmete võtmise puuduste kõrvaldamiseks ja teatama sellest õigel ajal administratsioonile. Kui meetmeid puuduste kõrvaldamiseks ei võeta, tunnistab administratsioon tunnistuse kehtetuks. Kui laev on teise protokolliosalise sadamas, tuleb sadamariigi asjaomastele ametivõimudele samuti kohe teatada. Kui administratsiooni ametiisik, nimetatud ülevaataja või tunnustatud organisatsioon on teavitanud sadamariigi asjaomaseid ametivõime, osutab kõnealuse sadamariigi valitsus sellisele ametiisikule, ülevaatajale või organisatsioonile igakülgset abi nende käesolevast reeglist tulenevate kohustuste täitmisel.

7) Varustust hoitakse sellisena, et see vastab lisa sätetele, ning ülevaatuse alla kuuluvat varustust, süsteeme, armatuuri, seadmeid ja materjale ei muudeta ilma administratsiooni selgesõnalise nõusolekuta. Varustuse ja seadmete otsene väljavahetamine lisa sätetele vastava varustuse ja seadmete vastu on lubatud.

8) Kui laeval on juhtunud õnnetus või avastatud defekt, mis oluliselt ohustab lisas käsitletud seadmete tõhusust või terviklikkust, teatab kapten või laevaomanik sellest esimesel võimalusel sellele administratsioonile, nimetatud ülevaatajale või tunnustatud organisatsioonile, kes vastutab asjakohase tunnistuse väljastamise eest.

Reegel 6. Rahvusvahelise õhusaaste vältimise tunnistuse väljastamine

1) Pärast lisa reegli 5 kohast ülevaatust väljastatakse rahvusvahelise õhusaaste vältimise tunnistus:
a) 400-tonnise ja suurema kogumahutavusega laevale, mis teeb reise teiste protokolliosaliste jurisdiktsiooni all olevatesse sadamatesse või meres paiknevatesse terminalidesse;
b) platvormidele ja puurplatvormidele, mida kasutatakse teiste 1997. aasta protokolli osaliste suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni all olevates vetes.

2) Enne 1997. aasta protokolli jõustumist ehitatud laevale väljastatakse rahvusvahelise õhusaaste vältimise tunnistus käesoleva reegli lõike 1 kohaselt hiljemalt esimesel plaanipärasel kuivdokis viibimisel pärast 1997. aasta protokolli jõustumist, kuid mitte hiljem kui kolm aastat pärast 1997. aasta protokolli jõustumist.

3) Selle tunnistuse väljastab administratsioon või selle nõuetekohaselt volitatud isik või organisatsioon. Igal juhul vastutab administratsioon täielikult tunnistuse eest.

Reegel 7. Tunnistuse väljastamine teise valitsuse poolt

1) 1997. aasta protokolli osalise valitsus võib administratsiooni taotlusel korraldada laeva ülevaatuse ja olles veendunud, et laev vastab lisa sätetele, väljastada või volitada väljastama laevale rahvusvahelise õhusaaste vältimise tunnistuse lisa kohaselt.

2) Tunnistuse ja ülevaatuse akti koopiad edastatakse võimalikult kiiresti taotluse esitanud administratsioonile.

3) Sel viisil väljastatud tunnistuses peab olema märge selle kohta, et tunnistus on väljastatud administratsiooni taotlusel ning et see tunnistus kehtib ja seda tunnustatakse samaväärselt tunnistusega, mis on väljastatud lisa reegli 6 alusel.

4) Rahvusvahelise õhusaaste vältimise tunnistust ei väljastata laevadele, millel on õigus sõita selle riigi lipu all, kes ei ole 1997. aasta protokolli osaline.

Reegel 8. Tunnistuse vorm

Rahvusvahelise õhusaaste vältimise tunnistus koostatakse väljastava riigi keeles käesoleva lisa I liites esitatud vormi kohaselt. Kui ei kasutata hispaania, inglise ega prantsuse keelt, peab tekst sisaldama tõlget ühte neist keeltest.

Reegel 9. Tunnistuse kehtivusaeg ja kehtivustingimused

1) Rahvusvahelise õhusaaste vältimise tunnistus väljastatakse administratsiooni nimetatud ajavahemikuks, mis ei tohi olla pikem kui viis aastat väljastamise kuupäevast arvates.

2) Rahvusvahelise õhusaaste vältimise tunnistuse viieaastast kehtivusaega ei ole lubatud pikendada, välja arvatud juhul, kui see toimub lõike 3 kohaselt.

3) Kui laev ei ole rahvusvahelise õhusaaste vältimise tunnistuse kehtivusaja lõppemise ajal selle riigi sadamas, kelle lipu all on laeval õigus sõita, või sadamas, kus on ette nähtud teha ülevaatus, võib administratsioon pikendada tunnistuse kehtivusaega kuni viie kuu võrra. Tunnistuse kehtivusaega pikendatakse ainult selleks, et laev saaks sõita selle riigi sadamasse, kelle lipu all on laeval õigus sõita, või sadamasse, kus on ette nähtud teha ülevaatus, ja ainult juhul, kui see on asjakohane ja põhjendatud. Laeval, mille tunnistuse kehtivusaega on pikendatud, ei ole pärast saabumist selle riigi sadamasse, kelle lipu all on laeval õigus sõita, või sadamasse, kus on ette nähtud teha ülevaatus, õigust lahkuda sealt ilma uue rahvusvahelise õhusaaste vältimise tunnistuseta.

4) Rahvusvahelise õhusaaste vältimise tunnistus kaotab kehtivuse, kui ilmneb üks järgmistest asjaoludest:
a) kui inspektsioone ja ülevaatusi ei ole korraldatud lisa reeglis 5 nimetatud ajavahemike jooksul;
b) kui ilma administratsiooni selgesõnalise nõusolekuta on oluliselt muudetud varustust, süsteeme, armatuuri, seadmeid ja materjale, millele kohaldatakse lisa sätteid, välja arvatud juhul, kui selline varustus ja seadmed asendatakse otse varustuse ja seadmetega, mis vastavad lisa nõuetele. Reegli 13 kohaldamisel hõlmavad olulised muudatused diiselmootori süsteemi, armatuuri või seadmete muudatust või remonti, mille tagajärjel ületatakse kõnealusele mootorile kohaldatavaid lämmastikdioksiidi piirväärtusi, või
c) laev viiakse teise riigi lipu alla. Uue tunnistuse andmiseks peab seda väljastav valitsus olema täielikult veendunud, et laev vastab täielikult lisa reegli 5 nõuetele. Kui laev viiakse üle teise protokolliosalise lipu alla ja kui taotlus tehakse kolme kuu jooksul pärast üleviimist, edastab selle protokolliosalise valitsus, kelle lipu all laeval oli varem õigus sõita, nii kiiresti kui võimalik teise protokolliosalise administratsioonile koopia rahvusvahelise õhusaaste vältimise tunnistusest, mis oli laeval enne üleviimist, ja võimaluse korral ka asjakohaste ülevaatuste aruannete koopiad.

Reegel 10. Sadamariigi kontroll ekspluatatsiooninõuete täitmise üle

1) Kui laev on mõne teise 1997. aasta protokolli osalise jurisdiktsiooni alla kuuluvas sadamas või meres paiknevas terminalis, kontrollivad selle protokolliosalise valitsuse nõuetekohaselt volitatud ametiisikud lisas sätestatud ekspluatatsiooninõuete täitmist laevas, kui on ilmselt alust arvata, et laeva kapten või laevapere ei tunne põhilisi laeval kasutatavaid menetlusviise laevade põhjustatava õhusaaste vältimiseks.

2) Käesoleva reegli lõikes 1 kirjeldatud asjaoludel võtab protokolliosalise valitsus meetmeid, mis tagavad, et laev ei välju merele enne, kui olukord laeval vastab lisa nõuetele.

3) Käesolevale reeglile kohaldatakse konventsiooni artiklis 5 ettenähtud sadamariigi kontrolli tegemise korda.

4) Ükski käesoleva reegli säte ei piira selle protokolliosalise õigusi ja kohustusi, kes kontrollib konventsioonis sõnaselgelt ettenähtud ekspluatatsiooninõuete täitmist.

Reegel 11. Rikkumiste avastamine ja lisa jõustamine

1) Protokolliosalised teevad koostööd rikkumiste avastamiseks ja lisa sätete jõustamiseks, kasutades kõiki asjakohaseid ja teostatavaid meetmeid rikkumiste avastamiseks ja keskkonnaseireks, asjakohast teatamiskorda ning tõendite kogumist.

2) Laeva, millele kohaldatakse lisa sätteid, võivad igas protokolliosalise sadamas või meres paiknevas terminalis kontrollida selle protokolliosalise nimetatud või volitatud ametiisikud, et teha kindlaks, kas laevalt on lisa sätteid rikkudes paisatud õhku lisas nimetatud aineid. Kui inspekteerimine näitab, et lisa sätteid on rikutud, edastatakse administratsioonile selle kohta ettekanne asjakohaste meetmete võtmiseks.

3) Kui esineb tõendeid, et laevalt on lisa sätteid rikkudes paisatud õhku lisas nimetatud aineid, peab asjaomane protokolliosaline edastama sellised tõendid administratsioonile. Võimaluse korral teatab eespool nimetatud protokolliosalise pädev asutus väidetavast rikkumisest laeva kaptenile.

4) Saanud sellised tõendid, korraldab asjast teavitatud administratsioon asja uurimise ja võib taotleda teiselt protokolliosaliselt lisa- või paremaid tõendeid väidetava rikkumise kohta. Kui administratsioon leiab, et olemasolevatest tõenditest piisab väidetava rikkumise kohta menetluse algatamiseks, hoolitseb ta selle eest, et algatada oma seaduse kohaselt menetlus nii ruttu kui võimalik. Administratsioon teavitab võetud meetmetest viivitamata väidetavast rikkumisest teatanud protokolliosalist ja organisatsiooni.

5) Laeva, millele kohaldatakse lisa, võib protokolliosaline inspekteerida ka laeva saabumisel tema jurisdiktsiooni all olevasse sadamasse või meres paiknevasse terminali, kui teiselt protokolliosaliselt on saadud uurimistaotlus koos piisavate tõenditega selle kohta, et laevalt on lisa sätteid rikkudes õhku paisatud lisas nimetatud aineid. Sellise uurimise kohta koostatud akt saadetakse uurimist taotlenud protokolliosalisele ja administratsioonile, et võtta asjakohaseid meetmeid konventsiooni kohaselt.

6) Laevade põhjustatava merekeskkonna reostuse vältimist, vähendamist ja kontrollimist käsitlevat rahvusvahelist õigust, sealhulgas jõustamist ja kaitsemeetmeid käsitlevaid õigusakte, mis on jõus lisa kohaldamise või tõlgendamise ajal, kohaldatakse lisas sätestatud reeglite ja normatiivide suhtes mutatis mutandis.

III peatükk
LAEVADE PÕHJUSTATAVA HEITE SEIRENÕUDED

Reegel 12. Osoonikihti kahandavad ained

1) Kui reeglist 3 ei tulene teisiti, on kõik tahtlikud osoonikihti kahandavate ainete heited keelatud. Tahtlike heidete hulka kuuluvad süsteemide või seadmete hoolduse,  remondi või kõrvaldamise käigus aset leidvad heited, välja arvatud osoonikihti kahandavate ainete minimaalsed heited seoses sellise aine taaskogumise või ringlussevõtuga. 1997. aasta protokolli osalised võivad reglementeerida osoonikihti kahandavate ainete lekkest tulenevate heidete korral, kas lekked on tahtlikud või mitte.

2) Kõikidel laevadel on keelatud uued seadmestikud, mis sisaldavad osoonikihti kahandavaid aineid, välja arvatud klorofluorosüsivesinikke (HCFC) sisaldavad uued seadmestikud, mida on lubatud kasutada 1. jaanuarini 2020.

3) Käesolevas reeglis nimetatud ained ja neid aineid sisaldavad seadmed tuleb laevalt eemaldamisel toimetada asjakohasesse vastuvõtukohta.

