Teksti suurus:

Euroopa Ülikool-Instituudi asutamise konventsioon

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.12.2005
Avaldamismärge:RT II 2005, 29, 96

Euroopa Ülikool-Instituudi asutamise konventsioon

Vastu võetud 31.10.1987

Euroopa Ülikool-Instituudi asutamise konventsiooniga ühinemise seadus

Teadaanne välislepingu jõustumise kohta

(õ) 28.02.2006 11:40

Koostatud 1972. aasta 19. aprillil Firenzes

Tema Majesteet Belglaste Kuningas,
Saksamaa Liitvabariigi President,
Prantsuse Vabariigi President,
Itaalia Vabariigi President,
Tema Kuninglik Kõrgus Luksemburgi Suurhertsog,
Tema Majesteet Madalmaade Kuninganna,

olles otsustanud edendada teadmiste täiendamist valdkondades, mis pakuvad Euroopa, eelkõige selle kultuuri, ajaloo, õigusteaduse, majanduse ja institutsioonide arengust lähtudes erilist huvi;

soovides edendada nendes valdkondades koostööd ja ergutada ühist teadustegevust;

olles otsustanud viia ellu riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumisel 18. juulil 1961 Bonnis ning 1. ja 2. detsembril 1969 Haagis vastu võetud avalduses selle valdkonna kohta väljendatud kavatsused;

võttes arvesse, et Euroopa vaimuelule tuleks rohkem kaasa aidata ja selle huvides tuleks luua kõrgeimal ülikoolitasemel Euroopa Ülikool-Instituut;

on otsustanud luua Euroopa Ülikool-Instituudi ja näha ette selle tegevuse tingimused, määrates selleks järgmised täievolilised esindajad:

Tema Majesteet Belglaste Kuningas:
Hr Léon HUREZ,
haridusminister (F);

Saksamaa Liitvabariigi President:
Hr Rolf LAHR,
Saksamaa Liitvabariigi suursaadik Roomas;

Prantsuse Vabariigi President:
Hr Jacques DUHAMEL,
kultuuriminister;

Itaalia Vabariigi President:
Hr Aldo MORO,
välisminister;
Hr Riccardo MISASI,
haridusminister;

Tema Kuninglik Kõrgus Luksemburgi Suurhertsog:
Hr Jean DUPONG,
haridusminister;

Tema Majesteet Madalmaade Kuninganna:
Hr Th.E. WESTERTERP,
riigisekretär, välisministeerium;

kes, olles esitanud oma kehtivaks ja vormikohaseks tunnistatud täisvolitused, on kokku leppinud järgmises.

I peatükk
INSTITUUDI LOOMIST REGULEERIVAD PÕHIMÕTTED

Artikkel 1

Käesoleva konventsiooniga moodustavad Euroopa ühenduste liikmesriigid (edaspidi konventsiooniosalised) ühiselt Euroopa Ülikool-Instituudi (edaspidi instituut). Instituut on juriidiline isik.

Instituudi asukoht on Firenze.

Artikkel 2

1. Instituudi eesmärk on aidata kõrghariduse andmise ja teadustegevusega kaasa Euroopa kultuuri- ja teaduspärandi arendamisele selle ühtsuses ja mitmekesisuses. Instituut tegeleb ka nende suurte liikumiste ja institutsioonidega, mis iseloomustavad Euroopa ajalugu ja arengut. Instituut võtab arvesse suhteid Euroopa-väliste kultuuridega.

Seda eesmärki taotletakse kõrgeimal ülikoolitasemel õppetöö ja teadustegevuse kaudu.

2. Instituut peaks olema ka oma tegevusaladega seotud valdkondi käsitlevate ideede ja kogemuste vahetamise ning arutelude koht.

Artikkel 3

1. Konventsiooniosalised võtavad meetmeid, et hõlbustada instituudi eesmärgi saavutamist, austades samal ajal teadustegevuse ja õppetöö vabadust.

2. Konventsiooniosalised soodustavad instituudi mõju teadus- ja ülikoolimaailmas. Selleks aitavad nad instituudil luua asjakohaseid koostöösidemeid oma territooriumil asuvate ülikoolide ja teadusasutustega ning haridus-, kultuuri- ja teadustööga tegelevate Euroopa ja rahvusvaheliste asutustega.

3. Instituut teeb oma pädevuse piires koostööd ülikoolidega ja koostööhuviliste riiklike ja rahvusvaheliste õppe- ja uurimiskeskustega. Instituut võib sõlmida kokkuleppeid riikide ja rahvusvaheliste asutustega.

Artikkel 4

Instituudil ja selle personalil on oma ülesannete täitmiseks vajalikud eesõigused ja puutumatus, mille tingimused on sätestatud konventsioonile lisatud protokollis, mis moodustab selle lahutamatu osa.

Instituut sõlmib Itaalia valitsusega peakorterit käsitleva kokkuleppe, mille kõrgem nõukogu peab ühehäälselt heaks kiitma.

II peatükk
JUHTIMINE

Artikkel 5

Instituudi juhtorganid on:
a) kõrgem nõukogu,
b) instituudi rektor,
c) akadeemiline nõukogu.

Artikkel 6

1. Kõrgem nõukogu koosneb konventsiooniosaliste riikide valitsuste esindajatest; igal valitsusel on nõukogus üks hääl ja kaks määratud esindajat.

Kõrgem nõukogu tuleb kokku vähemalt kord aastas Firenzes.

2. Kõrgema nõukogu eesistujaks on ühe aasta kaupa järjekorras kõigi konventsiooniosaliste riikide esindajad.

3. Instituudi rektor, sekretär ja Euroopa ühenduste esindaja osalevad kõrgema nõukogu istungitel, kuid ei hääleta.

4. Kõrgem nõukogu vastutab instituudi suunamise eest; ta juhib selle tegevust ja jälgib arengut. Kõrgem nõukogu hõlbustab ühelt poolt valitsustevahelisi suhteid instituuti käsitlevates küsimustes ja teiselt poolt valitsuste ja instituudi vahelisi suhteid.

Kõrgem nõukogu teeb otsuseid, mis on vajalikud lõigete 5 ja 6 kohaselt talle määratud ülesannete täitmiseks.

5. Kõrgem nõukogu teeb ühehäälse otsuse alusel järgmist:
a) koostab instituudi tegevust reguleerivad eeskirjad ja artiklis 26 ettenähtud rahanduseeskirjad;
b) võtab kooskõlas artikliga 27 vastu töökeelte valimise menetluse;
c) koostab instituudi personali teenistuseeskirja; teenistuseeskirjas nähakse ette instituudi ja eeskirjas käsitletud isikute vaheliste vaidluste lahendamise menetlus;
d) otsustab instituudi korraliste professorite ametikohtade loomise ��le;
e) kutsub artikli 9 lõikes 3 nimetatud isikuid osalema akadeemilise nõukogu tegevuses tingimustel, mis tuleb kindlaks määrata;
f) sõlmib instituudi ja Itaalia valitsuse vahel peakorterit käsitleva kokkuleppe ja muid artikli 3 lõikes 3 nimetatud kokkuleppeid;
g) nimetab ametisse instituudi esimese rektori ja esimese sekretäri;
h) lubab vajaduse korral artikli 8 lõike 3 erandeid;
i) muudab artikliga 11 ettenähtud osakondade korraldust või loob uusi osakondi;
j) annab artiklis 33 nimetatud heakskiidu;
k) võtab artiklis 34 nimetatud meetmeid.

6. Kõrgem nõukogu võtab kvalifitseeritud häälteenamuse alusel vastu muid kui lõikes 5 sätestatud, eelkõige järgimisi küsimusi käsitlevaid otsuseid:
a) instituudi rektori ja sekretäri ametisse nimetamine;
b) instituudi eelarve heakskiitmine ja rektori tegevuse heakskiitmine eelarve täitmisel;
c) üldise õppemetoodika heakskiitmine akadeemilise nõukogu ettepanekul;
d) menetluskorra vastuvõtmine.

7. Kui mõne otsuse puhul on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus, arvestatakse hääli järgmiselt:

Belgia 5
Taani 3
Prantsusmaa 10
Saksamaa 10
Iirimaa 3
Itaalia 10
Luksemburg 2
Madalmaad 5
Ühendkuningriik 10

Otsused viiakse ellu, kui need on saanud vähemalt 41 poolthäält, mille on andnud vähemalt kuue riigi esindajad.

8. Mittehääletamine ei takista kõrgemal nõukogul vastu võtmast ühehäälsust nõudvaid otsuseid.

Artikkel 7

1. Instituuti juhib rektor. Rektor viib ellu konventsiooni kohaselt vastuvõetud akte ja otsuseid või juhendab nende elluviimist ja teeb haldusotsuseid, mis ei kuulu instituudi muude juhtorganite pädevusse.

2. Rektor vastutab instituudi halduse eest. Ta on instituudi seadusjärgne esindaja.

Rektor valmistab ette aastaeelarve projekti ja kolme aasta rahandusprognoosi projekti ning esitab need kõrgemale nõukogule pärast konsulteerimist akadeemilise nõukoguga.

Ta nimetab ametisse osakonnajuhatajad ja akadeemilise nõukogu nimetatud õppepersonali liikmed kooskõlas artikli 9 lõike 5 punktiga d.

Ta nimetab ametisse instituudi halduspersonali.

3. Kõrgem nõukogu valib instituudi rektori akadeemilise nõukogu esitatud kolme kandidaadi hulgast.

Rektor nimetatakse ametisse kolmeks aastaks. Sama isikut võib ühe korra ametisse tagasi nimetada.

Artikkel 8

1. Instituudi rektorit abistab organisatsiooniliste ja haldusülesannete täitmisel sekretär.

2. Sekretäri volitused ja ametiaeg nähakse ette artikli 6 lõike 5 punktis a sätestatud eeskirjadega.

3. Sekretär ja instituudi rektor ei või olla ühe ja sama riigi kodanikud, kui kõrgem nõukogu ei ole ühehäälselt otsustanud teisiti.

Artikkel 9

1. Akadeemilisel nõukogul on teadustegevuse ja õppetöö alal üldine pädevus, ilma et see piiraks muude instituudi juhtorganite pädevust.

Akadeemilise nõukogu eesistujaks on instituudi rektor.

2. Akadeemilisse nõukogusse kuuluvad:
a) instituudi rektor;
b) instituudi sekretär, kes osaleb töös, kuid ei hääleta;
c) osakonnajuhatajad;
d) kõik või mõned instituudi professorid;
e) muud õppepersonali esindajad;
f) doktorantide esindajad.

3. Kõrgem nõukogu võib tingimustel, mille ta ette näeb, kutsuda akadeemilise nõukogu tegevuses osalema erikvalifikatsiooniga majandus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna esindajaid, kes on liikmesriikide kodanikud.

4. Artikli 6 lõike 5 punktis a ettenähtud eeskirjadega määratakse kindlaks:
a) nende akadeemilise nõukogu liikmete arv, kes esindavad lõike 2 punktides d, e ja f nimetatud isikurühmi, nende ametisse nimetamise menetlus ja ametisoleku aeg;
b) akadeemilises nõukogus kohaldatav häälteenamust käsitlev eeskiri.

5. Akadeemiline nõukogu:
a) koostab õppe- ja teadusprogrammid;
b) osaleb aastaeelarve projekti ja kolme aasta rahandusprognoosi projekti ettevalmistamises;
c) võtab teadustegevust ja õppetööd käsitlevaid rakendusmeetmeid, mis ei kuulu muude instituudi juhtorganite pädevusse;
d) nimetab ametisse osakonnajuhatajad, professorid ja muud õppejõud, kellest saavad instituudi pedagoogilise personali liikmed, istungil, kus osalevad ainult õppepersonali need liikmed, kellel on asjaomaste isikutega vähemalt sama positsioon;
e) määrab artikliga 14 ettenähtud kraadi ja tunnistuse andmise tingimused;
f) koostab sisseastumis- ja lõpetamiskomisjoni liikmete nimekirja;
g) kontrollib tegevusaruande eelnõu, mille on ette valmistanud instituudi rektor ja mis on esitatud kõrgemale nõukogule.

6. Akadeemiline nõukogu võib omal algatusel esitada kõrgemale nõukogule ettepanekuid, mis käsitlevad kõnealuse nõukogu pädevusse kuuluvaid küsimusi.

7. Akadeemilise nõukogu büroo, mille esimees on instituudi rektor, keda abistab sekretär, ning mis koosneb rektorist ja osakonnajuhatajatest, täidab ülesandeid, mille akadeemiline nõukogu on talle andnud. Büroo esitab akadeemilisele nõukogule aruande nende ülesannete täitmise kohta.

III peatükk
AKADEEMILINE STRUKTUUR

A. Akadeemiline korraldus

Artikkel 10

Instituut on jaotatud osakondadeks, mis moodustavad teadustegevuse ja õppetöö põhiüksused ning mis on omakorda jaotatud seminarideks.

Artikkel 11

1. Asutamisjärgselt koosneb instituut neljast osakonnast:
– ajalugu ja kultuur;
– majandus;
– õigusteadus;
– politoloogia ja sotsiaalteadused.

Ühehäälse otsuse alusel võib kõrgem nõukogu pärast akadeemilise nõukoguga konsulteerimist ja kogemusi arvesse võttes seda korraldust muuta või uusi osakondi luua. Akadeemiline nõukogu võib sellekohaseid ettepanekuid teha.

2. Osakonnad on neile eelarvest eraldatud vahendite ja akadeemilise nõukogu vastuvõetud programmide piires oma õppe- ja teadustöös suurel määral sõltumatud ning neile tagatakse tegevuseks vajalik personal.

Artikkel 12

1. Põhiliselt tehakse teadustööd seminarides ja uurimisrühmades. Ühe seminari tööd võib kombineerida teiste sama osakonna või muude osakondade seminaridega.

Seminaride ja uurimisrühmade organiseerimise eest vastutavad osakonnajuhatajad. Teadustööd tehakse õppepersonali ja doktorantide aktiivse koostööna; õppejõud ja doktorandid näevad ühiselt ette oma töömeetodid ja -tingimused.

2. Seminarides ja uurimisrühmades tehtav teadustöö tuleb määratleda artikli 9 lõikes 5 sätestatud õppe- ja teadusprogrammides, võttes arvesse instituudi eesmärki.

Osakonnajuhatajad peavad seminaride ja uurimisrühmade projektide teemad teatama akadeemilisele nõukogule pärast seda, kui nad on saanud professoritelt ja assistentidelt heakskiidu.

3. Instituut võib korraldada õppepraktikat ja kollokviume, milles võivad osaleda isikud, kes on saanud õppe- ja teadustegevuse kaudu instituudis asjakohase erialase kogemuse.

Artikkel 13

1. Instituudil on raamatukogu ja dokumendikeskus, mida rahastatakse iga-aastasest tegevuseelarvest.

2. Itaalia Vabariik kohustub võtma meetmeid ja sõlmima kokkuleppeid, et võimaldada õppepersonalile ja doktorantidele juurdepääs Firenze ja vajaduse korral teiste Itaalia linnade arhiividele, raamatukogudele ja muuseumidele.

Selle sätte kohaldamise kord nähakse ette peakorterit käsitlevas kokkuleppes.

Artikkel 14

1. Instituudil on õigus anda teadusharudes, mida instituudis õpetatakse ja uuritakse, Euroopa Ülikooli-Instituudi doktori kraad doktorantidele, kes on lõpetanud instituudis vähemalt kaheaastase õppekursuse ja esitanud instituudi heakskiidetud kõrgekvaliteedilise algupärase teadustöö, mis tuleb avaldada lõikes 3 sätestatud korras.

2. Instituudil on õigus anda doktorantidele välja osalemistunnistused.

3. Artiklis sätestatud kraadi ja tunnistuse andmise tingimused näeb ette akadeemiline nõukogu; kõnealused tingimused nõuavad kõrgema nõukogu ühehäälset heakskiitu.

B. Õppepersonal ja doktorandid

Artikkel 15

1. Õppepersonal koosneb osakonnajuhatajatest, professoritest, assistentidest ja muudest õppejõududest.

2. Õppepersonali liikmed valitakse konventsiooniosaliste riikide kodanike hulgast ja nende kvalifikatsioon peab tagama instituudi kõrgetasemelise töö. Instituut võib tööle võtta ka muude riikide kodanikke.

3. Konventsiooniosalised võtavad võimaluste piires meetmeid, et hõlbustada instituudi õppepersonali liikmete vaba liikumist.

Artikkel 16

1. Konventsioonis on instituudi doktorandid üliõpilased või doktorandid, kelle riiklikust ülikoolist saadud kvalifikatsioon tõendab nende sobivust teadustöö alustamiseks või jätkamiseks, kes vastavad artikli 27 lõikes 3 sätestatud tingimustele ja kes on instituuti vastu võetud.

2. Instituuti võivad astuda konventsiooniosaliste riikide kodanikud.

Teiste riikide kodanikke võib vastu võtta piirmäärast ja tingimustest lähtudes, mis on sätestatud eeskirjades, mille kõrgem nõukogu võtab vastu pärast konsulteerimist akadeemilise nõukoguga.

3. Instituuti vastuvõtmise otsustab sisseastumiskomisjon kooskõlas konventsiooni ja kõrgema nõukogu vastuvõetud eeskirjadega. Nõukogu võtab arvesse taotlejate kvalifikatsiooni ja võimaluse piires nende päritoluriiki.

