Teksti suurus:

Maagaasiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.12.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 64, 483

Maagaasiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.11.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 25. novembri 2005. a otsusega nr 929

I. Maagaasiseaduses (RT I 2003, 21, 128; 2004, 18, 131) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesolev seadus reguleerib maagaasi (edaspidi gaas) impordi, ülekande, jaotamise ja müügiga seonduvaid tegevusi gaasivõrgu (edaspidi võrk) kaudu ning võrguga liitumist.»

§ 2. Paragrahvi 2:

1) punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) võrk on gaasitorustike ja nendega seotud ehitiste kohtkindlalt ehitatud talituslik kogum, mis on vajalik gaasi ülekandeks ja jaotamiseks, kusjuures võrku kuuluvaiks ei loeta tarbijapaigaldisi ega seadmeid;»;

2) punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) tarbijapaigaldis on ühel või mitmel kinnistul, ehitistes või ühtse majandusüksuse moodustavas funktsionaalselt seotud ehitiste kompleksis ja nende teenindamiseks vajalikul maal omavahel ühendatud gaasitorustike talituslik kogum tarbija varustamiseks gaasiga;»;

4) punktid 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 5) tegevuspiirkond on tegevusloaga kindlaks määratud ala, kus võrguettevõtja tegutseb;
6) liitumispunkt on võrgu ja tarbijapaigaldise või võrgu ja teisele võrguettevõtjale kuuluva võrgu ühenduskoht;»;

5) punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 9) võrguettevõtja on ettevõtja, kes osutab võrguteenust;»;

6) täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

« 10) müüja on ettevõtja, kes müüb gaasi.»

§ 3. Paragrahvid 4–6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 4. Gaasiettevõtja

Gaasiettevõtja on ettevõtja, kes tegutseb vähemalt ühel tegevusalal, milleks on gaasi import, ülekanne, jaotamine või müük, ning kes vastutab nende tegevustega seonduvate kaubanduslike, tehniliste või hooldusküsimuste lahendamise eest.

§ 5. Gaasi vabatarbija

(1) Gaasi vabatarbija on turuosaline, kes ei ole kodutarbija.

(2) Gaasi vabatarbijal on õigus osta gaasi võrgu tehniliste võimaluste piires igalt müüjalt.

§ 6. Gaasi kodutarbija

(1) Gaasi kodutarbija on tarbija, kes tarbib gaasi kodumajapidamises.

(2) Kuni 2007. aasta 1. juulini ostab kodutarbija gaasi võrguettevõtjalt, kelle võrguga on tema tarbijapaigaldis ühendatud, või võrguettevõtja poolt nimetatud müüjalt.

(3) Alates 2007. aasta 1. juulist on kodutarbijal õigus osta gaasi võrgu tehniliste võimaluste piires igalt müüjalt.»

§ 4. Paragrahv 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 7. Gaasi import, ülekanne, jaotamine ja müük

(1) Gaasi import on gaasile vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri kohaldamine EÜ Nõukogu määruse 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1–50), tähenduses.

(2) Gaasi ülekanne käesoleva seaduse tähenduses on gaasi transportimine kõrgsurvetorustiku kaudu tarbijapaigaldisteni või kokkulepitud liitumispunktini.

(3) Gaasi jaotamine käesoleva seaduse tähenduses on gaasi transportimine piirkondlike või kohalike jaotustorustike kaudu tarbijapaigaldisteni või kokkulepitud liitumispunktini.

(4) Gaasi müük käesoleva seaduse tähenduses on gaasi üleandmine isikule tasu eest.»

§ 5. Paragrahvi 8:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Gaasiettevõtja peab oma raamatupidamises pidama eraldi arvestust gaasi ülekande, jaotamise, müügi ja nende tegevustega mitteseotud tegevusalade kohta.»;

2) täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

« (21) Kuni 2007. aasta 1. juulini peab gaasiettevõtja oma raamatupidamises pidama gaasi müügi arvestust eraldi kodutarbijate ja vabatarbijate kohta.

