Teksti suurus:

Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2006
Avaldamismärge:RT I 2005, 68, 527

Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 07.12.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 15. detsembri 2005. a otsusega nr 949

I. Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduses (RT I 2003, 2, 17; 2005, 29, 210) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Seaduse tekstis, välja arvatud § 24 lõike 3 punktis 21, asendatakse sõnad «Tolliamet» ja «toll» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet» vastavas käändes.

§ 2. Seaduse tekstis asendatakse sõna «tolliasutus» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti piirkondlik struktuuriüksus» vastavas käändes.

§ 3. Seadust täiendatakse §-ga 111 järgmises sõnastuses:

« § 111. Maksumärk

Maksumärk käesoleva seaduse mõistes on aktsiisikaubale või selle müügipakendile kinnitatav erilistele turvalisusnõuetele vastav eritunnus, mis tõendab aktsiisi maksmist.»

§ 4. Paragrahvi § 13 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« (3) Piiritus loetakse osaliselt denatureerituks, kui see on denatureeritud käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatust erinevalt ning denatureeriv aine ja selle sisaldus piirituses vastab rahandusministri määrusega kehtestatud nõuetele.

(4) Piiritust osaliselt denatureerivate ainete loetelu ja nende sisaldus piirituses kehtestatakse rahandusministri määrusega.»

§ 5. Paragrahv 17 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Paragrahvi 20 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kütusesarnane toode käesoleva seaduse mõistes on toode, mille KNi esimesed neli, esimesed kuus või KNi kaheksa numbrit on 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2710 11 11–2710 11 25, 2710 11 90, 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51, 2710 19 55, 2711 12–2711 14 ja mida kasutatakse mootorikütusena, kaasa arvatud statsionaarses mootoris, ex 2901 (ained, mis atmosfäärirõhul ja 15 ºC juures ei ole gaasilises olekus), 2902 20 00, 2902 30 00, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 ja 2902 44 00.»

§ 7. Paragrahvi 21:

1) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Aktsiisikaupa on lubatud toota aktsiisilaos. Alkoholi on lubatud denatureerida aktsiisilaos või tollilaos. Kütust on lubatud töödelda tollikontrolli all töötlemise või seestöötlemise tolliprotseduuril või tolliladustamise tolliprotseduuril. Tahkekütuseid, vedelat põlevainet ja käesoleva seaduse § 19 lõike 14 punktides 2 ja 4 nimetatud biokütust, välja arvatud biokütust, mille KNi kaheksa numbrit on 3824 90 99, võib toota väljaspool aktsiisiladu. Käesoleva seaduse § 19 lõike 14 punktis 1 nimetatud biokütust ning biokütust, mille KNi kaheksa numbrit on 3824 90 99, peab tootma aktsiisilaos juhul, kui nimetatud biokütust toodetakse kasutamiseks mootorikütuse või kütteainena. Ajutiselt ladustatud kütust on lubatud erimärgistada ka tolliterminalis.»;

2) täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Käesoleva seaduse § 70 lõikes 2 nimetatud laevavarustajal on lubatud töödelda aktsiisiga maksustamata kütust väljaspool aktsiisiladu sadama püsiva piirdega territooriumil või teisi laevu kütusega varustaval laeval, kui töödeldud kütust kasutatakse käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 11 nimetatud relvajõudude poolt käitatava laeva või punktis 221 nimetatud laeva varustamiseks.»

§ 8. Paragrahvi 212 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kaugmüük käesoleva seaduse mõistes on ühes liikmesriigis tarbimisse lubatud aktsiisikauba toimetamine ettevõtja poolt teise liikmesriiki isikule, kes ei kasuta aktsiisikaupa ärilisel eesmärgil.»

§ 9. Paragrahvi 22 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) vedela põlevaine käitleja, tahkekütusest soojuse tootja, biokütuse käitleja, vedelgaasi käitleja ja käesoleva seaduse § 66 lõikes 141 nimetatud kütusesarnase toote käitleja, kes ei ole aktsiisilaopidajad;»

§ 10. Paragrahvi 24:

1) lõike 3 punktid 1 ja 11 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 1) aktsiisiga maksustamata aktsiisikaubalt selle lähetamise korral ilma ajutise aktsiisivabastuseta;
11) aktsiisiga maksustamata vedelgaasi või käesoleva seaduse § 66 lõikes 141 nimetatud kütusesarnase toote tanklasse lähetamise korral selle vastuvõtmisel tanklasse;»;

2) lõike 3 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) talle väljastatud maksumärkidelt 91. päeval nende Maksu- ja Tolliametist kättesaamise päevast arvates, kui maksumärgid, mida ei ole eksporditud ega teise liikmesriiki toimetatud, ei ole kinnitatud aktsiisikaubale ega selle müügipakendile või kui eksporditud või teise liikmesriiki toimetatud maksumärgid ei ole Eestisse tagasi toimetatud aktsiisikaubale ega selle müügipakendile kinnitatult ja need maksumärgid on Maksu- ja Tolliametile tagastamata või Maksu- ja Tolliameti esindaja juuresolekul hävitamata.»;

