Teksti suurus:

Põllumajandusministri 22. mai 2002. a määruse nr 35 "Nõuded põllumajanduslooma uimastamisele, tapmisele ja neid teostavate isikute koolitusele, lubatud uimastamis- ja tapmisvahendid ning lubatud uimastamis- ja tapmismeetodid loomaliikide kaupa" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.12.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 120, 1874

Põllumajandusministri 22. mai 2002. a määruse nr 35 "Nõuded põllumajanduslooma uimastamisele, tapmisele ja neid teostavate isikute koolitusele, lubatud uimastamis- ja tapmisvahendid ning lubatud uimastamis- ja tapmismeetodid loomaliikide kaupa" muutmine

Vastu võetud 08.12.2005 nr 116

Määrus kehtestatakse «Loomakaitseseaduse» § 13 lõike 6 ja Vabariigi Valitsuse 8. mai 2001. a määruse nr 161 «Volituste andmine «Loomatauditõrje seadusest» ja «Loomakaitseseadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» punkti 7 alusel.

Põllumajandusministri 22. mai 2002. a määrust nr 35 «Nõuded põllumajanduslooma uimastamisele, tapmisele ja neid teostavate isikute koolitusele, lubatud uimastamis- ja tapmisvahendid ning lubatud uimastamis- ja tapmismeetodid loomaliikide kaupa1» (RTL 2002, 74, 1128) muudetakse järgmiselt:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Nõuded põllumajanduslooma uimastamise, tapmise ja hukkamise ning neid teostavate isikute koolituse kohta, lubatud uimastamis-, tapmis- ja hukkamisvahendid ning lubatud uimastamis-, tapmis- ja hukkamismeetodid loomaliikide kaupa1»;

2) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Määrusega kehtestatakse nõuded põllumajanduslooma (edaspidi loom) uimastamise, tapmise ja hukkamise ning neid teostavate isikute koolituse kohta, lubatud uimastamis-, tapmis- ja hukkamisvahendid ning lubatud uimastamis-, tapmis- ja hukkamismeetodid loomaliikide kaupa.1»;

3) 2. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«2. peatükk
LUBATUD UIMASTAMIS-, TAPMIS- JA HUKKAMISMEETODID LOOMALIIKIDE KAUPA, VÄLJA ARVATUD KARUSLOOMAD»;

4) 2. peatüki 1. jao pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«1. jagu
Nõuded looma uimastamise, tapmise ja hukkamise ning selleks kasutatavate vahendite kohta»;

5) paragrahvi 2 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

« § 2. Looma uimastamine, tapmine ja hukkamine»;

6) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Looma tuleb säästa igasugustest välditavatest füüsilistest ja vaimsetest kannatustest tema uimastamiseelse liikumise piiramise ning uimastamise ja veretustamise või hukkamise ajal.»;

7) paragrahvi 2 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Looma võib hukata või uimastada ja veretustada veterinaararst või asjakohase koolituse läbinud isik.»;

8) paragrahvi 3 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Looma liikumist piiravate seadmete ning lubatud, uimastamis-, tapmis- ja hukkamisvahendite kohta esitatavad nõuded»;

9) paragrahvi 3 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Looma liikumist piiravad seadmed ning lubatud uimastamis-, tapmis- ja hukkamisvahendid peavad võimaldama looma liikumist piirata ning looma uimastada ja veretustada või hukata kiiresti ja tõhusalt.»;

10) paragrahvi 4 pealkirja täiendatakse pärast sõna «uimastamist» sõnadega «ja hukkamist»;

11) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «tema uimastamist» sõnadega «või hukkamist»;

12) 2. peatüki 4. jao pealkirjas asendatakse sõna «tapmise» sõnaga «hukkamise»;

13) paragrahvi 13 peakirjas asendatakse sõna «tapmismeetodid» sõnaga «hukkamismeetodid»;

14) paragrahvi 13 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Lubatud hukkamismeetodid on:
1) hukkamine tulirelvaga;
2) hukkamine elektrivooluga;
3) süsinikdioksiidi manustamine.»;

15) paragrahvi 13 lõikes 2 asendatakse sõna «tappa» sõnaga «hukata»;

16) paragrahvi 13 lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõna «tapmismeetodeid» sõnaga «hukkamismeetodeid» ja teises lauses asendatakse sõna «tapmismeetod» sõnaga «hukkamismeetod»;

17) paragrahvide 14 ja 15 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõna «tapmine» sõnaga «hukkamine» asjakohases käändes;

18) 3. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«3. peatükk
NÕUDED KARUSLOOMADE TAPMISE JA HUKKAMISE KOHTA»;

19) paragrahvi 16 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõna «tapmismeetodid» sõnadega «tapmis- ja hukkamismeetodid» ning sõna «tapmine» sõnaga «hukkamine»;

20) paragrahvi 19 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõna «tapmine» sõnaga «hukkamine» asjakohases käändes;

21) paragrahvi 20 lõigetes 1 ja 3, § 21 lõikes 1 ning § 22 lõikes 1 asendatakse sõna «tapmiseks» sõnaga «hukkamiseks»;

22) 4. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«4. peatükk
NÕUDED LOOMADE UIMASTAMIST, TAPMIST JA HUKKAMIST TEOSTAVATE ISIKUTE KOOLITUSE KOHTA»;

23) paragrahvi 23 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõna «tapmist» sõnadega «veretustamist või hukkamist» ning teises lauses asendatakse sõna «tapmise» sõnaga «hukkamise»;

24) paragrahvi 23 lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõna «tapmist» sõnaga «veretustamist»;

25) normitehniline märkus 1 sõnastatakse järgmiselt:

«1 nõukogu direktiiv 93/119/EÜ loomade kaitse kohta tapmisel või surmamisel (EÜT L 340, 31.12.1993, lk 21–34)».

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json