Reegel 13. Lämmastikoksiidid (NOx)

1) a) Käesolevat reeglit kohaldatakse:
i) 1. jaanuaril 2000 või hiljem ehitatud laevale paigaldatud üle 130 kW koguvõimsusega diiselmootoritele;
ii) 1. jaanuaril 2000 või hiljem olulises ulatuses ümber ehitatud üle 130 kW koguvõimsusega diiselmootoritele.
b) Käesolevat reeglit ei kohaldata:
i) avariidiiselmootoritele, päästepaatidele paigaldatud mootoritele ning muudele ainult hädaolukorras kasutamiseks ettenähtud seadmetele ja mootoritele;
ii) sellistele laevadele paigaldatud mootoritele, mis teevad reise ainult selle riigi suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni all olevates vetes, mille lipu all neil on õigus sõita,  tingimusel et nendele mootoritele kohaldatakse administratsiooni kehtestatud alternatiivmeetmeid lämmastikoksiidide heidete seireks.
c) Olenemata käesoleva lõike punkti a sätetest võib administratsioon lubada jätta käesoleva reegli kohaldamisalast välja diiselmootori, mis on paigaldatud enne käesoleva protokolli jõustumise kuupäeva ehitatud või olulises ulatuses ümber ehitatud laevale tingimusel, et laev teeb reise ainult selle riigi sadamatesse või meres paiknevatesse terminalidesse, mille lipu all tal on õigus sõita.

2) a) Käesolevas reeglis tähendab olulises ulatuses ümberehitamine muudatust, millega:
i) mootor asendatakse 1. jaanuaril 2000 või hiljem ehitatud uue mootoriga,
ii) mootoris tehakse lämmastikoksiidide koodeksis määratletud oluline muudatus või
iii) mootori nimivõimsust suurendatakse rohkem kui 10 protsenti.
b) Käesoleva lõike punktis a nimetatud muudatustest tingitud lämmastikoksiidide heide tuleb dokumenteerida kooskõlas lämmastikoksiidide koodeksiga administratsiooni heakskiidu saamiseks.

3) a) Kui lisa reeglist 3 ei tulene teisiti, on kõigi käesoleva reegli kohaldamisalasse kuuluvate diiselmootorite kasutamine keelatud, välja arvatud juhul, kui lämmastikoksiidide heide mootorist (koguheide arvutatakse NO2 massina) ei ületa järgmisi piirväärtusi:
i) 17,0 g/kW tunnis, kus n on alla 130 pöörde minutis,
ii) 45,0 × n(–0,2) g/kW tunnis, kus n on 130 või rohkem pööret minutis, kuid alla 2000 pöörde minutis,
iii) 9,8 g/kW tunnis, kus n on 2000 või rohkem pööret minutis,
kus n on mootori nimipöörded (väntvõlli pööret minutis).

Kui kasutatakse nafta rafineerimisel saadud süsivesinike segudest koosnevat kütust, peavad katsetamiskord ja mõõtmismeetodid olema kooskõlas lämmastikoksiidide koodeksiga, võttes arvesse käesoleva lisa II liites esitatud katsetsükleid ja kaalutegureid.
b) Olenemata käesoleva lõike punktist a lubatakse diiselmootorit kasutada, kui:
i) mootoriga koos kasutatakse lämmastikoksiidide koodeksis ettenähtud korras administratsiooni heakskiidetud heitgaasi puhastussüsteemi, et vähendada laevalt toimuvaid lämmastikoksiidide heiteid vähemalt punktis a nimetatud piirväärtusteni, või
ii) kasutatakse muid samaväärseid meetodeid, mille administratsioon on organisatsiooni väljatöötatavaid asjakohaseid suuniseid arvesse võttes heaks kiitnud, selleks et vähendada laevalt toimuvaid lämmastikoksiidide heiteid vähemalt punktis a nimetatud piirväärtusteni.

Reegel 14. Vääveloksiidid (SOx)

Üldnõuded

1) Laeval kasutatava kütuse väävlisisaldus ei tohi ületada 4,5 massiprotsenti.

2) Laevadel kasutamiseks mõeldud raskekütuse ülemaailmset keskmist väävlisisaldust jälgitakse, arvestades organisatsiooni väljatöötatavaid suuniseid.

Nõuded vääveloksiidide heite seirealadel

3) Käesolevat reeglit kohaldades kuuluvad vääveloksiidide heite seirealade hulka:
a) Läänemere ala, nagu on määratletud I lisa reegli 10 lõike 1 punktis b;
b) muu mereala, kaasa arvatud sadamad, mille organisatsioon nimetab käesoleva lisa III liites sisalduvate ja laevade põhjustatava õhusaaste vältimiseks mõeldud vääveloksiidide heite seirealade määramise kriteeriumide ja korra kohaselt.

4) Kui laev viibib vääveloksiidide heite seirealas, peab vähemalt üks järgmistest tingimustest olema täidetud:
a) vääveloksiidide heite seirealas viibiva laeva kasutatava kütuse väävlisisaldus ei tohi olla kõrgem kui 1,5 massiprotsenti;
b) laevale on paigaldatud heitgaasi puhastussüsteem, mille administratsioon on organisatsiooni väljatöötatavaid juhiseid arvestades heaks kiitnud, et vähendada laeva, sealhulgas pea- ja abijõuseadmete mootorite vääveloksiidide koguheide kuni 6,0 g SOx/kW tunnis, mida väljendatakse vääveldioksiidiheite kaalutud koguarvuna. Selliste seadmete kasutamisest tekkivaid jäätmevooge on keelatud heita suletud sadamasse, sadamasse ja jõesuudmesse, välja arvatud juhul, kui laeval on põhjalikult dokumenteeritud tõendid selle kohta, et sadamariigi ametivõimude poolt organisatsioonile edastatud kriteeriumide kohaselt ei kahjusta need jäätmevood selliste suletud sadamate, sadamate ja jõesuudmete ökosüsteemi. Organisatsioon edastab kriteeriumid teistele konventsiooniosalistele;
c) vääveloksiidide heidete piiramiseks kasutatakse muud kontrollitavat ja rakendatavat tehnoloogilist meetodit, et vähendada vääveloksiidide heiteid punktis b kirjeldatud tasemeni. Need meetodid kiidab heaks administratsioon, võttes arvesse organisatsiooni väljatöötatavaid suuniseid.

5) Kütuse tarnija dokumenteerib käesoleva reegli lõikes 1 ja lõike 4 punktis a nimetatud kütuse väävlisisalduse lisa reeglis 18 sätestatud nõuete kohaselt.

6) Kui laev kasutab käesoleva reegli lõike 4 punkti a nõuetele vastavuse tagamiseks erinevaid kütuseid, tuleb varuda piisavalt aega selleks, et enne vääveloksiidide heite seirealasse sisenemist kütuse kulusüsteem täiesti tühjaks loputada küttest, mille väävlisisaldus on kõrgem kui 1,5 massiprotsenti. Iga õlivahetuse järel tuleb administratsiooni ettenähtud viisil märkida logiraamatusse madala (1,5% või alla selle) väävlisisaldusega kütuse maht kõikides paakides, samuti kuupäev, kellaaeg ja laeva asukoht sel ajal.

7) Esimese 12 kuu jooksul pärast käesoleva protokolli jõustumist või protokolli sellise muudatuse jõustumist, millega määratakse käesoleva reegli lõike 3 punkti b kohaselt teatav vääveloksiidide heite seireala, on laevad, mis sisenevad käesoleva reegli lõike 3 punktis a nimetatud või käesoleva reegli lõike 3 punkti b kohaselt määratletud vääveloksiidide heidete seirealasse, vabastatud käesoleva reegli lõigete 4 ja 6 nõuete täitmisest ning käesoleva reegli lõike 5 nõuete täitmisest sel määral, kui need on seotud käesoleva reegli lõike 4 punktiga a.

Reegel 15. Lenduvad orgaanilised ühendid

1) Kui 1997. aasta protokolli osalise jurisdiktsiooni all olevas sadamas või terminalis reguleeritakse lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) heiteid tankeritelt, tuleb neid reguleerida kooskõlas käesoleva reegliga.

2) 1997. aasta protokolli osaline, kes määrab oma jurisdiktsiooni all olevad sadamad või terminalid, kus reguleeritakse LOÜ-heiteid, esitab organisatsioonile sellekohase teate. Teates sisalduvad andmed kontrollitavate tankerite suuruse kohta, nimetatakse lastid, mille puhul on nõutav auruheite seiresüsteem, ja kontrolli kehtestamise kuupäev. Teade esitatakse vähemalt kuus kuud enne kontrolli kehtestamise kuupäeva.

3) Iga 1997. aasta protokolli osalise valitsus, kes määrab sadamad või terminalid, milles reguleeritakse LOÜ-heiteid tankeritelt, tagab, et nendes sadamates või terminalides on kasutusel auruheite seiresüsteemid, mis kõnealune valitsus on organisatsiooni väljatöötatud ohutusstandardeid arvestades heaks kiitnud, ning et need süsteemid töötavad ohutult ega põhjusta laevadele asjatuid viivitusi.

4) Organisatsioon edastab 1997. aasta protokolli osaliste määratud sadamate ja terminalide nimekirjad teadmiseks teistele 1997. aasta protokolli osalistele ja organisatsiooni liikmesriikidele.

5) Kõikidele käesoleva reegli lõikes 2 nimetatud auruheiteseire alla kuuluvatele tankeritele tuleb paigaldada aurukogumissüsteem, mille administratsioon on heaks kiitnud organisatsiooni väljatöötatud ohutusstandardeid arvesse võttes, ning tankerid peavad seda süsteemi kasutama vastavat lasti lastides. Terminalid, kus on paigaldatud käesoleva reegli kohane auruheite seiresüsteem, võivad aurukogumissüsteemiga varustamata tankereid vastu võtta kolm aastat pärast lõikes 2 nimetatud kontrolli kehtestamise kuupäeva.

6) Käesolevat reeglit kohaldatakse ainult gaasitankeritele, mille lastimis- ja isolatsioonisüsteemid võimaldavad LOÜ (välja arvatud metaani) ohutut hoidmist laeva pardal või nende ohutut kaldale tagasisaatmist.

Reegel 16. Jäätmepõletus laeva pardal

1) Kui lõikes 5 ei sätestata teisiti, on laeval lubatud jäätmeid põletada ainult laeva jäätmepõletusahjus.

2) a) Kui käesoleva lõike punktis b ei sätestata teisiti, peavad kõik 1. jaanuaril 2000 või pärast seda laevale paigaldatud jäätmepõletusahjud vastama käesoleva lisa IV liite nõuetele. Kõik jäätmepõletusahjud tuleb administratsioonil heaks kiita, arvestades organisatsiooni väljatöötatud standardspetsifikaate laeva jäätmepõletusahjude kohta.
b) Administratsioon võib lubada jätta käesoleva lõike punkti a kohaldamisalast välja laeva jäätmepõletusahju, mis on paigaldatud laevale enne 1997. aasta protokolli jõustumise kuupäeva, tingimusel et sellise laevaga tehakse reise ainult selle riigi suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni all olevates vetes, kelle lipu all on laeval õigus sõita.

3) Käesoleva reegli sätted ei mõjuta mingil viisil jäätmete ja muu aine kaadamisest põhjustatava merereostuse vältimise 1972. aasta konventsiooni, selle muudatuste ja selle 1996. aasta protokolli keeldu ega muid nõudeid.

4) Laeva pardal on keelatud järgmiste ainete põletamine:
a) konventsiooni I, II ja III lisa kohased lastijäätmed ja nendega seotud saastunud pakkematerjal;
b) polüklooritud bifenüülid (PCB-ühendid);
c) konventsiooni V lisas määratletud jäätmed, mis sisaldavad raskmetalle rohkem kui mikrokogustes;
d) halogeenühendeid sisaldavad rafineeritud naftatooted.

5) Laeva tavapärase töö käigus tekkivaid reoveesetteid ja jääkõli võib põletada ka pea- või abijõuseadmes või kateldes, välja arvatud juhul, kui laev viibib sadamas või jõesuudmes.

6) Polüvinüülkloriidide (PVC-ühendite) põletamine laeval on keelatud, välja arvatud jäätmepõletusahjus, millel on IMO tüübikinnitustunnistus.

