Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 “Ohtlike veoste autoveo eeskiri” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.12.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 116, 1830

Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 “Ohtlike veoste autoveo eeskiri” muutmine

Vastu võetud 01.12.2005 nr 147

Määrus kehtestatakse «Autoveoseaduse» § 23 lõike 1 punkti 1 alusel ning arvestades «Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepet (ADR)».

Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruses nr 118 «Ohtlike veoste autoveo eeskiri» (RTL 2002, 6, 53; 2003, 85, 1247) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 8a muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 8) vedelkütuse veol, kui:
a) kütus asub vedu teostava sõiduki paakides ja on ette nähtud mootori või mis tahes eriseadme tööks. Kütust võib vedada kohtkindlas kütusepaagis, mis on vahetult ühendatud sõiduki mootoriga ja/või lisaseadmetega ning vastab tehnilistele nõuetele, või teisaldatavas kütusekonteineris (näiteks kanister). Kohtkindlate paakide kogumahutavus veoüksuse kohta ei tohi ületada 1500 liitrit, millest haagisel asuvate kohtkindlate paakide mahutavus ei tohi ületada 500 liitrit. Maksimaalselt 60 liitrit kütust veoüksuse kohta tohib vedada teisaldatavates kütusekonteinerites. Käesolevas punktis loetletud piirangud ei kehti eritalituse poolt kasutatava sõiduki kohta;»;

2) paragrahvi 2 lõige 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Määruse nõudeid ei rakendata:
1) väikeses koguses ohtliku aine § 36 ja lisa 2 kohasel autoveol;
2) piiratud koguses pakitud ohtliku aine § 37 ja lisa 3 kohasel autoveol;
3) demineerimistöödel leitud lõhkematerjali veol leiukohast lõhkamiskohale»;

3) paragrahvi 2 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 3 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) balloon (Cylinder) on veetav surveanum veemahutavusega mitte üle 150 liitri;»;

5) paragrahvi 3 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) balloonikogum (Bundle of cylinders) on üksteise külge kinnitatud ja omavahel kollektoriga ühendatud balloonide kogum, mida veetakse ühe ühikuna. Balloonikogumi veemahutavus on kuni 3 000 liitrit, välja arvatud balloonikogumid klassi 2 mürgiste gaaside veoks (aine liigi koodis täht T), mille veemahutavus on kuni 1000 liitrit;»;

6) paragrahvi 3 punktis 11 asendatakse sõna «mahutavusega» sõnaga «veemahutavusega»;

7) paragrahvi 3 punkt 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 17) paakkonteiner (Tank-container) on veovahend, mida kasutatakse gaasi, vedela, pulbrilise või granuleeritud aine vedamiseks ja mis vastab konteineri mõistele ning mille mahutavus klassi 2 ainete vedamisel on üle 450 liitri. Paakkonteiner koosneb korpusest ja seadmetest, kaasa arvatud seadmed paakkonteineri laadimise hõlbustamiseks;»;

8) paragrahvi 3 punkt 25 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 25) teisaldatav paak (Portable tank) on «Rahvusvahelise ohutute konteinerite konventsioonile» või «Rahvusvahelise ohtlike kaupade mereveo koodeksile» (edaspidi IMDG koodeks) vastav multimodaalne paak, mille mahutavus klassi 2 ainete veoks kasutamise korral on üle 450 liitri;»;

9) paragrahvi 3 punkt 26 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 26) torukujuline anum (Tube) (klass 2) on õmbluseta, veetav surveanum, mille veemahutavus on üle 150 liitri ja ei ületa 3000 liitrit;»;

10) paragrahvi 3 punktis 31 asendatakse sõna «mahutavus» sõnaga «veemahutavus»;

11) paragrahvi 3 lisatakse punkt 33 järgmises sõnastuses:

« 33) mahtkonteiner (Bulk container) on konteineri mõistele vastav mis tahes vooderdise või kattekihiga mahutisüsteem, mis on ette nähtud mahutisüsteemiga otseses kokkupuutes oleva tahke aine veoks (näiteks konteiner, eriotstarbeline merekonteiner, skipp, mahtveopunker, vahetuskere, künakonteiner, rataskonteiner, sõiduki veoseruum jms). Pakend, IBC, suurpakend ja paak ei ole mahtkonteiner.»;

12) määruse 3. peatükki täiendatakse jaoga 11 järgmises sõnastuses:

«11. jagu
Turvalisuse tagamise kohustused

§ 121. Üldised kohustused

(1) Turvalisuse tagamine tähendab meetmete või ohutusabinõude rakendamist, mis muudavad võimalikult väikeseks võimaluse varastada või kuritarvitada ohtlikku veost.

(2) Terminal, parkla, kaikoht, sorteerimisjaam või muu taoline koht, kus on võimaldatud ohtlikku veost vedava sõiduki peatumine või parkimine, peab olema turvatud, hästi valgustatud ning võimaluse ja vajaduse korral kõrvalistele isikutele ligipääsmatu.

(3) Ohtlikku veost vedavas sõidukis viibival igal meeskonnaliikmel peab olema kaasas fotoga isikut tõendav dokument.

(4) Paragrahvi 5 lõikes 1 nimetatud veos osalejad (edaspidi veos osaleja) peavad kontrollima asjakohaseid turvameetmeid.

(5) Veos osaleja võib vajadusel kontrollida ohtlikku veost vedava autojuhi §-s 49 nimetatud koolituse läbimist tõendava tunnistuse kehtivust.

§ 122. Turvaväljaõpe

Autojuhid ja §-s 50 sätestatud autoveoga seotud isikud peavad turvalisuse valdkonnas teadma:
1) tegevusega kaasnevaid turvariske;
2) kuidas turvariske ära tunda;
3) mida teha turvariski vähendamiseks;
4) mida teha infotehnoloogia süsteemi sissemurdmise katsete korral;
5) turvakava rakendamisega seotud konkreetseid ülesandeid.

§ 123. Turvakava ja kõrge ohuastmega veos

(1) Veos osalejad peavad kõrge ohuastmega veose vedamise korral vastu võtma ja rakendama turvakava, mis peab olema koostatud enne veoperioodi algust ja ettevõtja kinnitatud. Kõrge ohuastmega veoste loetelu ja minimaalsed kogused on toodud määruse lisas 12.

(2) Turvakava peab sisaldama vähemalt järgmist:
1) konkreetse turvaalase vastutuse panemine pädevatele isikutele;
2) ohtlike veoste või ohtliku veose liikide loetelu;
3) ülevaadet veotoimingutest koos turvariskide hinnanguga, milles peavad vähemalt olema ära toodud hinnangud transportimisel vajalike peatumiste kohta ohtliku veose hoidmisel sõidukis, paagis või konteineris enne teekonda, teekonna ajal ja pärast teekonda ning ohtliku veose ajutisel hoidmisel või veoüksuste vahelisel ümberlaadimisel;
4) ülevaadet võetud meetmetest veos osaleja turvariskide vähendamiseks, mis muuhulgas peavad hõlmama väljaõpet, turvapoliitikat (näiteks reageerimine suurenenud ohu tingimustes, uue töötaja ja töö sobivuskontroll), tööalast tegevust (näiteks marsruudi valik ja kasutamine, kui see on teada, juurdepääs ohtlikule veosele ajutise hoidmise ajal, lähedust infrastruktuuri objektidele) ning turvariski vähendamiseks kasutatavaid seadmeid ja vahendeid;
5) turvaohust, infotehnoloogia süsteemi sissemurdmise katsetest ja turvalisust ohustavatest vahejuhtumitest teatamise ja nendega tegelemise korda;
6) turvakava hindamise ja katsetamise ning kava korrapärase läbivaatamise ja ajakohastamise korda;
7) meetmeid turvakavas sisalduva transpordialase teabe füüsilise turvalisuse tagamiseks;
8) meetmeid tagamaks, et turvakavas sisalduvat veoga seotud teavet antakse ainult neile, kes seda vajavad.