Sisseastumiskorra kohaldamisel abistavad instituuti konventsiooniosaliste riikide pädevad asutused.

Artikkel 17

1. Konventsiooniosalised soodustavad ettenähtud vahendite piires stipendiumide andmist nendele instituuti vastuvõetud oma kodanikele, kelle olukord seda nõuab, ja võtavad vajaduse korral meetmeid stipendiumide andmist reguleerivate sätete korrigeerimiseks.

2. Rahanduseeskirjades võib ette näha erifondi teatavate stipendiumide määramiseks. Seda fondi võiks rahastada eelkõige erakapitalist.

3. Eelnevad sätted ei takista instituudi doktorantidel saada stipendiume, mida Euroopa ühendused annavad isikutele, kes tegelevad Euroopa ülesehitamise teadustööga.

IV peatükk
RAHANDUSSÄTTED

Artikkel 18

1. Igaks eelarveaastaks koostatakse tegevuseelarve.

2. Kõik instituudi tulu- ja kuluartiklid peavad kajastuma igaks eelarveaastaks koostatavates kalkulatsioonides ja need tuleb kirjendada eelarvesse.

Eelarves kirjendatud tulud ja kulud peavad olema tasakaalus.

Rahandussätetes loetletakse instituudi tulud.

3. Eelarveaasta kestab 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

4. Tulusid ja kulusid väljendatakse Itaalia liirides.

Artikkel 19

1. Konventsiooniosaliste rahaline panus, mis peab katma instituudi eelarves ettenähtud kulud, määratakse järgmiselt:

Belgia 6,04%
Taani 2,47%
Prantsusmaa 21,16%
Saksamaa 21,16%
Iirimaa 0,62%
Itaalia 21,16%
Luksemburg 0,19%
Madalmaad 6,04%
Ühendkuningriik 21,16%

2. Alates 1. jaanuarist 1978 kinnitatakse rahastamine alustel, mis määratakse 1. jaanuaril 1977 algavate uuringute käigus, võttes arvesse Euroopa ühendustes selleks kuupäevaks toimunud arenguid ja alternatiivset ühendusepoolset rahastamist.

Artikkel 20

1. Eelarves kirjendatud kulud kinnitatakse üheks eelarveaastaks, kui artikli 26 kohaselt ettenähtud eeskirjades ei ole sätestatud teisiti.

2. Kooskõlas artikli 26 alusel kehtestatavate tingimustega võib eelarveaasta lõpus kõik kasutamata assigneeringud peale personalikulutustega seotud assigneeringute üle kanda ainult järgmisse eelarveaastasse.

3. Assigneeringud liigendatakse peatükkidesse, rühmitades kuluartiklid vastavalt nende eesmärgile või laadile ja vajadust mööda alajaotiste kaupa kooskõlas rahanduseeskirjadega.

Artikkel 21

1. Rektor täidab eelarvet kooskõlas rahanduseeskirjadega ja eraldatud assigneeringute piires. Ta annab sellest aru kõrgemale nõukogule.

2. Rahanduseeskirjades võib ette näha sätted, mis käsitlevad assigneeringute ümberpaigutamist ühest peatükist teise või ühest alajaotisest teise.

Artikkel 22

Kui eelarveaasta alguses ei ole veel eelarvet kinnitatud, siis ei või üheski kuus kulutada suuremat summat kui üks kaheteistkümnendik eelneva eelarveaasta eelarveassigneeringutest ükskõik millise eelarvepeatüki või muu alajaotise osas kooskõlas rahanduseeskirjadega; see kord ei anna siiski instituudi käsutusse assigneeringuid üle ühe kaheteistkümnendiku nendest, mis on ette nähtud koostatavas eelarveprojektis.

Kõrgem nõukogu võib kvalifitseeritud häälteenamusega lubada kulutusi üle ühe kaheteistkümnendiku tingimusel, et peetakse kinni teistest eelmises lõigus sätestatud tingimustest.

Konventsiooniosalised tasuvad esialgu iga kuu artikli kohaldamise tagamiseks vajalikud summad kooskõlas eelneva eelarveaasta jaoks ettenähtud jaotusega.

Artikkel 23

1. Kõrgem nõukogu määrab kolmeks aastaks ametisse kaks eri riigi kodanikust audiitorit. Audiitoreid võib ametisse tagasi nimetada.

Dokumendipõhise ja vajaduse korral kohapeal läbiviidava auditi eesmärk on teha kindlaks, kas kõik tulud on laekunud ja kõik kulutused tehtud seaduslikult ja korrektselt ning kas rahanduse juhtimine on olnud laitmatu.

Audiitorid esitavad kõrgemale nõukogule igal aastal oma aruanded.

Rektor annab audiitoritele nende ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ja abi.

2. Rahanduseeskirjadega nähakse ette, millistel tingimustel antakse kinnitus rektori tegevusele eelarve täitmisel.

Artikkel 24

1. Rektor koostab kolme aasta rahandusprognoosi projekti ja esitab selle pärast akadeemilise nõukoguga konsulteerimist kõrgemale nõukogule kontrollimiseks ja hindamiseks.

2. Lõike 1 rakendamise kord nähakse ette rahanduseeskirjadega.

Artikkel 25

1. Itaalia Vabariik annab instituudile Firenzes tasuta maad ja instituudi tegevuseks vajalikud ehitised ning vastutab nende hooldamise eest.

Samadel tingimustel annab Itaalia Vabariik instituudi territooriumil õppepersonali, doktorantide ja halduspersonali käsutusse täielikult varustatud restorani ja puhkeruumid.

2. Lõike 1 rakendamise kord nähakse ette peakorterit käsitlevas kokkuleppes.

Artikkel 26

1. Kõrgem nõukogu võtab instituudi rektori või mõne kõrgema nõukogu liikme ettepanekul ühehäälselt vastu rahanduseeskirjad, milles täpsustatakse eelkõige:
a) aastaeelarve koostamise ja rakendamise ning aruannete esitamise ja auditeerimise kord;
b) kolme aasta rahandusprognoosi projekti koostamise kord;
c) liikmesriikide rahalise panuse tasumise ja kasutamise meetodid ja kord;
d) eelarvevahendite käsutajate ja raamatupidajate vastutust käsitlevad eeskirjad ja kord.

2. Lõikes 1 sätestatud rahanduseeskirjadega võib ette näha eelarve- ja rahanduskomisjoni, mis koosneb konventsiooniosaliste riikide esindajatest, kes vastutavad kõrgema nõukogu eelarve- ja rahandusküsimusi käsitlevate nõupidamiste ettevalmistamise eest.

V peatükk
MUUD SÄTTED

Artikkel 27

1. Instituudi ametlikud keeled on taani, hollandi, inglise, prantsuse, saksa ja itaalia keel.

2. Igaks akadeemiliseks tegevuseks valitakse lõikes 1 nimetatud keelte hulgast kaks töökeelt, võttes arvesse õppepersonali ja doktorantide keeleoskust ja eelistusi.

Keelte valimise korra määrab kõrgem nõukogu ühehäälse otsusega.

3. Õppepersonal ja doktorandid peavad piisaval määral oskama kaht lõikes 1 loetletud töökeeltest.

Akadeemiline nõukogu võib lubada erandi tegemist spetsialistide puhul, kes teevad instituudis konkreetset tööd.

Artikkel 28

Instituudil on konventsiooniosalistes riikides täielik õigus- ja teovõime, mis riigi seaduste kohaselt antakse juriidilistele isikutele; eriti võib ühendus omandada ja võõrandada vallas- ja kinnisvara, sõlmida lepinguid ning olla kohtus hagejaks ja kostjaks. Sel juhul esindab instituuti rektor.

Artikkel 29

Konventsiooniosaliste vahelised või ühe või mitme konventsiooniosalise ja instituudi vahelised vaidlused konventsiooni kohaldamise või tõlgendamise üle, mida kõrgem nõukogu ei suuda lahendada, võib ühe vaidluspoole taotlusel esitada vahekohtusse.

Sel juhul määrab Euroopa Ühenduste Kohtu president vahekohtu, kes peab vaidluse lahendama.

Konventsiooniosalised kohustuvad täitma vahekohtu otsuseid.

VI peatükk
ÜLEMINEKU- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 30

1. Kõrgem nõukogu koguneb viivitamata pärast konventsiooni jõustumist.

2. Kõrgem nõukogu sõlmib peakorterit käsitleva kokkuleppe ja moodustab muud konventsiooniga ettenähtud juhtorganid.

3. Instituudi õppepersonali esimesed kaheksa liiget valitakse ajutise akadeemilise komitee ühehäälse otsusega; kõnealusesse komiteesse kuulub igast konventsiooniosalisest riigist kaks esindajat, kellest vähemalt üks peab olema ülikoolitaseme õppejõud.

Akadeemiline nõukogu on otsustusvõimeline, kui sellesse on nimetatud rektor, sekretär ja kõnealused kaheksa õppepersonali liiget.

Artikkel 31

Instituudi esimese rektori ja esimese sekretäri nimetab ühehäälselt ametisse kõrgem nõukogu.

Artikkel 32

1. Euroopa ühenduste liikmesriik, kes ei ole konventsiooniosaline, võib konventsiooniga ühineda, andes ühinemiskirja hoiule Itaalia valitsusele.

2. Ühinemine jõustub kuupäeval, mil kõrgem nõukogu kokkuleppel ühineva riigiga on otsustanud ühehäälselt muudatuste üle, mis konventsioonis, eriti selle artikli 6 lõikes 7 ja artikli 19 lõikes 1 tuleb teha.

Artikkel 33

Konventsiooniosalise riigi valitsus, instituudi rektor või akadeemiline nõukogu võib kõrgemale nõukogule esitada ettepanekuid konventsiooni läbivaatamise kohta. Kui kõrgem nõukogu kiidab ühehäälselt heaks konventsiooniosaliste riikide esindajate konverentsi kokkukutsumise, kutsub selle kõrgema nõukogu eesistujaks oleva riigi valitsus konverentsi kokku.

Artikkel 34

Kui mõne konventsioonis sätestatud eesmärgi saavutamiseks osutub vajalikuks mõne instituudi juhtorgani selline tegevus, milleks konventsiooniga ei ole volitusi ette nähtud, võtab kõrgem nõukogu ühehäälselt asjakohased meetmed.

Artikkel 35

1. Konventsiooni kohaldatakse konventsiooniosaliste Euroopa territooriumi suhtes ning Prantsuse ülemeredepartemangude ja Prantsuse ülemereterritooriumide suhtes.

2. Olenemata lõikest 1, ei kohaldata käesolevat konventsiooni Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suveräänsuse alla kuuluvate baasipiirkondade suhtes Küprosel; konventsiooni ei kohaldata ka Kanalisaarte ja Mani saare suhtes, välja arvatud juhul, kui Ühendkuningriigi valitsus deklareerib konventsiooniga ühinedes või pärast seda, et konventsiooni kohaldatakse ühe või mitme nimetatud territooriumi suhtes.

3. Olenemata lõikest 1, ei kohaldata konventsiooni Fääri saarte suhtes. Taani Kuningriigi valitsus võib deklaratsioonis, mille ta hiljemalt 31. detsembriks 1975 annab hoiule Itaalia Vabariigi valitsusele, kes edastab selle tõestatud koopia kõigi teiste konventsiooniosaliste riikide valitsustele, siiski teatada konventsiooni kohaldamisest kõnealuste saarte suhtes.

4. Iga konventsiooniosaline võib konventsiooni allkirjastamise, heakskiitmise või ratifitseerimise või sellega ühinemise ajal või hiljem deklareerida, teavitades sellest Itaalia Vabariigi valitsust, et konventsiooni kohaldatakse ühe või mitme tema väljaspool Euroopat asuva territooriumi suhtes, mille rahvusvaheliste suhete eest ta vastutab ja mis on kõnealuses deklaratsioonis täpsustatud.

Artikkel 36

Konventsiooniosalised riigid esitavad konventsiooni heakskiitmiseks või ratifitseerimiseks kooskõlas oma põhiseadusest tulenevate nõuetega.

Konventsioon jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb päevale, mil Itaalia valitsus saab viimase teate selle kohta, et kõnealused formaalsused on täidetud.

Artikkel 37

Itaalia valitsus teatab konventsiooniosalistele:
a) igast allkirjastamisest;
b) iga heakskiitmis-, ratifitseerimis- või ühinemiskirja hoiuleandmisest ja igast artikli 35 lõikes 2 sätestatud deklaratsioonist;
c) konventsiooni jõustumisest;
d) konventsioonis kooskõlas artikliga 33 tehtud muudatustest.

Artikkel 38

Konventsioon, mis on koostatud hollandi, prantsuse, saksa ja itaalia keeles, kusjuures kõik neli teksti on võrdselt autentsed, antakse hoiule Itaalia Vabariigi valitsuse arhiivi; Itaalia Vabariigi valitsus edastab teiste konventsiooniosaliste riikide valitsustele tõestatud koopia.

Konventsiooni inglis-, taani- ja iirikeelne tekst, mis on esitatud Taani Kuningriigi, Iirimaa ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ühinemisest tingitud muudatusi käsitleva kõrgema nõukogu otsuse lisas, on autentsed samadel tingimustel kui nimetatud originaaltekstid ja Itaalia Vabariigi valitsus edastab nende tõestatud koopia teiste konventsiooniosaliste riikide valitsustele. 

EUROOPA ÜLIKOOL-INSTITUUDI EESÕIGUSTE JA PUUTUMATUSE PROTOKOLL

19. aprillil 1972 Firenzes allakirjutatud Euroopa Ülikool-Instituudi asutamise konventsiooni osalisriigid,

soovides määratleda instituudi tõrgeteta tegevuseks eesõigused ja puutumatuse,

on kokku leppinud järgmises.

I peatükk
INSTITUUDI SUHTES KOHALDATAV KORD

Artikkel 1

Euroopa Ülikool-Instituudil (edaspidi instituut) on ametliku tegevuse korral puutumatus täitemeetmete suhtes, välja arvatud järgmised juhud:
a) kahjutasunõue, mille on esitanud kolmas isik õnnetusjuhtumi tõttu, mis põhjustati instituudile kuuluva või selle nimel kasutatava mootorsõidukiga, ja liikluseeskirja rikkumine, millega see sõiduk seotud oli;
b) konventsiooni või protokolli alusel tehtud vahekohtuotsuse või kohtuotsuse täideviimine;
c) konkreetne juhtum, mille korral kõrgem nõukogu on puutumatuse ühehäälselt ära võtnud.

Artikkel 2

1. Instituudi ruumid ja hooned on puutumatud. Säte ei takista meetmete rakendamist, mis on võetud protokolli artikli 19 alusel või mille kõrgem nõukogu on ühehäälselt heaks kiitnud.

2. Instituut ei luba oma ruume ega hooneid kasutada pelgupaigana isikul, kes on toime pannud õigusrikkumise ja süüteolt tabatud või kelle kohta on välja antud vahistamismäärus või kes on süüdi mõistetud või kelle suhtes kehtib väljasaatmiskorraldus.

3. Instituudi arhiivid on puutumatud.

Artikkel 3

Kui artikli 1 punktidest a, b ja c ei tulene teisiti, on instituudi omand ja vara puutumatu halduslike ja ajutiste kohtulike sunnimeetmete, nagu rekvisitsiooni, konfiskeerimise, sundvõõrandamise ja arestimise suhtes.

Artikkel 4

1. Ilma et see piiraks konventsiooniosaliste kunsti- ja kultuuripärandi säilitamist käsitlevate riigisiseste õigusaktide kohaldamist, vabastatakse instituudi imporditud või eksporditud kaup, mis on instituudi ametlikuks tegevuseks hädavajalik, käibemaksust, tollimaksudest ning muudest maksudest ja tasudest, samuti kõigist impordi- ja ekspordikeeldudest ning impordi- ja ekspordipiirangutest.

2. Selliste väljaannete ja muu teabematerjali levitamist, mida instituut saadab või saab oma ametliku tegevuse käigus, ei piirata mingil viisil.

3. Konventsiooniosaline suhtub instituudi ametlike teadete ja dokumentide edastamisse samamoodi, nagu ta suhtub sellesse rahvusvaheliste organisatsioonide puhul. Instituudi ametlikku kirjavahetust ega muid ametlikke teateid ei tsenseerita.

Artikkel 5

1. Ametliku tegevuse korral on instituut, selle vara, tulu ja muu omand vabastatud kõigist otsestest maksudest.

2. Kui instituut teeb ametlikuks tegevuseks hädavajalikke suuremaid oste, mille hind sisaldab kaudseid makse või müügimakse, võtavad konventsiooniosalised võimaluse korral meetmeid, et instituut nimetatud maksudest vabastada või need tagastada.

3. Vabastust ei anta üksnes kommunaalteenuste maksudest ja tasudest.

Artikkel 6

Instituut võib vastu võtta ja oma valduses hoida igat liiki rahalisi vahendeid, valuutat, sularaha ja väärtpabereid; kui riigisisestest valuutakontrolli õigusaktidest ei tulene teisiti, võib instituut neid oma ametlikus tegevuses vabalt kasutada ning tal võib olla nii palju mis tahes valuuta kontosid, kui see on vajalik instituudi kohustuste täitmiseks.