7) Laeval, mille jäätmepõletusahjude kohta kehtib käesolev reegel, peab olema tootja antud kasutusjuhend, milles kirjeldatakse jäätmepõletusahju käitamist käesoleva lisa IV liite lõikes 2 kirjeldatud piires.

8) Jäätmepõletusahju käitamise eest vastutavad töötajad peavad olema praktikas asjakohaselt välja õpetatud ja suutma järgida tootja kasutusjuhendi suuniseid.

9) Põlemisel tekkiva suitsugaasi väljundtemperatuuri tuleb pidevalt jälgida ja pidevetteandega täidetavasse jäätmepõletusahju ei tohi sisestada jäätmeid, kui ahju temperatuur on alla lubatud minimaalse temperatuuri 850 °C. Laeva jäätmepõletusahjud, millesse jäätmeid antakse ette partiide kaupa, peavad olema projekteeritud nii, et põlemiskambris saavutatakse temperatuur 600 °C viie minuti jooksul pärast käivitamist.

10) Käesoleva reegli sätted ei välista võimalust välja töötada, paigaldada ja kasutada alternatiivse konstruktsiooniga ja laevale paigaldatavaid jäätmete termilise töötlemise seadmeid, mis vastavad käesoleva reegli nõuetele või ületavad neid.

Reegel 17. Vastuvõtuseadmed

1) Iga 1997. aasta protokolli osalise valitsus kohustub tagama vastuvõtuseadmete olemasolu, mis vastavad:
a) laeva vajadustele, mis kasutab selle laevaremondisadamaid osoonikihti kahandavate ainete ja neid aineid sisaldavate seadmete vastuvõtuks laevalt eemaldamisel;
b) laeva vajadustele, mis kasutab selle sadamaid, terminale või laevaremondisadamaid heakskiidetud heitgaasi puhastussüsteemidest pärinevate puhastusjääkide vastuvõtuks, kui nende jääkide heide merekeskkonda ei ole lisa reegli 14 alusel lubatud, põhjustamata laevale põhjendamatuid viivitusi, ja
c) laeva lammutusseadmete vajadusi osoonikihti kahandavate ainete ja neid aineid sisaldavate seadmete vastuvõtuks laevalt eemaldamisel.

2) Iga 1997. aasta protokolli osaline teatab organisatsioonile selle liikmetele edastamiseks kõikidest juhtudest, kui käesolevas reeglis ettenähtud vastuvõtuseadmed puuduvad või on väidetavalt ebapiisavad.

Reegel 18. Kütuse kvaliteet

1) Lisa kohaldamisalasse kuuluvatele laevadele põletamiseks lastitav ja selleks kasutatav kütus peab vastama järgmistele nõuetele:
a) kui punktis b ei sätestata teisiti:
i) kütus peab olema nafta rafineerimisel saadud süsivesinike segu. See ei välista väikeste lisaainekoguste kasutamist teatavate kasutusomaduste parandamiseks;
ii) kütus ei tohi sisaldada anorgaanilist hapet;
iii) kütus ei tohi sisaldada lisaaineid ega keemilisi jäätmeid, mis:
(1) kahjustavad laeva ohutust või mõjuvad kahjulikult masinate tööle,
(2) on kahjulikud personalile või
(3) suurendavad üldist õhusaastet;
b) muul viisil kui nafta rafineerimisel saadud põletamiseks ettenähtud kütus ei tohi:
i) ületada lisa reeglis 14 nimetatud väävlisisalduse piirväärtusi;
ii) põhjustada, et mootori lämmastikoksiidide heide ületab lisa reegli 13 lõike 3 punktis a nimetatud piirväärtusi;
iii) sisaldada anorgaanilist hapet,
iv) (1) kahjustada laeva ohutust või mõjuda kahjulikult mehhanismide jõudlusele,
(2) olla kahjulik personalile ega
(3) suurendada üldist õhusaastet.

2) Käesolev reeglit ei kohaldata tahkele kivisöele ega tuumakütustele.

3) Lisa reeglite 5 ja 6 kohaldamisalasse kuuluvate laevade pardale põletamiseks tarnitud ja  kasutatud kütuse üksikasjad tuleb registreerida punkri saatelehes, mis  sisaldab vähemalt käesoleva lisa V liites nimetatud andmeid.

4) Punkri saatelehte hoitakse laeval sellises kohas, kus see on igal mõistlikul ajal kergesti kättesaadav kontrollimiseks. Saatelehte säilitatakse kolm aastat pärast seda, kui kütus on pardale tarnitud.

5) a) 1997. aasta protokolli osalise valitsuse pädev asutus võib kontrollida laeval, millele lisa kohaldatakse, punkri saatelehte, kui laev viibib selle riigi sadamas või meres paiknevas terminalis, teha saatelehest koopia ja nõuda laeva kaptenilt või laeva juhtimise eest vastutavalt isikult tõestust punkri saatelehest tehtud koopia õigsuse kohta. Pädev asutus võib samuti kontrollida saatelehe sisu, võttes ühendust sadamaga, kus saateleht on välja antud.
b) Pädev asutus kontrollib kooskõlas käesoleva lõikega punkri saatelehte ja võtab tõestatud koopiad nii kiiresti kui võimalik, põhjustamata laevale asjatuid viivitusi.

6) Punkri saatelehega peab olema kaasas laeva pardale tarnitud kütuse representatiivne proov, võttes arvesse organisatsiooni väljatöötatavaid suuniseid. Tarnija esindaja ja laeva kapten või punkri täitmise eest vastutav juhtkonnaliige pitseerivad ja allkirjastavad proovi, kui punker on täidetud, ning proovi säilitatakse laevas nii kaua, kui kütust on oluliselt kulutatud, kuid vähemalt 12 kuud pärast tarnimist.

7) 1997. aasta protokolli osalised kohustuvad tagama, et nende määratud asjakohased asutused:
a) peavad registrit kohalike tarnijate kohta;
b) nõuavad kohalikelt tarnijatelt käesoleva reegli nõuetele vastava punkri saatelehe esitamist, milles tarnija tõendab, et kütus vastab lisa reeglite 14 ja 18 nõuetele, ja proovi esitamist;
c) nõuavad kohalikelt tarnijatelt punkri saatelehe koopia säilitamist vähemalt kolme aasta jooksul, et sadamariik saaks vajadusel saatelehega tutvuda ja selle õigsust kontrollida;
d) võtavad asjakohaseid meetmeid tarnijate vastu, kelle kohta on tõendeid, et tarnitud kütus ei vasta punkri saatelehes märgitule;
e) teavitavad administratsiooni laevast, mis võtab vastu kütust, mis ei vasta lisa reegli 14 või 18 nõuetele;
f) edastavad organisatsioonile informatsiooni 1997. aasta protokolli osalistele edastamiseks nende juhtude kohta, kus tarnijad ei ole täitnud lisa reegli 14 või 18 nõudeid.

8) Seoses 1997. aasta protokolli osaliste tehtava sadamariigi inspekteerimisega kohustuvad protokolliosalised:
a) teavitama nõuetevastase kütuse tarnimisest protokolliosalist või kolmandat riiki, kelle jurisdiktsiooni all punkri saateleht väljastati, ja edastama kogu asjakohase teabe;
b) tagama, et võetakse meetmeid avastatud nõuetevastase kütuse nõuetega vastavusse viimiseks.

Reegel 19. Platvormidele ja puurplatvormidele kehtestatud nõuded

1) Kooskõlas käesoleva reegli lõigetega 2 ja 3 peavad kõik kinnitatud platvormid, ujuvplatvormid ning puurplatvormid vastama lisa nõuetele.

2) Merepõhja maavarade uurimisest ja kasutamisest ning sellega seotud avameretöötlemisest otse tulenevad heited on konventsiooni artikli 2 lõike 3 punkti b alapunkti ii kohaselt vabastatud käesoleva lisa nõuetest. Selliste heidete hulka kuuluvad:
a) heited, mis tekivad selliste ainete põletamisel, mis eralduvad üksnes ja otse merepõhja maavarade uurimise ja kasutamise ning sellega seotud avameretöötlemise käigus, sealhulgas süsivesinike süütamine, puuraugu rajamise ja katsetamise käigus tekkiva puurpuru, hiiva ja/või stimuleerimisvedelike põletamine ning häiringutest põhjustatud süttimine;
b) puurimisvedelikes ja puurpurus sisalduvate gaaside ja lenduvate ühendite heited;
c) heited, mis tekivad üksnes ja otse seoses merepõhja maavarade töötlemise, käitlemise või ladustamisega;
d) heited diiselmootoritest, mida kasutatakse üksnes merepõhja maavarade uurimiseks ja kasutamiseks ning sellega seotud avameretöötlemiseks.

3) Lisa reegli 18 nõudeid ei kohaldata selliste süsivesinike kasutamisele, mida toodetakse ja seejärel kasutatakse kohapeal kütusena, kui administratsioon on selle heaks kiitnud.

I liide

Rahvusvahelise õhusaaste vältimise tunnistuse vorm (reegel 8)

Rahvusvaheline õhusaaste vältimise tunnistus

Välja antud 1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (edaspidi konventsioon) muutmise 1997. aasta protokolli alusel

_________________________________________________________________________

(riigi täisnimetus)

valitsuse nimel

Käesoleva tunnistuse on andnud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(konventsiooni sätete kohaselt volitatud pädeva isiku täisnimi või organisatsiooni täisnimetus)

 

Laeva nimi Tunnusnumber või kutsung  IMO-number Kodusadam Kogu-
mahutavus

 

 

        

Laeva tüüp:    tanker
     muud tüüpi laev kui tanker

Käesolevaga tõendatakse järgmist.

1. Laev on kooskõlas konventsiooni VI lisa  reegliga 5 üle vaadatud.

2. Ülevaatus näitab, et laeva varustus, süsteemid, armatuur, seadmed ja materjalid vastavad täielikult konventsiooni VI lisa nõuetele.

Tunnistus kehtib kuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tingimusel, et konventsiooni VI lisa reegli 5 kohaselt on korraldatud selle ülevaatused.

Välja antud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                (tunnistuse väljaandmise koht)

 

______________________
  _______________________________________
(väljaandmise kuupäev)   (tunnistuse väljastanud nõuetekohaselt
volitatud isiku allkiri
)

(asutuse pitser või tempel)

Iga-aastase ülevaatuse ja vaheülevaatuse kinnitamine

Käesolevaga tõendatakse, et konventsiooni VI lisa reegliga 5 nõutud ülevaatusel on laev tunnistatud vastavaks konventsiooni sätetele.

Iga-aastane ülevaatus: Allkiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  (nõuetekohaselt volitatud isiku allkiri)
  Koht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Kuupäev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(asutuse pitser või tempel)

Iga-aastane ülevaatus* /vaheülevaatus*: Allkiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  (nõuetekohaselt volitatud isiku allkiri)
  Koht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Kuupäev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(asutuse pitser või tempel)Iga-aastane ülevaatus* /vaheülevaatus*: Allkiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  (nõuetekohaselt volitatud isiku allkiri)
  Koht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Kuupäev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(asutuse pitser või tempel)Iga-aastane ülevaatus: Allkiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  (nõuetekohaselt volitatud isiku allkiri)
  Koht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Kuupäev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


(asutuse pitser või tempel)

*Mittevajalik läbi kriipsutada.

RAHVUSVAHELISE ÕHUSAASTE VÄLTIMISE TUNNISTUSE LISA
Ehituse ja varustuse aruanne

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (edaspidi konventsioon) VI lisa sätete alusel

Märkused:

1. Aruanne peab alati kuuluma rahvusvahelise õhusaaste vältimise tunnistuse juurde. Tunnistus peab alati olema laeva pardal kättesaadav.

2. Kui algupärase aruande keel ei ole inglise, hispaania ega prantsuse keel, peab tekst sisaldama tõlget ühte neist keeltest.

3. Lahtrite täitmisel tehakse rist (+), kui vastus on «jah» või «kohaldatav», või kriips (–), kui vastus on «ei» või «pole kohaldatav».