(3) Kõrge ohuastmega veost vedav sõiduk ja veos tuleb varustada vargust ning sõiduki ja veose omavolilist kasutamist tõkestavate vahendite, seadmete ja süsteemidega. Kõnealused kaitsemeetmed ei tohi takistada hädaolukorras toimimist.

(4) Määruse lisas 12 nimetatud kõrge ohuastmega veoste liikumist tuleks kontrollida ka telemeetria või muude seireviiside või -seadmete abil, kui see on asjakohane ja kui kõnealused seadmed on juba paigaldatud.»;

13) paragrahvi 13 lõikeid 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ohtliku veose autoveol peab autojuhil kaasas olema lisaks muudest õigusaktidest tulenevatele dokumentidele:
1) veokiri ja vajadusel multimodaalse veo korral IMDG koodeksi kohane konteineri pakkimise tunnistus;
2) ohutusjuhend;
3) riikidevahelise erikokkuleppe tekst, kui vedu toimub sellise kokkuleppe kohaselt;
4) fotoga isikut tõendav dokument.

(2) Kui käesolev määrus nõuab järgmiste dokumentide koostamist, peab autojuhil kaasas olema:
1) sõiduki ohtlike veoste autoveole lubamise tunnistus;
2) ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse tunnistus;
3) veooperatsiooni teostamise luba lõhkeainete, radioaktiivsete materjalide, orgaaniliste peroksiidide ja isereageerivate ainete veol.»;

14) paragrahvi 14 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui veetakse ohtlikke aineid sisaldavaid jäätmeid (välja arvatud radioaktiivsed jäätmed), peab ÜRO numbrile ja ohtliku veose tunnusnimetusele eelnema sõna «JÄÄTMED» tingimusel, et see pole juba eelnevalt ohtliku veose tunnusnimetuse osa, näiteks:

«JÄÄTMED, UN 1230 METANOOL, 3 (6.1), II» või

«JÄÄTMED, METANOOL, 3 (6.1), UN 1230, II» või

«JÄÄTMED, UN 1993 KERGESTISÜTTIV VEDELIK, N.O.S.,
(tolueen ja etüülalkohol), 3, II», või

«JÄÄTMED, KERGESTISÜTTIV VEDELIK, N.O.S.,
(tolueen ja etüülalkohol), 3, UN 1993, II».;

15) paragrahvi 14 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Tühja puhastamata pakendi, anuma, IBC, suurpakendi või mitte üle 1000 l mahuga gaasianuma korral peab veokirjas olema näidatud viimati laaditud veose kohta lõike 1 punktis 3 nõutav teave, näiteks:

«TÜHI PAKEND, 6.1 (3)».;

16) paragrahvi 14 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Tühja puhastamata sõidukil oleva paagi, anumakogumi, kergpaagi, teisaldatava paagi, paakkonteineri, mitmeelemendilise gaasikonteineri ja üle 1000 l mahuga gaasianuma korral peab vedaja koostama veokirja, milles näidatakse viimati laaditud veose kohta lõike 1 punktides 1, 2, 3 ja 4 nõutav teave, näiteks:

«TÜHI PAAKAUTO, VIIMANE VEOS: UN 1098 ALLÜÜLALKOHOL, 6.1 (3), I» või

«TÜHI PAAKAUTO, VIIMANE VEOS: ALLÜÜLALKOHOL, 6.1 (3), UN 1098, I».;

17) paragrahvi 17 lõige 3 esimeses lauses asendatakse sõnad «1.5, 1.6 või 01» sõnadega «1.5 või 1.6»;

18) paragrahvi 27 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ohtlikku veost vedavale veoüksusele peab olema kinnitatud kaks ohtliku veose tunnusmärki. Ohtliku veose tunnusmärk on rõhtasendis valgustpeegeldavat oranži värvi ristkülikukujuline 400 mm laiune ja 300 mm kõrgune tahvel. Tahvlil peab olema 15 mm laiune must ääris. Üks tahvel peab olema kinnitatud veoüksuse ette ja teine taha. Mõlemad tahvlid peavad olema risti veoüksuse pikiteljega. Tahvlid peavad olema hästi nähtavad. Kui veoüksuse suurus ja konstruktsioon on selline, et kasutada olev pind ei ole piisav ülaltoodud tahvlite kinnitamiseks, võib tahvlite mõõtmeid vähendada kuni 300 mm-ni laiuse, 120 mm-ni kõrguse ja 10 mm-ni musta äärise osas.»;

19) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Käesolevas paragrahvis sätestatud mõõtmetel on lubatud piirhälve +/–10%.»;

20) määrust täiendatakse paragrahviga 271 järgmises sõnastuses:

« § 271. Fumigeeritud veovahendi tähistamine

(1) ÜRO nr 3359 kohase fumigeeritud sõiduki, konteineri või paagi kasutamise korral peab paigaldama hoiatava märgi kohta, kus see on hästi nähtav isikule, kes püüab siseneda sõidukisse, konteinerisse või paaki.

(2) Fumigeerimist hoiatav märk peab olema ristkülikukujuline ja vähemalt 300 mm lai ning 250 mm kõrge. Kirjed märgile tehakse musta värviga valgel foonil tähe kõrgusega vähemalt 25 mm. Märgi ülaosas on sõna «OHTLIK», ohu sümbol (pealuu ja ristuvad luud) ja sõnad «SEE ÜHIK ON FUMIGEERITUD (lisada fumigandi nimetus) KASUTAMISEGA (lisada kuupäev ja kellaaeg)». Märgi allosas on sõnad «MITTE SISENEDA».

(3) Fumigeeritud veovahendi kasutamise korral peab veokirjas lisaks § 14 kohastele andmetele olema näidatud fumigeerimise kuupäev ja kellaaeg ning kasutatud fumigandi tüüp ja kogus. Lisatud peab olema juhend fumigandi jääkide kõrvaldamiseks.»

21) paragrahvi 28 lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõna «EH/III» sõnaga «EX/III»;

22) paragrahvi 31 punkti 1b muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« b) kaks püstiseisvat ohu tähist (helkuritega koonused, toega kolmnurgad või autonoomse toitega vilkuvad oranžkollased valgustid);»;

23) paragrahvi 32 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Hädapeatumisel peavad veoüksusel põlema ohutuled. Kui veoüksuse ohutuled ei põle, siis peab hädapeatumisel autojuht asetama teele veoüksuse varustuses ettenähtud kaks püstiseisvat ohu tähist – ühe umbes 10 m veoüksusest ettepoole ja teise umbes 10 m veoüksusest tahapoole. Autojuht peab kohe rakendama meetmed veoüksuse teelt eemaldamiseks.»;

24) paragrahv 35 tunnistatakse kehtetuks;

25) paragrahvi 37 täiendatakse lõigetega 4–7 järgmises sõnastuses:

« (4) Kombineeritud pakendi korral ei tohi saadetise maksimaalne kogumass ületada 30 kg ja sisepakendites ning kaubaalusel kaetult termokahaneva või veniva kilega veol 20 kg.

(5) Arvestades lõikes 4 toodud koguselisi piiranguid ja määruse lisa 3 tabeli veergudes 2, 3, 4 ja 5 toodud konkreetse aine piiranguid võib erinevaid ohtlikke aineid ühte saadetisse kokku pakkida ainult juhul, kui pakendi lekke korral need ained ei reageeri üksteisega.

(6) Iga saadetis peab olema selgelt ja püsivalt märgistatud:
1) sisalduva aine ÜRO numbriga (UN);
2) ühes saadetises erinevate ainete korral, millel on erinevad ÜRO numbrid, sisalduvate ainete ÜRO numbritega või tähtedega «LQ». Lühendit «LQ» ei ole lubatud kasutada mere- ja õhuveol.