II peatükk
KONVENTSIOONIOSALISTE ESINDAJATE NING REKTORI, SEKRETÄRI, ÕPPEPERSONALI JA MUUDE INSTITUUDIGA SEOTUD ISIKUTE SUHTES KOHALDATAV KORD

Artikkel 7

Instituudi kõrgema nõukogu istungitel osalevatel konventsiooniosaliste riikide esindajatel ning nende nõustajatel on oma kohustusi täites ning istungipaika ja tagasi sõites järgmised eesõigused, puutumatus ja soodustused:
a) puutumatus kinnipidamise ja vahistamise ning isikliku pagasi arestimise suhtes, välja arvatud juhul, kui asjaosaline tabatakse süüteolt;
b) kohtulik puutumatus, ka pärast lähetust, ametiülesannete täitmise käigus oma pädevuse piires tehtud toimingute, sealhulgas suuliste ja kirjalike avalduste suhtes;
c) ametlike dokumentide puutumatus;
d) tavapärased haldussoodustused, mis on seotud eelkõige reisimise ja peatumisega.

Artiklit kohaldatakse ka kõrgema nõukogu istungitel osalevate Euroopa ühenduste esindajate suhtes.

Artikkel 8

Konventsiooniosalised võtavad instituudiga tihedas koostöös ning oma volituste piires meetmeid, et tagada instituudi töös osalevatele isikutele, esmajoones konventsiooni artikli 9 lõikes 3 nimetatud isikutele haldussoodustused, mis on seotud eeskätt reisimise, peatumise ja valuutavahetusega.

Artikkel 9

Instituudi rektoril, sekretäril ning artikli 13 kohaselt ka õppe- ja muul personalil on:
a) kohtulik puutumatus, ka pärast instituudi teenistusest lahkumist, oma pädevuse piires tehtud ametitoimingute, sealhulgas suuliste ja kirjalike avalduste suhtes; seda puutumatust ei kohaldata kõnealuste isikute toimepandud liikluseeskirja rikkumise või kahju korral, mis on põhjustatud sellisele isikule kuuluva või tema juhitud mootorsõidukiga;
b) selline vabastus sisserändepiirangutest ja välismaalasena registreerimisest, mis tavapäraselt antakse rahvusvaheliste organisatsioonide personalile; vabastus kehtib ka koos nendega elavate perekonnaliikmete suhtes;
c) sellised eesõigused valuutaeeskirjade suhtes, mis tavapäraselt antakse rahvusvaheliste organisatsioonide personalile;
d) õigus esmakordselt asjaomasesse riiki kas üheks või mitmeks aastaks ametisse asudes tollimaksuvabalt sisse vedada oma mööbel, tarbeesemed ja isiklikuks kasutamiseks mõeldud auto ning õigus need tollimaksuvabalt taas välja vedada, kui ametikohustused selles riigis lõpevad; mõlemal juhul kohaldatakse selle riigi õigusaktidega kehtestatud tingimusi ja piiranguid, kus õigust kasutatakse.

2. Konventsiooniosalised võtavad tihedas koostöös instituudiga meetmeid, et soodustada nende isikute riiki sisenemist, riigis viibimist ja riigist lahkumist, kellel on selle artikli alusel õigus saada soodustusi.

Artikkel 10

Konventsiooniosalised võtavad tihedas koostöös instituudiga meetmeid, et lihtsustada doktorantide riiki sisenemist, riigis viibimist ja riigist lahkumist.

Artikkel 11

1. Rektori, sekretäri, õppe- ja muu personali ning doktorantide sotsiaalkindlustusskeemiga ettenähtud hüvitised sätestatakse teenistuseeskirjas ja muudes eeskirjades.

Kui selliseid hüvitisi ei ole ette nähtud, võivad nimetatud isikud valida sotsiaalkindlustusskeemi kas instituudi asukohariigi seaduse alusel või selle konventsiooniosalise seaduse alusel, mida nende suhtes viimati kohaldati või mille kodanikud nad on.

Seda võimalust võib kasutada ainult ühe korra ning see hakkab kehtima instituudis tööleasumise kuupäeval.

2. Nende õppepersonali liikmete ja doktorantide suhtes, kes on muu riigi kui konventsiooniosalise kodanikud, kehtivad teenistuseeskirja või muude eeskirjade asjakohased sätted.

Artikkel 12

1. Instituudi rektor, sekretär, õppe- ja muu personal peab maksma instituudi poolt makstavalt palgalt, töötasult ja muult rahaliselt tasult instituudile maksu tingimuste ja korra kohaselt, mille sätestab kõrgem nõukogu ühe aasta jooksul pärast konventsiooni jõustumist. Alates kõnealuse maksu kohaldamise kuupäevast on selline palk ja tasud riigi tulumaksust vabastatud; konventsiooniosalistel on siiski õigus võtta selline palk ja tasud arvesse muudest allikatest saadava tulu maksusumma määramisel.

2. Lõiget 1 ei kohaldata vanadus- ja kindlustuspensioni suhtes, mida instituut maksab endistele rektoritele või sekretäridele või endistele õppe- või muu personali liikmetele.

3. Rektori, sekretäri, instituudi õppepersonali ja muu personali asukohaks tulumaksu, omandimaksu ja pärandimaksu, samuti konventsiooniosaliste vahel sõlmitud kahekordse maksustamise vältimise kokkulepete kohaldamisel tegelikus asukohariigis ja nende maksukohustuslasena registreeritud riigis loetakse viimasena nimetatud riiki, kui see riik on konventsiooniosaline ja juhul, kui nad üksnes instituudi kohustuste täitmiseks asuvad elama muu konventsiooniosalise kui selle riigi territooriumile, kus nad on maksukohustuslasena registreeritud. Seda sätet kohaldatakse ka abikaasa suhtes, kes ei tee tasustatavat tööd, ning artiklis nimetatud isikute ülalpeetavate ja hooldatavate laste suhtes.

Artikkel 13

Kõrgem nõukogu määrab ühehäälselt personali need isikurühmad, kelle suhtes kohaldatakse kõiki või osa artiklite 9–12 sätteid.

III peatükk
ÜLDSÄTTED

Artikkel 14

1. Protokollis sätestatud eesõigused, puutumatus ja soodustused antakse üksnes konventsiooniosaliste ja instituudi, mitte soodustatud isikute isiklikes huvides.

2. Pädevatel asutustel ei ole mitte ainult õigus, vaid ka kohustus puutumatus ära võtta, kui see takistab õigusemõistmist ja kui sellest võib loobuda, kahjustamata eesmärki, milleks puutumatus on antud.

3. Lõikes 2 nimetatud pädevad asutused on:
– konventsiooniosalised, kui tegemist on instituudi kõrgema nõukogu istungitel osalevate esindajatega;
– Euroopa ühenduste institutsioonid, kui tegemist on instituudi kõrgema nõukogu istungitel osalevate Euroopa ühenduste esindajatega;
– instituudi kõrgem nõukogu, kui tegemist on rektori ja sekretäriga;
– instituudi rektor, kui tegemist on instituudi õppe- ja muu personaliga.

Artikkel 15

Protokoll ei piira mingil viisil konventsiooniosalise õigust võtta ettevaatusabinõusid, mis on vajalikud tema julgeoleku huvides.

Artikkel 16

Konventsiooniosaline ei ole kohustatud võimaldama artiklis 7, artikli 9 punktides c ja d ning artiklis 10 nimetatud eesõigusi ja puutumatust oma kodanikele ja alalistele elanikele.

Artikkel 17

Protokollis käsitletud instituudi ametlik tegevus tähendab instituudi haldusülesandeid ning õppe- ja uurimistööd Euroopa Ülikool-Instituudi asutamise konventsioonis sätestatud eesmärkide kohaselt.

Artikkel 18

Ilma et see piiraks artikli 9 lõike 1 punkti d kohaldamist, instituudi personali isiklikeks vajadusteks ettenähtud kaupa maksudest ei vabastata. Protokolli alusel imporditud või omandatud kaupa võib müüa, võõrandada ja anda tasu eest kasutada ainult tingimustel, mille sätestavad maksuvabastuse andnud riikide valitsused.

Artikkel 19

1. Protokolli kohaldatakse instituudi rektori ja konventsiooniosaliste pädevate asutuste tihedas koostöös, et hõlbustada instituudi sõltumatust tunnustades nõuetekohast õigusemõistmist, sotsiaalõigusnormide, politsei-, julgeoleku ja rahvatervise eeskirjade kohaldamist ning vältida protokollis ettenähtud eesõiguste, puutumatuse ja soodustuste kuritarvitamist. Lõikes mainitud koostöömenetluse võib sätestada artiklis 20 ettenähtud lisalepingutega.

2. Artiklite 9–12 alusel soodustusi saavate isikute nimed, ametikohad ja aadressid ning nende suhtes kohaldatav kord teatatakse korrapäraselt konventsiooniosaliste valitsustele.

Artikkel 20

Instituut ja üks või mitu konventsiooniosalist võivad protokolli rakendamiseks ja kohaldamiseks sõlmida lisalepinguid. Kõrgem nõukogu võtab ühehäälselt vastu artikli kohaldamist käsitlevad otsused.

Artikkel 21

Protokolli käsitlevate vaidluste suhtes kohaldatakse konventsiooni artiklit 29.

LÕPPAKT

Konventsiooniosaliste täievolilised esindajad,

kes kogunesid 19. aprillil 1972 Firenzes, et alla kirjutada Euroopa Ülikool- Instituudi asutamise konventsioonile,

on vastu võtnud järgmised dokumendid:
– Euroopa Ülikool-Instituudi asutamise konventsioon;
– Euroopa Ülikool-Instituudi eesõiguste ja puutumatuse protokoll.

Kõnealustele dokumentidele alla kirjutades on täievolilised esindajad:
– vastu võtnud I lisas esitatud deklaratsioonid ja
– arvesse võtnud II lisas esitatud Saksamaa Liitvabariigi valitsuse deklaratsioonid.

I lisa

I. DEKLARATSIOONID KONVENTSIOONI SÄTETE KOHTA

Artikkel 6

Lõige 1

a) Kõrgema nõukogu töökorras määratakse tingimused, mille kohaselt valitsuse esindajaid võivad abistada eksperdid.

b) Töökorras sätestatakse, et kõrgem nõukogu koguneb vajaduse korral ning peale Firenze ka teiste konventsiooniosaliste territooriumil.

c) Kõrgem nõukogu võtab instituudi ametlikke väljaandeid käsitlevaid meetmeid; selleks võib olla Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talituse teenuste kasutamine.

Lõike 5 punkt c

Artikli 6 lõike 5 punkti c sätted ei takista kõrgemal nõukogul pärast konsulteerimist Euroopa Ühenduste Kohtu presidendiga määrata nimetatud kohus instituudi ja selle personali vahelisi vaidlusi lahendavaks vahekohtuks.

Artikkel 10

Teadustöö tegemine teatavas osakonnas tähendab üksnes seda, et see osakond on töö peamine algataja. See ei välista mingil viisil teiste osakondade teenuste kasutamist, et tagada teadustegevuses vajalik interdistsiplinaarsus.

Artikkel 12

a) Seminarid ja uurimisrühmad moodustatakse nii pikaks ajaks, kui on vaja valitud teema uurimiseks või konkreetse uurimisprojekti lõpetamiseks.

b) Instituudi peamiseks õppemeetodiks on osalemine teadustöös. Teadustööde kestus võib olla erinev, kuid iga teaduskraad eeldab vähemalt kaheaastast tööd ning algupärase teadustöö esitamist konventsiooni artiklis 14 sätestatud tingimuste kohaselt.

Artikkel 14

a) Artikli 14 lõikes 1 sätestatud teaduskraadid võivad olla näiteks:
«Firenze Euroopa Ülikool-Instituudi õigusteaduse doktor»
«Firenze Euroopa Ülikool-Instituudi politoloogiadoktor».

b) Instituudi doktoriõppe võrreldavuse probleemi uuritakse põhjalikumalt niipea kui võimalik; kõrgem nõukogu võib vajaduse korral anda konventsiooniosaliste riikide valitsustele selles küsimuses soovitusi.

c) Teadustöö avaldamise eesmärk on teha see kättesaadavaks kõigile huvilistele. Seetõttu täpsustatakse artikli 14 lõike 3 rakendussätetes, et teadustöid võib avaldada peale artikli, raamatu või brošüüri ka muus sobivas vormis (mikrofilm, paljundus jne).

Artikkel 15

Lõige 1

Instituudi korralised professorid nimetatakse kolmeks aastaks ning seda tähtaega võib pikendada.

Lõige 3

Lõikes viidatakse põhiliselt riikide lepingute alusel omandatud õiguste säilitamisele ning vajaduse korral selliste õiguste omandamisele, samuti võimalusele pöörduda tagasi päritolumaa institutsiooni eelkõige juhul, kui töö ülikoolis-instituudis kestab lühikest aega.

Artikkel 16

Lõige 1

Akadeemilist taset ja töökorraldusnõudeid arvestades on vähemalt esialgne doktorantide arv tõenäoliselt 250 kuni 600.

Lõige 3

a) Üliõpilaste ja doktorantide vastuvõttu käsitlevates sätetes peab määrama vastuvõtu eelduseks oleva akadeemilise taseme ning instituudi ametlike keelte oskuse taseme.

b) Sõnu «võtab võimaluse piires arvesse nende päritoluriiki» tuleb tõlgendada nii, et nõukogu arvestab peamise kriteeriumina akadeemilist kvalifikatsiooni, kuid peab ühtlasi jälgima ka seda, et säiliks eri rahvusest doktorantide võrdne esindatus.

Artikkel 17

Soovitav on, et konventsiooniosaliste riikide esindajad kõrgemas nõukogus konsulteeriksid üksteisega riikide stipendiumide ja nende andmise korra võrreldavuse üle.

Artikkel 25

a) Itaalia valitsuse poolt Euroopa Ülikool-Instituudi käsutusse antud uute või laiendatud hoonete esialgse sisustamise kulud kannab Itaalia valitsus.

b) Mööbel ja õppevahendid on sellist tüüpi investeering, mille võib kuludesse kanda tavapäraste eelarveassigneeringutena ning mis on seetõttu tihedalt seotud instituudi tegevusega; tavaliselt nähakse sellised assigneeringud ette aastaeelarves.

Lisavarustuse kulud nähakse ette instituudi eelarves ja rahastatakse instituudi kulusid käsitlevate tavapäraste rahanduseeskirjade kohaselt.

Artikkel 26

Rahanduseeskirjades sätestatakse, et kui konventsiooniosaline maksab osamaksu omavaluutas:
– hoiustatakse selle osamaksu ülejääk konventsiooniosalise riigikassas või riigi määratud asutuses;
– säilitab hoiustatud raha väärtuse, mis vastab hoiuleandmise päeval kehtinud pariteedile arvestusühiku suhtes, milles instituudi eelarve on koostatud.

Artikkel 29

Teine lõik

Konventsiooni artikkel 29 ei välista, et Euroopa Ühenduste Kohtu president määrab kõnealuse kohtu vahekohtuks.

Artikkel 30

Ettevalmistuskomitee, mille moodustavad konventsiooniosaliste valitsuste esindajad ning üks komisjoni esindaja (ei hääleta), koguneb pärast konventsioonile allakirjutamist. Komitee teeb vajalikku eeltööd, eelkõige valmistab ette peakorterit käsitleva kokkuleppe eelnõu, et instituudi asutamine saaks teoks võimalikult kiiresti pärast konventsiooni jõustumist.

II. MITMESUGUSED DEKLARATSIOONID

A. Instituudi rahastamine ja struktuur

a) Rektor saab ametiaja jooksul palka ja professoritasu ning haldustasu (umbes 20% palgast).

b) Sekretäri palk peaks olema rektori palgast väiksem ja samaväärne professoripalgaga.

c) Instituudi teadustöö tulemused tuleb avaldada ning pärast teist või kolmandat tegevusaastat peaks selleks ette nägema eraldi eelarverea.

B. Doktorantide majutamine

Itaalia Vabariigi valitsus majutab doktorandid mõõduka üüri eest.

Sellekohaseid meetmeid ei tohi katta instituudi eelarvest.

C. Nende riikide ühinemine konventsiooniga, kes ei ole Euroopa ühenduste liikmed

Neli aastat pärast konventsiooni jõustumist teeb kõrgem nõukogu, olles nõu pidanud akadeemilise nõukoguga, konventsiooniosalistele ettekande, milles käsitletakse sellise sätte võimalikku lisamist konventsiooni, mis võimaldab konventsiooniga ühineda ka muudel riikidel peale Euroopa ühenduste liikmesriikide.

D. Denonsseerimisküsimuse ülevaatamine

Konventsiooni denonsseerimise küsimus vaadatakse üle punktis C ettenähtud ettekandega samal ajal.

E. Brügge Euroopa Kolledž

Konventsiooniosalised võtavad arvesse nõukogu ja liikmesriikide haridusministrite konverentsi kohtumisel 16. novembril 1971 vastuvõetud järgmise deklaratsiooni:
«Firenze ja Brügge instituudi akadeemilised juhtorganid teevad koostööd, et korraldada ja koostada võimalikult otstarbekalt oma samasuguste või sarnaste ainete õppekavad.»

II lisa

SAKSAMAA LIITVABARIIGI VALITSUSE DEKLARATSIOONID

Saksamaa Liitvabariigi valitsus jätab ratifitseerimiskirja hoiule andes endale õiguse deklareerida, et Euroopa Ülikool-Instituudi loomise konventsiooni kohaldatakse ka Berliini liidumaa suhtes.

