Teksti suurus:

Riiklike peretoetuste seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2006
Avaldamismärge:RT I 2005, 65, 497

Riiklike peretoetuste seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.11.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 5. detsembri 2005. a otsusega nr 941

§ 1. Riiklike peretoetuste seaduses (RT I 2001, 95, 587; 2005, 9, 34) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Peretoetuste, välja arvatud lapsehooldustasu, seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetuse, sünnitoetuse ja lapsendamistoetuse arvutamise aluseks on lapsetoetuse määr, mis kehtestatakse igaks eelarveaastaks riigieelarvega.»;

2) paragrahvi 6 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 ja lõikes 11 sätestatud lapsehooldustasu ei maksta lapse või laste kohta, kelle sünniga seoses makstakse sünnitushüvitist ravikindlustuse seaduse alusel või vanemahüvitist vanemahüvitise seaduse alusel.»;

3) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 ja lõikes 11 sätestatud lapsehooldustasu ei maksta lapse või laste kohta, kelle lapsendamisega seoses makstakse lapsendamishüvitist ravikindlustuse seaduse alusel või vanemahüvitist vanemahüvitise seaduse alusel.»;

4) paragrahvi 10 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Sünnitoetusele on õigus ühel vanematest lapse sünni korral. Sünnitoetuse suurus on 5000 krooni.

(2) Mitmike sünni korral makstakse sünnitoetust 5000 krooni iga sündinud lapse kohta.»;

5) paragrahvi 11 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Lapsendamistoetust makstakse 5000 krooni iga lapsendatud lapse kohta.»;

6) paragrahvi 20 lõiked 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Sünnitoetust makstakse lapse sünnikuupäeval kehtinud suuruses.

(4) Lapsendamistoetust makstakse lapsendamise kohtuotsuse jõustumise päeval kehtinud suuruses.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2006. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json