(7) Lõike 6 punktis 2 nimetatud märgis tuleb kanda rombikujulise joonega ümbritsetud pinnale mõõtudega vähemalt 100 mm × 100 mm. Rombi kujutise äärejoone laius peab olema vähemalt 2 mm ja numbri kõrgus vähemalt 6 mm. Kui pakendis on rohkem kui üks aine, millel on erinevad ÜRO numbrid, peab romb olema nii suur, et rombi sisse mahub iga aine nõutav ÜRO number. Kui saadetise suurus seda nõuab, võib toodud mõõtmeid vähendada tingimusel, et märgis jääb selgelt nähtavaks.»;

26) paragrahvi 49 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) veab ohtlikke veoseid 3,5-tonnise või väiksema täismassiga mootorsõidukiga;»;

27) paragrahvi 50 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ohtlike ainete peale- ja mahalaadimise ning ladustamisega tegelevate töötajate koolitus peab tagama veos osalejate §-des 5–123 toodud ohutuse ja turvalisuse tagamise alaste kohustuste täitmise ja võib toimuda kas ettevõttes või koolitusasutuses.»;

28) paragrahvi 50 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Ohtliku veose veo või sellega seotud ohtliku veose pakkimise, laadimise, täitmise või mahalaadimisega tegeleva ettevõtte ohutusnõunik peab olema läbinud «Kemikaaliseaduse» § 11 lõike 2 punkti 5 kohase koolituse.»;

29) paragrahvi 51 täiendatakse lõigetega 5–8 järgmises sõnastuses:

« (5) Lõikes 1 toodud kontrollimisel peab arvestama nõuete rikkumisest tuleneva ohu taset.

(6) Kõrgendatud ohuga on seotud järgmised rikkumised:
1) veoks keelatud ainete vedu;
2) veose leke;
3) vedu toimub sobimatu veovahendiga;
4) puistes vedu kasutamiskõlbmatus konteineris;
5) veoks kasutatakse paaksõidukit või lõhkeaineveokit, millel puudub ohtlike veoste autoveole lubamise tunnistus;
6) autoveole lubamise tunnistus on aegunud ja sõiduki kasutamisest tuleneb otsene oht;
7) kasutatakse nõuetele mittevastavat pakendit;
8) pakendi kasutamist ei näe ette pakkimisjuhend;
9) ei täideta segapakkimise erinõudeid;
10) ei täideta veose valvamise ja hoiustamise nõudeid;
11) ei täideta segalaadimise nõudeid;
12) paagi täiteaste on lubatust suurem;
13) veoüksuses veetava suurima lubatava koguse piir on ületatud;
14) veose ohtlikkuse varjamine (nt veodokumendid puuduvad, sõiduk või saadetis tähistamata);
15) vedu ohumärgiste ja tunnusmärkidega tähistamata sõidukiga;
16) kõrge ohuastmega veose kohta puudub teave (nt UN number, tunnusnimetus, pakendigrupp);
17) autojuhil puudub ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse tunnistus;
18) lahtise tule kasutamine või suitsetamine §-s 34 nimetetud juhtudel.

(7) Keskmise ohuga on seotud järgmised rikkumised:
1) veoüksuse koosseisus on rohkem kui üks täis- või poolhaagist;
2) autoveole lubamise tunnistus on aegunud, kuid sõiduki kasutamisest ei tulene otsest ohtu;
3) sõidukil puuduvad nõuetekohased tulekustutusvahendid;
4) sõidukil puudub nõuetekohane lisavarustus;
5) ei täideta pakendi, IBC või suurpakendi katsetuse või kasutusaegade nõudeid;
6) saadetis on vigastatud pakendis, IBC-s või suurpakendis;
7) saadetist veetakse kasutamiskõlbmatus konteineris;
8) paak või paakkonteiner (kaasa arvatud tühjad puhastamata) ei ole korralikult suletud;
9) kombineeritud pakendite vedu, kui väline pakend ei ole korralikult suletud;
10) nõuetele mittevastav märgistus või tähistus, välja arvatud lõike 8 punktis 1 nimetatud juhtudel;
11) puudub ohutusjuhend;
12) sõiduk ei ole korralikult valvatud või pargitud.

(8) Väikese ohuga on seotud järgmised rikkumised:
1) veovahendi suurel ohumärgisel või oranži värvi ohtliku veose tunnusmärgil ei vasta tähtede või numbrite suurused või sümbolite kujutised nõuetele;
2) veokirja sisu ei vasta nõetele (ei kohaldata kõrgendatud ohuastmega veose korral, millal lähtutakse lõike 6 punktist 16);
3) autojuhil ei ole ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse tunnistus kaasas, kuid kehtiv tunnistus on olemas.»;

30) paragrahvi 52 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

31) paragrahvi 54 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Käesolva määruse § 49 lõike 1 punkt 11 jõustub 1. jaanuaril 2007. aastal.»;

32) Määruse normtehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 Määruses on arvestatud EÜ Nõukogu direktiivi 94/55/EÜ ohtlike kaupade autovedu käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 319, 12.12.1994 lk 7–13), mida on muudetud Euroopa Komisjoni direktiiviga 96/86/EÜ (EÜT L 335, 25.12.1996 lk 43–44), Euroopa Komisjoni direktiiviga 1999/47/EÜ (EÜT L 169, 05.07.1999 lk 1–57), Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga 2000/61/EÜ (EÜT L 279, 01.11.2000 lk 40–43), Euroopa Komisjoni direktiiviga 2001/7/EÜ (EÜT L 030, 01.02.2001 lk 43), Euroopa Komisjoni otsusega 2002/886/EÜ (EÜT L 308, 09.11.2002 lk 45), Euroopa Komisjoni direktiiviga 2003/28/EÜ (ELT L 90, 08.04.2003 lk 45–46) ja Euroopa Komisjoni direktiiviga 2004/111/EÜ (ELT L 365, 10.12.2004 lk 25–26) ning EÜ Nõukogu direktiivi 95/50/EÜ ohtlike kaupade maanteeveo kontrollimise ühtse korra kohta (EÜT L 249, 17.10.1995 lk 35–40), parandatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga 2001/26/EÜ (EÜT L 168, 23.06.2001 lk 23–24) ja Euroopa Komisjoni direktiiviga 2004/112/EÜ (ELT L 367, 14.12.2004 lk 23–28).»;

33) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja täiendatakse käesoleva määruse lisa 4 kohaselt;

34) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirjas asendatakse sõnad «LQ20» ja «LQ 21» läbivalt sõnaga «LQ0»;

35) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 1010 veerus 2 toodud tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«BUTADIEENID, STABILISEERITUD või BUTADIEENIDE JA HÜDROKARBONAATIDE SEGU, STABILISEERITUD, aururõhk temperatuuril 70 °C mitte üle 1.1 MPa (11 bar) ja tihedus 50 °C juures väiksem kui 0,525 kg/l»;

36) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 1040 (esimene rida) veergu 10 lisatakse number «263»;

37) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 1040 (teine rida) veergu 8 lisatakse sõna «FL»;

38) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 1389 veergu 2 lisatakse sõna «VEDELAD» ja veerus 4 asendatakse sõna «W2» sõnaga «W1»;

39) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 1392 veergu 2 lisatakse sõna «VEDELAD» ja veerus 4 asendatakse sõna «W2» sõnaga «W1»;

40) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 1420 veerus 2 toodud tekst muudetakse ja sõnastatakse «KAALIUMI METALSED SULAMID, VEDELAD» ja veerus 4 asendatakse sõna «W2» sõnaga «W1»;

41) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 1422 veergu 2 lisatakse sõna «VEDELAD» ja veerus 4 asendatakse sõna «W2» sõnaga «W1»;

42) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO numbrite 1445, 1447, 1459, 1470, 1579, 1650, 1680, 1689, 1690, 1709, 1811, 1812, 2074 ja 2662 veergu 2 lisatakse sõna «VEDEL»;

43) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «1577» (TAHKED) muudetakse numbriks 3441 ja muudetakse vastavalt rea asukohta;

44) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «1578» (vedelad) muudetakse numbriks «3409» ja muudetakse vastavalt rea asukohta ning veerus 2 asendatakse sõna «vedelad» sõnaga «VEDELAD»;

45) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 1578 (tahked) veerus 2 asendatakse sõna «tahked» sõnaga «TAHKED»;

46) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «1590» (TAHKED) asendatakse numbriga «3442» ja muudetakse vastavalt rea asukohta;

47) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «1597» (TAHKED) asendatakse numbriga «3443» ja muudetakse vastavalt rea asukohta;

48) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 1656 (vedel või lahus) veerus 2 toodud tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «NIKOTIINHÜDROKLORIID, VEDEL või TAHKE»;

49) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «1656» (tahke) asendatakse numbriga «3444» ja muudetakse vastavalt rea asukohta ning veerus 2 asendatakse sõna «tahke» sõnaga «TAHKE»;

50) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «1658» (TAHKE) asendatakse numbriga «3445» ja muudetakse vastavalt rea asukohta;

51) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «1664» (TAHKED) asendatakse numbriga «3446» ja muudetakse vastavalt rea asukohta;

52) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «1665» (TAHKED) asendatakse numbriga «3447» ja muudetakse vastavalt rea asukohta;

53) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «1693» (TAHKE, pakendigrupp I) asendatakse numbriga «3448» ja muudetakse vastavalt rea asukohta;

54) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «1693» (TAHKE, pakendigrupp II) asendatakse numbriga «3448» ja muudetakse vastavalt rea asukohta;

55) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «1694» (TAHKED) asendatakse numbriga «3449» ja muudetakse vastavalt rea asukohta;

56) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 1697 veergu 2 lisatakse sõna «TAHKE», veerus 4 asendatakse sõna «T1» sõnaga «T2» ja veerus 7 asendatakse sõna «LQ17» sõnaga «LQ18»;

57) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «1699» (TAHKE) asendatakse numbriga «3450» ja muudetakse vastavalt rea asukohta;

58) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 1701 veergu 2 lisatakse sõna «VEDEL»;

59) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «1708» (TAHKED) asendatakse numbriga «3451» ja muudetakse vastavalt rea asukohta;

60) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «1711» (TAHKED) asendatakse numbriga «3452» ja muudetakse vastavalt rea asukohta;

61) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 1742 veergu 2 lisatakse sõna «VEDEL»;

62) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 1743 veergu 2 lisatakse sõna «VEDEL»;

63) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 1805 (VEDEL) veerus 2 asendatakse sõna «VEDEL» sõnaga «LAHUS»;

64) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «1805» (TAHKE) asendatakse numbriga «3453» ja muudetakse vastavalt rea asukohta;

65) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 1835 veergu 2 lisatakse sõna «LAHUS»;

66) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 1843 veergu 2 lisatakse sõna «TAHKE»;

67) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 1938 veergu 2 lisatakse sõna «LAHUS»;

68) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «2038» (TAHKED) asendatakse numbriga «3454» ja muudetakse vastavalt rea asukohta;

69) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «2076» (TAHKED) asendatakse numbriga «3455» ja muudetakse vastavalt rea asukoht;

70) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 2235 veergu 2 lisatakse sõna «VEDELAD», veerus 4 asendatakse sõna «T2» sõnaga «T1» ja veerus 7 asendatakse sõna «LQ9» sõnaga «LQ19»;

71) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 2236 veergu 2 lisatakse sõna «VEDEL», veerus 4 asendatakse sõna «T2» sõnaga «T1» ja veerus 7 asendatakse sõna «LQ18» sõnaga «LQ17»;

72) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «2239» (vedelad) asendatakse numbriga «3429» ja muudetakse vastavalt rea asukohta ning veerus 2 asendatakse sõna «vedelad» sõnaga «VEDELAD»;

73) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 2239 (tahked) veerus 2 asendatakse sõna «tahked» sõnaga «TAHKED»;

74) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «2261» (vedelad) asendatakse numbriga «3430» ja muudetakse vastavalt rea asukohta ning veerus 2 asendatakse sõna «vedelad» sõnaga «VEDELAD»;

75) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 2261 (tahked) veerus 2 asendatakse sõna «tahked» sõnaga «TAHKED»;

76) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 2306 (vedelad) veerus 2 asendatakse sõna «vedelad» sõnaga «VEDELAD»;

77) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «2306» (tahked) asendatakse numbriga «3430» ja muudetakse vastavalt rea asukohta ning veerus 2 asendatakse sõna «tahked» sõnaga «TAHKED»;

78) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «2308» (TAHKE) asendatakse numbriga «3456» ja muudetakse vastavalt rea asukohta;

79) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 2315 veergu 2 lisatakse sõna «VEDELAD» ja veerus 7 asendatakse sõna »LQ29» sõnaga «LQ26»;

80) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «2433» (TAHKED) asendatakse numbriga «3457» ja muudetakse vastavalt rea asukohta;

81) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 2445 veergu 2 lisatakse sõna «VEDELAD»;

82) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «2446» (vedelad) asendatakse numbriga «3434» ja muudetakse vastavalt rea asukohta ning veerus 2 asendatakse sõna «vedelad» sõnaga «VEDELAD»;

83) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 2446 (tahked) veerus 2 asendatakse sõna «tahked» sõnaga «TAHKED»;

84) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 2511 veerus 2 asendatakse sõnad «2-KLOROPROPIOONHAPPE LAHUS» sõnaga «2-KLOROPROPIOONHAPE»;

85) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 2511 (TAHKE) rea tekst tunnistatakse kehtetuks;

86) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 2552 veergu 2 lisatakse sõna «VEDEL»;

87) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 2669 (vedelad) veerus 2 asendatakse sõna «vedelad» sõnaga «LAHUS»;

88) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «2669» asendatakse numbriga «3437» ja muudetakse vastavalt rea asukohta ning veerus 2 asendatakse sõna «tahked» sõnaga «TAHKED»;

89) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «2730» (TAHKED) asendatakse numbriga «3458» ja muudetakse vastavalt rea asukohta;

90) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «2732» (TAHKED) asendatakse numbriga «3459» ja muudetakse vastavalt rea asukohta;

91) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «2753» (TAHKED) asendatakse numbriga «3460» ja muudetakse vastavalt rea asukohta;

92) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 2814 (riskigrupid 3 ja 4) veerus 2 toodud tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«NAKKUSOHTLIK AINE, MÕJUB INIMESELE»;

93) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 2814 (riskigrupp 2) rea tekst tunnistatakse kehtetuks;

94) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 2857 veerus 2 toodud tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«KÜLMUTUSMASINAD, sisaldavad mitte-kergestisüttivat, mittemürgist gaasi või ammoniaagi lahuseid (UN 2672)»;

95) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 2900 (riskigrupid 3 ja 4) veerust 2 jäetakse välja sõnad «riskigrupid 3 ja 4» ning veergu 10 lisatakse number «606»;

96) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 2900 (riskigrupp 2) rea tekst tunnistatakse kehtetuks;

97) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO numbrite 2913, 2915, 2916, 2917 ja 2919 veergu 10 lisatakse number «70»;

98) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 2937 veergu 2 lisatakse sõna «VEDEL»;

99) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO numbrite 2977 ja 2978 veergu 10 lisatakse number «78»;

100) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 3049 rea tekst tunnistatakse kehtetuks;

101) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 3050 rea tekst tunnistatakse kehtetuks;

102) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «3052» (TAHKED) asendatakse numbriga «3461» ja muudetakse vastavalt rea asukohta;

103) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 3082 veerus 7 asendatakse sõna «LQ28» sõnaga «LQ7»;

104) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 3151 veerus 7 asendatakse sõna «LQ29» sõnaga «LQ26»;

105) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «3172» (TAHKED, pakendigrupp I) asendatakse numbriga «3462» ja muudetakse vastavalt rea asukohta;

106) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «3172» (TAHKED, pakendigrupp II) asendatakse numbriga «3462» ja muudetakse vastavalt rea asukohta;

107) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «3172» (TAHKED, pakendigrupp III) asendatakse numbriga «3462» ja muudetakse vastavalt rea asukohta;

108) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 3203 (kõik read) tekst tunnistatakse kehtetuks;

109) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 3207 (kõik read) tekst tunnistatakse kehtetuks;

110) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO numbrite 3229, 3230, 3239, 3240 ja 3242 veergu 8 lisatakse sõna «AT» ning veergu 10 number «40»;

111) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 3230 veerus 7 asendatakse sõna «LQ0» sõnaga «LQ11»;

112) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 3276 (kõik read) veerus 2 toodud tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«NITRIILID, MÜRGISED, VEDELAD, N.O.S.»;

113) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 3278 (vedel, kõik read) veerus 2 toodud tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«FOSFORORGAANILINE ÜHEND, MÜRGINE, VEDEL, N.O.S.»;

114) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «3278» (tahke, pakendigrupp I) asendatakse numbriga «3464» ja muudetakse vastavalt rea asukohta ning veerus 2 asendatakse sõnad «N.O.S., tahke» sõnadega «TAHKE, N.O.S.»;

115) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «3278» (tahke, pakendigrupp II) asendatakse numbriga «3464» ja muudetakse vastavalt rea asukohta ning veerus 2 asendatakse sõnad «N.O.S., tahke» sõnadega «TAHKE, N.O.S.»;

116) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «3278» (tahke, pakendigrupp III) asendatakse numbriga «3464» ja muudetakse vastavalt rea asukohta ning veerus 2 asendatakse sõnad «N.O.S., tahke» sõnadega «TAHKE, N.O.S.»;

117) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 3280 (vedel, kõik read) veerus 2 toodud tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«ARSEENORGAANILINE ÜHEND, VEDEL, N.O.S.»;

118) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «3280» (tahke, pakendigrupp I) asendatakse numbriga «3465» ja muudetakse vastavalt rea asukohta ning veerus 2 asendatakse sõnad «N.O.S., tahke» sõnadega «TAHKE, N.O.S.»;

119) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «3280» (tahke, pakendigrupp II) asendatakse numbriga «3465» ja muudetakse vastavalt rea asukohta ning veerus 2 asendatakse sõnad «N.O.S., tahke» sõnadega «TAHKE, N.O.S.»;

120) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «3280» (tahke, pakendigrupp III) asendatakse numbriga «3465» ja muudetakse vastavalt rea asukohta ning veerus 2 asendatakse sõnad «N.O.S., tahke» sõnadega «TAHKE, N.O.S.»;

121) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 3281 (vedelad, kõik read) veerus 2 toodud tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«METALLIDE KARBONÜÜLID, VEDELAD, N.O.S.»;

122) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «3281» (tahked, pakendigrupp I) asendatakse numbriga «3466» ja muudetakse vastavalt rea asukohta ning veerus 2 asendatakse sõnad «N.O.S., tahked» pakendigrupp sõnadega «TAHKED, N.O.S.»;

123) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «3281» (tahked, pakendigrupp II) asendatakse numbriga «3466» ja muudetakse vastavalt rea asukohta ning veerus 2 asendatakse sõnad «N.O.S., tahked» sõnadega «TAHKED, N.O.S.»;

124) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «3281» (tahked, pakendigrupp III) asendatakse numbriga «3466» ja muudetakse vastavalt rea asukohta ning veerus 2 asendatakse sõnad «N.O.S., tahked» sõnadega «TAHKED, N.O.S.»;

125) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 3282 (vedel, kõik read) veerus 2 toodud tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«ORGAANILINE METALLIÜHEND, MÜRGINE, VEDEL, N.O.S.»;

126) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «3282» (tahke, pakendigrupp I) asendatakse numbriga «3467» ja muudetakse vastavalt rea asukohta ning veerus 2 asendatakse sõnad «N.O.S., tahke» sõnadega «TAHKE, N.O.S.»;

127) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «3282» (tahke, pakendigrupp II) asendatakse numbriga «3467» ja muudetakse vastavalt rea asukohta ning veerus 2 asendatakse sõnad «N.O.S., tahke» sõnadega «TAHKE, N.O.S.»;

128) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO number «3282» (tahke, pakendigrupp III) asendatakse numbriga «3467» ja muudetakse vastavalt rea asukohta ning veerus 2 asendatakse sõnad «N.O.S., tahke» sõnadega «TAHKE, N.O.S.»;

129) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 3283 (kõik read) veerus 2 toodud tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«SELEENIÜHEND, TAHKE, N.O.S.»;

130) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 3315 veerus 2 jäetakse välja sõnad «vedel või tahke»;

131) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO numbrite 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332 ja 3333 veergu 10 lisatakse number «70»;

132) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 3372 (kõik read) tekst tunnistatakse kehtetuks;

133) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 3373 veerus 2 toodud tekst muudetakse ja sõnastatakse «DIAGNOSTILISED PROOVID või KLIINILISED PROOVID» ja veergu 10 lisatakse number «606»;

134) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 3375 (kõik read) veergu 8 lisatakse sõna «AT» ja veergu 10 lisatakse number «50»;

135) lisa 2 tabeli transpordi kategooria 0 teise veeru klassis 4.3 asendatakse sõnad «3148 ja 3207» sõnadega «3148, 3396, 3398 ja 3399»;

136) lisa 2 tabeli transpordi kategooria 0 teise veergu lisatakse klass 5.1 järgmises sõanastuses:

«Klass 5.1: ÜRO nr 2426»;

137) lisa 2 tabeli transpordi kategooria 0 teise veeru klassis 6.1 asendatakse sõnad «1613, 1614» sõnadega «1600, 1613, 1614, 2312, 3250»;

138) lisa 2 tabeli transpordi kategooria 0 teise veeru klassist 6.2 jäetakse välja sulgudes olevad sõnad «riskigrupid 3 ja 4»;

139) lisa 2 tabeli transpordi kategooria 0 teise veergu lisatakse klass 8 järgmises sõnastuses:

«Klass 8: ÜRO nr 2215 MALEIINHAPPEANHÜDRIID, SULAS OLEKUS»;

140) lisa 2 tabeli transpordi kategooria 0 teise veeru klass 9 järgi olev tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«ÜRO nr 2315, 3151, 3152 ja 3432 ning seadmed, mis sisaldavad selliseid aineid või segusid ning tühjad puhastamata pakendid, välja arvatud ÜRO nr 2908 alla liigitatud pakendid, milles sisaldusid selle veokategooria ained»;

141) lisa 2 tabeli transpordi kategooria 2 teise veeru klass 6.2 tekst tunnistatakse kehtetuks;

142) lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2;

143) lisa 5 ohumärgise nr 11 kirjelduses lisatakse pärast sõna «musta» sõnad «või punast»;

144) lisa 6 punkt 2 toodud ohu tunnusnumbrite tähenduste loetelus tunnistatakse kehtetuks ohu tunnusnumbrid «72, 723, 73, 74, 75 ja 76» ja nende tähendused;

145) lisa 7 tunnistatakse kehtetuks;

146) lisa 8 asendatakse käesoleva määruse lisaga 3;

147) määrust täiendatakse lisaga 12 käesoleva määruse lisas 1 toodud redaktsioonis.

1 Määruses on arvestatud EÜ Nõukogu direktiivi 2004/111/EÜ, millega viiendat korda kohandatakse tehnika arenguga nõukogu direktiivi 94/55/EÜ (EÜT L 365, 10.12.2004, lk 25–26) ja Euroopa Komisjoni direktiivi 2004/112/EÜ, millega kohandatakse tehnika arnguga nõukogu direktiivi 95/50/EÜ (EÜT L 367, 14.12.2004, lk 23–28) nõudeid.

