Teksti suurus:

Surve- ja tõsteseadmete ning gaasipaigaldiste registreerimise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.05.2008
Avaldamismärge:RTL 2005, 115, 1794

Surve- ja tõsteseadmete ning gaasipaigaldiste registreerimise kord

Vastu võetud 25.11.2005 nr 144

Määrus kehtestatakse «Surveseadme ohutuse seaduse» § 17 lõike 3, «Küttegaasi ohutuse seaduse» § 19 lõike 3 ja «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» § 15 lõike 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Käesolevas määruses sätestatakse registreeritavate tõsteseadmete ja gaasipaigaldiste loetelu, registreeritavate tõsteseadmete, gaasipaigaldiste ning surveseadmete omanike, kasutamise järelevaatajate ja tehnilise kontrolli kohta esitatavate andmete loetelu, vorminõuded ning nende esitamise ja registreerimise kord.

§ 2. Registreeritav seade

Tehnilise Järelevalve Inspektsioonis kuulub registreerimisele:
1) surveseade, mis on sätestatud «Surveseadme ohutuse seaduse» § 16 lõikes 1;
2) lift;
3) püsivalt paigaldatud köistee;
4) A-kategooria gaasipaigaldis, mille tarvitite summaarne võimsus on üle 300 kilovati ja vähemasti ühe tarviti võimsus üle 120 kilovati või mille koosseisus oleva maa-aluse torustiku pikkus on üle 500 meetri;
5) B-, C- ja D-kategooria gaasipaigaldis;
6) gaasipaigaldis, mis kuulub gaasivõrguettevõtjale;
7) vedelgaasi tankimisjaam ja täitejaam;
8) vedelgaasi paikne mahuti koos ühendustorustikega, kui töörõhu (baarides) ja mahu (liitrites) korrutis on üle 500;
9) gaasipaigaldis, mida kasutatakse küttegaasi tootmiseks.

§ 3. Registreerimine

(1) Tõsteseadme, gaasipaigaldise ja surveseadme (edaspidi seade) registreerimiseks sisestab tehnilise kontrolli teostaja §-s 4 sätestatud andmed Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni vastavasse andmekogusse (edaspidi andmekogu).

(2) Tehnilise kontrolli teostaja teeb andmekogus kõik muudatused tema poolt sisestatud seadme andmetes.

(3) Tehnilise Järelevalve Inspektsioon tagab tehnilise kontrolli teostajale vajalikus ulatuses ligipääsu (välja arvatud internetiühendus) andmekogule.

§ 4. Andmed

(1) Kõigi seadmete kohta sisestatakse andmekogusse järgmised andmed:
1) seadme omaniku või valdaja nimi, aadress ja muud kontaktandmed, registrikood või isikukood või viimase puudumisel sünniaeg;
2) seadme asukoht;
3) seadme kasutamise järelevaataja nimi, kontaktandmed, isikukood või viimase puudumisel sünniaeg ning tema nõuetele vastavust tõendava dokumendi number, väljaandmise kuupäev, väljaandja nimi ja kontaktandmed;
4) seadme tehnilise kontrolli teostaja nimi ja registrikood, tehnilist kontrolli vahetult teinud isiku nimi ja kontaktandmed, tehnilise kontrolli teostamise kuupäevad, kontrolliprotokollide numbrid, kontrolli tulemused ning järgmise tehnilise kontrolli teostamise aeg.

(2) Lifti kohta sisestatakse lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele järgmised andmed:
1) tootja nimi ja tootmise aeg;
2) lifti tüüp ja tehasenumber;
3) paigaldaja nimi ja paigaldamise aeg;
4) liikumiskiirus, tõstevõime ja tõstekõrgus või peatuste arv.

(3) Köistee kohta sisestatakse lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele järgmised andmed:
1) tootja nimi ja tootmise aeg;
2) paigaldaja nimi ja paigaldamise aeg;
3) liikumiskiirus, tõste- või veovõime, liini pikkus ja tõstekõrgus.

(4) Surveseadme kohta sisestatakse lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele järgmised andmed:
1) katla või anuma tootja, tootmise aeg ja tootja number;
2) torustiku ehitaja ja ehitamise aeg;
3) torustiku üldpikkus, minimaalne ja maksimaalne nimiläbimõõt, rõhk, temperatuur ja fluidum;
4) katla tüüp (auru-, vee- või vedelikukatel), mark, võimsus, maksimaalne lubatud töörõhk, temperatuur (ainult vee- ja vedelikukatla puhul) ja kütuse liik (tahke, vedel või gaasiline kütus);
5) surveanuma (välja arvatud ohtliku vedeliku anum) maht, rõhk ja fluidum;
6) ohtliku vedeliku veoanuma tüüp, tooja, tootmise aeg, kogumaht, fluidum (vedelkütus või kemikaal) ja Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse poolt väljastatud registreerimismärk;
7) ohtliku vedeliku paikse anuma tüüp (maapealne või maa-alune), maht ja fluidum (vedelkütus või kemikaal).

(5) Gaasipaigaldise kohta sisestatakse lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele järgmised andmed:
1) kasutatava küttegaasi liik (maa-, vedel-, tehis- või biogaas);
2) gaasipaigaldise kategooria vastavalt «Küttegaasiohutuse seaduse» §-le 8 (A, B, C või D);
3) maksimaalne lubatud töörõhk (MOP) enne ja pärast redutseerimist;
4) toru põhimaterjal, üldpikkus ning minimaalne ja maksimaalne nimiläbimõõt;
5) tarvitite olemasolul nende tüübid, koguvõimsus ja suurima tarviti võimsus kilovattides.

(6) Seadme omanik esitab kirjalikult tehnilise kontrolli teostajale käesolevas paragrahvis nimetatud andmed enne tehnilise kontrolli alustamist või tehnilise kontrolli käigus.

§ 5. Määruse kehtetuks tunnistamine

Majandusministri 1. juuli 2002. a määrus nr 42 «Registreeritavate tõsteseadmete ja gaasipaigaldiste loetelu, registreeritavate elektripaigaldiste, tõsteseadmete, gaasipaigaldiste ning surveseadmete omanike, kasutamise järelevaatajate või käidukorraldajate ja tehnilise kontrolli kohta esitatavate andmete loetelu, vorminõuded ning nende esitamise ja registreerimise kord» (RTL 2002, 77, 1200) tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2005. aasta 1. detsembril.

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json