Teksti suurus:

Riikliku arengukava 5. prioriteedi raames antava struktuuritoetuse kasutamise seire eeskiri

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Riikliku arengukava 5. prioriteedi raames antava struktuuritoetuse kasutamise seire eeskiri

Vastu võetud 24.11.2005 nr 72
RTL 2005, 115, 1798
jõustumine 09.12.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.07.2006RTL 2006, 63, 114318.08.2006, rakendatakse alates 25.06.2006
19.03.2007RTL 2007, 26, 46001.04.2007

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 131 lõike 4 punkti 1 alusel.


[RTL 2007, 26, 460 - jõust. 01.04.2007]

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud arengukava (edaspidi arengukava) 5. prioriteedi raames antava struktuuritoetuse (edaspidi toetus) seire läbiviimise eeskiri.
[RTL 2007, 26, 460 - jõust. 01.04.2007]

§ 2.  Toetuse kasutamise seire teostamine

  (1) Toetuse kasutamise seiret teostatakse seirearuannete, prioriteedi juhtkomisjoni ja «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 9 alusel asutatud struktuuritoetuse registri kaudu.
[RTL 2007, 26, 460 - jõust. 29.03.2007]

  (2) Seirearuanne koostatakse projekti ja prioriteedi kohta.

§ 3.  Projekti seirearuanded

  (1) Projekti seirearuanne koostatakse üks kord aastas 31. detsembri seisuga.

  (2) Projekti seirearuanne esitatakse korraldusasutusele kirjalikult hiljemalt aruandlusaastale järgneva aasta 1. veebruariks.

  (3) Projekti seirearuande vormi koostab korraldusasutus ning saadab toetuse saajatele elektronposti teel või paberkandjal vähemalt 30 kalendripäeva enne seirearuande esitamise tähtaega.

  – rakendatakse alates 25.06.2006
[RTL 2006, 63, 1143 - jõust. 18.08.2006]

§ 4.  Projekti seirearuande menetlemine

  (1) Korraldusasutus kontrollib projekti seirearuande vastavust aruandevormi nõuetele.

  (2) Kui projekti seirearuanne ei ole toetust saava asutuse juhi poolt allkirjastatud, aruandevormis nõutud teave ei ole täielik või selles on muid puudusi, teavitab korraldusasutus sellest toetuse saajat ja annab talle tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamiseks antakse toetuse saajale vähemalt viis tööpäeva.

§ 5.  Prioriteedi seirearuande koostamine

  (1) Korraldusasutus koostab projekti seirearuannetele tuginedes ning prioriteedile seatud eesmärke silmas pidades 5. prioriteedi seirearuande, mis sisaldab informatsiooni nii prioriteedi kohta tervikuna kui meetme 5.1 ja 5.2 kohta eraldi.

  (2) 5. prioriteedi seirearuandes tuuakse mõlema meetme kohta eraldi välja vähemalt järgmine teave:
  1) Kehtetu – – rakendatakse alates 25.06.2006
[RTL 2006, 63, 1143 - jõust. 18.08.2006]
  2) Kehtetu – – rakendatakse alates 25.06.2006
[RTL 2006, 63, 1143 - jõust. 18.08.2006]
  3) informatsioon toetuse ja muudest finantsvahenditest rahastatud tegevuste kooskõla kohta;
  4) meetme finantsiline areng võrreldes meetme eelarvega;
  5) meetme rakendamisel esinenud põhimõttelised probleemid;
  6) Kehtetu – – rakendatakse alates 25.06.2006
[RTL 2006, 63, 1143 - jõust. 18.08.2006]
  7) korraldusasutuse hinnang meetme sisulisele ja finantsilisele progressile.

  (3) Meetmeid puudutavale teabele lisab korraldusasutus prioriteedi kohta vähemalt järgmise teabe:
  1) Kehtetu – – rakendatakse alates 25.06.2006
[RTL 2006, 63, 1143 - jõust. 18.08.2006]
  2) prioriteedi juhtkomisjoni otsused ja nende täitmine;
  3) Euroopa Komisjoni aasta ülevaates esitatud soovituste elluviimine;
  4) Kehtetu – – rakendatakse alates 25.06.2006
[RTL 2006, 63, 1143 - jõust. 18.08.2006]

  (4) Korraldusasutus esitab prioriteedi seirearuande prioriteedi juhtkomisjonile kinnitamiseks hiljemalt aruandlusaastale järgneva aasta 10. märtsiks.

  – rakendatakse alates 25.06.2006
[RTL 2006, 63, 1143 - jõust. 18.08.2006]

  (5) Prioriteedi juhtkomisjonil on õigus nõuda prioriteedi seirearuandesse täienduste tegemist.

  (6) Korraldusasutusel on kohustus täiendada prioriteedi aruannet vastavalt prioriteedi juhtkomisjoni nõudele juhtkomisjoni poolt määratud tähtaja jooksul.

§ 6.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks rahandusministri 27. mai 2004. a määrus nr 109 «Riikliku arengukava 5. prioriteedi raames antava struktuuritoetuse seire läbiviimise eeskiri» (RTL 2004, 73, 1205).

/otsingu_soovitused.json