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. detsembri 2005. a määruse nr 147 «Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 «Ohtlike veoste autoveo eeskiri» muutmine»
lisa 1

Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 «Ohtlike veoste autoveo eeskiri»
lisa 12

Kõrge ohuastmega veoste loetelu

Klass

Allklass

Aine või ese

Kogus

Paagis (l) Puistes (kg) Pakendis (kg)
1 1.1 Lõhkeained a a 0
  1.2 Lõhkeained a a 0
  1.3 Lõhkeained, sobivusrühm C a a 0
  1.5 Lõhkeained 0 a 0

2

  Kergestisüttivad gaasid
(aine liigi kood sisaldab ainult tähte F)
3000 a b
Mürgised gaasid (aine liigi kood sisaldab tähti T, TF, TC, TO, TFC või TOC), välja arvatud aerosoolid 0 a 0

3

  Kergestisüttivad vedelikud,
I ja II pakendigrupp
3000 a b
Mitteplahvatavas olekus lõhkeained a a 0
4.1   Mitteplahvatavas olekus lõhkeained a a 0
4.2   I pakendigrupi ained 3000 a b
4.3   I pakendigrupi ained 3000 a b

5.1

  I pakendigrupi oksüdeerivad vedelikud 3000 a b
Perkloraadid, ammooniumnitraat ja ammooniumnitraatväetis 3000 3000 b
6.1   I pakendigrupi mürgised ained 0 a 0
6.2   A kategooria nakatavad ained a a 0
7   Radioaktiivne materjal

3000 A1 (erivorm) või 3000 A2 vastavalt vajadusele, B(U); B(M) või C tüüpi pakendites

8   I pakendigrupi söövitavad ained 3000 a b

a Ei kasutata.

b Ei kuulu kõrge ohuastmega veose hulka kogusest olenemata.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. detsembri 2005. a määruse nr 147 «Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 «Ohtlike veoste autoveo eeskiri» muutmine»
lisa 2

Piiratud koguses pakitud ohtlike veoste vedu

Kood

Kombineeritud pakendid

Sisepakendid, kaubaalusel kaetult termokahaneva või veniva kilega

Sisepakendi maksimaalne sisu Saadetise maksimaalne kogumass (kg) / sisu (l) Sisepakendi maksimaalne sisu Saadetise maksimaalne kogumass (kg) / sisu (l)
1 2 3 4 5
LQ0

Erandid puuduvad

LQ1 120 ml   120 ml  
LQ2 1 l   1 l  
LQ3* 500 ml 1 l Pole lubatud Pole lubatud
LQ4 3 l   1 l  
LQ5 5 l Piirangud puuduvad 1 l  
LQ6* 5 l   1 l  
LQ7* 5 l   5 l  
LQ8 3 kg   500 g  
LQ9 6 kg   3 kg  
LQ10 500 ml   500 ml  
LQ11** 500 g   500 g  
LQ12 1 kg   1 kg  
LQ13 1 l   1 l  
LQ14** 25 ml   25 ml  
LQ15** 100 g   100 g  
LQ16** 125 ml   125 ml  
LQ17 500 ml 2 l 100 ml 2 l
LQ18 1 kg 4 kg 500 g 4 kg
LQ19 3 l   1 l  
LQ20 Reserveeritud Reserveeritud Reserveeritud Reserveeritud
LQ21 Reserveeritud Reserveeritud Reserveeritud Reserveeritud
LQ22 1 l   500 ml  
LQ23 3 kg   1 kg  
LQ24 6 kg   2 kg  
LQ25 1 kg   1 kg  
LQ26 500 ml 2 l 500 ml 2 l
LQ27 6 kg   6 kg  
LQ28 3 l   3 l  

*  Klassi 3 homogeensete segude puhul, mis sisaldavad vett, kehtivad toodud kogused ainult nendes segudes sisalduva klassi 3 aine kohta.
** Klassi 5.2 jaoks võivad need ainete kogused olla pakitud koos teiste esemete või ainetega tingimusel, et lekkimise korral nad nende ainete ja esemetega ohtlikult ei reageeri.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. detsembri 2005. a määruse nr 147 «Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 «Ohtlike veoste autoveo eeskiri» muutmine»
lisa 3

TEEL LIIKLEVA SÕIDUKI KONTROLLKAART OHTLIKE VEOSTE VEOL

1. Kontrolli koht 2. Kuupäev 3. Kellaaeg
 

4. Sõiduk

5. Haagis/poolhaagis

Riigi tunnusmärk

_______________________

_______________________

Registreerimismärk

_______________________

_______________________

Sõiduki liik

Veok (3,5 – 12 t) (N2)

Haagis, v.a poolhaagis (O3, O4)

Täis- või kesktelghaagisega autorong (N2, N3 + O3, O4)

Buss või kaugbuss (M2, M3)

Veok (üle 12 t) (N3)

Poolhaagis (O3, O4)

Poolhaagisautorong (N2, N3 + O3, O4)

Muu sõiduk

6. Vedaja (vedu teostava ettevõtja) ärinimi / nimi ja aadress:  

Riik

7. Sõidukijuhi nimi:

8. Veose saatja ärinimi, aadress, pealelaadimiskoht  (1) (2)

9. Veose saaja ärinimi, aadress, mahalaadimiskoht  (1) (2)

10. Ohtlike veoste üldine kogus veoüksuse kohta

11. ADR 1.1.3.6 toodud koguse piir ületatud       ja            ei

12. Veos on                                                        puistena    pakituna    paagis

Kaasasolevad dokumendid

13. Veokiri

14. Ohutusjuhend

15. Kahepoolne/mitmepoolne leping/veoluba

16. Sõiduki tunnistus

17. Sõidukijuhi koolituse tunnistus

ADR säte

5.4.1/8.1.2

5.4.3

8.1.2.1


9.1.3

8.2.2.8

Eeskirja säte

§ 14

§ 15


§ 28, lisa 10

§-d 4, 13

Ohu kat.

I/III

II

I


I/II

I/III

Rikkumine tuvastatud


 

18. Aine vedu lubatud

19. Sõiduki kasutamine lubatud

20. Veo viisiga seotud erinõuded
(puistena, pakituna, paagis)

21. Segalaadimise keelustamine

22. Koorma laadimine, turvamine ja käsitsemine (3)

23. Veose leke või pakendi kahjustus (3)

24. ÜRO pakendi/paagi tähistus (2) (3)

25. Pakendi tähistus (näit mitte ÜRO) ja märgistus

26. Paagi/sõiduki märgistus ohumärgisega

27. Sõiduki/veoüksuse tähistamine
(oranž tunnusmärk, kuum veos)

ADR säte

3.2 tabel

9.1.2.3

7.2/7.3/7.4


7.5.2

7.5/8.4


1.4.2.2.1


6


5.2.


5.3.1


5.3.2/5.3.3

Eeskirja säte

§ 1, lisa 1

§ 28, jagu 5

§ 24, lisa 1


§ 17

§-d 17, 32, 33


§-d 6, 7


§ 4


§ 25


§ 26


§ 27

Ohu kat.

I

I/II

I


I

II


I


II


II


I/III


I/II

Rikkumine tuvastatud

 

28. Üldiste ADR meetmete lisavarustus

29. Lisavarustus vastavalt veetavale veosele

30. Muud ohutusjuhendis määratletud lisavahendid

31. Tulekustuti (d)

ADR säte

8.1.5


8.5/3.2 tabel


5.4.3


8.1.4

Eeskirja säte

§ 31


§ 31


§ 15, lisa 4


§ 30

Ohu kat.

II


II


II


II

Rikkumine tuvastatud
39. Tuvastatud rikkumise kõige kõrgema ohu kategooria kategooria I kategooria II kategooria III

40. Märkused

(1) Täidetakse ainult rikkumise tuvastamise korral.

(2) Mitme erineva veose korral märgitakse «märkustesse».

(3) Nähtavate rikkumiste kontrollimine.

