Teksti suurus:

Tööintervjuul puudega isikut vabatahtlikult abistavale isikule sõidukulude hüvitamise määr, tingimused ja kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2009
Avaldamismärge:RTL 2005, 120, 1878

Tööintervjuul puudega isikut vabatahtlikult abistavale isikule sõidukulude hüvitamise määr, tingimused ja kord

Vastu võetud 07.12.2005 nr 115

Määrus kehtestatakse «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 22 lõike 4 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse puudega inimest oma vabast ajast ja selle eest tasu saamata tööintervjuul abistavale isikule (edaspidi vabatahtlik) sõidukulude hüvitamise määr, tingimused ja kord.

§ 2. Sõidukulude hüvitamine

(1) Vabatahtlikule hüvitatakse käesolevas määruses käsitletud sõidukulud Tööturuameti piirkondlikule struktuuriüksusele esitatud avalduse alusel vastavalt sõidupiletite hinnale või mootorsõiduki kasutamise korral läbitud kilomeetritele.

(2) Vabatahtlik esitab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avalduse hiljemalt seitse tööpäeva pärast tööturuteenuse osutamist. Avalduses märgitakse:
1) vabatahtliku nimi ja elukoht;
2) intervjueeritava nimi;
3) tööandja nimi;
4) tööintervjuu toimumise koht ja kuupäev;
5) sõidukulude hüvitamise viis (pangakontole või posti teel);
6) arveldusarve number, kui sõidukulud hüvitatakse pangakontole.

§ 3. Sõidukulude hüvitamine sõidupiletite alusel

(1) Sõidul elukohast tööintervjuu toimumise kohta ja tagasi hüvitatakse kulud vabatahtliku poolt esitatud sõidupiletite alusel.

(2) Sõidupiletid lisatakse vabatahtliku poolt esitatavale avaldusele.

(3) Hüvitatakse kogu isiku poolt makstud sõidupileti hind.

§ 4. Sõidukulude hüvitamine mootorsõiduki kasutamise korral

(1) Isiklikus omandis oleva, liisingulepingu, volikirja või rendilepingu alusel kasutatava mootorsõiduki kasutamisel sõiduks elukohast tööintervjuu toimumise kohta ja tagasi hüvitatakse kulud vabatahtliku poolt esitatud sõidulehe alusel.

(2) Vabatahtliku poolt esitatavale avaldusele lisatakse sõiduleht ja
1) koopia sõiduki tehnilisest passist või volikirjast, kui isik on mootorsõiduki omanik või kasutab mootorsõidukit volikirja alusel või
2) koopia liisingulepingust või rendilepingust, kui isik kasutab mootorsõidukit liisingulepingu või rendilepingu alusel.

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud sõidulehele märgitakse tööintervjuu toimumise aeg ja koht, läbitud kilomeetrite arv elukohast tööintervjuu toimumise kohta ja tagasi ning spidomeetri alg- ja lõppnäit iga intervjuule sõidu korral.

(4) Sõidukulusid hüvitatakse iga sõidetud kilomeetri kohta kaks krooni.

§ 5. Sõidukulude hüvitamise kord

(1) Sõidukulud hüvitatakse 12 kalendripäeva jooksul käesolevas määruses nimetatud avalduse ja dokumentide esitamisest arvates.

(2) Sõidukulud hüvitatakse vastavalt vabatahtliku soovile tema pangakontole või posti teel.

§ 6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2006. aasta 1. jaanuaril.

Minister Jaak AAB

Kantsler Maarja MÄNDMAA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json