3) lõiked 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Aktsiisiga maksustamata vedela põlevaine käitlejal, biokütuse käitlejal ja vedelgaasi käitlejal, kes ei ole aktsiisilaopidajad, tekib maksukohustus varaseimal hetkedest, millal sooritati üks alljärgnevatest toimingutest:
1) vedela põlevaine, biokütuse, vedelgaasi või käesoleva seaduse § 66 lõikes 141 nimetatud kütusesarnase toote mootorikütusena võõrandamine;
2) vedela põlevaine või biokütuse kütteainena võõrandamine;
3) vedela põlevaine, biokütuse, vedelgaasi või käesoleva seaduse § 66 lõikes 141 nimetatud kütusesarnase toote toimetamine tanklasse;
4) vedela põlevaine või biokütuse toimetamine soojuse tootja tegevuskohta kasutamiseks kütteainena;
5) vedela põlevaine, biokütuse, vedelgaasi või käesoleva seaduse § 66 lõikes 141 nimetatud kütusesarnase toote mootorikütusena kasutusele võtmine;
6) vedela põlevaine või biokütuse kütteainena kasutusele võtmine.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud isikul tekib maksukohustus ka aktsiisiga maksustamata vedelgaasi, käesoleva seaduse § 66 lõikes 141 nimetatud kütusesarnase toote, biokütuse või vedela põlevaine põhjendamata kaolt selle tekkimise päeval või kui kao tekkimise päeva ei ole võimalik kindlaks teha, siis kao avastamise päeval.»;

4) lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Aktsiisikauba importijal tekib maksukohustus temale väljastatud maksumärkidelt 91. päeval nende Maksu- ja Tolliametist kättesaamise päevast arvates, kui need maksumärgid ei ole aktsiisikauba importija poolt selleks ajaks aktsiisikaubale ega selle müügipakendile kinnitatult Eestisse tagasi toimetatud või kui need maksumärgid ei ole Maksu- ja Tolliametile tagastatud ega Maksu- ja Tolliameti esindaja juuresolekul hävitatud.»;

5) täiendatakse lõikega 111 järgmises sõnastuses:

« (111) Õhusõidukit ja laeva käitaval ettevõtjal tekib maksukohustus aktsiisiga maksustamata aktsiisikauba põhjendamata kaolt selle tekkimise päeval või kui kao tekkimise päeva ei ole võimalik kindlaks teha, siis kao avastamise päeval.»;

6) lõige 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (14) Aktsiisilaopidaja vastutab käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 9–191, 22, 221, 24–26, 29 ja 30 nimetatud aktsiisikauba, välja arvatud tahkekütuse, veo käigus tekkinud põhjendamata kaolt aktsiisi maksmise eest hetkeni, mil isik või asutus, kellel on õigus seda aktsiisikaupa vastu võtta, on selle vastu võtnud.»;

7) lõige 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (17) Käesoleva seaduse § 211 lõikes 1 nimetatud ettevõtjal tekib maksukohustus teisest liikmesriigist lähetatud aktsiisikaubalt selle vastuvõtmise päeval ning temale väljastatud maksumärkidelt 91. päeval nende Maksu- ja Tolliametist kättesaamise päevast arvates, kui maksumärgid ei ole kinnitatud aktsiisikaubale ega selle müügipakendile või kui teise liikmesriiki toimetatud maksumärgid ei ole Eestisse tagasi toimetatud aktsiisikaubale ega selle müügipakendile kinnitatult ja need maksumärgid on Maksu- ja Tolliametile tagastamata või Maksu- ja Tolliameti esindaja juuresolekul hävitamata.»;

8) täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Maksumärkidelt ei teki maksukohustust, kui nende maksumärkidega maksumärgistatud aktsiisikaup maksustati aktsiisiga teises liikmesriigis.»

§ 11. Paragrahvi 25 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Põhjendatud juhul ja Maksu- ja Tolliameti aktsepteeritud tagatise olemasolu korral võib Maksu- ja Tolliameti peadirektor aktsiisimaksja taotlusel pikendada maksumärkidelt aktsiisi maksmise tähtaega kuni 90 päeva võrra.»

§ 12. Paragrahvi 26:

1) lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) aktsiisikauba toimetamisel aktsiisilaost aktsiisilaopidajale või teise liikmesriigi registreeritud kauplejale;»;

2) lõike 1 punktis 7 asendatakse sõnad «punktides 9–19 ja 22–26» sõnadega «punktides 9–191, 22, 221, 24–26, 29 ja 30».

§ 13. Paragrahvi 27:

1) lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «imporditud või teisest liikmesriigist Eestisse toimetatud» sõnadega «imporditud, teisest liikmesriigist Eestisse toimetatud või Eestis asuvast aktsiisilaost soetatud»;

2) lõike 1 punkti 11 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriikide, välja arvatud Eesti, relvajõududele nende enda ja nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu kasutuseks ning nende sööklate varustamiseks imporditud, teisest liikmesriigist Eestisse toimetatud, Eestis asuvast aktsiisilaost või laevavarustajalt soetatud aktsiisikaup.»;

3) lõiget 1 täiendatakse punktiga 91 järgmises sõnastuses:

« 91) osaliselt denatureeritud piiritus, mida kasutatakse alkoholist erineva toote tootmiseks;»;

4) lõike 1 punkt 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 19) kütus, mida kasutatakse ärilisel eesmärgil käitatavas tsiviilõhusõidukis ja riiklikus õhusõidukis õhus navigeerimiseks, sealhulgas kütus, mida kasutatakse nimetatud õhusõidukites hooldus- ja remonttööl;»;

5) lõiget 1 täiendatakse punktiga 191 järgmises sõnastuses:

« 191) kütus, mida laevavarustaja töötleb või ladustab käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 11 nimetatud relvajõudude poolt käitatava laeva või punktis 221 nimetatud laeva varustamiseks;»;

6) lõike 1 punktid 22 ja 221 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 22) kütus, mida ettevõtjana äriregistrisse kantud kütusekäitleja kasutab oma ettevõtluses muul otstarbel kui mootorikütuse või kütteainena;
221) kütus, mida kasutatakse laevas, mis sõidab ärilisel eesmärgil või kalastab väljaspool Eestit, sealhulgas kütus, mida kasutatakse nimetatud laevades regulaarsel hooldustööl laeva ettevalmistamiseks järgnevaks sõiduks väljapoole Eestit;»;

7) lõike 1 punkt 25 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 25) põlevkivikütteõli, mida kaugkütja kasutab soojuse tootmiseks. Kaugkütja käesoleva seaduse mõistes on soojuse tootja, kes enamiku viimase 12 kalendrikuu jooksul toodetud soojusest edastab kaugküttevõrku kaugkütteseaduse (RT I 2003, 25, 154; 2004, 18, 131) tähenduses;»;

8) lõiget 1 täiendatakse punktiga 281 järgmises sõnastuses:

« 281) käesoleva seaduse § 19 lõike 14 punktis 4 nimetatud biokütus;».