4. Kui ei ole teisiti märgitud, viitavad käesolevas aruandes nimetatud reeglid konventsiooni VI lisa reeglitele ning resolutsioonid ja ringkirjad viitavad Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni vastuvõetud resolutsioonidele ja ringkirjadele.1. Laeva andmed
1.1. Laeva nimi
1.2. Tunnusnumber või kutsung
1.3. IMO-number
1.4. Kodusadam
1.5. Kogumahutavus
1.6. Kuupäev, mil kiil pandi maha või laev oli samasuguses ehitusjärgus
1.7. Kuupäev, mil alustati mootori ümberehitamist olulises ulatuses (kui on kohaldatav) (reegel 13)


2. Laevade põhjustatavate heidete seire  
2.1. Osoonikihti kahandavad ained (reegel 12)  
2.1.1. Järgmiste halooni sisaldavate tulekustutussüsteemide ja -seadmete kasutamist võib jätkata: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     


Süsteem või seade Asukoht pardal
  
 


2.1.2. Järgmiste klorofluorosüsinikke (CFC) sisaldavate süsteemide ja seadmete kasutamist võib jätkata: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     


Süsteem või seade Asukoht pardal
  
 


2.1.3. Järgmiste enne 1. jaanuari 2020 paigaldatud klorofluorosüsivesinikke sisaldavate süsteemide ja seadmete kasutamist võib jätkata: . . . . . . . .     


Süsteem või seade Asukoht pardal
  
 


2.2. Lämmastikoksiidid (NOx) (reegel 13)  
2.2.1. Järgmised 1. jaanuaril 2000 või hiljem ehitatud laevale paigaldatud üle 130 kW koguvõimsusega diiselmootorid vastavad reegli 13 lõike 3 punktis a esitatud heitestandarditele kooskõlas lämmastikoksiidide koodeksiga: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     


Tootja ja mudel Seeria-
number
Kasutus Koguvõimsus (kW) Nimipöörded (pööret minutis)
 
 
       


2.2.2. Järgmised üle 130 kW koguvõimsusega diiselmootorid, mis on ehitatud reegli 13 lõike 2 nõuete kohaselt oluliselt ümber 1. jaanuaril 2000 või hiljem, vastavad reegli 13 lõike 3 punktis a esitatud heitestandarditele kooskõlas lämmastikoksiidide koodeksiga: . . . . . .     


Tootja ja mudel Seerianumber Kasutus Koguvõimsus (kW) Nimipöörded (pööret minutis)
          


2.2.3. Järgmised 1. jaanuaril 2000 või hiljem ehitatud laevale paigaldatud üle 130 kW koguvõimsusega diiselmootorid või üle 130 kW koguvõimsusega diiselmootorid, mis on ehitatud reegli 13 lõike 2 kohaselt oluliselt ümber 1. jaanuaril 2000 või hiljem, on varustatud heitgaasi puhastussüsteemiga või kasutatakse muid samaväärseid meetodeid kooskõlas reegli 13 lõikega 3 ja lämmastikoksiidide koodeksiga: . . . . .     


Tootja ja mudel Seerianumber Kasutus Koguvõimsus (kW) Nimipöörded (pööret minutis)
          


2.2.4. Järgmised punktides 2.2.1, 2.2.2 ja 2.2.3 nimetatud diiselmootorid on varustatud lämmastikoksiidide heite seire- ja registreerimisseadistega kooskõlas lämmastikoksiidide koodeksiga: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     


Tootja ja mudel Seerianumber Kasutus Koguvõimsus (kW) Nimipöörded (pööret minutis)
          


2.3.

Vääveloksiidid (SOx) (reegel 14)

2.3.1.

Kui laev töötab reegli 14 lõikes 3 nimetatud vääveloksiidide heite seirealal, kasutab laev:

  .1. kütust, mille väävlisisaldus ei ole kõrgem kui 1,5 massiprotsenti, nagu on dokumenteeritud punkri saatelehes, või . . . . . . . . . . . . . . 
  .2. heakskiidetud gaasipuhastussüsteemi, millega vähendatakse vääveloksiidide heidet nii, et see on alla 6,0 g SOx/kW tunnis, või . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  .3. muud heakskiidetud tehnoloogiat, millega vähendatakse vääveloksiidide heidet nii, et see on alla 6,0 g SOx/kW tunnis . . . . . . . . .
2.4. Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) (reegel 15)  
2.4.1. Tankerile on paigaldatud aurukogumissüsteem, mis on heaks kiidetud ringkirjaga MSC/Circ.585 . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .
2.5. Laeval on jäätmepõletusahi:  
  .1. mis vastab resolutsiooni MEPC.76(49) (muudetuna) nõuetele . . . 
  .2. mis on paigaldatud enne 1. jaanuari 2000 ega vasta resolutsiooni MEPC.76(49) (muudetuna) nõuetele . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .


Käesolevaga tõendatakse, et aruanne on koostatud igati õigesti.

Välja antud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(aruande väljaandmise koht)

. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(väljastamise kuupäev) (aruande väljastanud nõuetekohaselt
volitatud isiku allkiri
)

(asutuse pitser või tempel)

II liide

Katsetsüklid ja kaalutegurid (reegel 13)

Laeva diiselmootorite vastavuse kontrollimiseks käesoleva lisa reeglis 13 esitatud lämmastikoksiidide heite piirväärtustele tuleb kohaldada järgmisi katsetsükleid ja kaalutegureid, kasutades selleks lämmastikoksiidide koodeksis nimetatud katsemenetlust ja arvutusmeetodit.
.1. Laeva peajõuseadme püsiva pöörete arvuga laevamootoritele, sealhulgas diiselelektriajamitega mootoritele, kohaldatakse katsetsüklit E2.
.2. Reguleeritava sammuga sõukruviga varustatud diiselmootoritele kohaldatakse katsetsüklit E2.
.3. Madala pöörete arvuga pea- ja abimasinatele  kohaldatakse katsetsüklit E3.
.4. Püsiva pöörete arvuga abimasinatele kohaldatakse katsetsüklit D2.
.5. Vahelduva pöörete arvuga ja vahelduva koormusega abimasinatele, mida ei ole eelmistes punktides käsitletud, kohaldatakse katsetsüklit C1.

Püsiva pöörete arvuga peajõuseadme (kaasa arvatud diiselelektriajamiga ja reguleeritava sammuga sõukruviga varustatud diiselmootorid) katsetsükkel

Katsetsükli tüüp E2

Pöörded 100% 100% 100% 100%
Võimsus 100% 75% 50% 25%
Kaalutegur 0,2 0,5 0,15 0,15

Madala pöörete arvuga pea- ja abimasinate katsetsükkel

Katsetsükli tüüp E3

Pöörded 100% 91% 80% 63%
Võimsus 100% 75% 50% 25%
Kaalutegur 0,2 0,5 0,15 0,15

Püsiva pöörete arvuga abimasinate katsetsükkel

Katsetsükli tüüp D2

Pöörded 100% 100% 100% 100% 100%
Võimsus 100% 75% 50% 25% 10%
Kaalutegur 0,05 0,25 0,3 0,3 0,1

Vahelduva pöörete arvuga ja vahelduva koormusega abimasinate katsetsükkel

Katsetsükli tüüp C1

Pöörded

Nimipöörded

Vahepealne

Tühikäigul
Pöördemoment 100% 75% 50% 10% 100% 75% 50% 0%
Kaalutegur 0,15 0,15 0,15 0,1 0,1 0,1 0,1 0,15

III liide

Vääveloksiidide heite seireala määramise kriteeriumid ja kord (reegel 14)

1. Eesmärgid

1.1. Liite eesmärgiks on sätestada vääveloksiidide heite seireala määramise kriteeriumid ja kord. Vääveloksiidide heite seirealade eesmärk on vältida, vähendada ja kontrollida laevade vääveloksiidide heidete põhjustatavat õhusaastet ning heidetega kaasnevat kahjulikku mõju maa- ja merealadele.

1.2. Organisatsioon peaks kaaluma vääveloksiidide heite seireala määramist, kui esineb tõendatud vajadus vältida, vähendada ja kontrollida laevade vääveloksiidide heidete põhjustatavat õhusaastet.

2. Vääveloksiidide heite seireala määramise ettepaneku kriteeriumid

2.1. Ettepaneku vääveloksiidide heite seireala määramise kohta võivad organisatsioonile esitada ainult 1997. aasta protokolli osalisriigid. Kui kahel või enamal osalisriigil on teatud ala suhtes ühised huvid, peaksid nad esitama ühise ettepaneku.

2.2. Ettepanek peab sisaldama:
.1. täpselt piiritletud ala, mille kohta esitatakse ettepanek kohaldada seiret laevade vääveloksiidide heidete üle, ning kaart, millele see ala on märgitud;
.2. nende maa- ja merealade kirjeldus, mida laevade vääveloksiidide heited ohustavad;
.3. hinnang, mille kohaselt kavandataval vääveloksiidide heidete seirealal olevate laevade vääveloksiidide heited lisavad sellel alal vääveloksiididest tulenevat õhusaastet, muu hulgas ka vääveloksiidide sadestust, ning suurendavad kahjulikku mõju neile maa- ja merealadele. Hinnang peab võimaluse korral sisaldama kirjeldust vääveloksiidide  heidete mõju kohta maa- ja veeökosüsteemidele, loodusliku tootlikkuse aladele, kriitilistele elupaikadele, vee kvaliteedile, inimese tervisele ning kultuurilisest või teaduslikust seisukohast olulistele aladele. Märkida tuleb asjakohaste andmete allikad ja kasutatud meetodid;
.4. asjakohane teave kavandataval vääveloksiidide heite seirealal ning ohustatud maa- ja merealadel valitsevate ilmastikuolude, eelkõige valdavate tuulte kohta, ning topograafiliste, geoloogiliste, okeanograafiliste, morfoloogiliste ja muude tingimuste kohta, mis võivad tingida kohapeal suurema õhusaaste või kõrgema õhu happetaseme;
.5. kavandatava vääveloksiidide heite seireala laevaliikluse laad, sealhulgas laevaliikluse sõidusuunad ja tihedus;
.6. nende seiremeetmete kirjeldus, mille ettepanekut esitav üks või mitu osalisriiki on võtnud maismaalt lähtuvate vääveloksiidide heidete suhtes, mis mõjutavad ohustatud ala, ja mis on kasutusel ning toimivad samal ajal, kui arutatakse meetmeid, mida kavatsetakse vastu võtta seoses konventsiooni VI lisa reegliga 14.

2.3. Vääveloksiidide heite seireala piirid määratakse nimetatud kriteeriumide alusel, võttes sealhulgas arvesse vääveloksiidide heidet ja sadestust kavandataval alal sõitvatelt laevadelt, laevaliikluse suundi ja tihedust ning tuuli.

2.4. Ettepanek määrata teatud ala vääveloksiidide heite seirealaks esitatakse organisatsioonile organisatsiooni kehtestatud reeglite ja korra kohaselt.

3. Organisatsiooni menetlused vääveloksiidide heite seireala hindamiseks ja määramiseks

3.1. Organisatsioon arutab kõiki ettepanekuid, mille üks või mitu osalisriiki on esitanud.

3.2. Vääveloksiidide heite seireala määratakse käesoleva lisa muudatusega, mida arutatakse, mis võetakse vastu ning mis jõustub konventsiooni artikli 16 kohaselt.

3.3. Ettepanekut hinnates võtab organisatsioon arvesse kriteeriume, mida ettepanek peab lõike 2 kohaselt sisaldama, ja suhtelisi kulutusi laevade põhjustatud väävlisadestuse vähendamiseks võrrelduna kulutustega maismaal toimuvale seirele. Arvesse tuleks võtta ka majanduslikku mõju rahvusvahelise kaubandusega tegelevale laevandussektorile.

4. Vääveloksiidide heite seireala toimimine

4.1. Protokolliosalistel, kelle laevad sõidavad seirealal, soovitatakse ala toimimisega seotud küsimused esitada organisatsioonile.

IV liide

Laeva pardal asuvate jäätmepõletusahjude tüübikinnitus ja ekspluatatsioonipiirangud (reegel 16)

1) Igal laeva pardal asuval reegli 16 lõikes 2 kirjeldatud jäätmepõletusahjul peab olema  IMO tüübikinnitustunnistus.