41. Sõidukit kontrollinud ametiisiku nimi, ametinimetus, -asutus, allkiri
42. Sõidukijuhi allkiri

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. detsembri 2005. a määruse nr 147 «Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 «Ohtlike veoste autoveo eeskiri» muutmine»
lisa 4

Ohtlike veoste nimekirja täiendamine

ÜRO nr Aine nimetus ja kirjeldus Klass Kood Pakendi-
grupp
Ohu-
märgise nr
Piir-
kogus
Sõiduk paagi veoks Veo kategooria Ohu tunnus-
number
1267 TOORNAFTAÕLI (aururõhk 50 °C juures ei ületa 110 kPa) 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1268 NAFTADESTILLAADID, N.O.S. VÕI NAFTASAADUSED, N.O.S. (aururõhk 50 °C juures ei ületa 110 kPa) 3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
1597 DINITROBENSEENID, VEDELAD 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
1656 NIKOTIINHÜDROKLORIID, VEDELIK või NIKOTIINHÜDROKLORIIDI LAHUS 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
1658 NIKOTIINSULFAADI LAHUS 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
1748 KALTSIUMHÜPOKLORIT, KUIV või KALTSIUMHÜPOKLORITI SEGU, KUIV, sisaldab üle 39% vaba kloori
(8,8% vaba hapnikku)
5.1 O2 III 5.1 LQ12 AT 3 50
1835 TETRAMETÜÜLAMMONIUMHÜDROKSIIDI LAHUS 8 C7 III 8 LQ19 AT 3 80
1938 BROMOÄÄDIKHAPPE LAHUS 8 C3 III 8 LQ19 AT 3 80
2669 KLOROKRESOOLID, LAHUS 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
2880 KALTSIUMHÜPOKLORIT, HÜDREERITUD, või KALTSIUMHÜPOKLORIT, HÜDREERITUD SEGU, sisaldab vähemalt 5,5%, kuid kuni 16% vett 5.1 O2 III 5.1 LQ12 AT 3 50
3295 SÜSIVESINIKUD, VEDELAD N.O.S.
(aururõhk temperatuuril 50 °C juures ei ületa 110 kPa)
3 F1 I 3 LQ3 FL 1 33
3377 NAATRIUMPERBORAAT MONOHÜDRAAT 5.1 O2 III 5.1 LQ12 AT 1 50
3378 NAATRIUMKARBONAAT PEROKSÜHÜDRAAT 5.1 O2 II 5.1 LQ11 AT 1 50
3378 NAATRIUMKARBONAAT PEROKSÜHÜDRAAT 5.1 O2 III 5.1 LQ12 AT 1 50
3379 DESENSIBILISEERITUD LÕHKEAINE, VEDEL, N.O.S. 3 D I 3 LQ0 1
3380 DESENSIBILISEERITUD LÕHKEAINE, TAHKE, N.O.S. 4.1 D I 4.1 LQ0 1
3381 SISSEHINGAMISEL MÜRGINE VEDELIK, N.O.S. sissehingamisel mürgisus alla 200 ml/m3 või sellega võrdne ja küllastunud auru kontsentratsioon üle 500 LC50 või sellega võrdne 6.1 T1 või T4 I 6.1 LQ0 AT 1 66
3382 SISSEHINGAMISEL MÜRGINE VEDELIK, N.O.S. sissehingamisel mürgisus alla 1000 ml/m3 või sellega võrdne ja küllastunud auru kontsentratsioon üle 10 LC50 või sellega võrdne 6.1 T1 või T4 I 6.1 LQ0 AT 1 66
3383 SISSEHINGAMISEL MÜRGINE VEDELIK, KERGESTISÜTTIV, N.O.S. sissehingamisel mürgisus alla 200 ml/m3 või sellega võrdne ja küllastunud auru kontsentratsioon üle 500 LC50 või sellega võrdne 6.1 TF1 I 6.1+3 LQ0 FL 1 663
3384 SISSEHINGAMISEL MÜRGINE VEDELIK, KERGESTISÜTTIV, N.O.S. sissehingamisel mürgisus alla1000 ml/m3 või sellega võrdne ja küllastunud auru kontsentratsioon üle 10 LC50 või sellega võrdne 6.1 TF1 I 6.1+5.1 LQ0 FL 1 663
3385 SISSEHINGAMISEL MÜRGINE VEDELIK, REAGEERIB VEEGA, N.O.S. sissehingamisel mürgisus alla 200 ml/m3 või sellega võrdne ja küllastunud auru kontsentratsioon üle 500 LC50 või sellega võrdne 6.1   TW1 I 6.1+4.3 LQ0 AT 1 623
3386 SISSEHINGAMISEL MÜRGINE VEDELIK, REAGEERIB VEEGA, N.O.S. sissehingamisel mürgisus alla1000 ml/m3 või sellega võrdne ja küllastunud auru kontsentratsioon üle 10 LC50 või sellega võrdne 6.1 TW1 I 6.1+4.3 LQ0 AT 1 623
3387 SISSEHINGAMISEL MÜRGINE VEDELIK, OKSÜDEERIV, N.O.S. sissehingamisel mürgisus alla 200 ml/m3 või sellega võrdne ja küllastunud auru kontsentratsioon üle 500 LC50 või sellega võrdne 6.1 TO1 I 6.1+5.1 LQ0 AT 1 665
3388 SISSEHINGAMISEL MÜRGINE VEDELIK, OKSÜDEERIV, N.O.S. sissehingamisel mürgisus alla 1000 ml/m3 või sellega võrdne ja küllastunud auru kontsentratsioon üle 10 LC50 või sellega võrdne 6.1 TO1 I 6.1+5.1 LQ0 AT 1 665
3389 SISSEHINGAMISEL MÜRGINE VEDELIK, SÖÖVITAV, N.O.S. sissehingamisel mürgisus alla 200 ml/m3 või sellega võrdne ja küllastunud auru kontsentratsioon üle 500 LC50 või sellega võrdne 6.1 TC1 või TC3 I 6.1+8 LQ0 AT 1 668
3390 SISSEHINGAMISEL MÜRGINE VEDELIK, SÖÖVITAV, N.O.S. sissehingamisel mürgisus alla 1000 ml/m3 või sellega võrdne ja küllastunud auru kontsentratsioon üle 10 LC50 või sellega võrdne 6.1 TC1 või TC3 I 6.1+8 LQ0 AT 1 668
3391 METALLORGAANILINE AINE, TAHKE, ISESÜTTIV 4.2 S5 I 4.2 LQ0 AT 0 333
3392 METALLORGAANILINE AINE, VEDEL, ISESÜTTIV 4.2 S5 I 4.2 LQ0 AT 0 333
3393 METALLORGAANILINE AINE, TAHKE, ISESÜTTIV, REAGEERIB VEEGA 4.2 SW I 4.2+4.3 LQ0 AT 0 X333
3394 METALLORGAANILINE AINE, VEDEL, ISESÜTTIV, REAGEERIB VEEGA 4.2 SW I 4.2+4.3 LQ0 AT 0 X333
3395 METALLORGAANILINE AINE, TAHKE, REAGEERIB VEEGA 4.3 W2 I 4.3 LQ0 AT 1 X423
3395 METALLORGAANILINE AINE, TAHKE, REAGEERIB VEEGA 4.3 W2 II 4.3 LQ11 AT 2 423
3395 METALLORGAANILINE AINE, TAHKE, REAGEERIB VEEGA 4.3 W2 III 4.3 LQ12 AT 3 423
