Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. märtsi 2005. a määruse nr 30 “Kohalikus rannasõidus sõitvate reisilaevade klassid, sõidupiirkonnad, ohutusnõuded ja ohutuse tunnistuse vorm” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.12.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 115, 1795

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. märtsi 2005. a määruse nr 30 “Kohalikus rannasõidus sõitvate reisilaevade klassid, sõidupiirkonnad, ohutusnõuded ja ohutuse tunnistuse vorm” muutmine

Vastu võetud 25.11.2005 nr 145

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 32 lõike 7 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. märtsi 2005. a määruses nr 30 «Kohalikus rannasõidus sõitvate reisilaevade klassid, sõidupiirkonnad, ohutusnõuded ja ohutuse tunnistuse vorm» (RTL 2005, 32, 448; 91, 1370) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse paragrahvi 11 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kõikidele uuetele ja olemasolevatele reisilaevadele väljastab Veeteede Amet pärast meresõiduohutuse seaduse alusel läbiviidud ülevaatust käesoleva määruse lisas 1 toodud vormi kohase reisilaeva ohutuse tunnistuse ja selle juurde kuuluva lisas 2 toodud vormi kohase varustuse loetelu.»;

2) määruse lisa loetakse lisaks 1 ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;

3) määrust täiendatakse lisaga 2 vastavalt käesoleva määruse lisale 2.

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. novembri 2005. a määruse nr 145 «Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. märtsi 2005. a määruse nr 30 «Kohalikus rannasõidus sõitvate reisilaevade klassid, sõidupiirkonnad, ohutusnõuded ja ohutuse tunnistuse vorm» muutmine»
lisa 1

EESTI VABARIIK

Republic of Estonia

REISILAEVA OHUTUSE TUNNISTUS

PASSENGER SHIP SAFETY CERTIFICATE

Tunnistusele tuleb lisada varustuse loetelu (Vorm P)

This Certificate shall be supplemented by a record of equipment (Form P)

Välja andnud Eesti Vabariigi Valitsuse nimel Veeteede Amet meresõiduohutuse seaduse alusel,

Issued under the provisions of the Maritime Safety Act

selle tõenduseks, et allpool nimetatud laev vastab EL direktiivi 98/18/EC kohalikus rannasõidus sõitvate reisilaevade ühtsetele ohutusnõuetele.

and conforming compliancy of the vessel named hereafter with the provisions of Council Directive 98/18/EC on safety rules and standards for passenger ships, under the authority of the Government of the Republic of Estonia by the Estonian Maritime Administration.

Laeva nimi

Name of the ship

Tunnusnumber või kutsung

Distinctive number or letters

Kodusadam

Port of Registry

Reisijate arv

Number of passengers

IMO number1

IMO number1

         

Laeva pikkus ..........................................................................................................................................................

Length

Laeva kiilu mahapaneku või samas ehitusstaadiumis olemise kuupäev ...................................................

Date on which the keel was laid or ship was at a similar stage of construction

Esmase ülevaatuse kuupäev ...............................................................................................................................

Date of initial survey

Laeva klass vastavalt laeva sõidupiirkonnale

Class of ship in accordance with the sea area in which the ship is certified to operate

                   A / B / C / D2

Piirangud ja lisanõuded3 ......................................................................................................................................

Subject to following restrictions ...........................................................................................................................
or additional requirements3

Tõendame, et:

This is to certify:

1. laev on kooskõlas EL Nõukogu direktiivi 98/18/EÜ Artikli 10 nõuetega üle vaadatud,
  that the ship has been surveyed in accordance with Article 10 of Council Directive 98/18/EC,
2. ülevaatus näitas, et laev vastab täielikult EL Nõukogu direktiivi 98/18/EC nõuetele ja
  that the survey showed that the ship fully complies with the requirements of Council Directive 98/18/EC, and
3. et laev on vabastatud kooskõlas EL Nõukogu direktiivi 98/18/EÜ Artikliga 7(3) järgmiste nõuete täitmisest:
  that the ship is, under the authority conferred by Article 7(3) of Council Directive 98/18/EC, exempted from the following requirements of the Directive:
  ..............................................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................................

Tingimused, mille puhul vabastused kehtivad:

Conditions, if any, on which the exemptions are granted:

  ..............................................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................................
4. et on määratud järgmised vaheruumideks jaotamise laadungimärgid
  that the following subdivision load lines have been assigned:
Vaheruumideks jaotumise laadungimärgid on määratud ja kantud parrastele laeva keskosas (reegel II-1/B/11)

Subdivision load lines assigned and marked on the ship’s side at amidships (Regulation II-1/B/11)

Vabaparras (mm)

Freeboard (mm)

Märkused teiste kasutamistingimuste kohta

Remarks with regard to alternative service conditions

C.1

C.2

C.3

..............................