Tüübikinnitustunnistuse saamiseks peab jäätmepõletusahi olema projekteeritud ja ehitatud kooskõlas heakskiidetud standardiga, nagu on kirjeldatud reegli 16 lõikes 2.

Iga mudel peab tehases või selleks otstarbeks heakskiidetud katsetamiskojas ning administratsiooni vastutusel läbima kindlaksmääratud tüübikinnituskatse, mille käigus kasutatakse järgmisi kütuse/jäätme standardmäärasid, et kindlaks teha, kas jäätmepõletusahi töötab käesoleva liite lõikes 2 nimetatud piirväärtuste ulatuses.

Jääkõli sisaldab:

75% raskekütuse jääke

 

5% määrdeõlijäätmeid

 

20% vett emulsioonina

Tahked jäätmed sisaldavad:

50% toidujäätmeid

 

50% prügi, milles on:

    ligikaudu 30% paberit
    ligikaudu 40% pappi
    ligikaudu 10% kaltsu
    ligikaudu 20% plasti
 

Segu võib sisaldada niiskust kuni 50% ja põlematuid tahkeid aineid 7%.

2) Reegli 16 lõikes 2 kirjeldatud jäätmepõletusahjud peavad töötama järgmiste piirväärtuste ulatuses:

O2 põlemiskambris:             6–12%
Maksimaalne keskmine
CO-sisaldus suitsugaasis:    
200 mg/MJ
Maksimaalne keskmine tahmasisalduse näitarv: Bacharach 3 või Ringelman 1 (20% opaaksus) (Kõrgem tahmasisaldus on lubatud ainult väga lühikese ajavahemiku jooksul, näiteks masina käivitamisel.)
Põlemata komponendid tuhajääkides: maksimaalselt 10% massist
Põlemiskambri suitsugaasi väljundtemperatuur: 850–1200 °C

V liide

Punkri saatelehes sisalduvad andmed (reegli 18 lõige 3)

Vastuvõtva laeva IMO-number
Sadam
Kütuse tarnimise kuupäev
Laevakütuse tarnija nimi, aadress ja telefoninumber
Toote või toodete nimetus
Kogus (t/m2)
Tihedus temperatuuril 15 °C (kg/m3)
Väävlisisaldus (massiprotsenti)
Kütuse tarnija allakirjutatud ja tõendatud avaldus, et tarnitav kütteõli vastab käesoleva lisa reegli 14 lõike 1 või lõike 4 punkti a ning reegli 18 lõike 1 nõuetele.

 

PROTOCOL OF 1997 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO

The Parties to the Present Protocol,

Being Parties to the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973,

Recognizing the need to prevent and control air pollution from ships,

Recalling Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development which calls for the application of a precautionary approach,

Considering that this objective could best be achieved by the conclusion of a Protocol of 1997 to amend the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto,

Have agreed as follows:

Article 1. Instrument to be amended

The instrument which the present Protocol amends is the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (hereinafter referred to as the “Convention”).

Article 2. Addition of Annex VI to the Convention

Annex VI entitled Regulations for the Prevention of Air Pollution from Ships, the text of which is set out in the annex to the present Protocol, is added.

Article 3. General Obligations

1. The Convention and the present Protocol shall, as between the Parties to the present Protocol, be read and interpreted together as one single instrument.

2. Every reference to the present Protocol constitutes at the same time a reference to the Annex hereto.

Article 4. Amendment procedure

In applying article 16 of the Convention to an amendment to Annex VI and its appendices, the reference to “a Party to the Convention” shall be deemed to mean the reference to a Party bound by that Annex.
FINAL CLAUSES

Article 5. Signature, ratification, acceptance, approval and accession

1. The present Protocol shall be open for signature at the Headquarters of the International Maritime Organization (hereinafter referred to as the “Organization”) from 1 January 1998 until 31 December 1998 and shall thereafter remain open for accession. Only Contracting States to the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter referred to as the “1978 Protocol”) may become Parties to the present Protocol by:
(a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
(b) signature, subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval; or
(c) accession.

2. Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with the Secretary-General of the Organization (hereinafter referred to as the “Secretary-General”).

Article 6. Entry into force

1. The present Protocol shall enter into force twelve months after the date on which not less than fifteen States, the combined merchant fleets of which constitute not less than 50 per cent of the gross tonnage of the world’s merchant shipping, have become Parties to it in accordance with article 5 of the present Protocol.

2. Any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited after the date on which the present Protocol enters into force shall take effect three months after the date of deposit.

3. After the date on which an amendment to the present Protocol is deemed to have been accepted in accordance with article 16 of the Convention, any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited shall apply to the present Protocol as amended.

Article 7. Denunciation

The present Protocol may be denounced by any Party to the present Protocol at any time after the expiry of five years from the date on which the Protocol enters into force for that Party.

Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument of denunciation with the Secretary-General.

A denunciation shall take effect twelve months after receipt of the notification by the Secretary-General or after the expiry of any other longer period which may be indicated in the notification.

A denunciation of the 1978 Protocol in accordance with article VII thereof shall be deemed to include a denunciation of the present Protocol in accordance with this article. Such denunciation shall take effect on the date on which denunciation of the 1978 Protocol takes effect in accordance with article VII of that Protocol.

Article 8. Depositary

The present Protocol shall be deposited with the Secretary-General (hereinafter referred to as the “Depositary”).

The Depositary shall:
(a) inform all States which have signed the present Protocol or acceded thereto of:
(i) each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date thereof;
(ii) the date of entry into force of the present Protocol; and
(iii) the deposit of any instrument of denunciation of the present Protocol, together with the date on which it was received and the date on which the denunciation takes effect; and
(b) transmit certified true copies of the present Protocol to all States which have signed the present Protocol or acceded thereto.

As soon as the present Protocol enters into force, a certified true copy thereof shall be transmitted by the Depositary to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article 9. Languages

The present Protocol is established in a single copy in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized by their respective Governments for that purpose, have signed the present Protocol.

Done at London this twenty-sixth day of September, one thousand nine hundred and ninety-seven.

Annex

ADDITION OF ANNEX VI TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO

The following new Annex VI is added after the existing Annex V:

“Annex VI

REGULATIONS FOR THE PREVENTION OF AIR POLLUTION FROM SHIPS

Chapter I
GENERAL

Regulation 1. Application

The provisions of this Annex shall apply to all ships, except where expressly provided otherwise in regulations 3, 5, 6,13, 15,18 and 19 of this Annex.

Regulation 2. Definitions

For the purpose of this Annex:

(1) “A similar stage of construction” means the stage at which:
(a) construction identifiable with a specific ship begins; and
(b) assembly of that ship has commenced comprising at least 50 tonnes or one per cent of the estimated mass of all structural material, whichever is less.

(2) “Continuous feeding” is denned as the process whereby waste is fed into a combustion chamber without human assistance while the incinerator is in normal operating conditions with the combustion chamber operative temperature between 850oC and 1200oC.

(3) “Emission” means any release of substances, subject to control by this Annex from ships into the atmosphere or sea.

(4) “New installations”, in relation to regulation 12 of this Annex, means the installation of systems, equipment, including new portable fire extinguishing units, insulation, or other material on a ship after the date on which this Annex enters into force, but excludes repair or recharge of previously installed systems, equipment, insulation, or other material, or recharge of portable fire extinguishing units.

(5) “NOx Technical Code” means the Technical Code on Control of Emission of Nitrogen Oxides from Marine Diesel Engines adopted by Conference resolution 2, as may be amended by the Organization, provided that such amendments are adopted and brought into force in accordance with the provisions of article 16 of the present Convention concerning amendment procedures applicable to an appendix to an Annex.

(6) “Ozone depleting substances” means controlled substances defined in paragraph 4 of article 1 of the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, 1987, listed in Annexes A, B, C or E to the said Protocol in force at the time of application or interpretation of this Annex.

“Ozone depleting substances” that may be found on board ship include, but are not limited to:

Halon 1211 Bromochlorodifluoromethane
Halon 1301 Bromotrifluoromethane
Halon 2402 1,2-Dibromo-1,1,2,2-tetrafluoroethane (also known as Halon 114B2)
CFC-11 Trichlorofluoromethane
CFC-12 Dichlorodifluoromethane
CFC-113 1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane
CFC-114 1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane
CFC-115 Chloropentafluoroethane

(7) “Sludge oil” means sludge from the fuel or lubricating oil separators, waste lubricating oil from main or auxiliary machinery, or waste oil from bilge water separators, oil filtering equipment or drip trays.

(8) “Shipboard incineration” means the incineration of wastes or other matter on board a ship, if such wastes or other matter were generated during the normal operation of that ship.

(9) “Shipboard incinerator” means a shipboard facility designed for the primary purpose of incineration.

(10) “Ships constructed” means ships the keels of which are laid or which are at a similar stage of construction.

(11) “SOx Emission Control Area” means an area where the adoption of special mandatory measures for SOx emissions from ships is required to prevent, reduce and control air pollution from SOx and its attendant adverse impacts on land and sea areas. SO Emission Control Areas shall include those listed in regulation 14 of this Annex.

(12) “Tanker” means an oil tanker as defined in regulation 1(4) of Annex I or a chemical tanker as defined in regulation 1(1) of Annex II of the present Convention.

(13) “The Protocol of 1997” means the Protocol of 1997 to amend the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as amended by the Protocol of 1978 relating thereto.

Regulation 3. General Exceptions

Regulations of this Annex shall not apply to:
(a) any emission necessary for the purpose of securing the safety of a ship or saving life at sea;

or
(b) any emission resulting from damage to a ship or its equipment:
(i) provided that all reasonable precautions have been taken after the occurrence of the damage or discovery of the emission for the purpose of preventing or minimizing the emission; and
(ii) except if the owner or the master acted either with intent to cause damage, or recklessly and with knowledge that damage would probably result.

Regulation 4. Equivalents

(1) The Administration may allow any fitting, material, appliance or apparatus to be fitted in a ship as an alternative to that required by this Annex if such fitting, material, appliance or apparatus is at least as effective as that required by this Annex.

(2) The Administration which allows a fitting, material, appliance or apparatus as an alternative to that required by this Annex shall communicate to the Organization for circulation to the Parties to the present Convention particulars thereof, for their information and appropriate action, if any.

Chapter II
SURVEY, CERTIFICATION AND MEANS OF CONTROL

Regulation 5. Surveys and Inspections

(1) Every ship of 400 gross tonnage or above and every fixed and floating drilling rig and other platforms shall be subject to the surveys specified below:
(a) an initial survey before the ship is put into service or before the certificate required under regulation 6 of this Annex is issued for the first time. This survey shall be such as to ensure that the equipment, systems, fittings, arrangements and material fully comply with the applicable requirements of this Annex;
(b) periodical surveys at intervals specified by 1he Administration, but not exceeding five years, which shall be such as to ensure that the equipment, systems, fittings, arrangements and material fully comply with the requirements of this Annex; and
(c) a minimum of one intermediate survey during the period of validity of the certificate which shall be such as to ensure that the equipment and arrangements fully comply with the requirements of this Annex and are in good working order. In cases where only one such intermediate survey is carried out in a single certificate validity period, and where the period of the certificate exceeds 21/2 years, it shall be held within six months before or after the halfway date of the certificate’s period of validity. Such intermediate surveys shall be endorsed on the certificate issued under regulation 6 of this Annex.

(2) In the case of ships of less than 400 gross tonnage, the Administration may establish appropriate measures in order to ensure that the applicable provisions of this Annex are complied with.

(3) Surveys of ships as regards the enforcement of the provisions of this Annex shall be carried out by officers of the Administration. The Administration may, however, entrust the surveys either to surveyors nominated for the purpose or to organizations recognized by it. Such organizations shall comply with the guidelines adopted by the Organization. In every case the Administration concerned shall fully guarantee the completeness and efficiency of the survey.

(4) The survey of engines and equipment for compliance with regulation 13 of this Annex shall be conducted in accordance with the NOx Technical Code.