§ 14. Paragrahvi 28 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Aktsiisi maksmise tähtaja pikendamise korral makstakse aktsiis aktsiisi maksmise tähtaja pikendamisel määratud tähtpäeval kehtiva aktsiisimäära järgi. Aktsiisikaubalt, millele või mille müügipakendile kinnitatud maksumärkidelt on aktsiis makstud vastavalt käesoleva seaduse § 24 lõike 3 punktile 5, lõikele 8 või lõikele 17, makstakse aktsiis summa ulatuses, mis saadakse maksukohustuse tekkimise päeval kehtiva aktsiisimäära järgi arvutatud aktsiisisummast varem kehtinud aktsiisimäära alusel arvutatud aktsiisisumma lahutamisel.»

§ 15. Paragrahvi 30:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Aktsiisikauba tootmisel tekkiva aktsiisikauba kao piirnormi kooskõlastab Maksu- ja Tolliameti peadirektor aktsiisilao tegevusloa taotlemisel esitatavate dokumentide alusel. Aktsiisikauba kao piirnormi kooskõlastab Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse juhataja käesoleva seaduse § 50 lõikes 5, § 70 lõikes 2 või § 75 lõikes 2 nimetatud isiku või asutuse poolt aktsiisivabastuse loa taotlemisel esitatavate dokumentide alusel, kui see on piisavalt põhjendatud.»;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Aktsiisilaopidaja ja aktsiisivabastuse loa omanik on kohustatud viivitamatult pärast piirnormi ületava aktsiisikauba kao avastamist koostama akti, kus näidatakse kao suurus ja tekkimise põhjused, ning esitama selle koos asjakohaste tõenditega tema aktsiisilao või tegevuskoha üle järelevalvet teostavale Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele.»;

3) täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

« (9) Aktsiisikauba kao piirnorm aktsiisikauba ladustamisele ja veole kehtestatakse rahandusministri määrusega.»

§ 16. Paragrahvi 31:

1) lõikes 2 asendatakse sõnad «punktides 14–18» sõnadega «punktides 14–18, 191»;

2) lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Tubakatoodete ja alkoholi puhul võetakse tagatissumma suuruse määramisel arvesse ka isikule Maksu- ja Tolliametist väljastatavate maksumärkide maksimaalselt koguselt, millelt on aktsiis maksmata, tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suurus.»

§ 17. Paragrahvi 33:

1) lõikes 1 asendatakse sõna «kemikaalikäitleja» sõnaga «kütusekäitleja» ning sama lõiget täiendatakse pärast esimest lauset järgmise lausega:

«Biokütuse käitleja peab mõõtma biokütuse toorainet, pooltoodet ja toodangut ning dokumenteerima mõõtmise tulemused ja pidama nende üle arvestust.»;

2) lõikesse 4 lisatakse pärast sõna «arvatud» sõnad «biokütuse käitleja ja»;

3) lõige 41 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (41) Aktsiisilaopidaja, kes toodab kütust või ainult ladustab seda statsionaarses mahutis, registreeritud kaupleja, kes ainult ladustab kütust statsionaarses mahutis, samuti käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punktis 7 nimetatud isik ei pea vastama käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud tingimustele, kui kütuse mõõtmiseks vastuvõtmisel aktsiisilattu, registreeritud kaupleja tegevuskohta või käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punktis 7 nimetatud isiku tegevuskohta, samuti valmistoodangu mõõtmisel kasutatakse mõõteseaduse alusel selleks pädeva sõltumatu akrediteeritud labori teenust.»;

4) täiendatakse lõikega 42 järgmises sõnastuses:

« (42) Laevavarustaja ja aktsiisilaopidaja, kes tegeleb ainult õhusõiduki või laeva varustamisega, ei pea vastama käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud tingimustele.»

§ 18. Paragrahvi 36 lõiget 1 täiendatakse punktiga 161 järgmises sõnastuses:

« 161) veenduma aktsiisikauba võõrandamisel õhusõiduki või laeva varudeks, et selle saaja on aktsiisivaba aktsiisikauba saamiseks õigustatud isik;».

§ 19. Paragrahvi 45 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Aktsiisilaost lähetatud, ajutise aktsiisivabastuseta ühendusevälisesse riiki lähetatud ja läbi teise liikmesriigi lähetatud aktsiisikauba kohustuslik saatedokument määratakse rahandusministri määrusega.»;

§ 20. Paragrahvi 451:

1) lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) Maksu- ja Tolliametile on tagastatud maksumärgid või teatatud kirjalikult nende maksumärkide numbrid, millega maksumärgistatud aktsiisikaup toimetatakse teise liikmesriiki;»;

2) lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) Maksu- ja Tolliametile on tema nõudmisel esitatud tagatis.»