Seoses «kodaniku» määratlusega viitab Saksamaa Liitvabariigi valitsus deklaratsioonile, mille ta on teinud Euroopa Majandusühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu allakirjutamise ajal 25. märtsil 1957.

EUROOPA ÜLIKOOL-INSTITUUDI KÕRGEMA NÕUKOGU 20. MÄRTSI 1975. AASTA OTSUS,

millega muudetakse instituudi asutamise konventsiooni pärast uute liikmesriikide ühinemist

Kõrgem nõukogu,

võttes arvesse Euroopa Ülikool-Instituudi asutamise konventsiooni (edaspidi konventsioon) ning eriti selle artikli 32 lõiget 2;

arvestades, et Taani Kuningriik, Iirimaa ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik on oma ühinemiskirjad konventsiooni artikli 32 lõike 1 kohaselt hoiule andnud Itaalia Vabariigi valitsusele;

arvestades, et konventsiooni artikli 32 lõike 2 kohaselt jõustub ühinemine kuupäeval, mil kõrgem nõukogu on otsustanud konventsioonis tehtavate muudatuste üle;

arvestades, et seetõttu tuleb kõnealused muudatused teha;

tegutsedes kokkuleppel Taani Kuningriigi, Iirimaa ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi esindajatega,

on vastu võtnud järgmise otsuse.

Artikkel 1

Konventsioonis tehakse järgmised muudatused:

1. artikli 6 lõige 7 asendatakse järgmisega:

«Kui mõne otsuse puhul on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus, arvestatakse hääli järgmiselt:

Belgia
Iirimaa
Itaalia 10 
Luksemburg
Madalmaad
Prantsusmaa 10 
Saksamaa 10 
Taani
Ühendkuningriik 10.

Otsused võetakse vastu, kui need on saanud vähemalt 41 poolthäält ning need on heaks kiitnud vähemalt kuue riigi valitsused.»;

2. artikli 19 lõige 1 asendatakse järgmisega:

«Konventsiooniosaliste rahaline panus, mis peab katma instituudi eelarves ettenähtud kulud, määratakse järgmiselt:

Belgia 6,04%   
Iirimaa 0,62%   
Itaalia 21,16%   
Luksemburg 0,19%   
Madalmaad 6,04%   
Prantsusmaa 21,16%   
Saksamaa 21,16%  
Taani 2,47%   
Ühendkuningriik 21,16%.»;

3. artikli 27 lõige 1 asendatakse järgmisega:
«Instituudi ametlikud keeled on hollandi, inglise, itaalia, prantsuse, saksa ja taani keel.»;

4. artiklit 35 muudetakse järgmiselt:

a) lisatakse järgmised lõiked:

«2. Olenemata lõikest 1 ei kohaldata konventsiooni Suurbritannia ja Põhja- Iiri Ühendkuningriigi suveräänsuse alla kuuluvate baasipiirkondade suhtes Küprosel; konventsiooni ei kohaldata ka Kanalisaarte ja Mani saare suhtes, välja arvatud juhul, kui Ühendkuningriigi valitsus deklareerib konventsiooniga ühinedes või pärast seda, et konventsiooni kohaldatakse ühe või mitme nimetatud territooriumi suhtes.

3. Olenemata lõikest 1 ei kohaldata konventsiooni Fääri saarte suhtes. Taani Kuningriigi valitsus võib siiski teatada konventsiooni kohaldamisest k��nealuste saarte suhtes deklaratsioonis, mille ta hiljemalt 31. detsembriks 1975 annab hoiule Itaalia Vabariigi valitsusele, kes edastab selle tõestatud koopia kõigi teiste konventsiooniosaliste riikide valitsustele.»;

b)  senine lõige 2 muudetakse lõikeks 4;

5. artiklisse 38 lisatakse järgmine tekst:

«Konventsiooni iiri-, inglis- ja taanikeelne tekst, mis on esitatud Taani Kuningriigi, Iirimaa ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ühinemisest tingitud muudatusi käsitleva kõrgema nõukogu otsuse lisas, on autentsed samadel tingimustel kui eespool nimetatud originaaltekstid ja Itaalia Vabariigi valitsus edastab nende tõestatud koopia teiste konventsiooniosaliste riikide valitsustele.»

Artikkel 2

Taani Kuningriigi, Iirimaa ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ühinemine jõustub käesolevale otsusele allakirjutamise kuupäeval.

Sellest kuupäevast alates on otsusele lisatud konventsiooni iiri-, inglis- ja taanikeelne tekst autentsed samadel tingimustel kui itaalia-, prantsus-, saksa- ja taanikeelne tekst.

Artikkel 3

Otsus on koostatud hollandi, iiri, inglise, itaalia, prantsuse, saksa ja taani keeles; kõik seitse teksti on autentsed.

Artikkel 4

Kõrgema nõukogu eesistuja teeb otsuse teatavaks konventsiooniosaliste riikide valitsustele ja nende riikide valitsustele, kes on ühinemiskirjad hoiule andnud konventsiooni artikli 32 kohaselt.

Firenze, 20. märts 1975.

Kõrgema nõukogu nimel
eesistuja M. DELOZ

EUROOPA ÜLIKOOL-INSTITUUDI KÕRGEMA NÕUKOGU 21. NOVEMBRI 1986. AASTA OTSUS NR 5/86,

millega muudetakse Euroopa Ülikool-Instituudi asutamise konventsiooni pärast Kreeka Vabariigi ühinemist

Kõrgem nõukogu,

võttes arvesse Euroopa Ülikool-Instituudi asutamise konventsiooni, mida on viimati muudetud kõrgema nõukogu 20. märtsi 1975. aasta otsusega (edaspidi konventsioon), ning eriti selle artikli 32 lõiget 2;

arvestades, et Kreeka Vabariik on oma ühinemiskirja konventsiooni artikli 32 lõike 1 kohaselt hoiule andnud Itaalia Vabariigi valitsusele;

arvestades, et konventsiooni artikli 32 lõike 2 kohaselt jõustub ühinemine kuupäeval, mil kõrgem nõukogu on otsustanud konventsioonis tehtavate muudatuste üle;

arvestades, et seetõttu tuleb kõnealused muudatused teha;

tegutsedes kokkuleppel Kreeka Vabariigi esindajatega,

on vastu võtnud järgmise otsuse.

Artikkel 1

Alates otsuse jõustumise kuupäevast tehakse konventsioonis, mida on pärast Taani Kuningriigi, Iirimaa ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ühinemist muudetud kõrgema nõukogu 20. märtsi 1975. aasta otsusega, järgmised muudatused:

1. artikli 6 lõige 7 asendatakse järgmisega:

«Kui mõne otsuse puhul on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus, arvestatakse hääli järgmiselt:

Belgia
Iirimaa
Itaalia 10 
Kreeka
Luksemburg
Madalmaad
Prantsusmaa 10 
Saksamaa 10 
Taani
Ühendkuningriik 10.

Otsused võetakse vastu, kui need on saanud vähemalt 45 poolthäält ning need on heaks kiitnud vähemalt kuue riigi valitsused.»;

2. artikli 19 lõige 1 asendatakse järgmisega:

«Konventsiooniosaliste rahaline panus, mis peab katma instituudi eelarves ettenähtud kulud, määratakse järgmiselt:

Belgia 5,93%   
Iirimaa 0,61%   
Itaalia 20,79%   
Kreeka 1,75%   
Luksemburg 0,19%   
Madalmaad 5,93%   
Prantsusmaa 20,79%   
Saksamaa 20,79%   
Taani 2,43%   
Ühendkuningriik 20,79%.»;

3. artikli 27 lõige 1 asendatakse järgmisega:

«Instituudi ametlikud keeled on hollandi, inglise, itaalia, kreeka, prantsuse, saksa ja taani keel.»;

4. artiklile 38 lisatakse järgmine tekst:

«Konventsiooni kreekakeelne tekst, mis on esitatud Kreeka ühinemisest tingitud muudatusi käsitleva kõrgema nõukogu otsuse lisas, on autentne samadel tingimustel kui eespool esitatud punktides mainitud tekstid ja Itaalia Vabariigi valitsus edastab selle tõestatud koopia teiste konventsiooniosaliste riikide valitsustele.»

Artikkel 2

Kreeka ühinemine konventsiooniga jõustub käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäeval.

Alates kõnealusest kuupäevast on Kreeka Vabariik konventsiooniosaline; otsusele lisatud konventsiooni kreekakeelne tekst on autentne samadel tingimustel kui hollandi-, iiri-, inglis-, itaalia-, prantsus-, saksa- ja taanikeelne tekst.

Artikkel 3

Otsus on koostatud hollandi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, prantsuse, saksa ja taani keeles; kõik tekstid on võrdselt autentsed.

Artikkel 4

Kõrgema nõukogu eesistuja teeb otsuse teatavaks konventsiooniosaliste riikide valitsustele.

Firenze, 21. november 1986.

Kõrgema nõukogu nimel
eesistuja E. BÖNING

EUROOPA ÜLIKOOL-INSTITUUDI KÕRGEMA NÕUKOGU 4. JUUNI 1987. AASTA OTSUS NR 3/87,

millega muudetakse Euroopa Ülikool-Instituudi asutamise konventsiooni pärast Hispaania Kuningriigi ühinemist

Kõrgem nõukogu,

võttes arvesse Euroopa Ülikool-Instituudi asutamise konventsiooni, mida on muudetud kõrgema nõukogu 20. märtsi 1975. aasta ja 21. novembri 1986. aasta otsusega (edaspidi konventsioon), ning eriti selle artikli 32 lõiget 2;

arvestades, et Hispaania Kuningriik on oma ühinemiskirja konventsiooni artikli 32 lõike 1 kohaselt hoiule andnud Itaalia Vabariigi valitsusele;

arvestades, et konventsiooni artikli 32 lõike 2 kohaselt jõustub ühinemine kuupäeval, mil kõrgem nõukogu on otsustanud konventsioonis tehtavate muudatuste üle;

arvestades, et seetõttu tuleb kõnealused muudatused teha; tegutsedes kokkuleppel Hispaania Kuningriigi esindajatega,

on vastu võtnud järgmise otsuse.

Artikkel 1

Konventsiooni muudetakse järgmiselt:

1. artikli 6 lõige 7 asendatakse järgmisega:

«Kui mõne otsuse puhul on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus, arvestatakse hääli järgmiselt:

Belgia
Hispaania
Iirimaa
Itaalia 10 
Kreeka Vabariik
Luksemburg
Madalmaad
Prantsusmaa 10 
Saksamaa 10 
Taani
Ühendkuningriik 10.

Otsused võetakse vastu, kui need on saanud vähemalt 50 poolthäält ning kui need on heaks kiitnud vähemalt kuue riigi valitsused.»;

2. artikli 19 lõige 1 asendatakse järgmisega:

«Konventsiooniosaliste rahaline panus, mis peab katma instituudi eelarves ettenähtud kulud, määratakse järgmiselt:

Belgia 5,52%   
Hispaania 6,93%   
Iirimaa 0,57%   
Itaalia 19,35%   
Kreeka Vabariik 1,63%   
Luksemburg 0,17%   
Madalmaad 5,52%   
Prantsusmaa 19,35%   
Saksamaa 19,35%   
Taani 2,26%   
Ühendkuningriik 19,35%.»;

3. artikli 27 lõige 1 asendatakse järgmisega:

«Instituudi ametlikud keeled on hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, prantsuse, saksa ja taani keel.»;

4. artikli 34 lõige 1 asendatakse järgmisega:

«1. Konventsiooni kohaldatakse konventsiooniosaliste riikide Euroopa territooriumi suhtes ning Prantsuse ülemeredepartemangude, Prantsuse ülemereterritooriumide ja Kanaari saarte autonoomse piirkonna suhtes.»;

5. artiklisse 38 lisatakse järgmine lõik:

«Konventsiooni hispaaniakeelne tekst, mis on esitatud Hispaania Kuningriigi ühinemisest tingitud muudatusi käsitleva kõrgema nõukogu otsuse lisas, on autentne samadel tingimustel kui eespool esitatud punktides nimetatud tekstid ja Itaalia Vabariigi valitsus edastab selle t��estatud koopia teiste konventsiooniosaliste riikide valitsustele.»

Artikkel 2

Alates sellest kuupäevast
– on Hispaania konventsiooniosaline;
– on otsusele lisatud konventsiooni hispaaniakeelne tekst autentne samadel tingimustel kui hollandi-, iiri-, inglis-, itaalia-, kreeka-, prantsus-, saksa- ja taanikeelne tekst.

Artikkel 3

Otsus on koostatud hispaania, hollandi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, prantsuse, saksa ja taani keeles; kõik üheksa teksti on autentsed.

Artikkel 4

Kõrgema nõukogu eesistuja teeb otsuse teatavaks konventsiooniosaliste riikide valitsustele.

Firenze, 5. juuni 1987.

Kõrgema nõukogu nimel
eesistuja Christian PRETTRE

EUROOPA ÜLIKOOL-INSTITUUDI KÕRGEMA NÕUKOGU 3. DETSEMBRI 1987. AASTA OTSUS NR 15/87,

millega parandatakse otsust nr 3/87, millega muudetakse Euroopa Ülikool-Instituudi asutamise konventsiooni pärast Hispaania Kuningriigi ühinemist

Kõrgem nõukogu,

võttes arvesse Euroopa Ülikool-Instituudi asutamise konventsiooni, mida on muudetud kõrgema nõukogu 20. märtsi 1975. aasta ja 21. novembri 1986. aasta otsusega (edaspidi konventsioon), ning eriti selle artikli 32 lõiget 2;

võttes arvesse kõrgema nõukogu 4. juuni 1987. aasta otsust nr 3/87, millega muudetakse konventsiooni pärast Hispaania Kuningriigi ühinemist;

võttes arvesse, et teatavates keeltes koostatud tekstid sisaldavad viga kõnealuse otsuse artikli 1 neljandas lõikes mainitud konventsiooni artikli kohta;

võttes arvesse, et tahtmatu vea tõttu on nimetatud artiklist ja lõikest välja jäänud selgesõnaline viide Ceutale ja Melillale, kuid mis on vajalik nende alade reguleerimiseks konventsiooniga;

arvestades, et see kahekordne viga tuleks parandada,

on vastu võtnud järgmise otsuse.

Artikkel 1

Otsuse nr 3/87 artikli 1 lõige 4 on järgmine:

«4. Artikli 35 lõige 1 asendatakse järgmisega:

«1. Konventsiooni kohaldatakse konventsiooniosaliste riikide Euroopa territooriumi suhtes ning Kanaari saarte, Ceuta ja Melilla, Prantsuse ülemeredepartemangude ja Prantsuse ülemereterritooriumide suhtes.»»

Artikkel 2

Otsus on koostatud hispaania, hollandi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, prantsuse, saksa ja taani keeles; kõik tekstid on autentsed.

Artikkel 3

Kõrgema nõukogu eesistuja teeb otsuse teatavaks konventsiooniosaliste riikide valitsustele.

Firenze, 3. detsember 1987.

Kõrgema nõukogu nimel
eesistuja Christian PRETTRE

EUROOPA ÜLIKOOL-INSTITUUDI KÕRGEMA NÕUKOGU 7. DETSEMBRI 1989. AASTA OTSUS NR 4/89,

millega muudetakse Euroopa Ülikool-Instituudi asutamise konventsiooni pärast Portugali Vabariigi ühinemist

Kõrgem nõukogu,

võttes arvesse Euroopa Ülikool-Instituudi asutamise konventsiooni, mida on muudetud kõrgema nõukogu 20. märtsi 1975. aasta, 21. novembri 1986. aasta, 4. juuni 1987. aasta ja 3. detsembri 1987. aasta otsusega (edaspidi konventsioon), ning eriti selle artikli 32 lõiget 2;

arvestades, et Portugali Vabariik on oma ühinemiskirja konventsiooni artikli 32 lõike 1 kohaselt hoiule andnud Itaalia Vabariigi valitsusele;

arvestades, et konventsiooni artikli 32 lõike 2 kohaselt jõustub ühinemine kuupäeval, mil kõrgem nõukogu on otsustanud konventsioonis tehtavate muudatuste üle;

arvestades, et seetõttu tuleb kõnealused muudatused teha;

tegutsedes kokkuleppel Portugali Vabariigi esindajaga,

on vastu võtnud järgmise otsuse.

Artikkel 1

Konventsiooni muudetakse järgmiselt:

1. artikli 6 lõige 7 asendatakse järgmisega:

«7. Kui mõne otsuse puhul on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus, arvestatakse hääli järgmiselt:

Belgia
Hispaania
Iirimaa
Itaalia 10 
Kreeka
Luksemburg
Madalmaad
Portugal
Prantsusmaa 10 
Saksamaa 10 
Taani
Ühendkuningriik 10.