..............................

..............................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

Tunnistus on kehtiv kuni ................................... kooskõlas EL Nõukogu direktiivi 98/18/EÜ Artikliga 10.

This certificate is valid until                                in accordance with Article 10 of Council Directive 98/18/EC.

Välja antud .....................................................................................     ..................................................................

Issued at       (väljaandmise koht / Place of issue of certificate)      (väljaandmise kuupäev / Date of issue)

..............................................................................................
      (Tunnistuse väljastanud volitatud isiku allkiri /
      Signature of official issuing the certificate)

(Volitatud asutuse pitser / Seal of issuing authority)

ja/või

and/or

Allakirjutamisel lisatakse järgmine lõik:

If signed, the following paragraph is to be added

Allakirjutanu kinnitab, et Eesti Vabariik on teda käesoleva tunnistuse väljastamiseks nõuetekohaselt volitanud.

The undersigned declares that he is duly authorised by the said Flag State to issue this Passenger Ship Safety Certificate.

..............................................................................................
        (Allkiri / Signature)

1 Vastavalt IMO resolutsioonile A.600(15) – IMO laeva tunnusnumbri moodustamine (IMO number)

IMO ship identification number in accordance with Resolution A.600(15), if any

2 Mittevajalik mahakriipsutada

Delete as appropriate

3 Märkida mis tahes piirangud sõidupiirkonna, marsruudi, tööperioodi või täiendavad nõuded arvestades kohalikke olusid.

Record of any restriction applicable by reason of either the route, area of operation or restricted period of operation or any additional requirement due to specified local circumstances.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. novembri 2005. a määruse nr 145 «Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. märtsi 2005. a määruse nr 30 «Kohalikus rannasõidus sõitvate reisilaevade klassid, sõidupiirkonnad ohutusnõuded ja ohutuse tunnistuse vorm» muutmine»
lisa 2

Vorm P            

EESTI VABARIIK

VARUSTUSE LOETELU

Käesolev loetelu peab alati kuuluma reisilaeva ohutuse tunnistuse juurde.

1       Laeva andmed

Laeva nimi Tunnusnumber või kutsung
   

Tunnistus on välja antud järgmisele reisijate arvule ..........................................................................

Raadiojaama tööks vajalik minimaalne spetsialistide arv ..................................................................

2       Päästevahendite loetelu

1      Inimeste üldarv, kellele päästevahendid on olemas

..............................................

 

2      Päästepaatide üldarv

2.1    Kohtade üldarv inimestele nendes

2.2    Osaliselt kinniste päästepaatide arv

2.3    Isepüstuvate osaliselt kinniste päästepaatide arv

2.4    Täiskinniste päästepaatide arv

2.5    Teised päästepaadid

2.5.1    Arv

2.5.2    Tüüp

3      Mootorpäästepaatide arv (kuulub päästepaatide üldarvu)

3.1    Helgiheitjaga päästepaatide arv

4      Valvepaatide arv

4.1    Päästepaatide üldarvu lisatud ülaltoodud paatide arv

5      Päästeparved

5.1    Nõutud, heakskiidetud veeskamisvahendid nende juurde

5.1.1    Päästeparvede arv

5.1.2    Kohtade arv inimestele nendes

5.2    Päästeparved, mis ei nõua heakskiidetud veeskamisvahendeid

5.2.1    Päästeparvede arv

5.2.2    Kohtade arv inimestele nendes

6      Jäigad parved

6.1    Parvede arv

6.2    Inimeste arv, kellele nad on määratud

7      Päästerõngaste arv

8      Päästevestide arv

9      Päästeülikonnad

9.1    Üldarv

9.2    Päästevesti nõuetele vastavate ülikondade arv

10     Soojusthoidvate vahendite arv

11     Päästevahendite raadioseadmed

11.1  Radartransponderite arv

11.2  Kahepoolse ULL raadiotelefoni sidevahendite arv

Vasak parras  ....................

....................

....................

....................  ....................

....................  ....................

....................

....................   

....................

....................  ....................

....................  ....................

....................

....................

....................  ....................

....................

....................  ....................

....................

Parem parras  ....................

....................

....................

....................  ....................

....................  ....................

....................

....................   

....................

....................  ....................

....................  ....................

....................

....................

....................  ....................

....................

....................  ....................

....................