(22) Gaasiettevõtja peab kehtestama oma raamatupidamiseeskirjad varade ja kohustuste ning tulude ja kulude jaotamise osas, mida järgitakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tegevusalade arvestuses.»;

3) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Gaasiettevõtja peab lubama Energiaturu Inspektsioonil (edaspidi ka inspektsioon) kontrollida oma raamatupidamist ning andma oma majandustegevuse kohta vajalikke selgitusi.»;

4) täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Gaasiettevõtja peab avaldama kooskõlastatud piirhinnad, metoodikad ja tüüptingimused oma veebilehel või andma nende kohta teavet isikule, kes seda nõuab.»

§ 6. Seadust täiendatakse §-ga 81 järgmises sõnastuses:

« § 81. Tegevuse eristamine

(1) Võrguettevõtja, kes osutab ülekandeteenust, võib olla ka jaotamisteenuse osutaja, kuid ei või samal ajal olla müüja.

(2) Võrguettevõtja, kelle jaotusvõrguga on ühendatud üle 100 000 tarbija ja kes ei osuta ülekandeteenust, eristab oma tegevuses gaasi jaotuse ja müügi, luues jaotuseks ja müügiks eraldi äriühingud alates 2007. aasta 1. juulist. Kui pärast nimetatud tähtpäeva ületab tarbijate arv 100 000 piiri, peab võrguettevõtja viima oma tegevuse vastavusse käesolevas lõikes sätestatud nõuetega kuue kuu jooksul.

(3) Võrguettevõtja, kelle jaotusvõrguga on ühendatud alla 100 000 tarbija ja kes ei osuta ülekandeteenust, võib samal ajal olla müüja.

(4) Võrguettevõtja, kes ei ole ise müüja, nimetab oma võrgupiirkonnas müüja juhul, kui seal puuduvad teised gaasi müüjad, kellelt tarbija võiks gaasi osta.»

§ 7. Paragrahvi 9 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Võrguettevõtjal või tema poolt nimetatud müüjal on kohustus müüa võrgupiirkonnas kõigile võrguühendust omavatele tarbijatele gaasi vastavalt võrgu tehnilistele võimalustele. Nimetatud kohustus kehtib, kui puuduvad teised gaasi müüjad, kellelt tarbija võiks gaasi osta.

(2) Gaasi müügihind on hind, mis sisaldab gaasi hinda ja gaasi müügiks tehtavaid kulutusi. Gaasi müügihind ei sisalda võrguteenuse hinda.

(3) Gaasi müük toimub müügilepingu alusel. Müüja peab Energiaturu Inspektsiooniga kooskõlastama kodutarbijale gaasi müügilepingu tüüptingimused, milles sätestatakse muu hulgas:
1) müüja nimi ja aadress;
2) osutatav teenus;
3) pakutava teenuse kvaliteedi taseme piirmäärad;
4) kliendi teavitamine kohaldatavatest tariifidest ja hindadest;
5) lepingu kestus, lepingu uuendamise ja lõpetamise tingimused;
6) müüja tasuta vahetuse kohustus;
7) teenuse eest tasumise võimalused;
8) võimalikud kompensatsioonid ja tagasimakse kord;
9) kaebuste lahendamine.

(4) Alates 2007. aasta 1. juulist peab gaasiettevõtja esitama eraldi arve gaasi müügi ja võrguteenuse kohta või eristama nimetatud tegevused ühel arvel.»

§ 8. Paragrahvi 10:

1) pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« § 10. Gaasi müügihind kodutarbijale

(1) Gaasi müüja peab kodutarbijale müüdava gaasi piirhinnad kooskõlastama Energiaturu Inspektsiooniga. Nimetatud nõue kehtib, kui kodutarbija ostab gaasi käesoleva seaduse § 9 lõike 1 alusel sätestatud müügikohustuse raames.»;

2) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Inspektsioon töötab välja ja avalikustab kodutarbijatele müüdava gaasi piirhindade arvutamise ühtse metoodika ning lähtub sellest nimetatud piirhindade kooskõlastamisel. Inspektsioon järgib metoodikat välja töötades, et oleks tagatud vajalike tegevuskulude katmine, vajalikud investeeringud ja põhjendatud tulukus.»;

3) lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Gaasi võib müüa hinnaga, mis ei ületa inspektsiooni kooskõlastatud piirhinda.»;

4) lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

5) lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Gaasi müüja peab avaldama kooskõlastatud piirhinnad üleriigilise levikuga päevalehes vähemalt kolm kuud enne nende kehtima hakkamist.»