Otsused võetakse vastu, kui need on saanud vähemalt 54 poolthäält ning need on heaks kiitnud vähemalt kaheksa riigi valitsused.»;

2. artikli 19 lõige 1 asendatakse järgmisega:

«1. Konventsiooniosaliste rahaline panus, mis peab katma instituudi eelarves ettenähtud kulud, määratakse järgmiselt:

Belgia 5,48%   
Hispaania 6,87%   
Iirimaa 0,57%   
Itaalia 19,19%   
Kreeka 1,62%   
Luksemburg 0,17%   
Madalmaad 5,48%   
Portugal 0,81%   
Prantsusmaa 19,19%   
Saksamaa 19,19%   
Taani 2,24%   
Ühendkuningriik 19,19%.»;

3. artikli 27 lõige 1 asendatakse järgmisega:

«1. Instituudi ametlikud keeled on hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, portugali, prantsuse, saksa ja taani keel.»;

4. artikli 35 lõige 1 asendatakse järgmisega:

«1. Konventsiooni kohaldatakse konventsiooniosaliste riikide Euroopa territooriumi suhtes ning Assooride, Madeira, Kanaari saarte, Ceuta ja Melilla, Prantsuse ülemeredepartemangude ja Prantsuse ülemereterritooriumide suhtes.»;

5. artiklile 38 lisatakse järgmine lõik:

«Konventsiooni portugalikeelne tekst, mis on esitatud Portugali Vabariigi ühinemisest tingitud muudatusi käsitleva kõrgema nõukogu 7. detsembri 1989. aasta otsuse nr 4/89 lisas, on autentne samadel tingimustel kui eespool esitatud punktides mainitud tekstid ja Itaalia Vabariigi valitsus edastab selle tõestatud koopia teiste konventsiooniosaliste riikide valitsustele.»

Artikkel 2

Portugali Vabariigi ühinemine konventsiooniga jõustub käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäeval.

Alates sellest kuupäevast
– on Portugal konventsiooniosaline;
– on otsusele lisatud konventsiooni portugalikeelne tekst autentne samadel tingimustel kui hispaania-, hollandi-, iiri-, inglis-, itaalia-, kreeka-, prantsus-, saksa- ja taanikeelne tekst.

Artikkel 3

Otsus on koostatud hispaania, hollandi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, portugali, prantsuse, saksa ja taani keeles; kõik tekstid on võrdselt autentsed.

Artikkel 4

Kõrgema nõukogu eesistuja teeb otsuse teatavaks konventsiooniosaliste riikide valitsustele.

Firenze, 7. detsember 1989.

Kõrgema nõukogu nimel
eesistuja Sergio BALANZINO

EUROOPA ÜLIKOOL-INSTITUUDI KÕRGEMA NÕUKOGU 19. JUUNI 1997. AASTA OTSUS NR 1/97,

millega muudetakse Euroopa Ülikool-Instituudi asutamise konventsiooni pärast Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemist

Kõrgem nõukogu,

võttes arvesse Euroopa Ülikool-Instituudi asutamise konventsiooni, mida on muudetud kõrgema nõukogu 20. märtsi 1975. aasta, 21. novembri 1986. aasta, 4. juuni 1987. aasta ja 3. detsembri 1987. aasta otsusega (edaspidi konventsioon), ning eriti selle artikli 32 lõiget 2;

arvestades, et Soome Vabariik ja Rootsi Kuningriik on andnud oma ühinemiskirjad konventsiooni artikli 32 lõike 1 kohaselt hoiule Itaalia Vabariigi valitsusele;

arvestades, et konventsiooni artikli 32 lõike 2 kohaselt jõustub ühinemine kuupäeval, mil kõrgem nõukogu on otsustanud konventsioonis tehtavate muudatuste üle;

arvestades, et seetõttu tuleb kõnealused muudatused teha;

arvestades, et konventsiooniga ühinedes soovivad ühinevad riigid heaks kiita 18. juuni ja 17. septembri 1992. aasta muutmiskonventsiooni, kui see on jõustunud;

tegutsedes kooskõlas Soome Vabariigi esindaja ning Rootsi Kuningriigi esindajaga,

on vastu võtnud järgmise otsuse.

Artikkel 1

Konventsiooni muudetakse järgmiselt:

1. artikli 6 lõige 7 asendatakse järgmisega:

«7. Kui mõne otsuse puhul on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus, arvestatakse hääli järgmiselt:

Belgia
Hispaania
Iirimaa
Itaalia 10 
Kreeka
Luksemburg
Madalmaad
Portugal
Prantsusmaa 10 
Rootsi
Saksamaa 10 
Soome
Taani
Ühendkuningriik 10.

Otsused võetakse vastu, kui need on saanud vähemalt 59 poolthäält ning need on heaks kiitnud vähemalt kümne riigi valitsused.»;

2. artikli 19 lõige 1 asendatakse järgmisega:

«1. Konventsiooniosaliste rahaline panus, mis peab katma instituudi eelarves ettenähtud kulud, määratakse järgmiselt:

Belgia 5,25%   
Hispaania 6,59%   
Iirimaa 0,55%   
Itaalia 18,39%   
Kreeka 1,55%   
Luksemburg 0,16%   
Madalmaad 5,25%   
Portugal 0,78%   
Prantsusmaa 18,39%   
Rootsi 2,88%   
Saksamaa 18,39%   
Soome 1,28%   
Taani 2,15%   
Ühendkuningriik 18,39%.»;

3. artikli 27 lõige 1 asendatakse järgmisega:

Instituudi ametlikud keeled on hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, portugali, prantsuse, rootsi, soome, saksa ja taani keel.»;

4. artiklile 38 lisatakse järgmine punkt:

«Konventsiooni rootsi- ja soomekeelne tekst, mis on esitatud Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemisest tingitud muudatusi käsitleva kõrgema nõukogu otsuse lisas, on autentsed samadel tingimustel kui eespool esitatud punktides mainitud tekstid ja Itaalia Vabariigi valitsus edastab nende tõestatud koopia teiste konventsiooniosaliste riikide valitsustele.»

Artikkel 2

Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine konventsiooniga jõustub käesoleva otsuse jõustumise kuupäeval.

Alates sellest kuupäevast
– on Soome ja Rootsi konventsiooniosalised;
– on otsusele lisatud konventsiooni rootsi- ja soomekeelne tekst autentsed samadel tingimustel kui hispaania-, hollandi-, iiri-, inglis-, itaalia-, kreeka-, portugali-, prantsus-, saksa- ja taanikeelne tekst.

Seoses konventsiooni artikli 9 kohaldamisega 1997. eelarveaastal jõustuvad kõnealused ühinemised siiski 1. oktoobril 1997.

Artikkel 3

Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine konventsiooniga tähendab, et need riigid kiidavad heaks muudatused, mis konventsioonis tehakse Firenze 18. juuni ja 17. septembri 1992. aasta muutmiskonventsiooniga, kui see on jõustunud artikli 13 kohaselt.

Pärast selle konventsiooni jõustumist on otsusele lisatud rootsi- ja soomekeelne tekst autentsed samadel tingimustel kui hispaania-, hollandi-, iiri-, inglis-, itaalia-, kreeka-, portugali-, prantsus-, saksa- ja taanikeelne tekst. Need antakse hoiule Itaalia Vabariigi valitsuse arhiivi, kes edastab nende tõestatud koopiad teiste konventsiooniosaliste riikide valitsustele.

Artikkel 4

Otsus on koostatud hispaania, hollandi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, soome ja taani keeles; kõik tekstid on võrdselt autentsed.

Artikkel 5

Kõrgema nõukogu eesistuja teeb otsuse teatavaks konventsiooniosaliste riikide valitsustele.

Firenze, 19. juuni 1997.

Kõrgema nõukogu nimel
eesistuja D. CONSTAS

EUROOPA ÜLIKOOL-INSTITUUDI KÕRGEMA NÕUKOGU 11. DETSEMBRI 1997. AASTA OTSUS NR 7/97,

millega muudetakse Euroopa Ülikool-Instituudi asutamise konventsiooni pärast Austria Vabariigi ühinemist

Kõrgem nõukogu,

võttes arvesse Euroopa Ülikool-Instituudi asutamise konventsiooni, mida on muudetud kõrgema nõukogu 20. märtsi 1975. aasta, 21. novembri 1986. aasta, 4. juuni 1987. aasta, 3. detsembri 1987. aasta, 7. detsembri 1989. aasta ja 19. juuni 1997. aasta otsusega (edaspidi konventsioon), ning eriti selle artikli 32 lõiget 2;

arvestades, et parlamendi arutelu Austria Vabariigi konventsiooniga ühinemise kirja hoiuleandmise volituste andmise üle Austria valitsusele peaks lõppema 18. detsembril 1997;

arvestades, et Austria kavatseb volituste saamise korral anda oma ühinemiskirja hoiule Itaalia Vabariigi valitsusele, kes on konventsiooni hoiulevõtja, 1998. aasta jaanuari esimese kahe nädala jooksul;

arvestades, et konventsiooni artikli 32 lõike 2 kohaselt jõustub ühinemine kuupäeval, mil kõrgem nõukogu on otsustanud konventsioonis tehtavate muudatuste üle;

arvestades, et kõnealuste muudatuste määramist ei ole vaja kuue kuu võrra edasi lükata ning Austria Vabariik tuleks lugeda ühinevaks riigiks, kelle suhtes kehtib tingimus, et muudatuste jõustumise kuupäev sõltub sellest, millal Austria Vabariik oma ühinemiskirja hoiule annab;

arvestades, et konventsiooniga ühinedes soovib Austria Vabariik heaks kiita 18. juuni ja 17. septembri 1992. aasta muutmiskonventsiooni, kui see on jõustunud;

tegutsedes kokkuleppel Austria Vabariigi esindajaga,

on vastu võtnud järgmise otsuse.

Artikkel 1

Alates 1. jaanuarist 1998 muudetakse konventsiooni järgmiselt:

1) artikli 6 lõige 7 asendatakse järgmisega:

«7. Kui mõne otsuse puhul on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus, arvestatakse hääli järgmiselt:

Austria
Belgia
Hispaania
Iirimaa
Itaalia 10 
Kreeka
Luksemburg
Madalmaad
Portugal
Prantsusmaa 10 
Rootsi
Saksamaa 10 
Soome
Taani
Ühendkuningriik 10.

Otsused võetakse vastu, kui need on saanud vähemalt 62 poolthäält ning need on heaks kiitnud vähemalt kümne riigi valitsused.»;

2) artikli 19 lõige 1 asendatakse järgmisega:

«1. Konventsiooniosaliste rahaline panus, mis peab katma instituudi eelarves ettenähtud kulud, määratakse järgmiselt:

Austria 2,73%  
Belgia 5,11%  
Hispaania 6,41%  
Iirimaa 0,53%  
Itaalia 17,89%  
Kreeka 1,51%  
Luksemburg 0,16%  
Madalmaad 5,11%  
Portugal 0,76%  
Prantsusmaa 17,89%  
Rootsi 2,80%  
Saksamaa 17,89%  
Soome 1,23%  
Taani 2,09%  
Ühendkuningriik 17,89%.»

Artikkel 2

Austria Vabariigi ühinemine konventsiooniga jõustub 1. jaanuaril 1998.

Artikkel 3

Austria Vabariigi ühinemine konventsiooniga tähendab, et Austria Vabariik kiidab heaks muudatused, mis tehakse konventsioonis Firenze 18. juuni ja 17. septembri 1992. aasta muutmiskonventsiooniga, kui see on jõustunud artikli 13 kohaselt.

Artikkel 4

Otsus on koostatud hispaania, hollandi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, soome ja taani keeles; kõik tekstid on võrdselt autentsed.

Artikkel 5

Otsuse jõustumiseks peab Austria Vabariik ühinemiskirja hoiule andma hiljemalt 31. jaanuariks 1998. Otsus jõustub hoiuleandmise päeval ja kõrgema nõukogu eesistuja teatab sellest teiste konventsiooniosaliste riikide valitsustele.

Firenze, 11. detsember 1997.

Kõrgema nõukogu nimel
eesistuja Argyris FATOUROS

CONVENTION SETTING UP A EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE

His Majesty the King of the Belgians,

The President of the Federal Republic of Germany,

The President of the French Republic,

The President of the Italian Republic,

His Royal Highness the Grand Duke of Luxembourg,

Her Majesty the Queen of the Netherlands,

Resolved to foster the advancement of learning in fields which are of particular interest for the development of Europe, especially its culture, history, law, economics and institutions;

Desiring to promote cooperation in these fields and to stimulate joint research;

Having decided to realize the intentions expressed on the subject in the Declarations made by the Heads of State or of Government meeting at Bonn on 18 July 1961 and at The Hague on 1 and 2 December 1969;

Considering that a further contribution should be made to the intellectual life of Europe and that in this spirit a European Institute should be set up at the highest university level;

Have decided to set up a European University Institute and to lay down the conditions under which it will function, and to this end have designated as their Plenipotentiaries:

His Majesty the King of the Belgians:
Mr Léon HUREZ,
Minister of Education (F);

The President of the Federal Republic of Germany:
Mr Rolf LAHR,
Ambassador of the Federal Republic of Germany in Rome;

The President of the French Republic:
Mr Jacques DUHAMEL,
Minister for Cultural Affairs;

The President of the Italian Republic:
Mr Aldo MORO,
Minister for Foreign Affairs;
Mr Riccardo MISASI,
Minister of Education;

His Royal Highness the Grand Duke of Luxembourg:
Mr Jean DUPONG,
Minister of Education;

Her Majesty the Queen of the Netherlands:
Mr Th.E. WESTERTERP,
State Secretary, Ministry of Foreign Affairs;

Who, having exchanged their Full Powers, found in good and due form, have agreed as follows:

Chapter I
PRINCIPLES GOVERNING THE SETTING UP OF THE INSTITUTE

Article 1

By this Convention, the Member States of the European Communities (hereinafter called the “Contracting States”) jointly set up the European University Institute (hereinafter called the “Institute”). It shall have legal personality.

The seat of the Institute shall be in Florence.

Article 2

1. The aim of the Institute shall be to contribute, by its activities in the fields of higher education and research, to the development of the cultural and scientific heritage of Europe, as a whole and in its constituent parts. Its work shall also be concerned with the great movements and institutions which characterize the history and development of Europe. It shall take into account relations with cultures outside Europe.

This aim shall be pursued through teaching and research at the highest university level.

2. The Institute should also be a forum for the exchange and discussion of ideas and experience in subjects falling within the areas of study and research with which it is concerned.

Article 3

1. The Contracting States shall take all the measures necessary to facilitate the pursuit of the aim of the Institute while observing freedom of research and teaching.

2. The Contracting States shall encourage the spread of the Institute’s influence in the scientific and university world. To this end, they shall assist the Institute to establish appropriate bonds of cooperation with the universities and scientific institutions in their territories and with the European and international bodies concerned with education, culture and research.

3. Within its terms of reference, the Institute shall cooperate with universities and with any national or international teaching or research body wishing to cooperate. It may conclude agreements with States and international bodies.

Article 4

The Institute and its staff shall enjoy such privileges and immunities as are necessary for the performance of their tasks, under the conditions laid down in the Protocol annexed to this Convention, which forms an integral part thereof.

The Institute shall conclude a headquarters agreement with the Italian Government, to be approved unanimously by the High Council.

Chapter II
ADMINISTRATION

Article 5

The authorities of the Institute shall be:
(a) the High Council,
(b) the Principal of the Institute,
(c) the Academic Council.

Article 6

1. The High Council shall be composed of representatives of the Governments of the Contracting States; each Government shall have one vote in the Council and shall delegate to it two representatives.

The High Council shall meet at least once a year in Florence.

2. The office of President of the High Council shall be held for one year by a representative of each of the Contracting States in turn.

3. The Principal of the Institute, the Secretary and a representative of the European Communities shall take part in meetings of the High Council but shall not vote.

4. The High Council shall be responsible for the main guidance of the Institute; it shall direct its activities and supervise its development. It shall facilitate on the one hand relations between Governments on matters concerning the Institute, and on the other hand relations between Governments and the Institute.

The High Council shall take the decisions necessary for the performance of the tasks thus entrusted to it in accordance with paragraphs 5 and 6.

5. Acting unanimously, the High Council shall:
(a) draw up the rules governing the activities of the Institute and the financial rules provided for in Article 26;
(b) adopt the procedure for the selection of the working languages in accordance with Article 27;
(c) draw up the service rules of the staff of the Institute; these service rules shall lay down the procedure for settling disputes between the Institute and persons covered by them;
(d) decide upon the creation of permanent posts for professors assigned to the Institute;
(e) invite, on terms which it shall lay down, the persons specified in Article 9 (3) to take part in the activities of the Academic Council;
(f) conclude the headquarters agreement between the Institute and the Italian Government, and any instrument referred to in Article 3 (3);
(g) appoint the first Principal and the first Secretary of the Institute;
(h) allow, if necessary, derogation from Article 8 (3);
(i) alter the arrangement into departments provided for in Article 11 or create new departments;
(j) grant the approval referred to in Article 33;
(k) take the measures referred to in Article 34.

6. The High Council shall, acting by a qualified majority, take decisions other than those provided for in paragraph 5, in particular those concerning:
(a) the appointment of the Principal and the Secretary of the Institute;
(b) the approval of the Institute’s budget and giving a discharge to the Principal in respect of the implementation of the budget;
(c) the approval, on a proposal from the Academic Council, of the general teaching policy;
(d) the adoption of its rules of procedure.

7. Where decisions require a qualified majority, votes shall be weighted as follows:

Belgium 5
Denmark 3
France 10
Germany 10
Ireland 3
Italy 10
Luxembourg 2
Netherlands 5
United Kingdom 10

The decisions shall be carried if they have received a minimum of 41 votes in favour indicating the approval of at least six Governments.

8. Abstentions shall not prevent the adoption by the High Council of decisions which require unanimity.

Article 7

1. The Principal shall direct the Institute. He shall carry out or supervise the carrying out of acts and decisions pursuant to this Convention and shall take any administrative decisions which do not fall within the terms of reference of any of the other authorities of the Institute.

