Teksti suurus:

Kaitseliidu seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2006
Avaldamismärge:RT I 2005, 64, 484

Kaitseliidu seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.11.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 25. novembri 2005. a otsusega nr 930

§ 1. Kaitseliidu seaduse muutmine

Kaitseliidu seaduses (RT I 1999, 18, 300; 2004, 89, 612) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Kaitseliit ja Kaitseliidu struktuuriüksusteks olevad Kaitseliidu Peastaap ja malevad registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris selle registri põhimääruses sätestatud korras.»;

2) paragrahvi 8 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Sõjaajal kinnitab Kaitseliidu struktuuri, otsustab Kaitseliidu struktuuri kuuluvate üksuste moodustamise, ümberformeerimise, laialisaatmise ja dislokatsiooni ning kinnitab ja muudab nende koosseise kaitseväe ülemjuhataja.»;

3) paragrahvi 8 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kaitseliidu malevad on Alutaguse Malev, Harju Malev, Jõgeva Malev, Järva Malev, Lääne Malev, Põlva Malev, Pärnumaa Malev, Rapla Malev, Saaremaa Malev, Sakala Malev, Tallinna Malev, Tartu Malev, Valgamaa Malev, Viru Malev ja Võrumaa Malev. Kaitseliidu struktuuri kuuluval ametikohal töötamine on riigiametis töötamine vastavalt avaliku teenistuse seadusele, välja arvatud lepingulises tegevteenistuses olevate kaitseväelaste puhul.»;

4) paragrahvi 9 lõikest 8 jäetakse välja sõnad «Kaitseliidus teeniv kaitseväeametnik»;

5) paragrahvi 12 lõike 7 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) kinnitab üksuse eelarve ja selle kasutamise aruande;»;

6) paragrahvi 12 lõike 8 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) üksuse valduses ja kasutuses oleva vara, välja arvatud relvade, laskemoona ja muu sõjalise varustuse valitsemine Kaitseliidu keskjuhatuse kehtestatud korras;»;

7) paragrahvi 12 lõike 8 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) üksuse eelarve ja selle kasutamise aruande koostamine ja esitamine esindajatekogule kinnitamiseks;»;

8) paragrahvi 12 lõike 8 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) lepingute sõlmimine keskjuhatuse kehtestatud korras;»;

9) paragrahvi 12 lõike 10 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) esindajatekogu kinnitatud eelarve piires maleva eelarvevahendite käsutamine;»;

10) paragrahvi 13 lõike 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) riigieelarvest Kaitseliidu sihtotstarbelise finantseerimise taotluse ja eelarve kinnitamine;»;

11) paragrahvi 13 lõike 3 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) Kaitseliidu majandusaasta aruande kinnitamine;»;

12) paragrahvi 13 lõike 6 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) riigieelarvest Kaitseliidu sihtotstarbelise finantseerimise taotluse ja eelarve ning majandusaasta aruande koostamine ja esitamine keskkogule;»;

13) paragrahvi 13 lõiget 6 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

« 9) Kaitseliidu vara, välja arvatud relvad, laskemoon ja muu sõjaline varustus, kasutamise, lepingute sõlmimise ja eelarveliste vahendite kasutamise korra kehtestamine.»;

14) paragrahvi 15 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 33 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kaitseliidul on õigus omada vara, mis oli Kaitseliidu või tema üksuse või allüksuse omand enne 1940. aasta 16. juunit.»;

16) paragrahvi 33 lõiked 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Vara, mis on saadud Kaitseliidu maleva või muu üksuse majandustegevuse tulemusena või talle tehtud annetusena või selle arvel, võib tema valdusest ja kasutusest ära võtta ainult selle maleva esindajatekogu või üksuse üldkoosoleku nõusolekul.»;

18) paragrahvi 35 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 37 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Riigieelarvevälised tulud laekuvad tulu saanud maleva või muu üksuse arvele ja neid kasutatakse keskjuhatuse kehtestatud korras.»;

20) paragrahvi 38 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kaitseliit esitab statistilise, raamatupidamise ja mis tahes muu aruande seadusega sätestatud korras.»;

21) paragrahvi 38 lõiked 5 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 40 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Vabariigi Valitsus annab hiljemalt 2008. aasta 31. detsembriks Kaitseliidule tasuta üle sellise enne 1940. aasta 16. juunit Kaitseliidu või tema üksuste omandis olnud vara, mille üleandmist Kaitseliit taotleb ja mida on võimalik tema omandisse üle anda ning mis on vajalik käesolevas seaduses ja Kaitseliidu põhikirjas sätestatud ülesannete täitmiseks.»;

23) paragrahvi 40 lõikes 2 asendatakse sõna «samaotstarbelise» sõnaga «samaväärse»;

24) paragrahvi 40 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Vabariigi Valitsuse määratud riigivara valitseja annab Kaitseliidu valduses ja kasutuses oleva riigivara, välja arvatud riigi omandis olevad lahingurelvad, laskemoon ja muu sõjaline varustus, Kaitseliidu omandisse hiljemalt 2006. aasta 31. detsembriks.»;

25) paragrahv 41 tunnistatakse kehtetuks;

26) seadust täiendatakse §-ga 43 järgmises sõnastuses:

« § 43. Kaitseliidu malevate ja Kaitseliidu Peastaabi ümberkorraldamine

(1) Alates 2006. aasta 1. maist lõpeb Kaitseliidu Peastaabi ja Kaitseliidu malevate staatus avalik-õiguslike juriidiliste isikutena ning nende õigusjärglaseks on Kaitseliit.

(2) 2005. aasta 31. detsembril Kaitseliidu malevate kui avalik-õiguslike juriidiliste isikute omandis olnud vara jääb malevate valdusesse ning sellisele varale kohaldatakse käesoleva seaduse § 34 lõiget 8.»

§ 2. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2006. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json