Teksti suurus:

Riigisaladuse kaitse komisjoni moodustamine ja tema koosseisu ning töökorra kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.11.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.04.2011
Avaldamismärge:

Riigisaladuse kaitse komisjoni moodustamine ja tema koosseisu ning töökorra kinnitamine

Vastu võetud 08.07.1999 nr 771
RTL 1999, 110, 1433
jõustumine 08.07.1999

Muudetud järgmiste korraldustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

18.10.2000 nr 814-k ( RTL 2000, 110, 1714) 18.10.2000

26.06.2001 nr 441-k ( RTL 2001, 82, 1122) 26.06.2001

11.12.2001 nr 808-k ( RTL 2001, 135, 1958) 11.12.2001

23.01.2002 nr 70-k ( RTL 2002, 20, 274) 23.01.2002

2.04.2002 nr 216-k ( RTL 2002, 47, 659) 2.04.2002

27.08.2003 nr 529-k ( RTL 2003, 99, 1495) 27.08.2003

9.06.2005 nr 345 (RTL 2005, 72, 1001) 9.06.2005

17.11.2005 nr 721 (RTL 2005, 114, 1773) 17.11.2005

Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 21 lõike 2 ja riigisaladuse seaduse paragrahvi 17 lõigete 1 ja 4 alusel:

1. Moodustada riigisaladuse kaitse komisjon (edaspidi komisjon).

2. Käesoleva korralduse punktis 1 nimetatud komisjoni esimees on siseminister vastavalt riigisaladuse seaduse paragrahvi 17 lõikele 3.

3. Nimetada komisjoni liikmeteks:
Kaitseministeeriumi julgeolekuosakonna juhataja
Riigikantselei koordinatsioonidirektor
Siseministeeriumi nõunik
Vabariigi Presidendi julgeolekunõunik
Välisministeeriumi diplomaatilise julgeoleku osakonna peadirektor
Kaitsejõudude Peastaabi luureosakonna julgeoleku jaoskonna ülem
Kaitsepolitseiameti peadirektor
Kaitsepolitseiameti esindaja
Kaitsepolitseiameti esindaja
Teabeameti peadirektor
Teabeameti esindaja.

[RTL 2005, 114, 1773 – jõust. 17.11.2005]

4. Kinnitada «Riigisaladuse kaitse komisjoni töökord» (juurde lisatud).

5. [käesolevast tekstist välja jäetud]

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 8. juuli 1999. a korraldusega nr 771-k

RIIGISALADUSE KAITSE KOMISJONI TÖÖKORD

1. Riigisaladuse kaitse komisjon (edaspidi komisjon) on Vabariigi Valitsuse nõuandev organ riigisaladuse kaitse koordineerimise ja korraldamise küsimustes.

2. Komisjon täidab riigisaladuse seaduse paragrahvi 17 lõikest 2 tulenevaid ülesandeid.

3. Oma ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus:

1) saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt tööks vajalikke dokumente, õiendeid ja andmeid;

2) anda arvamusi ja teha ettepanekuid riigisaladuse kaitse koordineerimise ja korraldamise küsimustes;

3) moodustada oma ülesannete täitmiseks töörühmi ja kaasata asjatundjaid.

4. Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees.

5. Komisjoni aseesimees ja komisjoni sekretär valitakse komisjoni koosolekul.

6. Komisjoni töövormiks on koosolek.

7. Komisjoni koosolekud on kinnised, kui komisjon ei otsusta teisiti.

8. Koosoleku kutsub vastavalt vajadusele kokku ja koosolekut juhatab komisjoni esimees, tema äraolekul või ülesandel komisjoni aseesimees.

9. Kaitsepolitseiamet saadab komisjoni liikmetele teatise komisjoni koosoleku toimumise aja ja koha ning koosoleku päevakorra kohta hiljemalt viis päeva enne koosoleku toimumist. Teatisele lisatakse komisjoni päevakorda käsitlev materjal.

10. Komisjon teeb oma otsused koosolekust osavõtvate komisjoni liikmete häälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab koosoleku juhataja hääl. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole komisjoni koosseisust.

11. Komisjoni otsused, sõnavõttude põhiseisukohad ning hääletustulemused kantakse koosoleku protokolli. Koosolekuid protokollib komisjoni sekretär. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja komisjoni sekretär.

12. Vabariigi Valitsusele esitatavad arvamused ja ettepanekud edastab siseminister Vabariigi Valitsusele kümne päeva jooksul komisjoni poolt vastava arvamuse või ettepaneku vormistamise päevast arvates. Arvamusele ja ettepanekule kirjutavad komisjoni nimel alla koosoleku juhataja ja komisjoni sekretär.

13. Komisjon vaatab läbi täidesaatva riigivõimu asutuse või ametiisiku tegevuse kohta esitatud avalduse või kaebuse ning esitab oma arvamuse hiljemalt ühe kuu jooksul avalduse või kaebuse saamisest arvates. Komisjon võib avalduse või kaebuse saata läbivaatamiseks vastavale ministeeriumile või kaitseväe juhatajale. Arvamusele või saatekirjale kirjutavad komisjoni nimel alla koosoleku juhataja ja komisjoni sekretär.

14. Komisjon kasutab Siseministeeriumi dokumendiplanke, lisades ministeeriumi nimele komisjoni nime.

15. Komisjoni finantseerimise tagab Siseministeerium.

16. Komisjoni tehnilise teenindamise ja asjaajamise tagab Kaitsepolitseiamet.

17. Komisjoni liikmed peavad omama «täiesti salajase» tasemega riigisaladusele juurdepääsu luba.


 

/otsingu_soovitused.json