2. He shall be responsible for the administration of the Institute. He shall represent it in law.

He shall prepare the draft annual budget and the draft triennial financial forecasts and shall submit them to the High Council after consulting the Academic Council.

He shall appoint the heads of departments and the members of the teaching staff nominated by the Academic Council in accordance with Article 9 (5)(d).

He shall appoint members of the administrative staff of the Institute.

3. The Principal of the Institute shall be chosen by the High Council from a list of three names proposed by the Academic Council.

He shall be appointed for a period of three years. His term of office may be renewed once.

Article 8

1. A Secretary shall assist the Principal of the Institute in the performance of his organizational and administrative duties.

2. His term of office and the length of his appointment shall be laid down in the rules provided for in Article 6 (5) (a).

3. The Secretary and the Principal of the Institute may not be of the same nationality, unless unanimously decided otherwise by the High Council.

Article 9

1. The Academic Council shall have general powers with regard to research and teaching, without prejudice to the terms of reference of the other authorities of the Institute.

It shall be presided over by the Principal of the Institute.

2. The following shall be members of the Academic Council:
(a) the Principal of the Institute;
(b) the Secretary of the Institute, who shall take part in the work but shall not vote;
(c) heads of department;
(d) all or some of the professors assigned to the Institute;
(e) representatives of the other members of the teaching staff;
(f) representatives of the research students.

3. The High Council may, under conditions which it shall lay down, invite persons with particular qualifications who are nationals of Member States and who represent the various aspects of economic, social and cultural life, to take part in the activities of the Academic Council.

4. The rules provided for in Article 6 (5) (a) shall determine:
(a) the number of members of the Academic Council representing the categories of persons indicated in paragraph 2 (d), (e) and (f), the procedure for their appointment and the length of their term of office;
(b) the rules for majority votes in the Academic Council.

5. The Academic Council shall:
(a) draw up study and research programmes;
(b) participate in the preparation of the draft annual budget and the draft triennial financial forecasts;
(c) take any implementing measures concerning research and teaching which do not fall within the terms of reference of any of the other authorities of the Institute;
(d) meeting in a session restricted to members of the teaching staff who have at least equal status with the persons concerned, nominate the heads of department, the professors and the other teachers to be engaged as members of the teaching staff of the Institute;
(e) determine the conditions for the award of the degree and certificate provided for in Article 14;
(f) draw up the list of members of the Entrance Board and the Graduation Board;
(g) examine the draft report on activities prepared by the Principal of the Institute and submitted to the High Council.

6. The Academic Council may, on its own initiative, submit proposals to the High Council concerning questions falling within the terms of reference of that Council.

7. An office of the Academic Council, presided over by the Principal of the Institute with the assistance of the Secretary and composed of the Principal and the heads of department, shall carry out the specific tasks assigned to it by the Academic Council. It shall make a report to the Academic Council on the manner in which it has carried out those tasks.

Chapter III
ACADEMIC STRUCTURE

A. Academic organization

Article 10

The Institute shall be divided into departments, which shall constitute the basic research and teaching units; these in turn shall be divided into seminars.

Article 11

1. From the time it is set up the Institute shall consist of four departments:
– history and civilization,
– economics,
– law,
– political and social sciences.

Acting unanimously, the High Council, after consulting the Academic Council and in the light of experience, may alter this arrangement or set up new departments. The Academic Council may make recommendations to this end.

2. Within the limits of the funds allocated to it in the budget, and the programmes adopted by the Academic Council, each department shall enjoy a large measure of autonomy in carrying out its studies and research work and shall be provided with the staff necessary for its activities.

Article 12

1. The main research work shall be carried out in seminars or by research teams. Work in one seminar may be combined with that of other seminars in the same department or in other departments.

The organization of the various seminars and research teams shall be the responsibility of the heads of department. Research work shall be carried out with the active collaboration of teaching staff and research students, who shall jointly lay down their methods of work and the lines along which it should proceed.

2. The research work to be carried out in the seminars or by research teams must be defined within the limits of the study and research programmes provided for in Article 9 (5) and take account of the aim of the Institute.

The subject matter of the work projects to be undertaken in each seminar and by each research team shall be notified to the Academic Council by the heads of department after they have obtained the approval of the professors and assistants.

3. The Institute may organize periods of practical training and colloquia in which persons already having professional experience in the disciplines under which studies and research are carried out at the Institute may take part.

Article 13

1. The Institute shall have a library and a documentation service, financed by the annual operating budget.

2. The Italian Republic undertakes to carry out all the necessary measures and to conclude all the agreements required to give teaching staff and research students access to archives, libraries and museums in Florence and, if necessary, in other Italian towns.

The procedure for applying this provision shall be laid down in the headquarters agreement.

Article 14

1. The Institute shall have the power, in the disciplines under which studies and research are carried out at the Institute, to confer a doctorate of the European University Institute upon research students who have completed a minimum of two years’ study at the Institute and have submitted an original piece of research of high quality approved by the Institute, which must be published in accordance with the provisions laid down pursuant to paragraph 3.

2. The Institute shall have the power to issue attendance certificates to research students.

5. The conditions for the award of the degree and the issue of the certificate provided for in this Article shall be laid down by the Academic Council; these conditions shall require the approval of the High Council.

B. Teaching staff and research students

Article 15

1. The teaching staff shall consist of heads of department, professors, assistants and other teachers.

2. Members of the teaching staff shall be chosen from among nationals of the Contracting States whose qualifications are such as to ensure that the work of the Institute is of a high standard. The Institute may also call upon the services of nationals of other States.

3. The Contracting States shall, so far as they are able, take all appropriate measures to facilitate the mobility of persons engaged as members of the teaching staff of the Institute.

Article 16

1. For the purposes of this Convention, the Institute’s “research students” are students or research students with qualifications from a national university showing their suitability to undertake or continue research work, who meet the conditions laid down in Article 27 (3) and have been admitted to the Institute.

2. Admission to the Institute shall be open to nationals of the Contracting States.

Nationals of other States may be admitted subject to limits and conditions to be laid down in the rules to be adopted by the High Council after consulting the Academic Council.

3. Admission to the Institute shall be granted by the Entrance Board in accordance with the provisions of this Convention and the rules adopted by the High Council. The Board shall take account of applicants’ qualifications and, as far as possible, of their place of origin.

The competent authorities of the Contracting States shall assist the Institute in administering the admission procedure.

Article 17

1. Each of the Contracting States shall, to the extent of the funds available, encourage the award of grants to those of its nationals admitted to the Institute whose circumstances so require, and shall take, where necessary, all appropriate measures for the adaptation of provisions governing the award of grants.

2. The financial rules may make provision for the creation of a special fund for the award of certain grants. This fund could, in particular, be endowed from private contributions.

3. The preceding provisions shall not prevent research students at the Institute from receiving grants awarded by the European Communities to persons carrying out research work connected with the construction of Europe.

Chapter IV
FINANCIAL PROVISIONS

Article 18

1. There shall be an operating budget for each financial year.

2. All items of revenue and expenditure of the Institute shall be included in estimates to be drawn up for each financial year and shall be shown in the budget.

The revenue and expenditure shown in the budget shall be in balance.

The financial rules shall list the revenue of the Institute.

3. The financial year shall run from 1 January to 31 December.

4. Revenue and expenditure shall be expressed in Italian lira.

Article 19

1. The financial contributions of the Contracting States to cover the expenditure provided for in the Institute’s budget shall be determined on the following scale:

Belgium 6,04%
Denmark 2,47%
France 21,16%
Germany 21,16%
Ireland 0,62%
Italy 21,16%
Luxembourg 0,19%
Netherlands 6,04%
United Kingdom 21,16%

2. From 1 January 1978, financing shall be on a basis to be determined, during a study to be initiated on 1 January 1977, in the light of developments in the European Communities by that date and the alternative of financing by the Community.

Article 20

1. The expenditure shown in the budget shall be authorized for one financial year, save as otherwise provided in rules to be laid down in accordance with Article 26.

2. In accordance with conditions to be laid down pursuant to Article 26, any appropriations, other than those relating to staff expenditure, which are unexpended at the end of the financial year may be carried forward to the next financial year only.

3. Appropriations shall be classified under different chapters grouping items of expenditure according to their nature or purpose and subdivided, as far as may be necessary, in accordance with the financial rules.

Article 21

1. The Principal shall implement the budget in accordance with the financial rules and within the limits of the appropriations granted. He shall report on his management to the High Council.

2. The financial rules may lay down provisions concerning the transfer of appropriations from one chapter to another or from one subdivision to another.

Article 22

If, at the beginning of a financial year, the budget has not yet been voted, a sum equivalent to not more than one twelfth of the budget appropriations for the preceding financial year may be spent each month in respect of any chapter or other subdivision of the budget in accordance with the provisions of the financial rules; this arrangement shall not, however, have the effect of placing at the disposal of the Institute appropriations in excess of one twelfth of those provided for in the draft budget in course of preparation.

Provided that the other conditions laid down in the preceding paragraph are observed, the High Council, acting by a qualified majority, may authorize expenditure in excess of one twelfth.

Contracting States shall pay every month, on a provisional basis and in accordance with the scales laid down for the preceding financial year, the amounts necessary to ensure application of this Article.

Article 23

1. The High Council shall appoint two auditors of different nationalities for a period of three years. Their term of office shall be renewable.

The purpose of the audit, which shall be based on records and, if necessary, performed on the spot, shall be to establish that all revenue has been received and all expenditure incurred in a lawful and regular manner and that the financial management has been sound.

The auditors shall submit their report to the High Council annually.

The Principal shall supply any such information and assistance as the auditors may require in the performance of their duties.

2. The financial rules shall lay down the terms on which the Principal shall be given a discharge in respect of the implementation of the budget.

Article 24

1. The Principal shall draw up draft triennial financial forecasts and, after consulting the Academic Council, shall submit them to the High Council for examination and appraisal.

2. The procedure for implementing paragraph 1 shall be laid down in the financial rules.

Article 25

1. The Italian Republic shall provide the Institute, free of charge, with land in Florence and the buildings which the Institute requires for its activities, and shall undertake the upkeep thereof.

The Italian Republic shall, on the same conditions, place at the disposal of the teaching staff, research students and the administrative staff of the Institute, a fully equipped restaurant and social centre on the Institute’s premises.

2. The procedure for implementing paragraph 1 shall be laid down in the headquarters agreement.

Article 26

1. The High Council, acting unanimously on a proposal from the Principal of the Institute or from one of the members of the High Council, shall adopt the financial rules, specifying in particular:
(a) the procedure for establishing and implementing the annual budget and for presenting and auditing accounts;
(b) the procedure for the preparation of the triennial financial forecasts;
(c) the methods and procedure for the payment and deployment of the Member States’ contributions;
(d) the rules and procedure concerning the responsibility of authorizing officers and accounting officers.

2. The financial rules provided for in paragraph 1 may provide for the setting up of a Budget and Finance Committee composed of representatives of the Contracting States which would be responsible for preparing the deliberations of the High Council on budgetary and financial matters.

Chapter V
MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 27

1. The official languages of the Institute shall be Danish, Dutch, English, French, German and Italian.

2. For each academic activity, two working languages shall be selected from the languages listed in paragraph 1, taking into account the linguistic knowledge and preferences of the teaching staff and research students.

The procedure for selecting these languages shall be determined by the High Council acting unanimously.

3. The teaching staff and research students must have an adequate knowledge of two of the languages listed in paragraph 1.

The Academic Council may allow exceptions to be made for specialists engaged in certain work at the Institute.

Article 28

In each of the Contracting States, the Institute shall enjoy the most extensive legal capacity accorded to legal persons under their laws; it may, in particular, acquire or dispose of movable and immovable property, conclude contracts and be a party to legal proceedings. To this end it shall be represented by the Principal.

Article 29

Any dispute between Contracting States, or between one or more Contracting States and the Institute, concerning the application or interpretation of the Convention which cannot be settled by the High Council may, on application by one of the parties to the dispute, be submitted to arbitration.

In that event, the President of the Court of Justice of the European Communities shall determine the arbitration body to be called upon to settle the dispute.

The Contracting States undertake to carry out the decisions of the arbitration body.

Chapter VI
TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

Article 30

1. The High Council shall meet immediately after the entry into force of this Convention.

2. The High Council shall conclude the headquarters agreement and shall set up the other authorities provided for in this Convention.

3. The first eight members of the teaching staff of the Institute shall be chosen by unanimous decision of a provisional Academic Committee composed of two representatives from each of the Contracting States, at least one of whom must be a teacher at university level.

On the appointment of the Principal, the Secretary and these eight members of the teaching staff, measures taken by the Academic Council shall constitute valid decisions.

Article 31

The first Principal and the first Secretary of the Institute shall be appointed by the High Council acting unanimously.

Article 32

1. Any Member State of the European Communities besides the Contracting States may accede to this Convention by depositing an instrument of accession with the Italian Government.

2. Accession shall take effect on the date on which the High Council, acting unanimously and in agreement with the acceding State, has determined the adaptations which will need to be made to the provisions of this Convention, in particular to Articles 6 (7) and 19 (1).

Article 33

The Government of any Contracting State, the Principal of the Institute or the Academic Council may submit to the High Council draft proposals for revision of this Convention. If the High Council, acting unanimously, approves the convening of a conference of representatives of the Contracting States, such a conference shall be convened by the Government occupying the presidency of the High Council.

Article 34

If action on the part of one of the authorities of the Institute should appear necessary to attain one of the objectives set out in this Convention and this Convention has not provided the necessary powers, the High Council shall, acting unanimously, take the appropriate measures.

Article 35

1. This Convention shall apply to the European territory of the Contracting States, the French overseas departments and the French overseas territories.

2. Notwithstanding paragraph 1 the Convention shall not apply to the sovereign base areas of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Cyprus; it shall not apply either to the Channel Islands or the Isle of Man unless the United Kingdom Government declares on accession to this Convention, or subsequently, that this Convention shall apply to one or more of such territories.

3. Notwithstanding paragraph 1, the Convention shall not apply to the Faroe Islands. The Government of the Kingdom of Denmark may, however, give notice, by declaration deposited by 31 December 1975 at the latest, with the Government of the Italian Republic, which shall transmit a certified copy to each of the Governments of the other Contracting States that this Convention shall apply to these islands.

4. Any Contracting State may, at the time of signature, acceptance, approval or ratification of this Convention, or when acceding to it, or at any later date, declare, by notifying the Government of the Italian Republic, that this Convention shall apply to one or more of its territories outside Europe for whose international relations it is responsible and which are specified in the declaration.

Article 36

This Convention shall be submitted for acceptance, approval or ratification by the Contracting States in accordance with their respective constitutional requirements.

It shall enter into force on the first day of the month following receipt by the Italian Government of the last notification that these formalities have been completed.

Article 37

The Italian Government shall notify the Contracting States of
(a) each signature;
(b) the deposit of each instrument of acceptance, approval, ratification or accession, and any declaration provided for in Article 35 (2);
(c) the entry into force of this Convention;
(d) any amendment made to this Convention in accordance with Article 33.

Article 38

This Convention, drawn up in the Dutch, French, German and Italian languages, all four texts being authentic, shall be deposited in the archives of the Italian Government which shall transmit a certified copy to the Government of each of the other Contracting States.

The English, Danish and Irish texts of this Convention, appearing in the Annex to the High Council decision specifying the amendments thereto rendered necessary by the accession of the Kingdom of Denmark, Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, shall be authentic under the conditions laid down in the abovementioned original texts and the Government of the Italian Republic shall transmit a certified copy thereof to the Government of each of the other Contracting States.

PROTOCOL ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE

The States Parties to the Convention setting up a European University Institute, signed at Florence on 19 April 1972,

Desiring to define the privileges and immunities necessary to ensure the smooth running of that Institute,

Have agreed on the following provisions:

Chapter I
ARRANGEMENTS FOR THE INSTITUTE

Article 1

The European University Institute (hereinafter called the “Institute”) shall enjoy immunity from enforcement in the exercise of its official activities, except:
a) in respect of a civil action brought by a third party for damage arising from an accident caused by a motor vehicle belonging to, or operated on behalf of, the Institute, or in respect of a motor traffic offence involving such a vehicle;
b) in respect of the enforcement of an arbitration award or a judicial decision under a provision of the Convention or of this Protocol;
c) where the High Council, acting unanimously, has waived such immunity in any particular case.

Article 2

1. The premises and buildings of the Institute shall be inviolable. This provision shall not prevent the implementation of measures taken pursuant to Article 19 of this Protocol or authorized by the High Council acting unanimously.

2. The Institute shall not allow its premises and buildings to be used as a refuge by a person having just committed an offence in flagrante delicto, or in respect of whom a warrant for arrest has been issued, or who has been convicted or is subject to a deportation order.

3. The archives of the Institute shall be inviolable.

Article 3

Save as provided in Article I (a), (b) and (c), the property and assets of the Institute shall be immune from any form of administrative or provisional judicial constraint such as requisition, confiscation, expropriation or attachment.

Article 4

1. Without prejudice to national provisions safeguarding the artistic and cultural heritage of Contracting States, goods imported or exported by the Institute and strictly necessary for the exercise of its official activities shall be exempt from any turnover tax, customs duties and other taxes or charges, and from all prohibitions and restrictions on import or export.

2. The circulation of publications and other information material sent by or to the Institute in the course of its official activities shall not be restricted in any way.