3396 METALLORGAANILINE AINE, TAHKE, REAGEERIB VEEGA, KERGESTISÜTTIV 4.3 WF2 I 4.3+4.1 LQ0 AT 0 X423
3396 METALLORGAANILINE AINE, TAHKE, REAGEERIB VEEGA, KERGESTISÜTTIV 4.3 WF2 II 4.3+4.1 LQ11 AT 0 423
3396 METALLORGAANILINE AINE, TAHKE, REAGEERIB VEEGA, KERGESTISÜTTIV 4.3 WF2 III 4.3+4.1 LQ12 AT 0 423
3397 METALLORGAANILINE AINE, TAHKE REAGEERIB VEEGA, ISEKUUMENEV 4.3 WS I 4.3+4.2 LQ0 AT 1 X423
3397 METALLORGAANILINE AINE, TAHKE REAGEERIB VEEGA, ISEKUUMENEV 4.3 WS II 4.3+4.2 LQ11 AT 2 423
3397 METALLORGAANILINE AINE, TAHKE REAGEERIB VEEGA, ISEKUUMENEV 4.3 WS III 4.3+4.2 LQ12 AT 3 423
3398 METALLORGAANILINE AINE, VEDEL, REAGEERIB VEEGA 4.3 W1 I 4.3 LQ0 AT 0 X323
3398 METALLORGAANILINE AINE, VEDEL, REAGEERIB VEEGA 4.3 W1 II 4.3 LQ10 AT 0 323
3398 METALLORGAANILINE AINE, VEDEL, REAGEERIB VEEGA 4.3 W1 III 4.3 LQ13 AT 0 323
3399 METALLORGAANILINE AINE, VEDEL, REAGEERIB VEEGA, KERGESTISÜTTIV 4.3 WF1 I 4.3+3 LQ0 FL 0 X323
3399 METALLORGAANILINE AINE, VEDEL, REAGEERIB VEEGA, KERGESTISÜTTIV 4.3 WF1 II 4.3+3 LQ10 FL 0 323
3399 METALLORGAANILINE AINE, VEDEL, REAGEERIB VEEGA, KERGESTISÜTTIV 4.3 WF1 III 4.3+3 LQ13 FL 0 323
3400 METALLORGAANILINE AINE, TAHKE, ISEKUUMENEV 4.2 S5 II 4.2 LQ18 AT 2 40
3400 METALLORGAANILINE AINE, TAHKE, ISEKUUMENEV 4.2 S5 III 4.2 LQ11 AT 3 40
3401 LEELISMETALLI AMALGAAM, TAHKE 4.3 W2 I 4.3 LQ0 AT 1 X423
3402 LEELISMULDMETALLI AMALGAAM, TAHKE 4.3 W2 I 4.3 LQ0 AT 1 X423
3403 KAALIUMI METALLISULAMID, TAHKED 4.3 W2 I 4.3 LQ0 AT 1 X423
3404 KAALIUMI, NAATRIUMI SULAMID TAHKED 4.3 W2 I 4.3 LQ0 AT 1 X423
3405 BAARIUMKLORAADI LAHUS 5.1 OT1 II 5.1+6.1 LQ10 AT 2 56
3405 BAARIUMKLORAADI LAHUS 5.1 OT1 III 5.1+6.1 LQ13 AT 3 56
3406 BAARIUMPERKLORAADI LAHUS 5.1 OT1 II 5.1+6.1 LQ10 AT 2 56
3406 BAARIUMPERKLORAADI LAHUS 5.1 OT1 III 5.1+6.1 LQ10 AT 3 56
3407 KLORAADI JA MAGNEESIUMKLORIIDI SEGU LAHUS 5.1 O1 II 5.1 LQ10 AT 2 50
3407 KLORAADI JA MAGNEESIUMKLORIIDI SEGU LAHUS 5.1 O1 III 5.1 LQ13 AT 3 50
3408 PLIIPERKLORAADI LAHUS 5.1 OT1 II 5.1+6.1 LQ10 AT 2 56
3408 PLIIPERKLORAADI LAHUS 5.1 OT1 III 5.1+6.1 LQ13 AT 3 56
3410 4-KLORO-o-TOLUIDIIN HÜDROKLORIIDI LAHUS 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
3411 beeta-NAFTÜLAMIINI LAHUS 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
3411 beeta-NAFTÜLAMIINI LAHUS 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
3413 KAALIUMTSÜANIIDI LAHUS 6.1 T4 I 6.1 LQ0 AT 1 66
3413 KAALIUMTSÜANIIDI LAHUS 6.1 T4 II 6.1 LQ17 AT 2 60
3413 KAALIUMTSÜANIIDI LAHUS 6.1 T4 III 6.1 LQ19 AT 2 60
3414 NAATRIUMTSÜANIIDI LAHUS 6.1 T4 I 6.1 LQ0 AT 1 66
3414 NAATRIUMTSÜANIIDI LAHUS 6.1 T4 II 6.1 LQ17 AT 2 60
3414 NAATRIUMTSÜANIIDI LAHUS 6.1 T4 III 6.1 LQ19 AT 2 60
3415 NAATRIUMFLUORIIDI LAHUS 6.1 T4 III 6.1 LQ19 AT 2 60
3416 KLOROATSETOFENOON, VEDEL 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
3417 KSÜLÜÜLBROMIID, TAHKE 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
3418 2,4-TOLÜLEENDIAMIINI LAHUS 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
3419 BOORTRIFLUORIIDI ÄÄDIKHAPPE KOMPLEKSÜHEND, TAHKE 8 C4 II 8 LQ23 AT 2 80
3420 BOORTRIFLUORIIDI PROPIOONHAPPE KOMPLEKSÜHEND, TAHKE 8 C4 II 8 LQ23 AT 2 80
3421 KAALIUMHÜDROGENDI FLUORIIDI LAHUS 8 CT1 II 8+6.1 LQ22 AT 2 86
3421 KAALIUMHÜDROGENDI FLUORIIDI LAHUS 8 CT1 III 8+6.1 LQ19 AT 3 86
3422 KAALIUMFLUORIIDI LAHUS 6.1 T4 III 6.1 LQ19 AT 3 60
3423 TETRAMETÜÜL-AMMOONIUMHÜDROKSIID, TAHKE 8 C8 II 8 LQ24 AT 2 80
3424 AMMOONIUM-DINITRO-o-KRESOLAADI LAHUS 6.1 T1 II 6.1 LQ17 AT 2 60
3424 AMMOONIUM-DINITRO-o-KRESOLAADI LAHUS 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
3425 BROOMÄÄDIKHAPE, TAHKE 8 C4 II 8 LQ23 AT 2 80
3426 AKRÜÜLAMIIDI LAHUS 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
3427 KLOROBENSÜÜLKLORIIDID, TAHKED 6.1 T2 II 6.1 LQ9 AT 2 60
3428 3-KLORO-4-METÜÜLFENÜÜL-ISOTSÜANAAT, TAHKE 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
3432 POLÜKLOREERITUD BIFENÜÜLID, TAHKED 9 M2 II 9 LQ25 AT 2 60
3433 LIITIUMALKÜÜLID, TAHKED 4.2 SW I 4.2+4.3 LQ0 AT 0 X333
3435 HÜDROKINOONI LAHUS 6.1 T1 III 6.1 LQ19 AT 2 60
3436 HEKSAFLORO-ATSETOONHÜDRAAT, TAHKE 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
3438 alfa-METÜÜL-BENSÜÜLALKOHOL, TAHKE 6.1 T2 III 6.1 LQ9 AT 2 60
3439 NITRIILID, MÜRGISED, TAHKED, N.O.S. 6.1 T2 I 6.1 LQ0 AT 1 66
3439 NITRIILID, MÜRGISED, TAHKED, N.O.S. 6.1 T2 II 6.1 LQ18 AT 2 60
3439 NITRIILID, MÜRGISED, TAHKED, N.O.S. 6.1 T2 III 6.1 LQ9 AT 2 60
3440 SELEENI ÜHEND, VEDEL, N.O.S. 6.1 T4 I 6.1 LQ0 AT 1 66
3440 SELEENI ÜHEND, VEDEL, N.O.S. 6.1 T4 II 6.1 LQ17 AT 2 60
3440 SELEENI ÜHEND, VEDEL, N.O.S. 6.1 T4 III 6.1 LQ19 AT 2 60
3468 VESINIK METALLHÜDRIIDI HOIUSÜSTEEMIS 2 1F 2.1 LQ0 2

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json