(5) The Administration shall institute arrangements for unscheduled inspections to be carried out during the period of validity of the certificate. Such inspections shall ensure that the equipment remains in all respects satisfactory for the service for which the equipment is intended. These inspections may be carried out by their own inspection service, nominated surveyors, recognized organizations, or by other Parties upon request of the Administration. Where the Administration, under the provisions of paragraph (1) of this regulation, establishes mandatory annual surveys, the above unscheduled inspections shall not be obligatory.

(6) When a nominated surveyor or recognized organization determines that the condition of the equipment does not correspond substantially with the particulars of the certificate, they shall ensure that corrective action is taken and shall in due course notify the Administration. If such corrective action is not taken, the certificate should be withdrawn by the Administration. If the ship is in a port of another Party, the appropriate authorities of the port State shall also be notified immediately. When an officer of the Administration, a nominated surveyor or recognized organization has notified the appropriate authorities of the port State, the Government of the port State concerned shall give such officer, surveyor or organization any necessary assistance to carry out their obligations under this regulation.

(7) The equipment shall be maintained to conform with the provisions of this Annex and no changes shall be made in the equipment, systems, fittings, arrangements, or material covered by the survey, without the express approval of the Administration. The direct replacement of such equipment and fittings with equipment and fittings that conform with the provisions of this Annex is permitted.

(8) Whenever an accident occurs to a ship or a defect is discovered, which substantially affects the efficiency or completeness of its equipment covered by this Annex, the master or owner of the ship shall report at the earliest opportunity to the Administration, a nominated surveyor, or recognized organization responsible for issuing the relevant certificate.

Regulation 6. Issue of International Air Pollution Prevention Certificate

(1) An International Air Pollution Prevention Certificate shall be issued, after survey in accordance with the provisions of regulation 5 of this Annex, to:
(a) any ship of 400 gross tonnage or above engaged in voyages to ports or offshore terminals under the jurisdiction of other Parties; and
(b) platforms and drilling rigs engaged in voyages to waters under the sovereignty or jurisdiction of other Parties to the Protocol of 1997.

(2) Ships constructed before the date of entry into force of the Protocol of 1997 shall be issued with an International Air Pollution Prevention Certificate in accordance with paragraph (1) of this regulation no later than the first scheduled drydocking after entry into force of the Protocol of 1997, but in no case later than 3 years after entry into force of the Protocol of 1997.

(3) Such certificate shall be issued either by the Administration or by any person or organization duly authorized by it. In every case the Administration assumes full responsibility for the certificate.

Regulation 7. Issue of a Certificate by another Government

(1) The Government of a Party to the Protocol of 1997 may, at the request of the Administration, cause a ship to be surveyed and, if satisfied that the provisions of this Annex are complied with, issue or authorize the issuance of an International Air Pollution Prevention Certificate to the ship in accordance with this Annex.

(2) A copy of the certificate and a copy of the survey report shall be transmitted as soon as possible to the requesting Administration.

(3) A certificate so issued shall contain a statement to the effect that it has been issued at the request of the Administration and it shall have the same force and receive the same recognition as a certificate issued under regulation 6 of this Annex.

(4) No International Air Pollution Prevention Certificate shall be issued to a ship which is entitled to fly the flag of a State which is not a Party to the Protocol of 1997.

Regulation 8. Form of Certificate

The International Air Pollution Prevention Certificate shall be drawn up in an official language of the issuing country in the form corresponding to the model given in appendix I to this Annex. If the language used is not English, French, or Spanish, the text shall include a translation into one of these languages.

Regulation 9. Duration and Validity of Certificate

(1) An International Air Pollution Prevention Certificate shall be issued for a period specified by the Administration, which shall not exceed five years from the date of issue.

(2) No extension of the five-year period of validity of the International Air Pollution Prevention Certificate shall be permitted, except in accordance with paragraph (3).

(3) If the ship, at the time when the International Air Pollution Prevention Certificate expires, is not in a port of the State whose flag it is entitled to fly or in which it is to be surveyed, the Administration may extend the certificate for a period of no more than 5 months. Such extension shall be granted only for the purpose of allowing the ship to complete its voyage to the State whose flag it is entitled to fly or in which it is to be surveyed, and then only in cases where it appears proper and reasonable to do so. After arrival in the State whose flag it is entitled to fly or in which it is to be surveyed, the ship shall not be entitled by virtue of such extension to leave the port or State without having obtained a new International Air Pollution Prevention Certificate.

(4) An International Air Pollution Prevention Certificate shall cease to be valid in any of the following circumstances:
(a) if the inspections and surveys are not carried out within the periods specified under regulation 5 of this Annex;
(b) if significant alterations have taken place to the equipment, systems, fittings, arrangements or material to which this Annex applies without the express approval of the Administration, except the direct replacement of such equipment or fittings with equipment or fittings that conform with the requirements of this Annex. For the purpose of regulation 13, significant alteration shall include any change or adjustment to the system, fittings, or arrangement of a diesel engine which results in the nitrogen oxide limits applied to that engine no longer being complied with; or
(c) upon transfer of the ship to the flag of another State. A new certificate shall be issued only when the Government issuing the new certificate is fully satisfied that the ship is in full compliance with the requirements of regulation 5 of this Annex. In the case of a transfer between Parties, if requested within three months after the transfer has taken place, the Government of the Party whose flag the ship was formerly entitled to fly shall, as soon as possible, transmit to the Administration of the other Party a copy of the International Air Pollution Prevention Certificate carried by the ship before the transfer and, if available, copies of the relevant survey reports.

Regulation 10. Port State Control on Operational Requirements

(1) A ship, when in a port or an offshore terminal under the jurisdiction of another Party to the Protocol of 1997, is subject to inspection by officers duly authorized by such Party concerning operational requirements under this Annex, where there are clear grounds for believing that the master or crew are not familiar with essential shipboard procedures relating to the prevention of air pollution from ships.

(2) In the circumstances given in paragraph (1) of this regulation, the Party shall take such steps as will ensure that the ship shall not sail until the situation has been brought to order in accordance with the requirements of this Annex.

(3) Procedures relating to the port State control prescribed in article 5 of the present Convention shall apply to this regulation.

(4) Nothing in this regulation shall be construed to limit the rights and obligations of a Party carrying out control over operational requirements specifically provided for in the present Convention.

Regulation 11. Detection of Violations and Enforcement

(1) Parties to this Annex shall co-operate in the detection of violations and the enforcement of the provisions of this Annex, using all appropriate and practicable measures of detection and environmental monitoring, adequate procedures for reporting and accumulation of evidence.

(2) A ship to which the present Annex applies may, in any port or offshore terminal of a Party, be subject to inspection by officers appointed or authorized by that Party for the purpose of verifying whether the ship has emitted any of the substances covered by this Annex in violation of the provision of this Annex. If an inspection indicates a violation of this Annex, a report shall be forwarded to the Administration for any appropriate action.

(3) Any Party shall furnish to the Administration evidence, if any, that the ship has emitted any of the substances covered by this Annex in violation of the provisions of this Annex. If it is practicable to do so, the competent authority of the former Party shall notify the master of the ship of the alleged violation.

(4) Upon receiving such evidence, the Administration so informed shall investigate the matter, and may request the other Party to furnish further or better evidence of the alleged contravention. If the Administration is satisfied that sufficient evidence is available to enable proceedings to be brought in respect of the alleged violation, it shall cause such proceedings to be taken in accordance with its law as soon as possible. The Administration shall promptly inform the Party which has reported the alleged violation, as well as the Organization, of the action taken.

(5) A Party may also inspect a ship to which this Annex applies when it enters the ports or offshore terminals under its jurisdiction, if a request for an investigation is received from any Party together with sufficient evidence that the ship has emitted any of the substances covered by the Annex in any place in violation of this Annex. The report of such investigation shall be sent to the Party requesting it and to the Administration so that the appropriate action may be taken under the present Convention.

(6) The international law concerning the prevention, reduction, and control of pollution of the marine environment from ships, including that law relating to enforcement and safeguards, in force at the time of application or interpretation of this Annex, applies, mutatis mutandis, to the rules and standards set forth in this Annex.

Chapter III
REQUIREMENTS FOR CONTROL OF EMISSIONS FROM SHIPS

Regulation 12. Ozone Depleting Substances

(1) Subject to the provisions of regulation 3, any deliberate emissions of ozone depleting substances shall be prohibited. Deliberate emissions include emissions occurring in the course of maintaining, servicing, repairing or disposing of systems or equipment, except that deliberate emissions do not include minimal releases associated with the recapture or recycling of an ozone depleting substance. Emissions arising from leaks of an ozone depleting substance, whether or not the leaks are deliberate, may be regulated by Parties to the Protocol of 1997.

(2) New installations which contain ozone depleting substances shall be prohibited on all ships, except that new installations containing hydro-chlorofluorocarbons (HCFCs) are permitted until 1 January 2020.

(3) The substances referred to in this regulation, and equipment containing such substances, shall be delivered to appropriate reception facilities when removed from ships.

Regulation 13. Nitrogen Oxides (NOx)

(1) (a) This regulation shall apply to:
(i) each diesel engine with a power output of more than 130 kW which is installed on a ship constructed on or after 1 January 2000; and
(ii) each diesel engine with a power output of more than 130 kW which undergoes a major conversion on or after 1 January 2000.
(b) This regulation does not apply to:
(i) emergency diesel engines, engines installed in lifeboats and any device or equipment intended to be used solely in case of emergency; and
(ii) engines installed on ships solely engaged in voyages within waters subject to the sovereignty or jurisdiction of the State the flag of which the ship is entitled to fly, provided that such engines are subject to an alternative NOx control measure established by the Administration.
(c) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph, the Administration may allow exclusion from the application of this regulation to any diesel engine which is installed on a ship constructed, or on a ship which undergoes a major conversion, before the date of entry into force of the present Protocol, provided that the ship is solely engaged in voyages to ports or offshore terminals within the State the flag of which the ship is entitled to fly.

(2) (a) For the purpose of this regulation, “major conversion” means a modification of an engine where:
(i) the engine is replaced by a new engine built on or after 1 January 2000, or
(ii) any substantial modification, as defined in the NOx Technical Code, is made to the engine, or
(iii) the maximum continuous rating of the engine is increased by more than 10%.
(b) The NOx emission resulting from modifications referred to in the sub-paragraph (a) of this paragraph shall be documented in accordance with the NOx Technical Code for approval by the Administration.

(3) (a) Subject to the provision of regulation 3 of this Annex, the operation of each diesel engine to which this regulation applies is prohibited, except when the emission of nitrogen oxides (calculated as the total weighted emission of NO2) from the engine is within the following limits:

(i) 17.0 g/kWh

(ii) 45.0×n(–0.2) g/kWh

(iii) 9.8 g/kWh

when n is less than 130 rpm

when n is 130 or more but less than 2000 rpm

when n is 2000 rpm or more

where n = rated engine speed (crankshaft revolutions per minute).


When using fuel composed of blends from hydrocarbons derived from petroleum refining, test procedure and measurement methods shall be in accordance with the NOx Technical Code, taking into consideration the Test Cycles and Weighting Factors outlined in appendix II to this Annex.
(b) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph, the operation of a diesel engine is permitted when:
(i) an exhaust gas cleaning system, approved by the Administration in accordance with the NOx Technical Code, is applied to the engine to reduce onboard NOx emissions at least to the limits specified in sub-paragraph (a), or
(ii) any other equivalent method, approved by the Administration taking into account relevant guidelines to be developed by the Organization, is applied to reduce onboard NOx emissions at least to the limit specified in sub-paragraph (a) of this.

Regulation 14. Sulphur Oxides (SOx) General requirements

(1) The sulphur content of any fuel oil used on board ships shall not exceed 4.5% m/m.

(2) The worldwide average sulphur content of residual fuel oil supplied for use on board ships shall be monitored taking into account guidelines to be developed by the Organization.

Requirements within SOx Emission Control Areas

(3) For the purpose of this regulation, SOx Emission Control Areas shall include:
(a) the Baltic Sea area as defined in regulation 10(1)(b) of Annex I; and
(b) any other sea area, including port areas, designated by the Organization in accordance with criteria and procedures for designation of SOx Emission Control Areas with respect to the prevention of air pollution from ships contained in appendix III to this Annex.