3. For its official communications and the transmission of all its documents, the Institute shall enjoy in the territory of each Contracting State the treatment accorded by that State to international organizations. Official correspondence and other official communications of the Institute shall not be subject to censorship.

Article 5

I. Within the scope of its official activities, the Institute, its assets, income and other property shall be exempt from all direct taxes.

2. When the Institute makes substantial purchases which are strictly necessary for the exercise of its official activities, the price of which includes indirect taxes or sales taxes, the Contracting States shall, whenever possible, take the appropriate measures to remit or refund the amount of such taxes.

3. No exemption shall be accorded in respect of taxes and dues which amount merely to charges for public utility services.

Article 6

The Institute may receive and hold any kind of funds, currency, cash or securities; subject to national provisions on exchange control, it may dispose of them freely in the exercise of its official activities and hold accounts in any currency to the extent required to meet its obligations.

Chapter II
ARRANGEMENTS CONCERNING REPRESENTATIVES OF THE CONTRACTING STATES, AND THE PRINCIPAL, SECRETARY, TEACHING STAFF AND OTHER PERSONS CONNECTED WITH THE INSTITUTE

Article 7

Representatives of Contracting States and their advisers taking part in the meetings of the High Council of the Institute shall, in the course of performing their duties and while they are travelling to and from places of meeting, enjoy the following privileges, immunities and facilities:
a) immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal luggage, except when found in the act of committing an offence;
b) immunity from legal proceedings, even after the termination of their mission, in respect of acts performed by them in their official capacity and within the limits of their functions, including their words spoken and written;
c) inviolability for official papers and documents;
d) all the customary administrative facilities, particularly with regard to travel or stay.

This Article shall also apply to the representative of the European Communities taking part in meetings of the High Council.

Article 8

The Contracting States, in close cooperation with the Institute, shall take all measures within their power to ensure that all necessary administrative facilities, particularly with regard to travel, stay and currency exchange, are granted to persons taking part in the work of the Institute, especially those referred to in Article 9 (3) of the Convention.

Article 9

1. The Principal, Secretary and, subject to Article 13, the teaching staff and other staff of the Institute shall:
a) be immune from legal proceedings, even after they have left the service of the Institute, in respect of acts done by them in the exercise and within the limits of their functions including words written and spoken; this immunity shall not apply in the case of a motor traffic offence committed by such persons, nor in the case of damage caused by a motor vehicle belonging to or driven by such persons;
b) together with those members of their families forming part of their households, benefit from such exemption from immigration restrictions or formalities for the registration of aliens as is customarily accorded to the staff of international organizations;
c) in respect of currency or exchange regulations, be accorded the same privileges as are customarily accorded to the staff of international organizations;
d) have the right to import free of duty their furniture, effects and a motor car for their personal use at the time of first taking up their post in the State concerned for a period of one year or more and the right to re-export free of duty their furniture, personal effects and motor car for their personal use on termination of their duties in that State, subject in either case to the conditions and restrictions imposed by the national law of the State in which this right is exercised.

2. The Contracting States shall, in close cooperation with the Institute, take all appropriate measures to facilitate the entry, stay and departure of persons entitled to benefit from the provisions of this Article.

Article 10

The Contracting States shall, in close cooperation with the Institute, take all appropriate measures to facilitate the entry, stay and departure of research students.

Article 11

1. The scheme of social security benefits for the Principal, the Secretary, the teaching staff and other staff and research students shall be setout in the Service Rules and in other rules.

If provision is not made for such benefits, the persons referred to in the preceding subparagraphs may opt for the scheme either under the law of the State in which the Institute has its seat, or under the law of the Contracting State to which they were last subject, or under that of the Contracting State of which they are nationals.

This option may be exercised once only and shall take effect from the date of taking up employment with the Institute.

2. Members of the teaching staff and research students who are nationals of States other than the Contracting States shall be covered by appropriate provisions in the service rules or by other rules.

Article 12

1. The Principal, Secretary, teaching staff and other staff of the Institute shall be liable to a tax for the benefit of the Institute on salaries, wages and emoluments paid by the Institute, in accordance with the conditions and procedure to be laid down by the High Council within one year from the entry into force of the Convention. From the date on which this tax is applied, such salaries and emoluments shall be exempt from national income tax; but the Contracting States shall retain the right to take these salaries and emoluments into account for the purpose of assessing the amount of taxation to be applied to income from other sources.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to pensions and annuities paid by the Institute to former Principals or Secretaries or to former members of the teaching staff or other members of staff.

3. In the application of income tax, wealth tax and death duties and in the application of conventions on the avoidance of double taxation concluded between Contracting States, the Principal, Secretary, teaching staff and other staff of the Institute who, solely by reason of the performance of their duties in the service of the Institute, establish their residence in the territory of a Contracting State other than their country of domicile for tax purposes at the time of entering the service of the Institute, shall be considered, both in the country of their actual residence and in the country of domicile for tax purposes, as having maintained their domicile in the latter country provided that it is a Contracting State. This provision shall also apply to a spouse to the extent that the latter is not separately engaged in a gainful occupation, and to children dependent on and in the care of the persons referred to in this Article.

Article 13

The High Council shall, acting unanimously, determine the categories of persons among the staff to whom the provisions of Articles 9 to 12 shall apply, in whole or in part.

Chapter III
GENERAL PROVISIONS

Article 14

1. Privileges, immunities and facilities under this Protocol shall be accorded solely in the interests of the Contracting States or of the Institute and not for the personal advantage of the beneficiaries.

2. The competent authorities have not only the right but also the duty to waive an immunity when such immunity impedes the course of justice and when it is possible to dispense with the immunity without jeopardizing the purposes for which it is accorded.

3. The competent authorities referred to in paragraph 2 shall be:
– the Contracting States, as regards their representatives meeting in the High Council of the Institute;
– the Institutions of the European Communities, as regards the representative of the European Communities taking part in the meetings of the High Council of the Institute;
– the High Council of the Institute, as regards the Principal and the Secretary;
– the Principal of the Institute as regards members of the teaching staff and other members of staff of the Institute.

Article 15

This Protocol shaIl in no way affect the right of each Contracting State to take all precautionary measures necessary in the interests of its security.

Article 16

No Contracting State is obliged to accord the privileges and immunities referred to in Article 7, Article 9 (c) and (d) and Article 10 to its own nationals and permanent residents.

Article 17

For the purposes of this Protocol, the official activities of the Institute include its administrative functioning and its teaching and research activities in pursuance of the purposes set out in the Convention setting up a European University Institute.

Article 18

Without prejudice to the provisions of Article 9 (1) (d), no exemption shall be accorded in respect of goods for the personal benefit of the staff of the Institute. Goods imported or acquired under this Protocol shall not be sold, given away or hired out except under the conditions laid down by the Governments of the States which have granted exemptions.

Article 19

1. The provisions of this Protocol shall be applied in a spirit of close cooperation by the Principal of the Institute and the competent authorities of the Contracting States in order to facilitate, while respecting the independence of the Institute, the proper administration of justice, the application of social legislation, police, safety or public health regulations and to prevent any abuse of the privileges, immunities and facilities provided for in this Protocol. The procedure for cooperation mentioned in this paragraph may be laid down in the supplementary agreements provided for in Article 20.

2. The name, position and address of the persons benefiting from the provisions of Articles 9 to 12 and the arrangements for them shall be communicated from time to time to the Governments of the Contracting States.

Article 20

Supplementary agreements may be concluded between the Institute and one or more Contracting States for the purpose of implementing and applying this Protocol. The High Council shall, acting unanimously, take decisions concerning the application of this Article.

Article 21

The provisions of Article 29 of the Convention shall apply to disputes concerning this Protocol.

FINAL ACT

The Plenipotentiaries of the High Contracting Parties,

assembled at Florence on 19 April 1972 for the signature of the Convention setting up a European University Institute,

Have adopted the following texts:
– the Convention setting up a European University Institute,
– the Protocol on the Privileges and Immunities of the European University Institute.

At the time of signature of these texts, the Plenipotentiaries have:
– adopted the declarations in Annex I, and
– taken note of the declarations by the Government of the Federal Republic of Germany set out in Annex II.

Annex I

I. DECLARATIONS RELATING TO CERTAIN PROVISIONS OF THE CONVENTION

Article 6

Paragraph 1

a) The rules of procedure of the High Council will determine the conditions under which Government representatives may enlist the assistance of experts.

b) The rules of procedure make provision for the High Council to meet whenever necessary, and to meet in places within the territory of the Contracting States besides Florence.

c) The High Council will take the necessary measures concerning the Institute’s official publications; for this purpose it may use the services of the Official Publications Office of the European Communities.

Paragraph 5 (c)

The provisions of Article 6 (5) (c) do not prevent the High Council from designating the Court of Justice of the European Communities after consultation with the President of that Court, as the body appointed to settle disputes between the Institute and its staff.

Article 10

The carrying out of research work within a particular department merely means that the department is the main instigator. This in no way excludes enlisting the services of other departments to ensure that all scientific activities have the necessary interdisciplinary character.

Article 12

a) The seminars and research teams will be set up for as long as is necessary to study the selected topic or to complete the particular research project.

b) With regard to methods of works, teaching at the Institute shall consist essentially in participation in research work. The length of time devoted to such research may vary, but at least two years’ work and the submission of an original piece of research under the conditions laid down in Article 14 of the Convention will be required for the award of any particular degree.

Article 14

a) The degrees provided for in Article 14 (1) may for example be:
“Doctor of laws of the European University Institute of Florence”
“Doctor of political science of the European University Institute of Florence”.

b) The problem of the comparative status of the Institute’s doctorate will be studied in a wider context as soon as possible; the High Council may, if necessary, address recommendations on this point to the Governments of the Contracting States.

c) The purpose of publishing a piece of research will be to make it available to anyone who is interested in it. The provisions to be adopted in implementation of Article 14 (3) will therefore stipulate that publication may be effected not only in a journal or book or booklet form, but also by any other suitable form, (micro-film, roneo, etc.).

Article 15

Paragraph 1

The appointment of professors to the Institute on a permanent basis will be for a period of three years and may be renewed.

Paragraph 3

This refers mainly to the retention of rights acquired under national arrangements and, where appropriate, the acquisition of such rights, as well as to the possibility of returning to an institution in the country of origin, particularly where the stay at the Institute is for a short period.

Article 16

Paragraph 1

Taking into account the academic level and requirements as regards organization of the work, the number of research students will, initially at least, probably be between 250 and 600.

Paragraph 3

a) The provisions relating to the admission of ordinary students and research students must stipulate the academic standard which they must already have attained and the degree of knowledge of the official languages of the Institute required of them.

b) The words “take account as far as possible of their place of origin” should be interpreted as meaning that academic qualifications will be the main criterion which the Board takes into account, but that it must also take care to maintain equal representation of the various nationalities of the research students.

Article 17

It is advisable that the representatives of the Contracting States in the High Council should consult each other so that the level of grants and procedures for awarding them should be comparable in all the States.

Article 25

a) The cost of the initial equipping of the newly constructed or extended buildings placed at the disposal of the European University Institute by the Italian Government will be borne by that Government.

b) Furniture and teaching equipment is the type of investment which can be written off against normal budget appropriations and is thus closely tied to the function- ing of the Institute; it is usual for provision to be made for such appropriations to be made in the annual budget.

Expenditure relating to additional equipment will come under the Institute’s budget and will be financed according to the usual rules for financing the Institute’s expenditure.

Article 26

The financial rules will stipulate that where the Contracting States pay their contributions in their national currencies:
– the available balances of these contributions will be deposited with the exchequers of the Contracting States or with bodies designated by these States;
– while on deposit, funds will retain the value corresponding to the parity on the day of deposit in relation to the currency unit in which the Institute’s budget is drawn up.

Article 29

Second paragraph

Article 29 of the Convention does not preclude the Court of Justice of the European Communities from being designated as the arbitration body by the President of that Court.

Article 30

A Preparatory Committee composed of representatives of the Governments of the Contracting States and one representative from the Commission (without a vote) will meet after the signature of the Convention. It will carry out the necessary preparatory work, in particular the preparation of a draft headquarters agreement so that the Institute may be set up as soon as possible after the entry into force of the Convention.

II. MISCELLANEOUS DECLARATIONS

A. Financing and structure of the Institute

a) The Principal will receive the salary and allowances of a professor plus an administrative allowance (about 20 % of the salary) during his term of office.

b) The salary of the Secretary should be less than that of the Principal and may be equivalent to the salary of a professor.

c) The Institute’s research findings must be published and after the second or third year of its activity there should be a special budget heading for this.

B. Accommodation for research students

The Government of the Italian Republic will provide accommodation for research students at a moderate rent.

Any measures which may be taken in this connection must not be charged to the Institute’s budget.

C. Possible accession of States which are not members of the European Communities

Four years after the entry into force of the Convention, the High Council, after consulting the Academic Council, will submit a report to the Contracting States concerning the possible inclusion in the Convention of a clause allowing States other than the Member States of the European Communities to accede to the Convention.

D. Re-examination of the question of denunciation

The question of denunciation of the Convention will be re-examined at the same time as the report provided for in C.

E. European College at Bruges

The Contracting States take note of the following declaration made at the meeting of the Council and the Conference of Ministers of Education of the Member States, on 16 November 1971:
“The academic authorities of the Institutes of Florence and Bruges should work together to organize and set out in the most appropriate manner their respective curricula for parallel or converging activities.”

Annex II

DECLARATIONS BY THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

The Government of the Federal Republic of Germany reserves the right to declare, when depositing its instrument of ratification of the Convention establishing a European University Institute, that this Convention shall equally apply to Land Berlin.

With regard to the definition of the expression “national”, the Government of the Federal Republic of Germany refers to the declaration which it made on 25 March 1957 at the time of signature of the Treaties establishing the European Economic Community and the European Atomic Energy Community.

DECISION OF THE HIGH COUNCIL OF THE EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE OF 20 MARCH 1975

amending the Convention setting up the Institute following the accession of new Member States

The High Council,

Having regard to the Convention setting up a European University Institute, herein-after called “the Convention”, and in particular Article 32(2) thereof;

Whereas the Kingdom of Denmark, Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland respectively have deposited their instruments of accession with the Government of the Italian Republic pursuant to Article 32 (1) of the Convention;

Whereas, pursuant to Article 32 (2) of the Convention, accession will take effect on the date on which the High Council has determined the necessary amendments to the Convention;

Whereas these amendments should be made accordingly;

Acting in agreement with the representatives of the Kingdom of Denmark, Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,

Has decided as follows:

Article 1

The following amendments shall be made to the Convention:

1. The text of Article 6 (7) shall be replaced by the following text:

“Where decisions require a qualified majority, votes shall be weighted as follows:

Belgium 5
Denmark 3
France 10
Germany 10
Ireland 3
Italy 10
Luxembourg 2
Netherlands 5
United Kingdom 10

The decisions shall be carried if they have received a minimum of forty-one votes in favour indicating the approval of at least six Governments.”

2. The text of Article 19 (1) shall be replaced by the following text:

“The financial contributions of the Contracting States to cover the expenditure provided for in the Institute’s budget shall be determined on the following scale:

Belgium 6.04 %
Denmark 2.47 %
France 21.16 %
Germany 21.16 %
Ireland 0.62 %
Italy 21.16 %
Luxembourg 0.19 %
Netherlands 6.04 %
United Kingdom 21.16 %.

3. The text of Article 27 (1) shall be replaced by the following text:

“The official languages of the Institute shall be Danish, Dutch, English, French, German and Italian.”

4. The text of Article 35 shall be amended as follows:

(a) The following paragraphs shall be added:

“2. Notwithstanding paragraph 1 the Convention shall not apply to the Sovereign Base Areas of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Cyprus; it shall not apply either to the Channel Islands or the Isle of Man unless the United Kingdom Government declares on accession to this Convention, or subsequently, that this Convention shall apply to one or more of such territories.

3. Notwithstanding paragraph 1, the Convention shall not apply to the Faroe Islands. The Government of the Kingdom of Denmark may, however, give notice, by declaration deposited by 31 December 1975 at the latest, with the Government of the Italian Republic, which shall transmit a certified copy to each of the Governments of the other Contracting States, that this Convention shall apply to these islands.”;

(b) The former paragraph 2 shall become paragraph 4.

5. The following shall be added to Article 38:

“The English, Danish and Irish texts of this Convention appearing in the Annex to the High Council decision specifying the amendments thereto rendered necessary by the accession of the Kingdom of Denmark, Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland shall be authentic under the conditions laid down in the abovementioned original texts and the Government of the Italian Republic shall transmit a certified copy thereof to the Government of each of the other Contracting States.”

Article 2

The accession of the Kingdom of Denmark, of Ireland and of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Convention shall take effect as from the date of signature of this Decision.

As from that date the texts of the Convention in the Danish, English and Irish languages annexed to this Decision shall be authentic in the same way as the texts in the Dutch, French, German and Italian languages.

Article 3

This decision has been drawn up in the Danish, Dutch. English, French. German, Irish and Italian languages, all seven texts being authentic.

Article 4

The President of the High Council shall notify this decision to the Governments of the Contracting States and of the States which have deposited an instrument of accession pursuant to Article 32 of the Convention.

Done at Florence, 20 March 1975.