§ 21. Paragrahvi 455 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Aktsiis tagastatakse alkoholilt, tubakatoodetelt või nende maksumärkidelt maksumärkide tagastamisel Maksu- ja Tolliametile käesoleva seaduse §-s 495 või 65 sätestatud korras.

(2) Aktsiis tagastatakse alkoholilt ja tubakatoodetelt, mida müüakse lennujaama tollikontrolli tsoonis asuvas müügipunktis toimetamiseks ühendusevälisesse riiki. Aktsiisi tagastamiseks Maksu- ja Tolliametile esitatavate dokumentide loetelu ja dokumentides nõutavate andmete loetelu kehtestatakse rahandusministri määrusega.

(3) Alkoholilt ja tubakatoodetelt aktsiisi tagastamiseks ei tagastata Maksu- ja Tolliametile maksumärke käesoleva seaduse §-des 452 ja 453 ning käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhtudel.»

§ 22. Paragrahvi 46:

1) lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Õlle aktsiisimäär on 58 krooni ja alates 2006. aasta 1. juulist 64 krooni õlle etanoolisisalduse ühe mahuprotsendi kohta hektoliitris. Väikeõlletootja, kes toodab õlut alla 3000 hektoliitri kalendriaastas, toodetud õlle aktsiisimäär on 50 protsenti käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud aktsiisimäärast.

(2) Kääritatud joogi ja veini, mille etanoolisisaldus on kuni kuus (kaasa arvatud) mahuprotsenti, aktsiisimäär on 341 krooni ja alates 2006. aasta 1. juulist 376 krooni kääritatud joogi või veini hektoliitri kohta.»;

2) lõiked 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Vahetoote aktsiisimäär on 1680 krooni ja alates 2006. aasta 1. juulist 1852 krooni vahetoote hektoliitri kohta.

(6) Muu alkoholi aktsiisimäär on 152 krooni ja alates 2006. aasta 1. juulist 168 krooni muu alkoholi etanoolisisalduse ühe mahuprotsendi kohta hektoliitris.»;

§ 23. Seadust täiendatakse paragrahviga 461 järgmises sõnastuses:

« § 461. Alkoholi maksumärkide aktsiis

(1) Alkoholi maksumärgilt makstakse aktsiisi summa ulatuses, mis vastab muult alkoholilt, mille etanoolisisaldus on 40 mahuprotsenti ja mille müügipakendi maht on üks liiter, arvutatud aktsiisisummale.

(2) Alkoholilt, mille müügipakendile on kinnitatud aktsiisiga maksustatud maksumärgid, makstakse aktsiisi summas, mis saadakse alkoholilt arvutatud aktsiisisummast maksumärgilt arvutatud aktsiisisumma lahutamisel.»

§ 24. Seadust täiendatakse §-dega 491–495 järgmises sõnastuses:

« § 491. Alkoholi maksumärgistamine

(1) Alkoholi maksumärgistamine on maksumärgi kinnitamine alkoholi müügipakendile. Maksumärk peab olema kinnitatud vahetult müügipakendi korgile. Kui maksumärki ei ole võimalik korgile kinnitada, kooskõlastatakse maksumärgi müügipakendile kinnitamise koht Maksu- ja Tolliametiga.

(2) Alkohol, mille etanoolisisaldus on üle 22 mahuprotsendi ning mis on villitud müügipakendisse mahuga alates 0,2 liitrist või millelt makstav aktsiisisumma on üle 10 krooni müügipakendis oleva alkoholi kohta, peab olema maksumärgistatud.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud alkohol peab olema maksumärgistatud:
1) selle importimisel, kui alkoholile ei kohaldata ajutist aktsiisivabastust ega aktsiisivabastust;
2) selle lähetamisel aktsiisilaopidaja poolt ilma ajutise aktsiisivabastuseta, kui alkoholile ei kohaldata aktsiisivabastust;
3) selle kasutusele võtmisel aktsiisilaos otstarbel, millele ei kohaldata ajutist aktsiisivabastust ega aktsiisivabastust;
4) registreeritud kaupleja või käesoleva seaduse §-s 211 nimetatud ettevõtja poolt alkoholi võõrandamisel, kui alkoholile ei kohaldata aktsiisivabastust;
5) selle tarbimisse lubamisel, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud juhtudel või aktsiisivabastuse kohaldamisel.

(4) Alkoholi ei pea maksumärgistama, kui:
1) alkohol soetatakse kaugmüügi teel;
2) alkohol võõrandatakse sellise laeva või õhusõiduki pardal, mis sõidab ärilisel eesmärgil väljaspool Eestit, ja lennujaama territooriumil tollikontrollitsoonis asuvas müügikohas;
3) maksukohustus tekib käesoleva seaduse § 24 lõikes 20 nimetatud juhul.

(5) Alkoholi võib Eestis maksumärgistada aktsiisilaos, tollilaos ja registreeritud kaupleja tegevuskohas. Registreeritud kaupleja ja käesoleva seaduse §-s 211 nimetatud ettevõtja peavad alkoholi maksumärgistamise korral Eestis seda tegema viivitamatult pärast alkoholi Eestisse toimetamist.

(6) Alkoholi võib maksumärgistada tollilaos Maksu- ja Tolliameti loal. Loa andmisel lähtub Maksu- ja Tolliamet järelevalve teostamise võimalikkusest.

(7) Alkoholi maksumärgile trükitakse maksumärgi number või tähe ja numbri kombinatsioon kasvavas järjekorras.

(8) Maksumärgi tellija peab kirjalikult teatama Maksu- ja Tolliametile maksumärgi kinnitamisest alkoholi müügipakendile kahe päeva jooksul maksumärgi kinnitamise päevast arvates, kui alkohol maksumärgistati Eestis, või maksumärgistatud alkoholi Eestisse toimetamise päevast arvates, kui alkohol maksumärgistati välisriigis. Maksumärgi kinnitamisest alkoholi müügipakendile peab teatama käesolevas lõikes nimetatud aja jooksul, kuid mitte hiljem kui alkoholi lähetamisel.