§ 9. Paragrahvid 11 ja 12 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« § 11. Bilansivastutusega seonduvad mõisted

(1) Bilanss käesoleva seaduse tähenduses on tasakaal turuosalise gaasi müügilepingus kokkulepitud gaasikoguse ning turuosalise tarbitud või edasi müüdud gaasikoguse vahel.

(2) Bilansihaldur on turuosaline, kes on sõlminud bilansilepingu süsteemihalduriga bilansi tagamiseks.

(3) Bilansileping on süsteemihalduri ja bilansihalduri vahel sõlmitud leping, mille alusel bilansihaldur kohustub tagama bilansi.

(4) Bilansivastutus on turuosalise kohustus tagada bilanss igal bilansiperioodil.

(5) Bilansiselgitus on bilansi kindlaksmääramine bilansiperioodil.

(6) Bilansiperiood on ajavahemik, mille lõikes bilanss tagatakse.

§ 12. Bilansivastutuse korraldamine

(1) Bilansivastutus on igal turuosalisel.

(2) Turuosaline võib olla bilansihaldur või delegeerida lepingus bilansivastutuse müüjale või bilansihaldurile. Kodutarbija bilansi tagab müüja, kui müügilepingus ei ole sätestatud teisiti.

(3) Bilansihaldur teostab iga bilansiperioodi lõpul bilansiselgituse ja edastab bilansiselgituseks vajalikud andmed süsteemihaldurile.

(4) Bilansilepingus lepitakse kokku turuosalise tarbimisrežiim, turuosalise ja gaasisüsteemi bilansi tagamiseks vajalike mõõtesüsteemide ja mõõtmiste teostus, süsteemihaldurile edastatava info maht ja sagedus ning süsteemi bilansi tagamise (bilansiselgituse) kulude katmine.

(5) Bilansiperiood on üks ööpäev, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

(6) Majandus- ja kommunikatsiooniminister võib anda määrusi bilansivastutuse tagamise korraldamiseks.»

§ 10. Paragrahvi 13 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Gaasisüsteem käesoleva seaduse tähenduses on tehniline süsteem, mille moodustavad Eesti territooriumil asuvad võrgud koos asjakohaste juhtimis-, kaitse-, side- ja mõõtesüsteemidega.»

§ 11. Paragrahvi 15 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Süsteemihaldur käesoleva seaduse tähenduses on võrguettevõtja, kes osutab ülekandeteenust või üheaegselt nii ülekande- kui jaotamisteenust ja kes omab või haldab gaasi mõõtesüsteeme riigipiiril.»

§ 12. Seadust täiendatakse §-ga 151 järgmises sõnastuses:

« § 151. Süsteemihalduri sõltumatuse tagamine

(1) Süsteemihalduri juhtimise eest vastutav isik ei või samal ajal olla teise gaasiettevõtja juhatuse liige või muul viisil vastutada teise gaasiettevõtja igapäevase majandustegevuse eest.

(2) Süsteemihalduril on õigus otsustada võrgu säilitamiseks ja arendamiseks vajaliku vara kasutamise üle. See ei või takistada vajalike kooskõlastusmehhanismide toimimist, mis tagavad emaettevõtja õiguste kaitse seoses majandusliku ja juhtimisalase järelevalvega süsteemihalduri kui tütarettevõtja varalise tasuvuse üle.

(3) Süsteemihaldur töötab välja ja viib ellu kava, milles nähakse ette meetmed teiste gaasiettevõtjate ja tarbijate võrdseks kohtlemiseks ning selle eesmärgi saavutamiseks võrguettevõtja töötajatele pandavad kohustused. Süsteemihaldur esitab kava täitmise aastaaruande Energiaturu Inspektsioonile.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud kava koostab ja selle täitmist kontrollib ning kava täitmiseks rakendatud abinõusid käsitleva aastaaruande koostab võrguettevõtja juhatuse liikme määratud ja tema otsealluvuses olev töötaja.»

§ 13. Paragrahvi 16:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Süsteemihaldur peab läbipaistvaid protseduure kasutades ostma oma kohustuste täitmiseks teenuseid tingimustel, mis ei tee vahet eri gaasiettevõtjate vahel ega sisalda põhjendamatuid piiranguid.»;

2) täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Süsteemihaldur peab esitama Energiaturu Inspektsioonile andmed varustuskindluse aruande koostamiseks.»

