Teksti suurus:

Menetlusabi taotluse ja sellele lisatava teatise näidisvorm ja selles sisalduvate andmete loetelu

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.10.2010
Avaldamismärge:RTL 2005, 116, 1827

Menetlusabi taotluse ja sellele lisatava teatise näidisvorm ja selles sisalduvate andmete loetelu

Vastu võetud 29.11.2005 nr 50

Määrus kehtestatakse «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 185 lõike 5 ja § 186 lõike 4 alusel.

1. peatükk
MENETLUSABI TAOTLUS JA SELLELE LISATAV TEATIS

§ 1. Üldsätted

(1) Võimalusel kasutab taotleja menetlusabi taotlemiseks ning enda ja oma perekonnaliikmete isikliku ja majandusliku seisundi kohta andmete esitamiseks taotluse ja teatise näidisvormi (lisa).

(2) Taotleja esitab taotluses ja teatises andmed võimalikult lühidalt ja täpselt, et anda ülevaade menetlusabi taotlemise asjaoludest ning taotleja ja tema perekonnaliikmete igakuisest sissetulekute ja vältimatute kulutuste suurusest kroonides.

(3) Võimalusel lisab taotleja taotlusele ja teatisele esitatud andmeid tõendavad dokumendid.

§ 2. Andmed taotleja kohta

(1) Taotleja esitab enda kohta järgmised andmed:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood (selle puudumisel sünniaeg);
3) perekonnaseis;
4) töökohad;
5) elukutse;
6) õigusabikulude kindlustuse olemasolu.

(2) Juhul kui taotlejal on sõlmitud õigusabikulude kindlustus, lisab ta teatisele kindlustuspoliisi.

§ 3. Andmed taotleja perekonnaliikmete kohta

Taotleja esitab oma perekonnaliikmete kohta järgmised andmed:
1) taotleja abikaasa ees- ja perekonnanimi ning isikukood (selle puudumisel sünniaeg);
2) teiste perekonnaliikmete ees- ja perekonnanimed;
3) perekonnaliikmete elukoht, elukutse, sugulussuhe taotlejaga;
4) perekonnaliikmete sissetulekud netosummana;
5) ülalpeetavate perekonnaliikmete puhul ülalpidamiskohustusest tuleneva igakuise elatusraha suurus juhul, kui see on kindlaks määratud.

§ 4. Andmed taotleja ja temaga koos elavate perekonnaliikmete sissetuleku kohta

Taotleja esitab enda ja temaga koos elavate perekonnaliikmete ühe kuu netosissetuleku ning sellelt tehtavate mahaarvamiste kohta järgmised andmed:
1) töölepingu, töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel või avalikust teenistusest saadud sissetulek;
2) ettevõtlusest saadud sissetulek;
3) üüri- ja renditulud;
4) tulud kapitalilt;
5) saadud ülalpidamismaksed;
6) sotsiaaltoetused riigilt ja kohalikult omavalitsuselt;
7) muud tulud;
8) kindlustusmaksed;
9) ettevõtlusega kaasnevad kulutused;
10) muud koormatised ja mahaarvamised saadud sissetulekutelt.

§ 5. Andmed taotleja ja temaga koos elavate perekonnaliikmete vara kohta

Taotleja esitab enda ja temaga koos elavatele perekonnaliikmetele kuuluva vara kohta järgmised andmed:
1) andmed kinnisvara kohta (asukoht, suurus, kasutusviis, seisukord, ehitise kasutuselevõtu aasta) ja selle väärtus kroonides;
2) pangakontod (pank, kus konto asub) ja pangakontol hoiustatu väärtus kroonides;
3) väärtpaberid (liik, emitent) ja nende väärtus kroonides;
4) mootorsõidukid (liik ja registreerimistähis, esmase registreerimise aasta) ja nende väärtus kroonides;
5) muu oluline vara (kollektsioonid, kunstiesemed, väärtasjad) ja selle väärtus kroonides.

§ 6. Andmed taotleja ja temaga koos elavate perekonnaliikmete varaliselt hinnatavate kohustuste kohta

Taotleja esitab enda ja temaga koos elavate perekonnaliikmete varaliselt hinnatavate kohustuste kohta järgmised andmed:
1) kohustused krediidiasutustele (krediidiasutuse nimi, kohustuse liik, kohustuse lõpptähtaeg, kohustuse jääk/limiit kroonides, igakuise makse suurus);
2) kohustused teistele võlausaldajatele (võlausaldaja nimi, kohustuse ja kohustuse jäägi suurus kroonides, kohustuse lõpptähtaeg, igakuise makse suurus).

