Teksti suurus:

Riiklike spordistipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I 2005, 68, 533

Riiklike spordistipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 15.12.2005 nr 305

Määrus kehtestatakse «Spordiseaduse» § 10 lõike 2 alusel.

1. peatükk
RIIKLIKE SPORDISTIPENDIUMIDE MÄÄRAMISE TINGIMUSED JA KORD

§ 1. Riiklik spordistipendium

Riiklikke spordistipendiume (edaspidi stipendium) määratakse sportlike tipptulemuste stimuleerimiseks. Stipendium määratakse füüsilisele isikule.

§ 2. Taotluste esitamine stipendiumi määramiseks

(1) Stipendiumide määramise aluseks on spordialaliitude ja maakondade spordiliitude taotlused.

(2) Taotlused esitatakse kirjalikult Kultuuriministeeriumile esimese poolaasta kohta 15. märtsiks ja teise poolaasta kohta 15. septembriks.

§ 3. Stipendiumi suurus

Stipendiumi suurus määratakse igal aastal riigieelarves.

§ 4. Stipendiumi määramine

(1) Stipendiumid määrab «Spordiseaduse» § 10 lõikes 1 sätestatud organ kaks korda aastas.

(2) Stipendiumide määramisel arvestatakse eelkõige olümpiaalade rahvusvahelistel tiitli- ja suurvõistlustel saavutatud tulemusi, vastava spordialaliidu seisukohti ning sportlase professionaalset suhtumist püstitatud eesmärkide realiseerimisse.

(3) Kultuuriministeerium avalikustab stipendiumide saajad Kultuuriministeeriumi veebilehel.

2. peatükk
RIIKLIKE SPORDIPREEMIATE MÄÄRAMISE TINGIMUSED JA KORD

§ 5. Riiklik spordipreemia

Riiklikke spordipreemiaid (edaspidi preemia) määratakse väljapaistvate sportlike saavutuste eest. Preemia määratakse füüsilisele isikule.

§ 6. Preemiate arv ja liigid

(1) Igal aastal määratakse kaks preemiat elutöö eest ja kuus aastapreemiat.

(2) Preemiaga kaasneb tunnistus.

§ 7. Preemia suurus

Preemia suurus määratakse igal aastal riigieelarves.

§ 8. Ettepanekute esitamine preemia määramiseks

(1) Preemiate kandidaadid esitatakse iga aasta 10. jaanuariks Kultuuriministeeriumile läbivaatamiseks ja Vabariigi Valitsusele ettepaneku tegemiseks.

(2) Ettepanekuid preemiate kandidaatide kohta võivad teha ministeeriumid, maavalitsused, kohalikud omavalitsused, spordiorganisatsioonid ning teised juriidilised isikud ja asutused, kelle põhikirjas või põhimääruses on sätestatud spordialane tegevus.

(3) Ettepanekud vaatab läbi kultuuriministri moodustatud nõuandev komisjon.

§ 9. Preemiate määramine

(1) Preemiad määrab Vabariigi Valitsus kultuuriministri ettepaneku alusel.

(2) Preemia elutöö eest määratakse isikule, kelle aastatepikkune panus Eesti sporti on pälvinud avalikkuse kõrge hinnangu ja kelle kogu elutöö on olnud eeskujuks noorele põlvkonnale.

(3) Aastapreemia määramisel arvestatakse sportlikke tulemusi, edukat treeneritööd, tulemuslikkust sporditöö korraldamisel, panust spordi propageerimisse, spordipedagoogikasse või sporditeadusse, mis on saavutatud või avalikustatud eelmise kalendriaasta jooksul.

§ 10. Preemiate üleandmine

Preemiad antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeval.

§ 11. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2006. a.

Keskkonnaminister
peaministri ülesannetes Villu REILJAN

Kultuuriminister Raivo PALMARU

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json