3   Raadioseadmete loetelu

Nimetus Tegelik varu
1     Põhilised süsteemid

1.1   ULL raadioseade:

1.1.1    DSV (digitaal-selektiivse väljakutse) kodeerimisseade

1.1.2    DSV valvevastuvõtuseade

1.1.3    Raadiotelefon

1.2   Kesklaine raadioseade:

1.2.1    DSV kodeerimisseade

1.2.2    DSV valvevastuvõtuseade

1.2.3    Raadiotelefon

1.3   Kesklaine/lühilaine raadioseade:

1.3.1    DSV kodeerimisseade

1.3.2    DSV valvevastuvõtuseade

1.3.3    Raadiotelefon

1.3.4    Tähttrükkimise telegraafiseadmed

1.4   INMARSATI-i maapealne laevajaam

2     Täiendavad hädaolukorrast alarmeerimise seadmed

3     Meresõiduohutuse info vastuvõtuseadmed

3.1   NAVTEX vastuvõtja

3.2   Laiendatud grupiväljakutse vastuvõtuseade

3.3   Lühilaine tähttrükkimise telegraafi vastuvõtuseade

4     Õnnetuskoha määramise satelliitraadiopoi (EPIRB)

4.1   COSPAS-SARSAT

4.2   INMARSAT

5     Õnnetuskoha määramise ULL raadiopoi

6     Laeva radar-transponder

..............................................

..............................................

..............................................  ..............................................

..............................................

..............................................  ..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................  ..............................................

..............................................

..............................................  ..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

4      Meetodid, mis tagavad raadioseadmete valmisoleku

4.1   Seadmete dubleerimine ...............................................................................................................

4.2   Tehniline hooldamine kaldal ........................................................................................................

4.3   Tehnilise hooldamise võimalus merel ...........................................................................................

5      Navigatsioonisüsteemide ja -seadmete loetelu

Nimetus Tegelik varu
1.1   Standartne magnetkompass2

1.2   Tagavara magnetkompass2

1.3   Vurrkompass2

1.4   Vurrkompassi kursirepiiter2

1.5   Vurrkompassi peilingurepiiter2

1.6   Kursi või trajektoori kontrolli süsteem2

1.7   Peilimisketas või peilimisvahend2

1.8   Kursi ja peilingu korrigeerimise vahendid

1.9   Kursinäitu edastav seade2

2.1   Merekaardid / Elektronkaartide kuva- ja informatsiooni süsteem3

2.2   ECDISe dubleerimisvahendid

2.3   Mereteatmikud

2.4   Dubleerimisvahendid elektroonsetele mereteatmikele

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

3.1   Ülemaailmse satelliitnavigatsioonisüsteemi /
         maalasuva raadionavigatsioonisüsteemi vastuvõtja2 3

3.2   9 GHz radar2

3.3   Teine radar (3 GHz / 9GHz3)2

3.4   Automaatne radarplanšett (ARPA)2

3.5   Automaatne trajektoorikontrolli vahend2

3.6   Teine automaatne trajektoorikontrolli vahend2

3.7   Elektrooniline planšett2


..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

4      Automaatne identifitseerimissüsteem (AIS)

5      Reisiinfo salvesti (VDR)

6.1   Kiirust ja läbitud vahemaad mõõtev seade (vee suhtes)*

6.2   Kiirust ja läbitud vahemaad mõõtev seade
        (merepõhja suhtes otse- ja põiksuunas)2

..............................................

..............................................

..............................................


..............................................

7      Kajalood2

8.1   Rooli, vindi ja põtkuri labadeasendi ning
        operatiivnäitude indikaator2

8.2   Pöördenurga indikaator2

..............................................


..............................................

..............................................

9     Heli vastuvõtu süsteem2

10    Telefoniühendus avariijuhtimise kohta2

11    Valgussignaallamp2

12    Radarpeegeldi2

13    Rahvusvaheline signaalkood

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

2 Alternatiivsed vahendid, mis vastavad nendele nõuetele, on reegliga V/19 lubatud. Teiste vahendite korral peavad nad olema spetsifitseeritud.

Altenative meansof meeting this requirement are permitted under regualtion V/19. In case of other means they shall be specified.

3 Kustutada vastavalt vajadusele

Delete as appropriate

Tõendame, et antud loetelu on tõene.

Välja antud .....................................................................     .................................................................

                             (Loetelu väljaandmise koht)                                   (Väljaandmise kuupäev)

            ...........................................................................
                   (Loetelu väljastanud volitatud isiku allkiri)

                               (Asutuse pitser või tempel)

/otsingu_soovitused.json