§ 7. Andmed taotleja ja temaga koos elavate perekonnaliikmete vältimatute püsikulutuste kohta

Taotleja esitab enda ja temaga koos elavate perekonnaliikmete ühe kuu vältimatute püsikulutuste kohta järgmised andmed:
1) eluasemekulud;
2) kulutused toidule;
3) transpordikulud;
4) sidekulud;
5) tervishoiukulud;
6) kulutused laste koolikohustuse täitmisele;
7) muud vältimatud püsikulutused.

2. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 8. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2006. aasta 1. jaanuaril.

Minister Rein LANG

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Priit KAMA

Justiitsministri 29. novembri 2005. a määruse nr 50 «Menetlusabi taotluse ja sellele lisatava teatise näidisvorm ja selles sisalduvate andmete loetelu»
lisa

MENETLUSABI TAOTLUS NING TEATIS TAOTLEJA JA TEMA PEREKONNALIIKMETE ISIKLIKU JA MAJANDUSLIKU SEISUNDI KOHTA

1. Taotleja:  

Ees- ja perekonnanimi:

Isikukood (selle puudumisel sünniaeg):

                     
Perekonnaseis:

Õigusabikulude kindlustuse olemasolu: jah/ei

Aadress:

........................................................................................................................................

Sidevahendite numbrid (telefon, faks):

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Elukutse ja töökohad:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2. Menetlusabi taotlus:

2.1. Menetlus, milleks menetlusabi taotletakse:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2.2. Kellena osaletakse või soovitakse osaleda menetluses:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2.3. Milliseid avaldusi või taotlusi tahetakse esitada:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2.4. Millel põhineb taotleja nõue või vastuväide:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

3. Teatis taotleja ja tema perekonnaliikmete isikliku ja majandusliku seisundi kohta:

3.1. Taotleja perekonnaliikmed:

Taotleja abikaasa ees- ja perekonnanimi:

Taotleja abikaasa isikukood (selle puudumisel sünniaeg):

                     

Teiste perekonnaliikmete ees- ja perekonnanimed; abikaasa ja teiste perekonnaliikmete elukoht, elukutse, sugulussuhe taotlejaga, netosissetulek; ülalpeetavate perekonnaliikmete puhul ülalpidamiskohustusest tuleneva igakuise elatusraha kuumakse suurus juhul, kui see on kindlaks määratud (täidetakse iga ülalpeetava kohta eraldi):

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

3.2. Taotleja ja temaga koos elavate perekonnaliikmete netosissetulek (1 kuu kohta):

Töölepingu vm võlaõigusliku lepingu alusel või avalikust teenistusest saadud igakuine sissetulek:

Ettevõtlusest saadud igakuine sissetulek:

Üüri- ja renditulud:

Tulud kapitalilt:

Saadud ülalpidamismaksed:

Sotsiaaltoetused riigilt ja kohalikult omavalitsuselt:

Muud tulud:

Kindlustusmaksed:

Ettevõtlusega kaasnevad kulutused:

Muud koormatised ja mahaarvamised saadud sissetulekutelt (loetelu):

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

3.3. Taotleja ja temaga koos elavate perekonnaliikmete vara:

Andmed kinnisvara kohta (asukoht, suurus, kasutusviis, seisukord, ehitise kasutuselevõtu aasta) ja selle väärtus kroonides:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Pangakontod (sh pank, kus konto asub) ja pangakontol hoiustatu väärtus kroonides:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Väärtpaberid (sh liik, emitent) ja nende väärtus kroonides:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Mootorsõidukid (sh liik ja registreerimistähis, esmase registreerimise aasta) ja nende väärtus kroonides:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Muu oluline vara (sh kollektsioonid, kunstiesemed, väärtasjad) ja selle väärtus kroonides:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

3.4. Taotleja ja temaga koos elavate perekonnaliikmete varaliselt hinnatavad kohustused:

Kohustused krediidiasutustele (krediidiasutuse nimi, kohustuse liik, kohustuse lõpptähtaeg, kohustuse jääk/limiit kroonides, igakuise makse suurus):

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Kohustused teistele võlausaldajatele (võlausaldaja nimi, kohustuse ja kohustuse jäägi suurus kroonides, kohustuse lõpptähtaeg, igakuise makse suurus):

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

3.5. Taotleja ja temaga koos elavate perekonnaliikmete vältimatud püsikulutused (1 kuu kohta):

Eluasemekulud:

Kulutused toidule:

Transpordikulud:

Sidekulud:

Tervishoiukulud:

Kulutused laste koolikohustuse täitmisele:

Muud vältimatud püsikulutused (loetelu):

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Esitamise kuupäev:  

Taotleja allkiri:  

/otsingu_soovitused.json