By the High Council
The President M. DELOZ

EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE HIGH COUNCIL DECISION NO. 5/86 OF 21 NOVEMBER 1986

amending the Convention setting up a European University Institute following the accession of the Hellenic Republic

The High Council,

Having regard to the Convention setting up a European University Institute, as last amended by High Council decision of 20 March 1975, hereinafter called “the Convention”, and in particular Article 32(2) thereof;

Whereas the Hellenic Republic has deposited its instrument of accession with the Government of the Italian Republic pursuant to Article 32 (I) of the Convention;

Whereas, pursuant to Article 32 (2) of the Convention, accession will take effect on the date on which the High Council has determined the necessary amendments to the Convention;

Whereas these amendments should be made accordingly;

Acting in agreement with the representatives of the Hellenic Republic;

Has decided as follows:

Article 1

With effect from the date of this decision, the following amendments shall be made to the Convention as amended by the High Council decision of 20 March 1975, following the accession of the Kingdom of Denmark, Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

I. The text of Article 6 (7) shall be replaced by the following text:

“Where decisions require a qualified majority, votes shall be weighted as follows:

Belgium 5
Denmark 3
France 10
Germany 10
Greece 5
Ireland 3
Italy 10
Luxembourg 2
Netherlands 5
United Kingdom 10

The decisions shall be carried if they have received a minimum of forty-five votes in favour indicating the approval of at least six Governments.”

2. The text of Article 19 (1) shall be replaced by the following text:

“The financial contributions of the Contracting States to cover the expenditure provided for in the Institute’s budget shall be determined on the following scale:

Belgium 5.93 % 
Denmark 2.43 % 
Germany 20.79 % 
Greece 1.75 % 
Ireland 0.61 % 
Italy 20.79 % 
Luxembourg 0.19 % 
Netherlands 5.93 % 
United Kingdom 20.79 % 
France 20.79 %”

3. The text of Article 27 (1) shaIl be replaced by the foIlowing text:

“The official languages of the Institute shaIl be Danish, Dutch, English, French, Greek, German and Italian.”

4. The foIlowing text shaIl be added to Article 38:

“The Greek text of this Convention appearing in the Annex to the High Council decision specifying the amendments thereto rendered necessary by the accession of Greece shaIl be authentic in the same way as the texts mentioned in the above subparagraphs, and the Government of the Italian Republic shaIl transmit a certified copy thereof to the Government of each of the other Contracting States.”

Article 2

The accession of Greece to the Convention shall take effect as from the date of this Decision.

As from that date,
– the Hellenic Republic shaIl become a Contracting State of the Convention;
– the texts of the Convention in the Greek language annexed to this Decision shaIl be authentic in the same way as the texts in the Danish, Dutch, English, French, German, Irish and Italian languages.

Article 3

This decision has been drawn up in the Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Irish and Italian languages, each of these texts being authentic.

Article 4

The President of the High Council shaIl notify this Decision to the Governments of the Contracting States

Done at Florence, 21 November 1986.

By the High Council
The President E. BÖNING

EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE HIGH COUNCIL DECISION NO. 3/87 OF 4 JUNE 1987

amending the Convention setting up a European University Institute following accession by the Kingdom of Spain

The High Council

Having regard to the Convention setting up a European University Institute, as amended by the High Council Decision of 20 March 1975 and 21 November 1986, hereinafter called “the Convention”, in particular Article 32 (2) thereof;

whereas, under Article 32 (I) of the Convention, the Kingdom of Spain has deposited its instrument of accession with the government of the Italian Republic;

whereas by Article 32 (2) of the Convention accession shall take effect on the date on which the High Council has determined the adaptations which will need to be made to the Convention;

whereas it is therefore appropriate to make the said adaptations; acting in accordance with the representative of the Kingdom of Spain,

Has decided as follows:

Article 1

The Convention shall be amended as follows:

1. Article 6 (7) shall be replaced by the following:

“Where decisions require a qualified majority, votes shall be weighted as follows:

Belgium 5
Denmark 3
Germany 10
Hellenic Republic 5
Spain 8
France 10
Ireland 3
Italy 10
Luxembourg 2
Netherlands 5
United Kingdom 10

For their adoption, decisions shall require a minimum of 50 votes in favour and the approval of at least 8 Governments.”

2. Article 19 (1) shall be replaced by the following:

“The financial contributions of the Contracting States to cover the expenditure provided for in the Institute’s budget shall be determined on the following scale:

Belgium 5.52 % 
Denmark 2.26 % 
Germany 19.35 % 
Hellenic Republic 1.63 % 
Spain 6.93 % 
France 19.35 % 
Ireland 0.57 % 
Italy 19.35 % 
Luxembourg 0.17 % 
Netherlands 5.52 % 
United Kingdom 19.35 %”

3. Article 27 (1) shall be replaced by the following:

“The official languages of the Institute shall be Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Italian and Spanish.”

4. Article 34 (1) shall be replaced by the following:

“1. This Convention shall apply to the European territory of the Contracting States, the French overseas departments, the French overseas territories and the autonomous community of the Canary Islands.”

5. The following paragraph shall be added to Article 38 of the Convention:

“The Spanish text of this Convention appearing in the Annex to the High Council Decision specifying the amendments thereto rendered necessary by the accession of the Kingdom of Spain shall be authentic under the conditions laid down in the above subparagraphs, and the Government of the Italian Republic shall transmit a certified copy thereof to the Government of each of the other Contracting States.”

Article 2

The accession of the Kingdom of Spain to the Convention shall take effect as from 1 November 1987.

As from that date,
– Spain shall become a Contracting State of the Convention;
– the text of the Convention in the Spanish language annexed to this Decision shall be authentic in the same way as the texts in the Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Irish and Italian languages.

Article 3

This Decision has been drawn up in the Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Irish, Italian and Spanish languages, all nine texts being authentic.

Article 4

The President of the High Council shall notify this Decision to the Governments of the Contracting States.

Done at Florence, 5 June 1987.

By the High Council
The President Christian PRETTRE

EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE HIGH COUNCIL DECISION NO. 15/87 OF 3 DECEMBER 1987

correcting decision no. 3/87 amending the Convention setting up a European University Institute following accession by the Kingdom of Spain

The High Council,

Having regard to the Convention setting up a European University Institute, as amended by High Council decision of 20 March 1975 and 21 November 1986, hereinafter called “Convention”, in particular Article 32(2) thereof;

having regard to High Council decision no, 3/87 of 4 June 1987 amending the Convention following accession by the Kingdom of Spain;

having regard to the errors in the versions in certain languages in respect of the Convention Article mentioned in the fourth paragraph of Article 1 of that decision;

having regard to the accidental omission of explicit reference to Ceuta and Melina in the aforesaid Article and paragraph, and to the need for such reference in order for them to be covered by the Convention;

whereas this twofold error should be corrected;

Has decided as follows:

Article 1

Article 1 (4) of decision no. 3/87 shall read as follows:

4. Article 35(1) shall be replaced by the following:

“1. This Convention shall apply to the European territory of the Contracting States, the Canary Islands, Ceuta and Melina, the French overseas departments and the French overseas territories.”

Article 2

This decision has been drawn up in the Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Irish, Italian and Spanish languages, an nine texts being authentic.

Article 3

The President of the High Council shall notify the Government of each Contracting State of this decision.

Done at Florence, 3 December 1987.

By the High Council
The President Christian PRETTRE

EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE HIGH COUNCIL DECISION NO. 4/89 OF 7 DECEMBER 1989

amending the Convention setting up a European University Institute following accession by the Portuguese Republic

The High Council,

Having regard to the Convention setting up a European University Institute, as amended by the High Council Decisions of 20 March 1975, 21 November 1986, 4 June 1987 and 3 December 1987, hereinafter called the “Convention”, and in particular Article 32(2) thereof;

Whereas, in accordance with Article 32(1) of the Convention, the Portuguese Republic has deposited its instrument of accession with the Government of the Italian Republic;

Whereas, pursuant to Article 32(2) of the Convention, accession shall take effect on the date on which the High Council determines the adaptations which will need to be made to the Convention;

Whereas it is therefore appropriate to make the said adaptations;

Acting in accordance with the representative of the Portuguese Republic,

Has decided as follows:

Article 1

The Convention shall be amended as follows;

1. Article 6(7) shall be replaced by the following;

“7. Where decisions require a qualified majority, votes shall be weighted as follows:

Belgium 5
Denmark 3
Germany 10
Greece 5
Spain 8
France 10
Ireland 3
Italy 10
Luxembourg 2
Netherlands 5
Portugal 5
United Kingdom 10

For their adoption, decisions shall require a minimum of 54 votes in favour and the approval of at least 8 Governments.”

2. Article 19 (1) shall be replaced by the following:

“1. The financial contributions of the Contracting States to cover the expenditure provided for in the Institute’s budget shall be determined on the following scale:

Belgium 5.48 %  
Denmark 2.24 %  
Germany 19.19 %  
Greece 1.62 %  
Spain 6.87 %  
France 19.19 %  
Ireland 0.57 %  
Italy 19.19 %  
Luxembourg 0.17 %  
Netherlands 5.48 %  
Portugal 0.81 %  
United Kingdom 19.19 %.”

3. Article 27(1) shall be replaced by the following:

“1. The official languages of the Institute shall be Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Italian, Portuguese and Spanish.”

4. Article 35(1) shall be replaced by the following:

“1. This Convention shall apply to the European territory of the Contracting States, to the Azores, Madeira, the Canary Islands, Ceuta and Melilla, to the French overseas departments and the French overseas territories.”

5. The following subparagraph shall be added to Article 38:

“The Portuguese text of this Convention, as it appears in the Annex to High Council Decision No 4/89 of 7 December 1989 amending the Convention setting up a European University Institute following accession by the Portuguese Republic, shall be authentic in the same way as the texts mentioned in the foregoing subparagraphs, and the Government of the Italian Republic shall transmit a certified copy thereof to the Government of each of the other Contracting States.”

Article 2

The accession of the Portuguese Republic to the Convention shall take effect as from the date of this Decision.

As from that date:
– Portugal shall become a Contracting State of the Convention;
– the Portuguese text of the Convention, annexed to this Decision, shall be authentic in the same way as the texts in the Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Irish, Italian and Spanish languages.

Article 3

This Decision has been drawn up in the Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese and Spanish languages, each text being equally authentic.

Article 4

The President of the High Council shall notify this Decision to the Government of each of the Contracting States.

Done at Florence, 7 December 1989.

By the High Council
The President Sergio BALANZINO

EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE HIGH COUNCIL DECISION NO. 1/97 OF 19 JUNE 1997

amending the Convention setting up a European University Institute following accession by the Finnish Republic and the Kingdom of Sweden

The High Council,

Having regard to the Convention setting up a European University Institute, as amended by the High Council Decisions of 20 March 1975, 21 November 1986, 4 June 1987 and 3 December 1987, hereinafter called the “Convention”, and in particular Article 32(2) thereof;

Whereas, in accordance with Article 32( 1) of the Convention, the Finnish Republic and the Kingdom of Sweden have deposited their instruments of accession with the Government of the Italian Republic;

Whereas, pursuant to Article 32(2) of the Convention, accession shall take effect on the date on which the High Council determines the adaptations which will need to be made to the Convention;

Whereas it is therefore appropriate to make the said adaptations;

Whereas accession to the Convention is coupled with the desire of the acceding States to accept the provisions of the amending Convention of 18 June and 17 September 1992 once this enters into force;

Acting in accordance with the representative of the Finnish Republic and the representative of the Kingdom of Sweden,

Has decided as follows:

Article 1

The Convention shall be amended as follows:

1. Article 6(7) shall be replaced by the following:

“7. Where decisions require a qualified majority, votes shall be weighted as follows:

Belgium 5
Denmark 3
Germany 10
Greece 5
Spain 8
France 10
Ireland 3
Italy 10
Luxembourg 2
Netherlands 5
Portugal 5
Finland 3
Sweden 4
United Kingdom 10

For their adoption, decisions shall require a minimum of 59 votes in favour and the approval of at least 10 Governments.”

2. Article 19(1) shall be replaced by the following:

“1. The financial contributions of the Contracting States to cover the expenditure provided for in the Institute’s budget shall be determined on the following scale:

Belgium 5.25 % 
Denmark 2.15 % 
Germany 18.39 % 
Greece 1.55 % 
Spain 6.59 % 
France 18.39 % 
Ireland 0.55 % 
Italy 18.39 % 
Luxembourg 0.16 % 
Netherlands 5.25 % 
Portugal 0.78 % 
Finland 1.28 % 
Sweden 2.88 % 
United Kingdom 18.39 %”

3. Article 27(1) shall be replaced by the following:

“1. The official languages of the Institute shall be Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish.”

4. The following subparagraph shall be added to Article 38:

“The Finnish and Swedish texts of this Convention, as they appear in the Annex to the High Council Decision amending the Convention setting up a European University Institute following accession by the Finnish Republic and the Kingdom of Sweden, shall be authentic in the same way as the texts mentioned in the foregoing subparagraphs, and the Government of the Italian Republic shall transmit a certified copy thereof to the Government of each of the other Contracting States.”

Article 2

1. The accession of the Finnish Republic and the Kingdom of Sweden to the Convention shall take effect as from the date of this Decision.

As from that date:
– Finland and Sweden shall become Contracting States of the Convention;
– the Finnish and Swedish texts of the Convention, annexed to this Decision, shall be authentic in the same way as the texts in the Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese and Spanish languages.

2. However, these accessions shall take effect as from 1 October 1997 in respect of the application of Article 9 of the Convention to the current budget year, 1997.

Article 3

The accessions of the Finnish Republic and the Kingdom of Sweden to the Convention imply acceptance by these States of the amendments made to the Convention by the Amending Convention of Florence of 18 June and 17 September 1992, once this enters into force in accordance with its Article 13.

Moreover, once it has entered in force, the texts in Finnish and Swedish of that Convention, annexed to this decision, shall be authentic in the same way as the texts in the Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese and Spanish languages. They shall be deposited in the archives of the government of the Italian Republic, which shall transmit a certified copy thereof to the government of each of the Contracting States.

Article 4

This Decision has been drawn up in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic.

Article 5

The President of the High Council shall notify this Decision to the Government of each of the Contracting States.

Done at Florence, 19 June 1997.

By the High Council
The President D. CONSTAS

EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE HIGH COUNCIL DECISION NO. 7 /97 OF 11 DECEMBER 1997

amending the Convention setting up a European University Institute following accession by the Republic of Austria

The High Council,

Having regard to the Convention setting up a European University Institute, as amended by the High Council Decisions of 20 March 1975, 21 November 1986, 4 June 1987, 3 December 1987, 7 December 1989and 19 June 1997, hereinafter called the “Convention”, and in particular Article 32(2) thereof;

Whereas the parliamentary debates to authorize deposit by the Austrian government of the instrument of accession by the Republic of Austria to the Convention should be completed on 18 December 1997;

Whereas, in the event of authorization, Austria intends to deposit its instrument of accession with the Government of the Italian Republic, the depositary of the Convention, in the first fortnight of January 1998;

Whereas, pursuant to Article 32(2) of the Convention, accession shall take effect on the date on which the High Council determines the adaptations which will need to be made to the Convention;

Whereas, however, there is no need to postpone determination of these adaptations by six months, and whereas the Republic of Austria should be regarded as an acceding State, subject to the need to make the date of effect of the adaptations dependent on deposit by the Republic of Austria of its instrument of accession;

Whereas accession to the Convention is coupled with the desire of the Republic of Austria to accept the provisions of the amending Convention of 18 June and 17 September 1992 once this enters into force;

Acting in accord with the representative of the Republic of Austria,

Has decided as follows:

Article 1

With effect from 1 January 1998, the Convention shall be amended as follows:

1) Article 6(7) shall be replaced by the following:

“7. Where decisions require a qualified majority, votes shall be weighted as follows:

Belgium 5
Denmark 3
Germany 10
Greece 5
Spain 8
France 10
Ireland 3
Italy 10
Luxembourg 2
Netherlands 5
Austria 4
Portugal 5
Finland 3
Sweden 4
United Kingdom 10

For their adoption, decisions shall require a minimum of 62 votes in favour and the approval of at least 10 Governments.”;

2) Article 19(1) shall be replaced by the following:

“1. The financial contributions of the Contracting States to cover the expenditure provided for in the Institute’s budget shall be determined on the following scale:

Belgium 5.11 % 
Denmark 2.09 % 
Germany 17.89 % 
Greece 1.51 % 
Spain 6.41 % 
France 17.89 % 
Ireland 0.53 % 
Italy 17.89 % 
Luxembourg 0.16 % 
Netherlands 5.11 % 
Austria 2.73 % 
Portugal 0.76 % 
Finland 1.23 % 
Sweden 2.80 % 
United Kingdom 17.89 %”

Article 2

The accession of the Republic of Austria to the Convention shall take effect as from 1 January 1998.

Article 3

The accession of the Republic of Austria to the Convention implies acceptance by it of the amendments made to the Convention by the Amending Convention of Florence of 18 June and 17 September 1992, once this enters into force in accordance with its Article 13.

Article 4

This Decision has been drawn up in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic.

Article 5

Entry into force of this Decision shall be subject to deposit by the Republic of Austria of its instrument of accession by 31 January 1998 at latest. This Decision shall enter into force on the day of that deposit, and the President of the High Council shall so notify the Government of each of the Contracting States.

Done at Florence, 11 December 1997.

By the High Council
The President Argyris FATOUROS

Õiend

Eemaldatud metaandmetest üleliigne jõustumise kuupäev.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json