(9) Alkoholi müügipakendile kinnitatud maksumärk peab vastama Maksu- ja Tolliametile teatatud andmetele alkoholi etanoolisisalduse kohta ja koguse kohta müügipakendis.

(10) Väljastpoolt EÜ territooriumi Eestisse ja Eestist väljapoole EÜ territooriumi toimetatavad maksumärgid tuleb deklareerida.

(11) Maksumärke, mis on alkoholi müügipakendile kinnitamata, on keelatud võõrandada, välja arvatud maksumärkidest loobumisel või nende tagastamisel Maksu- ja Tolliametile.

(12) Maksumärgistatud alkoholi võib importida ja teisest liikmesriigist vastu võtta üksnes maksumärkide tellija. Aktsiisiga maksustamata maksumärgistatud alkoholi on lubatud aktsiisilaopidaja poolt lähetada teisele aktsiisilaopidajale, kui Maksu- ja Tolliametile on kirjalikult teatatud lähetatava alkoholi müügipakendile kinnitatud maksumärkide numbrid.

(13) Maksukohustuse tekkimisel maksumärgistatud alkoholilt on lubatud seda alkoholi lähetada, kui aktsiisimaksja on Maksu- ja Tolliametile kirjalikult teatanud lähetatava alkoholi müügipakendile kinnitatud maksumärkide numbrid.

(14) Aktsiisimaksja deklareerib alkoholi maksumärkidelt ja maksumärgistatud alkoholilt makstava aktsiisi aktsiisideklaratsioonil.

(15) Alkoholi maksumärgi kujundus, maksumärkide väljastamise ja nendest loobumise kord ning maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord kehtestatakse rahandusministri määrusega.

§ 492. Alkoholi maksumärkide tellimine ja väljastamine

(1) Maksumärgid tellib Maksu- ja Tolliametilt alkoholi importija, aktsiisilaopidaja, registreeritud kaupleja või käesoleva seaduse § 211 lõikes 1 nimetatud ettevõtja. Maksu- ja Tolliamet võtab vastu maksumärkide tellimuse ja väljastab maksumärgid tellijale, kui viimane vastab kõikidele alljärgnevatele tingimustele:
1) isikul on kehtiv aktsiisilao tegevusluba või registreeritud kaupleja tegevusluba, importijal on alkoholi impordi alane märge majandustegevuse registris või isikul on alkoholi hulgimüügi alane märge majandustegevuse registris ja esitatud on käesoleva seaduse § 444 lõike 1 punktis 1 nimetatud kirjalik teatis;
2) isikul ei ole maksuvõlga, sealhulgas ajatatud maksuvõlga;
3) isik on hüvitanud käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhul maksumärkide trükkimise kulud;
4) isikul on Maksu- ja Tolliameti aktsepteeritud tagatis;
5) isik on teatanud aktsiisikauba maksumärgistamise koha.

(2) Tellitud maksumärkide vastuvõtmisest keeldumise või alkoholi müügipakendile kinnitamata maksumärgi tagastamise korral enne aktsiisi maksmise tähtpäeva peab tellija juhul, kui nimetatud maksumärke ei ole Maksu- ja Tolliameti otsusel võimalik väljastada teisele tellijale ja need hävitatakse Maksu- ja Tolliameti poolt, hüvitama Maksu- ja Tolliametile maksumärkide trükkimise kulud, välja arvatud juhul, kui Maksu- ja Tolliamet on väljastanud defektsed maksumärgid või kui maksumärgid, mis tagastatakse enne aktsiisi maksmise tähtpäeva, rikuti alkoholi maksumärgistamisel.

(3) Maksumärkide vastuvõtmisest keeldumiseks loetakse juhtumit, kui maksumärkide tellija ei ole tema poolt tellitud maksumärke välja võtnud 30 päeva jooksul maksumärkide soovitud kättesaamise päevast arvates.

§ 493. Alkoholi maksumärkidelt aktsiisi maksmise tagamine aktsiisilaopidajast või registreeritud kauplejast erineva isiku poolt

(1) Käesoleva seaduse § 211 lõikes 1 nimetatud isik või alkoholi importija, kes ei ole aktsiisilaopidaja ega registreeritud kaupleja, peab esitama tagatise aktsiisisumma ulatuses, mis kuulub maksmisele maksumärgistatavalt alkoholilt. Tagatissumma suurus peab võimaldama tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse täitmise kogu tagatava perioodi vältel.

(2) Käesolevas paragrahvis nimetatud tagatise puhul kohaldatakse käesoleva seaduse § 31 lõikes 3 sätestatut.

§ 494. Alkoholi maksumärkide saatelehe esitamise kohustus

Käesoleva seaduse § 491 lõikes 2 nimetatud alkoholi importimisel tuleb koos tollideklaratsiooniga esitada maksumärkide saateleht, välja arvatud juhul, kui alkohol ei ole maksumärgistatud.

§ 495. Alkoholi maksumärkide tagastamine

(1) Tagastada saab maksumärke:
1) mida ei ole alkoholi müügipakendile kinnitatud;
2) mis on rikutud maksumärgistamisel ja millest on säilinud vähemalt 80 protsenti;
3) mis on kinnitatud alkoholi avamata müügipakendile.

(2) Maksumärgid loetakse tagastatuks, kui maksumärkide saaja on maksumärgid Maksu- ja Tolliametile tagastanud koos dokumentidega, mille loetelu kehtestatakse rahandusministri määrusega.»