§ 14. Paragrahvi 17:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Süsteemihalduril on õigus anda turuosalistele täitmiseks kohustuslikke korraldusi tarbijate gaasitarbimise piiramiseks või katkestamiseks, kui see on vajalik tema kohustuste täitmiseks.»;

2) täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

« (6) Süsteemihalduril on õigus nõuda bilansihaldurilt bilansiselgitusega seotud kulude katmist.

(7) Süsteemihaldur ei hüvita käesoleva seaduse § 16 lõike 1 punktides 1–5 ning käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2, 3 ja 5 nimetatud tegevuste ja korralduste täitmisest tulenevat kahju ega kulutusi, välja arvatud juhul, kui süsteemihalduri tegevus või korraldused on olnud õigusvastased.»

§ 15. Paragrahvi 18:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Võrguga liitumine käesoleva seaduse tähenduses on tarbijapaigaldise või teisele võrguettevõtjale kuuluva võrgu ühendamine võrguga.»;

2) lõiget 6 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) gaasi tarbimisrežiim liitumispunktis;»;

3) lõike 6 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) mõõtesüsteemi asukoht ja mõõtevahendite tüüp;»;

4) lõike 7 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) ei taotleta endise tarbija sõlmitud lepingus määratud summaarse tarbimisvõimsuse või tarbimisrežiimi muutmist;».

§ 16. Seadust täiendatakse §-dega 181–183 järgmises sõnastuses:

« § 181. Riigipiiri ületav gaasitorustik

(1) Riigipiiri ületava gaasitorustiku (edaspidi ühendus) ehitamine on lubatud ainult Vabariigi Valitsuse loal.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud loa taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) taotleja nimi ja aadress;
2) andmed ühenduse asukoha kohta;
3) ühenduse tehnilised andmed (rõhk, võimsus, läbimõõt, pikkus jne);
4) planeeritud ehitusaeg;
5) ehituse eeldatav maksumus;
6) põhjendus ühenduse vajalikkuse kohta;
7) keskkonnamõjude hindamise tulemused.

§ 182. Kolmanda osapoole juurdepääs võrgule

(1) Energiaturu Inspektsioon võib anda riigipiiri ületavale uuele ühendusele või olemasoleva ühenduse võimsuse olulise suurendamise korral kolmanda osapoole juurdepääsu tähtajalise erandi, mille korral ei rakendata gaasiettevõtja suhtes käesoleva seaduse §-des 18 ja 23 sätestatut.

(2) Kolmanda osapoole juurdepääs võrgule käesoleva seaduse tähenduses on turuosalise õigus liituda võrguga või kasutada võrguteenust.

(3) Uus ühendus käesoleva seaduse tähenduses on ühendus, mille ehitamiseks on antud käesoleva seaduse §-s 181 nimetatud luba pärast 2003. aasta 15. juulit.

(4) Eranditaotluses ja inspektsiooni otsuses sisalduvate andmete loetelu kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.

§ 183. Tähtajalise erandi andmise tingimused

(1) Tähtajalist erandit võib taotleda, kui uus ühendus vastab järgmistele tingimustele:
1) investeering peab suurendama gaasitarnete konkurentsi ning parandama varustuskindlust;
2) vastavalt investeeringuga seotud riskiastmele jääks investeering tegemata, kui erandit ei anta;
3) ühenduse omanik peab olema füüsiline või juriidiline isik, kes toimib vähemalt õigusliku vormi poolest eraldi võrguettevõtjatest, kelle võrkudesse kõnealune ühendus tehakse;
4) ühenduse kasutajatelt võetakse tasu;
5) tähtajaline erand ei kahjusta konkurentsi, gaasi siseturu tõhusat toimimist ega reguleeritud võrgu toimimist, millega ühendus on liidetud.

(2) Tähtajalise erandi taotlemisel olemasoleva võimsuse olulise suurendamise korral kehtivad käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tingimused ning võimsuse suurendamine peab võimaldama uute tarneallikate kasutamist.»

§ 17. Paragrahvi 19:

1) lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) gaasi tarbimisrežiim liitumispunktis;»;

2) lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) mõõtesüsteemi asukoht ja mõõtevahendite tüüp;»;

3) lõike 2 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

4) täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Liitumise tehnilisteks tingimusteks loetakse käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1–3 nimetatud andmed.»