(4) While ships are within SOx Emission Control Areas, at least one of the following conditions shall be fulfilled:
(a) The sulphur content of fuel oil used on board ships in a SOx Emission Control Area does not exceed 1.5% m/m;
(b) an exhaust gas cleaning system, approved by the Administration taking into account guidelines to be developed by the Organization, is applied to reduce the total emission of sulphur oxides from ships, including both auxiliary and main propulsion engines, to 6.0 g SOx/kWh or less calculated as the total weight of sulphur dioxide emission. Waste streams from the use of such equipment shall not be discharged into enclosed ports, harbours and estuaries unless it can be thoroughly documented by the ship that such waste streams have no adverse impact on the ecosystems of such enclosed ports, harbours and estuaries, based upon criteria communicated by the authorities of the port State to the Organization. The Organization shall circulate the criteria to all Parties to the Convention; or
(c) any other technological method that is verifiable and enforceable to limit SOX emissions to a level equivalent to that described in sub-paragraph (b) is applied. These methods shall be approved by the Administration taking into account guidelines to be developed by the Organization.

(5) The sulphur content of fuel oil referred to in paragraph (1) and paragraph (4)(a) of this regulation shall be documented by the supplier as required by regulation 18 of this Annex.

(6) Those ships using separate fuel oils to comply with paragraph (4)(a) of this regulation shall allow sufficient time for the fuel oil service system to be fully flushed of all fuels exceeding 1.5% m/m sulphur content prior to entry into a SOx Emission Control Area. The volume of low sulphur fuel oils (less than or equal to 1.5% sulphur content) in each tank as well as the date, time, and position of the ship when any fuel-changeover operation is completed, shall be recorded in such log-book as prescribed by the Administration.

(7) During the first twelve months immediately following entry into force of the present Protocol, or of an amendment to the present Protocol designating a specific SOX Emission Control Area under paragraph (3)(b) of this regulation, ships entering a SOx Emission Control Area referred to in paragraph (3)(a) of this regulation or designated under paragraph (3)(b) of this regulation are exempted from the requirements in paragraphs (4) and (6) of this regulation and from the requirements of paragraph (5) of this regulation insofar as they relate to paragraph (4)(a) of this regulation.

Regulation 15. Volatile Organic Compounds

(1) If the emissions of volatile organic compounds (VOCs) from tankers are to be regulated in ports or terminals under the jurisdiction of a Party to the Protocol of 1997, they shall be regulated in accordance with the provisions of this regulation.

(2) A Party to the Protocol of 1997 which designates ports or terminals under its jurisdiction in which VOCs emissions are to be regulated, shall submit a notification to the Organization. This notification shall include information on the size of tankers to be controlled, on cargoes requiring vapour emission control systems, and the effective date of such control. The notification shall be submitted at least six months before the effective date.

(3) The Government of each Party to the Protocol of 1997 which designates ports or terminals at which VOCs emissions from tankers are to be regulated shall ensure that vapour emission control systems, approved by that Government taking into account the safety standards developed by the Organization, are provided in ports and terminals designated, and are operated safely and in a manner so as to avoid undue delay to the ship.

(4) The Organization shall circulate a list of the ports and terminals designated by the Parties to the Protocol of 1997 to other Parties to the Protocol of 1997 and Member States of the Organization for their information.

(5) All tankers which are subject to vapour emission control in accordance with the provisions of paragraph (2) of this regulation shall be provided with a vapour collection system approved by the Administration taking into account the safety standards developed by the Organization, and shall use such system during the loading of such cargoes. Terminals which have installed vapour emission control systems in accordance with this regulation may accept existing tankers which are not fitted with vapour collection systems for a period of three years after the effective date identified in paragraph (2).

(6) This regulation shall only apply to gas carriers when the type of loading and containment systems allow safe retention of non-methane VOCs on board, or their safe return ashore.

Regulation 16. Shipboard Incineration

(1) Except as provided in paragraph (5), shipboard incineration shall be allowed only in a shipboard incinerator.

(2) (a) Except as provided in sub-paragraph (b) of this paragraph, each incinerator installed on board a ship on or after 1 January 2000 shall meet the requirements contained in appendix IV to this Annex. Each incinerator shall be approved by the Administration taking into account the standard specifications for shipboard incinerators developed by the Organization.
(b) The Administration may allow exclusion from the application of sub-paragraph (a) of this paragraph to any incinerator which is installed on board a ship before the date of entry into force of the Protocol of 1997, provided that the ship is solely engaged in voyages within waters subject to the sovereignty or jurisdiction of the State the flag of which the ship is entitled to fly.

(3) Nothing in this regulation affects the prohibition in, or other requirements of, the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972, as amended, and the 1996 Protocol thereto.

(4) Shipboard incineration of the following substances shall be prohibited:
(a) Annex I, II and III cargo residues of the present convention and related contaminated packing materials;
(b) polychlorinated biphenyls (PCBs);
(c) garbage, as defined in Annex V of the present Convention, containing more than traces of heavy metals; and
(d) refined petroleum products containing halogen compounds.

(5) Shipboard incineration of sewage sludge and sludge oil generated during the normal operation of a ship may also take place in the main or auxiliary power plant or boilers, but in those cases, shall not take place inside ports, harbours and estuaries.

(6) Shipboard incineration of polyvinyl chlorides (PVCs) shall be prohibited, except in shipboard incinerators for which IMO Type Approval Certificates have been issued.

(7) All ships with incinerators subject to this regulation shall possess a manufacturer’s operating manual which shall specify how to operate the incinerator within the limits described in paragraph 2 of appendix IV to this Annex.

(8) Personnel responsible for operation of any incinerator shall be trained and capable of implementing the guidance provided in the manufacturer’s operating manual.

(9) Monitoring of combustion flue gas outlet temperature shall be required at all times and waste shall not be fed into a continuous-feed shipboard incinerator when the temperature is below the minimum allowed temperature of 850oC. For batch-loaded shipboard incinerators, the unit shall be designed so that the temperature in the combustion chamber shall reach 600oC within 5 minutes after start-up.

(10) Nothing in this regulation precludes the development, installation and operation of alternative design shipboard thermal waste treatment devices that meet or exceed the requirements of this regulation.

Regulation 17. Reception Facilities

(1) The Government of each Party to the Protocol of 1997 undertakes to ensure the provision of facilities adequate to meet the:
(a) needs of ships using its repair ports for the reception of ozone depleting substances and equipment containing such substances when removed from ships;
(b) needs of ships using its ports, terminals or repair ports for the reception of exhaust gas cleaning residues from an approved exhaust gas cleaning system when discharge into the marine environment of these residues is not permitted under regulation 14 of this Annex;

without causing undue delay to ships, and
(c) needs in ship breaking facilities for the reception of ozone depleting substances and equipment containing such substances when removed from ships.

(2) Each Party to the Protocol of 1997 shall notify the Organization for transmission to the Members of the Organization of all cases where the facilities provided under this regulation are unavailable or alleged to be inadequate.

Regulation 18. Fuel Oil Quality

(1) Fuel oil for combustion purposes delivered to and used on board ships to which this Annex applies shall meet the following requirements:
(a) except as provided in sub-paragraph (b):
(i) the fuel oil shall be blends of hydrocarbons derived from petroleum refining. This shall not preclude the incorporation of small amounts of additives intended to improve some aspects of performance;
(ii) the fuel oil shall be free from inorganic acid;
(iii) the fuel oil shall not include any added substance or chemical waste which either:
(1) jeopardizes the safety of ships or adversely affects the performance of the machinery, or
(2) is harmful to personnel, or
(3) contributes overall to additional air pollution; and
(b) fuel oil for combustion purposes derived by methods other than petroleum refining shall not:
(i) exeed the sulphur content set forth in regulation 14 of this Annex;
(ii) cause an engine to exceed the NOx emission limits set forth in regulation 13(3)(a) of this Annex;
(iii) contain inorganic acid; and
(iv) (1) jeopardize the safety of ships or adversely affect the performance of the machinery, or
(2) be harmful to personnel, or
(3) contribute overall to additional air pollution.

(2) This regulation does not apply to coal in it’s solid form or nuclear fuels.

(3) For each ship subject to regulations 5 and 6 of this Annex, details of fuel oil for combustion purposes delivered to and used on board shall be recorded by means of a bunker delivery note which shall contain at least the information specified in appendix V to this Annex.

(4) The bunker delivery note shall be kept on board the ship in such a place as to be readily available for inspection at all reasonable times. It shall be retained for a period of three years after the fuel oil has been delivered on board.

(5) (a) The competent authority of the Government of a Party to the Protocol of 1997 may inspect the bunker delivery notes on board any ship to which this Annex applies while the ship is in its port or offshore terminal, may make a copy of each delivery note, and may require the master or person in charge of the ship to certify that each copy is a true copy of such bunker delivery note. The competent authority may also verify the contents of each note through consultations with the port where the note was issued.
(b) The inspection of the bunker delivery notes and the taking of certified copies by the competent authority under this paragraph shall be performed as expeditiously as possible without causing the ship to be unduly delayed.

(6) The bunker delivery note shall be accompanied by a representative sample of the fuel oil delivered taking into account guidelines to be developed by the Organization. The sample is to be sealed and signed by the supplier’s representative and the master or officer in charge of the bunker operation on completion of bunkering operations and retained under the ship’s control until the fuel oil is substantially consumed, but in any case for a period of not less than twelve months from the time of delivery.

(7) Parties to the Protocol of 1997 undertake to ensure that appropriate authorities designated by them:
(a) maintain a register of local suppliers of fuel oil;
(b) require local suppliers to provide the bunker delivery note and sample as required by this regulation, certified by the fuel oil supplier that the fuel oil meets the requirements of regulations 14 and 18 of this Annex;
(c) require local suppliers to retain a copy of the bunker delivery note for at least 3 years for inspection and verification by the port State as necessary;
(d) take action as appropriate against fuel oil suppliers that have been found to deliver fuel oil that does not comply with that stated on the bunker delivery note;
(e) inform the Administration of any ship receiving fuel oil found to be noncompliant with the requirements of regulations 14 or 18 of this Annex; and
(f) inform the Organization for transmission to Parties to the Protocol of 1997 of all cases where fuel oil suppliers have failed to meet the requirements specified in regulations 14 or 18 of this Annex.

(8) In connection with port State inspections carried out by Parties to the Protocol of 1997, the Parties further undertake to:
(a) inform the Party or non-Party under whose jurisdiction bunker delivery note was issued of cases of delivery of noncompliant fuel oil, giving all relevant information; and
(b) ensure that remedial action as appropriate is taken to bring noncompliant fuel oil discovered into compliance.

Regulation 19. Requirements for Platforms and Drilling Rigs

(1) Subject to the provisions of paragraphs (2) and (3) of this regulation, fixed and floating platforms and drilling rigs shall comply with the requirements of this Annex.

(2) Emissions directly arising from the exploration, exploitation and associated offshore processing of sea-bed mineral resources are, consistent with article 2(3)(b)(ii) of the present Convention, exempt from the provisions of this Annex. Such emissions include the following:
(a) emissions resulting from the incineration of substances that are solely and directly the result of exploration, exploitation and associated offshore processing of sea-bed mineral resources, including but not limited to the flaring of hydrocarbons and the burning of cuttings, muds, and/or stimulation fluids during well completion and testing operations, and flaring arising from upset conditions;
(b) the release of gases and volatile compounds entrained in drilling fluids and cuttings;
(c) emissions associated solely and directly with the treatment, handling, or storage of sea-bed minerals; and
(d) emissions from diesel engines that are solely dedicated to the exploration, exploitation and associated offshore processing of sea-bed mineral resources.

(3) The requirements of regulation 18 of this Annex shall not apply to the use of hydrocarbons which are produced and subsequently used on site as fuel, when approved by the Administration

Appendix I

FORM OF IAPP CERTIFICATE

(Regulation 8)
INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE

Issued under the provisions of the Protocol of 1997 to amend the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified of the Protocol of 1978 related thereto (hereinafter referred to as “the Convention") under the authority of the Government of:

__________________________________________________________________________

(full designation of the country)

by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(full designation of the competent person or organization authorized
under the provisions of the Convention)

Name of the ship Distinctive number or letters IMO number Port of registry Gross tonnage
          
Type of ship:

tanker

 

ships other than a tanker

THIS IS TO CERTIFY:

1. That the ship has been surveyed in accordance with regulation 5 of Annex VI of the Convention; and

2. That the survey shows that the equipment, systems, fittings, arrangements and materials fully comply with the applicable requirements of Annex VI of the Convention.