§ 25. Paragrahvi 50:

1) lõikesse 1 lisatakse pärast sõna «denatureeritud» sõnad «või osaliselt denatureeritud»;

2) lõikes 4 asendatakse sõnad «punktides 9–181» sõnadega «punktides 9–18» ja lõike teine lause tunnistatakse kehtetuks;

3) lõike 5 punktid 12 ja 13 tunnistatakse kehtetuks;

4) lõiget 5 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

« 14) isik, kes kasutab osaliselt denatureeritud piiritust alkoholist erineva toote tootmiseks.»

§ 26. Paragrahvi 56 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Sigarettide aktsiisimäär koosneb fikseeritud määrast 1000 sigareti kohta ja sigarettide maksimaalse jaehinna alusel arvutatud proportsionaalsest määrast. Fikseeritud määr on 275 krooni ja proportsionaalne määr 26 protsenti sigarettide maksimaalsest jaehinnast. Alates 2006. aasta 1. juulist on fikseeritud määr 360 krooni ja proportsionaalne määr 28 protsenti sigarettide maksimaalsest jaehinnast ning alates 2007. aasta 1. juulist on fikseeritud määr 405 krooni ja proportsionaalne määr 29 protsenti sigarettide maksimaalsest jaehinnast.»

§ 27. Paragrahv 581 tunnistatakse kehtetuks.

§ 28. Paragrahvi 61:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Maksumärgi kujunduse ja liigi, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ja nende lähetamise kord ning maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord kehtestatakse rahandusministri määrusega. Saatelehe vormil nõutavad andmed võib esitada ka muul Maksu- ja Tolliameti poolt aktsepteeritaval kujul.»;

2) lõiget 3 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

« 31) registreeritud kaupleja või käesoleva seaduse §-s 211 nimetatud ettevõtja poolt tubakatoote võõrandamisel, kui tubakatootele ei kohaldata aktsiisivabastust;»;

3) lõike 3 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) tarbimisse lubamisel, kui tubakatootele ei kohaldata aktsiisivabastust.»;

4) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Tubakatoodet võib Eestis maksumärgistada aktsiisilaos, tollilaos ja registreeritud kaupleja tegevuskohas. Registreeritud kaupleja ja käesoleva seaduse §-s 211 nimetatud ettevõtja peavad tubakatoote maksumärgistamise korral Eestis seda tegema viivitamatult pärast tubakatoote Eestisse toimetamist.»;

5) lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Kaugmüügi teel Eestisse müüdavad tubakatooted võivad olla maksumärgistamata.»;

6) lõiked 9 ja 10 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (9) Tubakatoodetele või nende müügipakendile kinnitamata maksumärke on keelatud võõrandada, välja arvatud maksumärkidest loobumisel või nende tagastamisel Maksu- ja Tolliametile.

(10) Maksumärgistatud tubakatooteid võib importida ja teisest liikmesriigist vastu võtta üksnes maksumärkide tellija. Aktsiisiga maksustamata maksumärgistatud tubakatooteid on lubatud lähetada aktsiisilaopidaja poolt teisele aktsiisilaopidajale, kui Maksu- ja Tolliametile on kirjalikult teatatud lähetatavatele tubakatoodetele või nende müügipakendile kinnitatud maksumärkide numbrid.»

§ 29. Paragrahvi 62:

1) lõike 1 sissejuhatav osa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maksumärgid tellib Maksu- ja Tolliametilt tubakatoodete importija, aktsiisilaopidaja, registreeritud kaupleja või käesoleva seaduse §-s 211 nimetatud isik. Maksu- ja Tolliamet võtab vastu maksumärkide tellimuse ja väljastab maksumärgid tellijale, kui ta vastab kõikidele alljärgnevatele tingimustele:»;

2) lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) isikul on kehtiv aktsiisilao tegevusluba või registreeritud kaupleja tegevusluba, importijal on tubakatoote impordi alane märge majandustegevuse registris või isikul on tubakatoote hulgimüügi alane märge majandustegevuse registris ja esitatud on käesoleva seaduse § 444 lõike 1 punktis 1 nimetatud kirjalik teatis;»;

3) lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) isik on teatanud aktsiisikauba maksumärgistamise koha.»;

4) lõike 1 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

5) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Maksumärkide tellija teatab Maksu- ja Tolliametile maksumärkide tellimisel sigarettide maksimaalse jaehinna Eesti kroonides 0,50 krooni täpsusega.»

§ 30. Paragrahv 63 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 63. Tubakatoodete maksumärkidelt aktsiisi maksmise tagamine aktsiisilaopidajast ja registreeritud kauplejast erineva isiku poolt

(1) Käesoleva seaduse § 211 lõikes 1 nimetatud isik ja tubakatoodete importija, kes ei ole aktsiisilaopidaja ega registreeritud kaupleja, peavad esitama tagatise aktsiisisumma ulatuses, mis tuleb maksta maksumärgistatavatelt tubakatoodetelt. Tagatissumma suurus peab võimaldama tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse täitmist igal ajal tagatava perioodi vältel.

(2) Käesolevas paragrahvis nimetatud tagatise puhul kohaldatakse käesoleva seaduse § 31 lõiget 3.»

§ 31. Paragrahvi 66:

1) lõiked 6 ja 7 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäär on 690 krooni 1000 liitri eriotstarbelise diislikütuse kohta ja alates 2007. aasta 1. jaanuarist 960 krooni 1000 liitri eriotstarbelise diislikütuse kohta.