§ 18. Paragrahvi 20:

1) lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Liitumistasu arvutamisel lähtutakse sellest, et oleks tagatud konkreetseks liitumiseks vajalike põhjendatud kulutuste katmine, muu hulgas:
1) investeeringud, sealhulgas mõõtesüsteemi väljaehitamine;
2) keskkonnanõuete täitmine;
3) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine.

(3) Liitumistasu suuruse arvutab võrguettevõtja, lähtudes liitumistasu arvestamise metoodikast.»;

2) täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Võrguettevõtja peab kooskõlastama liitumistasu arvestamise metoodika Energiaturu Inspektsiooniga.»

§ 19. Paragrahvi 22:

1) täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

« (51) Võrguettevõtja ei või avaldada seoses oma ülesannete täitmisega saadud teavet kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui teabe avaldamine on ette nähtud seadusega või kui teave tuleb edastada käesolevast seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.»;

2) täiendatakse lõigetega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

« (8) Käesoleva seaduse § 81 lõikes 2 nimetatud võrguettevõtja on kohustatud täitma §-s 151 sätestatud nõudeid.

(9) Võrguettevõtja järgib võrguteenust osutades turuosaliste võrdse kohtlemise põhimõtet.»

§ 20. Paragrahvi 23:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Võrguteenus käesoleva seaduse tähenduses on võrgu kaudu gaasi ülekande või jaotamise teenuse osutamine.»;

2) täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Inspektsioon töötab välja ja avalikustab võrguteenuste hindade arvutamise ühtse metoodika ning lähtub sellest võrguteenuste hindade kooskõlastamisel. Inspektsioon järgib metoodikat välja töötades käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõudeid ning muid asjakohaseid sätteid.»

§ 21. Paragrahvi 24 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 22. Paragrahvi 25:

1) lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Gaasi ja võrguteenuse omavoliline tarbimine on:»;

2) lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) mõõtmata tarbimine võrguühenduselt gaasiettevõtja loata;»;

3) lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Omavoliliselt tarbitud gaasi või võrguteenuse eest võib gaasiettevõtja nõuda tasu omavoliliselt tarbitud gaasikoguse või võrguteenuse kuni kolmekordse maksumuse ulatuses.

(3) Omavoliliselt tarbitud gaasikoguse ja võrguteenuse ning selle maksumuse määramise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.»

§ 23. Paragrahvi 26 lõike 3 punktid 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 2) on takistatud võrguettevõtja ligipääs tarbija omandis või valduses oleval territooriumil asuvale mõõtesüsteemile selle kontrollimiseks või asendamiseks või tarbijapaigaldise käitamiseks vajalike tööde tegemiseks;
3) on rikutud käesoleva seaduse alusel sõlmitud lepinguid või käesolevas seaduses sätestatud tingimusi.»

§ 24. Paragrahvi 27:

1) lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) gaasi ülekande teenuse osutamine;»;

2) lõiget 2 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

« 31) gaasi jaotamise teenuse osutamine.»;

3) lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Ühel ettevõtjal võib olla mitu tegevusluba tegutsemiseks mitmel käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1–31 nimetatud tegevusalal, kui samaaegne mitmel tegevusalal tegutsemine ei ole käesoleva seadusega keelatud.»;

5) lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Tegevusloa eest ja tegevusloa omaja algatusel tegevusloa tingimuste muutmise eest tasutakse riigilõiv riigilõivuseaduses sätestatud korras.»

§ 25. Paragrahvi 29:

1) lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) taotletav tegevuspiirkond, välja arvatud käesoleva seaduse § 27 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud tegevusaladel;»;

2) lõike 2 punktis 1 asendatakse sõna «edastamine» sõnaga «ülekanne»;

3) lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) tegevuspiirkonnas asuvate võrkude asendiplaani ja kirjelduse, välja arvatud käesoleva seaduse § 27 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud tegevusaladel;».

§ 26. Paragrahvi 32 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) tegevuspiirkond, välja arvatud käesoleva seaduse § 27 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud tegevusalade korral;».

§ 27. Paragrahvi 34 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Jagunemise korral jääb jagunevale ühingule käesoleva seaduse alusel antud tegevusluba samadel tingimustel kehtima omandava ühingu tegevusloana niivõrd, kuivõrd omandavale ühingule üleantavat või haldamiseks antavat vara kasutatakse tegevusloa alusel toimuvas tegevuses. Vajaduse korral peavad jagunev ja omandav ühing taotlema tegevusloa tingimuste muutmist.»

