Teksti suurus:

Välismaalaste seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2006
Avaldamismärge:RT I 2005, 65, 494

Välismaalaste seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.11.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 5. detsembri 2005. a otsusega nr 938

§ 1. Välismaalaste seaduse (RT I 1993, 44, 637; 2005, 24, 181) IV peatükis VIISA tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 101 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) viibimisaeg – päevade arv, mille kestel võib välismaalane viisa kehtivusajal kuue kuu jooksul Eestis viibida;»;

2) paragrahvi 106 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Ühekordse lühiajalise viisa viibimisajaga kuni viis kalendripäeva võib anda välismaalasele Eestisse sisenemiseks ja Eestis viibimiseks turismiteenuse või meelelahutusteenuse kasutamise eesmärgil, kui tema majanduslik olukord võimaldab täita käesoleva seaduse § 1016 3. lõikes ja § 161 1. lõikes nimetatud kohustusi. Sel juhul ei pea välismaalasel olema käesoleva seaduse §-s 1016 nimetatud kutsujat.»;

3) paragrahvi 107 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Pikaajalise viisa võib anda kuni kuuekuulise viibimisajaga, kui välisleping ei sätesta teisiti.»;

4) paragrahv 1010 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 1010. Viisa andmisest keeldumise alused

(1) Viisat ei anta, kui:
1) välismaalane ei vasta käesoleva seaduse §-s 109 sätestatud viisa andmise tingimustele;
2) välismaalane on viisa taotlemisel esitanud valeandmeid või võltsitud dokumente;
3) välismaalase suhtes kehtib sissesõidukeeld;
4) välismaalase suhtes esineb mõni sissesõidukeelu kohaldamise aluseks olev asjaolu;
5) on kahtlus, et välismaalase Eestisse saabumine võib ohustada avalikku korda, ühiskondlikku turvalisust või riigi julgeolekut;
6) välismaalane ei ilmu konsulaarametniku kutsel välisesindusse selgituste andmiseks viisa taotlemisel tähtsust omavate asjaolude kohta või täiendavaks isiku tuvastamiseks;
7) ilmnevad muud viisa andmist välistavad asjaolud.

(2) Viisa andmisest võib keelduda, kui:
1) välismaalane on Eestis viibinud kauem kui 90 kalendripäeva viisataotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul;
2) välismaalane on Eestis toime pannud süüteo;
3) välismaalasel on Eestis toimepandud süüteo eest mõistetud rahaline karistus tasumata;
4) on kahtlus, et välismaalase Eestisse saabumise eesmärk ei vasta väidetavale eesmärgile;
5) on kahtlus, et välismaalane ei lahku viisa lõppemise järel Eestist;
6) on kahtlus, et välismaalane võib rikkuda viisa tingimusi;
7) välismaalase usaldusväärsuses on põhjust kahelda;
8) viisa taotlemine ei ole põhjendatud;
9) välismaalasele viisa andmist ei kooskõlasta siseministri määratud Siseministeeriumi valitsemisala asutus;
10) ilmnevad muud viisa andmist välistavad asjaolud.

(3) Viisa andmisest keeldumist ei põhjendata.»;

5) paragrahvi 1012 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Konsulaarametnik on kohustatud viisa andmise kooskõlastama siseministri määratud Siseministeeriumi valitsemisala asutustega Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras. Juhul kui siseministri määratud Siseministeeriumi valitsemisala asutus ei kooskõlasta viisa andmist, peab konsulaarametnik viisa andmisel oma otsust viisaregistris põhjendama.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2006. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json