(7) Kerge kütteõli aktsiisimäär on 690 krooni 1000 liitri kerge kütteõli kohta ja alates 2007. aasta 1. jaanuarist 960 krooni 1000 liitri kerge kütteõli kohta.»;

2) lõige 141 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (141) Kütuse, mille KNi esimesed kuus numbrit on 2711 12–2711 14 ja mida kasutatakse mootorikütusena, kaasa arvatud statsionaarses mootoris, aktsiisimäär on 1570 krooni 1000 kilogrammi kohta.»;

3) lõiked 144–148 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (144) Vedela põlevaine aktsiisimäär ja biokütuse aktsiisimäär alates käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 28 nimetatud loa kehtivuse lõppemisest on 6600 krooni 1000 liitri vedela põlevaine või biokütuse kohta, kui neid kütuseid kasutatakse samal otstarbel kui bensiini.

(145) Vedela põlevaine aktsiisimäär ja biokütuse aktsiisimäär alates käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 28 nimetatud loa kehtivuse lõppemisest on 3840 krooni 1000 liitri vedela põlevaine või biokütuse kohta, kui neid kütuseid kasutatakse samal otstarbel kui diislikütust.

(146) Vedela põlevaine aktsiisimäär on 690 krooni 1000 liitri vedela põlevaine kohta ja alates 2007. aasta 1. jaanuarist 960 krooni 1000 liitri vedela põlevaine kohta, kui seda kasutatakse samal otstarbel kui kerget kütteõli. Biokütuse aktsiisimäär alates käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 28 nimetatud loa kehtivuse lõppemisest on 960 krooni 1000 liitri biokütuse kohta, kui seda kasutatakse samal otstarbel kui kerget kütteõli.

(147) Vedela põlevaine aktsiisimäär ja biokütuse aktsiisimäär alates käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 28 nimetatud loa kehtivuse lõppemisest on 235 krooni 1000 liitri vedela põlevaine või biokütuse kohta, kui neid kütuseid kasutatakse samal otstarbel kui rasket kütteõli.

(148) Kui biokütus on lisatud käesoleva seaduse § 19 lõikes 1 nimetatud kütusele, siis selles kütuses sisalduv biokütuse osa vabastatakse aktsiisist kuni käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 28 nimetatud loa kehtivuse lõpuni.»

§ 32. Paragrahv 691 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 691. Biokütuse luba ja aruandlus

(1) Aktsiisivaba biokütuse tootmise, Eestisse toimetamise ja tarbimisse lubamise õiguse annab biokütuse luba.

(2) Biokütuse loa saamiseks tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada kirjalik taotlus, milles on märgitud biokütuse loa taotleja nimi, elu- või asukoha aadress, tegevuskoha aadress ja kontaktandmed, käideldava biokütuse nimetus, KNi kood, aastane planeeritav biokütuse tootmiskogus, Eestisse toimetatav kogus ja tarbimisse lubatav kogus. Biokütuse tootmise korral esitatakse ka tootmise tehnoloogiline kirjeldus.

(3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumentidele on Maksu- ja Tolliametil õigus biokütuse loa taolejalt nõuda täiendavaid asjassepuutuvaid dokumente.

(4) Biokütuse luba väljastatakse, kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud andmed ja dokumendid on Maksu- ja Tolliameti poolt aktsepteeritud. Biokütuse loa väljastamise või selle andmisest keeldumise otsus toimetatakse loa taotlejale kätte 30 päeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud andmete ja dokumentide esitamise päevast arvates. Biokütuse luba väljastatakse kehtivusajaga kuni kuus aastat.

(5) Biokütuse loa omanik on kohustatud iga aasta 1. märtsiks esitama Maksu- ja Tolliametile biokütuse aruande. Biokütuse aruandes esitatakse andmed aruande esitamise aastale eelnenud kalendriaasta kohta. Biokütuse aruanne peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) tarbimisse lubatud biokütuse nimetus, KNi kood ja kogus;
2) tarbimisse lubatud biokütuse maksumus ja selle kujunemise arvestus, sealhulgas biokütuse tooraine ja lisandite maksumus ning tootmiskulude arvestus;
3) tarbimisse lubatud biokütuse energiasisaldus.

(6) Biokütuse loa omanik on kohustatud andma Maksu- ja Tolliametile asjassepuutuvaid andmeid, mida riigiabi andja vajab tulenevalt riigiabi andmisega kaasnevatest kohustustest.

(7) Kui biokütuse loa omanik jätab käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud tähtajaks biokütuse aruande esitamata või ei esita Maksu- ja Tolliameti nõudmisel käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud andmeid, võib Maksu- ja Tolliameti peadirektor biokütuse loa kehtivuse peatada.

(8) Maksu- ja Tolliameti peadirektor tunnistab biokütuse loa kehtetuks, kui 30 päeva jooksul biokütuse loa kehtivuse peatamise päevast arvates ei ole ära langenud selle kehtivuse peatamise põhjustanud asjaolud või kui biokütuse loa omanik esitab Maksu- ja Tolliametile taotluse biokütuse loa kehtetuks tunnistamiseks.»

§ 33. Paragrahv 70 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 70. Laeva varustamiseks aktsiisivaba kütuse soetamise ja töötlemise õigus

(1) Käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 191 nimetatud kütuse impordi või aktsiisilaopidajalt soetamise ning aktsiisivabastuse loal märgitud kohas ladustamise ja töötlemise õiguse annab kütuse aktsiisivabastuse luba, mille väljastab Maksu- ja Tolliamet.

(2) Laevavarustaja käesoleva seaduse mõistes on isik, kellele on aktsiisivabastuse loa alusel antud õigus varustada laeva aktsiisivaba kütusega ning töödelda või ladustada kütust vaid aktsiisivabastuse loal märgitud kohas.

