Teksti suurus:

Liiklusseaduse, karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2006
Avaldamismärge:RT I 2005, 68, 529

Liiklusseaduse, karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 07.12.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 15. detsembri 2005. a otsusega nr 951

§ 1. Liiklusseaduse (RT I 2001, 3, 6; 2005, 40, 311) § 29 lõikes 3 asendatakse sõnad «kaitseteenistuse ajateenijale» sõnadega «kaitseväeteenistuses olevale ajateenijale».

§ 2. Karistusseadustikus (RT I 2001, 61, 364; 2005, 47, 387) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvist 350 jäetakse välja sõnad «ja kaitseteenistuse tunnistus»;

2) paragrahvi 350 lisatakse pärast sõna «tagasipöördumistunnistus» sõna «ja»;

3) 24. peatükis asendatakse sõna «kaitseteenistusalane» sõnaga «kaitseväeteenistusalane» ning sõna «kaitseteenistus» sõnaga «kaitseväeteenistus» vastavas käändes.

§ 3. Kriminaalmenetluse seadustiku (RT I 2003, 27, 166; 2005, 39, 308) § 212 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõna «kaitseteenistusalases» sõnaga «kaitseväeteenistusalases».

§ 4. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2006. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json