Teksti suurus:

Justiitsministri 26. novembri 2003. a määruste nr 66 ja 68, 8. juuli 2003. a määruse nr 50, 26. novembri 2002. a määruse nr 76 ning 4. juuni 2001. a määruse nr 45 muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.12.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 121, 1883

Justiitsministri 26. novembri 2003. a määruste nr 66 ja 68, 8. juuli 2003. a määruse nr 50, 26. novembri 2002. a määruse nr 76 ning 4. juuni 2001. a määruse nr 45 muutmine

Vastu võetud 08.12.2005 nr 53

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 47 lõike 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 26. novembri 2003. a määruses nr 66 «Kohtute osakonna põhimäärus» (RTL 2003, 121, 1949; 2005, 93, 1407) asendatakse läbivalt sõnad «kohtute asekantsler» sõnaga «asekantsler» vastavas käändes.

§ 2. Justiitsministri 26. novembri 2003. a määruses nr 68 «Kriminaalpoliitika osakonna põhimäärus» (RTL 2003, 121, 1951; 2005, 93, 1408) asendatakse läbivalt sõnad «kriminaalpoliitika asekantsler» sõnaga «asekantsler» vastavas käändes.

§ 3. Justiitsministri 8. juuli 2003. a määruses nr 50 «Vanglate osakonna põhimäärus» (RTL 2003, 84, 1239; 2004, 131, 2019) asendatakse läbivalt sõnad «vanglate asekantsler» sõnaga «asekantsler» vastavas käändes.

§ 4. Justiitsministri 26. novembri 2002. a määruses nr 76 «Õiguspoliitika osakonna põhimäärus» (RTL 2002, 132, 1935; 2005, 93, 1409) tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõna «kantslerile» sõnaga «asekantslerile»;
2) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõna «kantsler» sõnaga «asekantsler»;
3) paragrahvi 3 lõigetes 2, 3 ja 4 asendatakse sõnad «osakonna juhataja» sõnaga «asekantsler»;
4) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse sõna «kantslerile» sõnaga «asekantslerile»;
5) paragrahvi 4 lõike 4 punktis 1 asendatakse sõna «kantslerile» sõnaga «asekantslerile».

§ 5. Justiitsministri 4. juuni 2001. a määruses nr 45 «Üldosakonna põhimäärus» (RTL 2001, 78, 1062; 2005, 93, 1406):
1) asendatakse läbivalt sõnad «halduse asekantsler» sõnaga «kantsler» vastavas käändes;
2) paragrahvis 8 asendatakse sõnad «juhataja, kohuseid täitev halduse asekantsler» sõnadega «juhataja kohuseid täitev kantsler».

§ 6. Määrust kohaldatakse tagasiulatuvalt 15. detsembrist 2005. a.

Minister Rein LANG

Kantsler Jüri PIHL

/otsingu_soovitused.json