Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 "Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.12.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 65, 501

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 "Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 01.12.2005 nr 290

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määrusega nr 319 kinnitatud «Justiitsministeeriumi põhimääruses» (RT I 1997, 1, 7; 2005, 56, 445) tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 22 alapunktis 1 asendatakse sõnad «õiguspoliitika osakonna» sõnaga «üldosakonna»;

2) punktid 24, 25 ja 26 sõnastatakse järgmiselt:

« 24. Kantsleri äraolekul asendab teda asekantsler. Vajadusel võib minister kantsleri ja asekantslerite äraolekul määrata kantsleri asendajaks ministeeriumi talituse juhataja, viimase äraolekul nõuniku. Kantsleri asendamine vormistatakse ministri käskkirjaga.

25. Ministeeriumi koosseisus on neli asekantsleri ametikohta.

26. Asekantsler:
1) juhib vahetult talle alluva osakonna tööd;
2) teeb ettepanekuid talle alluvate teenistujate edutamiseks ning neile ergutuste kohaldamiseks ja distsiplinaarkaristuste määramiseks või esitab nendes küsimustes oma arvamuse;
3) teeb kantslerile ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala eelarve koostamise ja eelarvevahendite kasutamise kohta;
4) esindab ministeeriumi ministrilt saadud volituste piires või volitab oma volituste piires ministeeriumi teenistujaid esindama ministeeriumi;
5) valvab talle alluvate teenistujate teenistusülesannete täitmise üle;
6) täidab muid ministri või kantsleri poolt antud ülesandeid.»;

3) punktid 261, 271, 272 tunnistatakse kehtetuks;

4) punkt 28 sõnastatakse järgmiselt:

« 28. Asekantsler annab oma ülesannete täitmisel talle vahetult alluvate osakondade teenistujatele ning vanglate direktoritele suulisi ja kirjalikke korraldusi.»;

5) punkt 281 tunnistatakse kehtetuks;

6) punkti 41 alapunkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

« 6) Eesti õiguskeele arendamine ja kaitse, õigusterminoloogia kujundamine ja korrastamine, ministeeriumi õigusaktide eelnõude keeletoimetamine, õigusaktide tõlkimise korraldamine;»;

7) punkt 481 sõnastatakse järgmiselt:

« 481. Vanglate osakonna põhiülesanne on vanglate tegevuse koordineerimine ja korraldamine ning teenistuslik järelevalve.»

§ 2. (1) Määrus jõustub 15. detsembril 2005. a.

(2) Paragrahvi 1 punkt 6 jõustub 1. veebruaril 2006. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Siseminister
justiitsministri ülesannetes Kalle LAANET

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

/otsingu_soovitused.json