§ 28. Paragrahvi 37 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Inspektsioon täidab järgmisi ülesandeid:
1) kooskõlastab käesoleva seaduse § 10 lõikes 1 nimetatud kodutarbijale müüdava gaasi piirhinna;
2) kontrollib käesoleva seaduse § 11 lõikes 2 nimetatud bilansilepingu tingimusi ja bilansivastutuse teenuse osutamise hindu;
3) kooskõlastab käesoleva seaduse § 20 lõikes 31 nimetatud liitumistasu arvestamise metoodika;
4) kooskõlastab käesoleva seaduse § 23 lõikes 4 nimetatud võrguteenuse hinnad;
5) annab ja tunnistab kehtetuks tegevuslubasid, kehtestab ja muudab tegevuslubade tingimusi ning kontrollib nende täitmist;
6) menetleb taotlusi käesoleva seaduse § 182 lõikes 1 nimetatud tähtajalise erandi saamiseks, teeb vastava otsuse ja edastab selle Euroopa Komisjonile;
7) koostab, avaldab ja esitab Euroopa Komisjonile igal aastal 31. juuliks aruande varustuskindluse olukorra kohta;
8) kontrollib riikidevahelise ühenduse võimsuse kasutamise ja juhtimise vastavust konkurentsi ja turu efektiivse toimimise nõuetele;
9) kontrollib, kas turuosalised järgivad käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega ettenähtud nõudeid ja täidavad asjakohaseid kohustusi (raamatupidamise eristatus, võrguhalduri sõltumatus, informatsiooni avaldamine jne);
10) koostab ja avaldab igal aastal aruande järelevalve tulemuste kohta;
11) avalikustab oma veebilehel käesoleva seaduse alusel kooskõlastatud hinnad ja tasud;
12) lahendab turuosaliste vahelisi vaidlusi käesolevas seaduses sätestatud korras;
13) täidab muid temale käesoleva seaduse või muude õigusaktidega pandud ülesandeid.»

§ 29. Paragrahvi 38:

1) täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

« 41) saada andmeid varustuskindluse aruande koostamiseks;»;

2) punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) punktid 8 ja 9 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 8) kehtestada gaasi ajutine ülekande- või jaotamishind mitte kauemaks kui kaheks kuuks olukorras, kus ülekande- või jaotamishind ei ole põhjendatud ning gaasiettevõtja ei järgi inspektsiooni tehtud ettekirjutust;
9) esindada Eestit õigusaktidega ettenähtud korras rahvusvahelistes organisatsioonides ning teha koostööd teiste riikide energiaturgu reguleerivate asutustega.»

§ 30. Seadust täiendatakse §-ga 391 järgmises sõnastuses:

« § 391. Kaebuste lahendamine

(1) Turuosalise tegevuse või tegevusetuse peale, mis on vastuolus käesoleva seaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktiga, võib teine turuosaline esitada kirjaliku kaebuse Energiaturu Inspektsioonile.

(2) Inspektsioon vaatab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kaebuse läbi ja teeb selle kohta otsuse kaebuse saamisest alates 30 päeva jooksul.

(3) Kui inspektsioon taotleb kaebuse lahendamiseks vajalikku teavet, peatub käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tähtaja kulgemine kuni teabe saamiseni, kuid mitte kauemaks kui 30 päevaks.»

§ 31. Paragrahvi 48 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesoleva seaduse § 81 lõike 1 alusel tegutsev võrguettevõtja peab oma tegevuse käesolevas seaduses sätestatud nõuetega vastavusse viima 2006. aasta 1. jaanuariks.»

§ 32. Seadust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

«1 Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 2003/55/EÜ maagaasi siseturu ühisreeglite kohta ning direktiivi 98/30/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 176, 15.07.2003, lk 57–78).»

II. § 33. Riigilõivuseaduse (RT I 1997, 80, 1344; 2005, 59, 463) § 1881 lõike 1 punktid 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 3) gaasi ülekande teenuse osutamine – 4000 krooni kehtivusaasta kohta;
4) gaasi jaotamise teenuse osutamine – 4000 krooni kehtivusaasta kohta;».

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json