(3) Kütuse aktsiisivabastuse luba võib taotleda isik, kelle kütuse töötlemise või ladustamise koht asub laeval, mis varustab kütusega teisi laevu, või sadama püsiva piirdega territooriumil ning kes on kantud äriregistrisse ja registreeritud käibemaksukohustuslasena Eestis.»

§ 34. Paragrahvi 71:

1) lõike 1 punktid 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele ja dokumentidele peab laevavarustaja esitama järgmised dokumendid:
1) tegevuskoha asendiplaan, kus on märgitud territooriumi, hoonete ja rajatiste pindala ning juurdepääsud, ja hoonete plaanid, millel on märgitud ruumide pindala ning sisse- ja väljapääsud;
2) hoonete, ruumide, rajatiste, territooriumi ning laeva puhul selle omaniku nimi ja dokument, mis tõendab laevavarustaja ainuõigust kasutada kütuse ladustamiseks hooneid, ruume, rajatisi ja territooriumi;
3) hoonete, ruumide, rajatiste, territooriumi ja laeva puhul selle kasutamise kirjeldus;
4) kütuse töötlemisel kütuse töötlemisprotsessi kirjeldus, milles on märgitud, millistes töötlemisprotsessi osades tehakse mõõtmisi;
5) mahutite plaan, millel on märgitud mahutite maht.»

§ 35. Paragrahvi 72 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 36. Paragrahvi 74:

1) pealkiri ja lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« § 74. Laevavarustaja kohustused

(1) Laevavarustaja on kohustatud:»;

2) lõiget 1 täiendatakse punktidega 7–10 järgmises sõnastuses:

« 7) ladustama ja töötlema kütust oma tegevuskohas ainuisikuliselt ning paigutama eraldi aktsiisiga maksustatud ja maksustamata kütust;
8) kontrollima kütuse võõrandamisel laeva varudeks, et selle saajad oleksid aktsiisivaba kütuse saamiseks õigustatud isikud;
9) kahtluse korral kütuse aktsiisivaba müügi õigsuses võõrandama kütust selle aktsiisivabale kasutajale, olles eelnevalt kirjalikult teavitanud Maksu- ja Tolliametit ja saanud Maksu- ja Tolliametilt kirjaliku kinnituse, et aktsiisivaba kütuse saajal on õigus kasutada kütust aktsiisivabalt;
10) esitama tegevuskohtade lõikes Maksu- ja Tolliametile laeva kütusega varustamise aruande kalendrikuul käideldud kütuse kohta hiljemalt järgmise kalendrikuu 15. päeval.»;

3) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Kütuse laevavarustamise aruandes nõutavate andmete loetelu kehtestatakse rahandusministri määrusega. Kütuse laevavarustamise aruandes nõutavad andmed võib esitada ka mõnes muus Maksu- ja Tolliameti poolt aktsepteeritud aruandes Maksu- ja Tolliameti poolt aktsepteeritud kuupäevaks.»

§ 37. Seadust täiendatakse §-ga 741 järgmises sõnastuses:

« § 741. Laevas ja õhusõidukis aktsiisivaba kütuse kasutaja kohustused

(1) Käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 19 ja 221 nimetatud kütuse kasutaja peab olema sellise laeva või õhusõiduki valdaja, milles on õigus kasutada kütust aktsiisivabalt.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kütuse kasutajal ei ole lubatud aktsiisivaba kütust võõrandada. Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kütuse kasutajal ei ole enam võimalik aktsiisivabalt soetatud kütust kasutada, siis on tal Maksu- ja Tolliameti kirjalikul nõusolekul lubatud see kütus võõrandada.»

§ 38. Paragrahv 75 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 75. Kütusekäitleja õigus kasutada aktsiisivaba kütust

(1) Käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 22 ja 24 nimetatud kütuse impordi või aktsiisilaopidajalt või registreeritud kauplejalt soetamise õiguse annab kütusekäitleja aktsiisivabastuse luba, mille väljastab Maksu- ja Tolliamet.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud luba võib taotleda äriregistrisse kantud ettevõtja, kes kasutab aktsiisivaba kütust oma ettevõtluses muul otstarbel kui mootorikütuse või kütteainena, sealhulgas mineraloogilistes protsessides.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud aktsiisivaba kütuse kasutajal on lubatud aktsiisivaba kütust võõrandada teisele kütusekäitleja aktsiisivabastuse loa omanikule või aktsiisilaopidajale Maksu- ja Tolliametiga kooskõlastatult.»

§ 39. Paragrahvides 76–79 asendatakse sõna «kemikaalikäitleja» sõnaga «kütusekäitleja».

§ 40. Paragrahvi 78 lõikes 4 asendatakse sõnad «seaduse § 27 lõike 1 punktis 22» sõnadega «seaduse § 75 lõikes 2».

§ 41. Seadust täiendatakse §-ga 853 järgmises sõnastuses:

« § 853. Seaduse kohaldamine maksumärgistamata alkoholile

(1) Käesoleva seaduse § 491 lõikes 2 nimetatud enne 2006. aasta 1. juulit tarbimisse lubatud maksumärgistamata alkoholi müük on lubatud kuni 2006. aasta 30. septembrini.»

II. § 42. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2006. aasta 1. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse §-d 3 ja 5, § 10 punktid 2, 4 ja 7, §-d 11 ja 14, § 15 punktid 1 ja 3, § 16 punkt 2, § 20 punkt 1, §-d 21 ja 23, §-s 24 sätestatud seaduse täiendamine §-dega 491 ja 493–495 ning §-d 28–30 jõustuvad 2006. aasta 1. juulil.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json