This certificate is valid until . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
subject to surveys in accordance with regulation 5 of Annex VI of the Convention.

 

Issued at  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                     (Place of issue of certificate)

 

_______________________

(Date of issue)

 

__________________________________

(signature of duty authorized official issuing the certificate)

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

ENDORSEMENT FOR ANNUAL AND INTERMEDIATE SURVEYS

THIS IS TO CERTIFY that at a survey required by regulation 5 of Annex VI of the Convention the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention:

Annual survey: Signed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Signature of duly authorized official)
  Place . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)Annual*/Intermediate* survey: Signed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Signature of duly authorized official)
  Place . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)Annual*/Intermediate* survey: Signed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Signature of duly authorized official)
  Place . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)Annual survey: Signed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Signature of duly authorized official)
  Place . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)


* Delete as appropriate.

SUPPLEMENT TO INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE

(IAPP Certificate)
RECORD OF CONSTRUCTION AND EQUIPMENT

In respect of the provisions of Annex VI of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (hereinafter referred to as “the Convention”).

Notes:

1 This Record shall be permanently attached to the IAPP Certificate. The IAPP Certificate shall be available on board the ship at all times.
2 If the language of the original Record is not English, French or Spanish, the text shall include a translation into one of these languages.
3 Entries in boxes shall be made by inserting either a cross (x) for the answer “yes” and “applicable” or a (–) for the answers “no” and “not applicable” as appropriate.
4 Unless otherwise stated, regulations mentioned in this Record refer to regulations of Annex VI of the Convention and resolutions or circulars refer to those adopted by the International Maritime Organization.


1 Particulars of ship
1.1 Name of ship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Distinctive number or letters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 IMO Number  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4 Port of registry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5 Gross tonnage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6 Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7 Date of commencement of major engine conversion (if applicable) (regulation 13): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2

Control of emissions from ships

2.1

Ozone depleting substances (regulation 12)

2.1.1 The following fire extinguishing systems and equipment containing halons may continue in service: . . . . . . . . . . . . . . . . .


System Equipment Location on board
   


2.1.2 The following systems and equipment containing CFCs may continue in service: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


System Equipment Location on board
   


2.1.3 The following systems containing hydro-chlorofluorocarbons (HCFCs) installed before 1 January 2020 may continue in service: . . . . . . .


System Equipment Location on board
   


2.2

Nitrogen oxides (NOx) (regulation 13)

2.2.1 The following diesel engines with power output greater than 130 kW, and installed on a ship constructed on or after 1 January 2000, comply with the emission standards of regulation 13(3)(a) in accordance with the NOx Technical Code:  . . . . . . . . . . . . . . . . .


Manufacturer and Model Serial Number Use Power Output (kW) Rated Speed (RPM)
         


2.2.2 The following diesel engines with power output greater than 130 kW, and which underwent major conversion per regulation 13(2) on or after 1 January 2000, comply with the emission standards of regulation 13(3)(a) in accordance with the NOx Technical Code: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Manufacturer and Model Serial Number Use Power Output (kW) Rated Speed (RPM)
         


2.2.3 The following diesel engines with a power output greater than 130 kW and installed on a ship constructed on or after 1 January 2000, or with a power output greater than 130 kW and which underwent major conversion per regulation 13(2) on or after 1 January 2000, are fitted with an exhaust gas cleaning system or other equivalent methods in accordance with regulation 13(3), and the NOx Technical Code:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .


Manufacturer and Model Serial Number Use Power Output (kW) Rated Speed (RPM)
         


2.2.4 The following diesel engines from 2.2.1, 2.2.2 and 2.2.3 above are fitted with NOx emission monitoring and recording devices in accordance with the NOx Technical Code:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Manufacturer and Model Serial Number Use Power Output (kW) Rated Speed (RPM)
         


2.3

Sulphur oxides (SOx) (regulation 14)

2.3.1

When the ship operates within an SOx Emission Control Area specified in regulation 14(3), the ship uses:

  .1 fuel oil with a sulphur content that does not exceed 1.5% m/m as documented by bunker delivery notes; or . . . . . . . . . . . . . .
  .2 an approved exhaust gas cleaning system to reduce SOx emissions below 6.0g SOx/kWh; or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  .3 other approved technology to reduce SOx emissions below 6.0g SOx/kWh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4

Volatile organic compounds (VOCs) (regulation 15)

2.4.1

The tanker has a vapour collection system installed and approved in accordance with MSC/Circ. 585  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .

2.5

The ship has an incinerator:

  .1 which complies with resolution MEPC. 76(40) as amended . . . 
  .2 installed before 1 January 2000 which does not comply with resolution MEPC.76(40) as amended  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .


THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects.

Issued at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                            (Place of issue of the Record)

 . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 

(Date of Issue)

 . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 

(Signature of duly authorized official issuing the Record)

(Seal or Stamp of the authority, as appropriate)

Appendix II

TEST CYCLES AND WEIGHTING FACTORS

(Regulation 13)

The following test cycles and weighing factors should be applied for verification of compliance of marine diesel engines with the NOx limits in accordance with regulation 13 of this Annex using the test procedure and calculation method as specified in the NOx Technical Code.
.1   For constant speed marine engines for ship main propulsion, including diesel electric drive, test cycle E2 should be applied.
.2   For variable pitch propeller sets test cycle E2 should be applied.
.3   For propeller law operated main and propeller law operated auxiliary engines the test cycle E3 should be applied.
.4   For constant speed auxiliary engines test cycle D2 should be applied.
.5  For variable speed, variable load auxiliary engines, not included above, test cycle C1 should be applied.

Test cycle for “Constant Speed Main Propulsion” Application
(incl. Diesel Electric Drive or Variable Pitch Propeller Installations)

Test cycle type E2

Speed 100% 100% 100% 100%
Power 100% 75% 50% 25%
Weighting Factor 0.2 0.5 0.15 0.15

Test cycle for “Propeller Law operated Main and Propeller Law operated Auxiliary Engine” Application

Test cycle type E3

Speed 100% 91% 80% 63%
Power 100% 75% 50% 25%
Weighting Factor 0.2 0.5 0.15 0.15

Test cycle for “Constant Speed Auxiliary Engine” Application

Test cycle type D2

Speed 100% 100% 100% 100% 100%
Power 100% 75% 50% 25% 10%
Weighting Factor 0.05 0.25 0.3 0.3 0.1

Test cycle for “Variable Speed and Load Auxiliary Engine” Application

Test cycle type C1

Speed

Rated

Intermediate

Idle
Torque % 100 % 75% 50% 10% 100% 75% 50% 0%
Weighting Factor 0.15 0.15 0.15 0.1 0.1 0.1 0.1 0.15

Appendix III

CRITERIA AND PROCEDURES FOR DESIGNATION OF SOX EMISSION CONTROL AREAS

(Regulation 14)

1. Objectives

1.1. The purpose of this appendix is to provide the criteria and procedures for the designation of SOx Emission Control Areas. The objective of SOx Emission Control Areas is to prevent, reduce, and control air pollution from SOx emissions from ships and their attendant adverse impacts on land and sea areas.

1.2. A SOx Emission Control Area should be considered for adoption by the Organization if supported by a demonstrated need to prevent, reduce, and control air pollution from SOX emissions from ships.

2. Proposal Criteria for Designation of a SOx Emission Control Area

2.1. A proposal to the Organization for designation of a SOx Emission Control Area may be submitted only by contracting States to the Protocol of 1997. Where two or more contracting States have a common interest in a particular area, they should formulate a coordinated proposal.

2.2. The proposal shall include:
.1. a clear delineation of the proposed area of application of controls on SOx emissions from ships, along with a reference chart on which the area is marked;
.2. a description of the land and sea areas at risk from the impacts of ship SOx emissions;
.3. an assessment that SOx emissions from ships operating in the proposed area of application of the SOx emission controls are contributing to air pollution from SOx, including SOx deposition, and their attendant adverse impacts on the land and sea areas under consideration. Such assessment shall include a description of the impacts of SOx emissions on terrestrial and aquatic ecosystems, areas of natural productivity, critical habitats, water quality, human health, and areas of cultural and scientific significance, if applicable. The sources of relevant data including methodologies used, shall be identified;
.4. relevant information pertaining to the meteorological conditions in the proposed area of application of the SOx emission controls and the land and sea areas at risk, in particular prevailing wind patterns, or to topographical, geological, oceanographic, morphological, or other conditions that may lead to an increased probability of higher localized air pollution or levels of acidification;
.5. the nature of the ship traffic in the proposed SOx Emission Control Area, including the patterns and density of such traffic; and
.6. a description of the control measures taken by the proposing contracting State or contracting States addressing land-based sources of SOx emissions affecting the area at risk that are in place and operating concurrent with the consideration of measures to be adopted in relation to provisions of regulation 14 of Annex VI of the present Convention.

2.3. The geographical limits of an SOx Emission Control Area will be based on the relevant criteria outlined above, including SOx emission and deposition from ships navigating in the proposed area, traffic patterns and density, and wind conditions.

2.4. A proposal to designate a given area as an SOx Emission Control Area should be submitted to the Organization in accordance with the rules and procedures established by the Organization.

3. Procedures for the Assessment and Adoption of Sox Emission Control Areas by the Organization

3.1. The Organization shall consider each proposal submitted to it by a contracting State or contracting States.

3.2. A SOx Emission Control Area shall be designated by means of an amendment to this Annex, considered, adopted and brought into force in accordance with article 16 of the present Convention.

3.3. In assessing the proposal, the Organization shall take into account the criteria which are to be included in each proposal for adoption as set forth in section 2 above, and the relative costs of reducing sulphur depositions from ships when compared with land-based controls. The economic impacts on shipping engaged in international trade should also be taken into account.

4. Operation of SOx Emission Control Areas

4.1. Parties which have ships navigating in the area are encouraged to bring to the Organization any concerns regarding the operation of the area.Appendix IV

TYPE APPROVAL AND OPERATING LIMITS FOR SHIPBOARD INCINERATORS

(Regulation 16)

(1) Shipboard incinerators described in regulation 16(2) shall possess an IMO type approval certificate for each incinerator. In order to obtain such certificate, the incinerator shall be designed and built to an approved standard as described in regulation 16(2). Each model shall be subject to a specified type approval test operation at the factory or an approved test facility, and under the responsibility of the Administration, using the following standard fuel/ waste specification for the type approval test for determining whether the incinerator operates within the limits specified in paragraph (2) of this appendix:

Sludge Oil Consisting of:

75% SLUDGE OIL FROM HFO;

5% WASTE LUBRICATING OIL; and

20% EMULSIFIED WATER.

Solid Waste consisting of:

50% Food Waste

50% Rubbish Containing

Approx.

30% Paper,
40% Cardboard,
10% Rags,
20% Plastic.

The mixture will have up to 50% moisture and 7% incombustible solids.

(2) Incinerators described in regulation 16(2) shall operate within the following limits:

O2 in Combustion Chamber: 6–12%
CO in Flue Gas Maximum Average: 200 mg/MJ
Soot Number Maximum Average: BACHARACH 3 or

RINGELMAN 1 (20%  opacity) (A higher soot number is acceptable only during very short periods such as starting up)

Unburned Components in Ash Residues: Maximum 10% by Weight
Combustion Chamber Flue Gas Outlet Temperature Range: 850–1200 degrees Celsius

Appendix V

INFORMATION TO BE INCLUDED IN THE BUNKER DELIVERY NOTE
(Regulation 18(3))

Name and IMO Number of receiving ship
Port
Date of commencement of delivery
Name, address, and telephone number of marine fuel oil supplier
Product name(s)
Quantity in metric tons
Density at 15oC, kg/m3
Sulphur content (%m/m)

A declaration signed and certified by the fuel oil supplier’s representative that the fuel oil supplied is in conformity with regulation 14(1) or (4)(a) and regulation 18(1) of this Annex.

/otsingu_soovitused.json