Teksti suurus:

Taimekaitseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2006
Avaldamismärge:RT I 2005, 68, 530

Taimekaitseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 08.12.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 15. detsembri 2005. a otsusega nr 953

I. Taimekaitseseaduses (RT I 2004, 32, 226) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 2 täiendatakse pärast sõna «asutusi» sõnaga «kirjalikult».

§ 2. Seadust täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:

« § 31. Kaubasaadetis ja partii

(1) Kaubasaadetis käesoleva seaduse tähenduses on taimede, taimsete saaduste või muude objektide partii või partiid, mida toimetatakse ühest riigist teise ja mille kohta on väljastatud fütosanitaarsertifikaat, kaubaarve või muu saatedokument.

(2) Partii käesoleva seaduse tähenduses on ühesuguse koostise ja päritoluga kauba ühik.»

§ 3. Paragrahvi 6:

1) lõikest 2 jäetakse välja sõna «, töötlemise»;

2) täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Isik, kes soovib tegeleda lõikelillede, lõikerohelise ja potitaimede tootmise ja Eestist ühendusevälisesse riiki toimetamisega või kes toimetab eelnimetatud taimi Eestist ühendusevälisesse riiki, peab olema kantud taimetervise registrisse.»;

3) täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel kehtestatud nõuete täitmata jätmise korral tunnistatakse taim, taimne saadus või muu objekt saastumiskahtlaseks.»

§ 4. Paragrahvi 9:

1) lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «esinemise» sõnadega «või saastumiskahtluse»;

2) lõike 3 punkti 5 täiendatakse pärast sõna «saastunud» sõnadega «või saastumiskahtlase».

§ 5. Paragrahvi 10:

1) lõikes 1 asendatakse sõna «põllukultuuride» sõnadega «põllu- ja metsakultuuride»;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Ohtliku taimekahjustaja leviku ja kohastumise vältimiseks võib, lähtudes sellest taimekahjustajast ja kaitstava piirkonna asukohast, taime, taimse saaduse, muu objekti või mesilaspere kaitstavasse piirkonda toimetada üksnes kaitstava piirkonna taimetervisenõudeid järgides. Taimetervisenõuded kehtestatakse nende taimede, taimsete saaduste, muude objektide ja mesilasperede kohta, millega ohtlik taimekahjustaja võib levida.»

§ 6. Paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Taimetoodangu Inspektsioon võib tunnistada piirkonna kahjustajavabaks, kui kahe aasta järelevalve tulemusena on kindlaks tehtud, et taimekahjustajat ei esine, või isiku taotluse alusel käesoleva paragrahvi lõikes 3 kehtestatud korras.»

§ 7. Paragrahvi 12:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Järelevalveasutuse eriloal on lubatud sordiaretuseks, katseteks ja muuks teadustööks Eestisse toimetada ning riigisiseselt edasi toimetada ohtlikke taimekahjustajaid ja nende peremeestaimi sordiaretajatel, teadus- ja arendusasutustel ning Põllumajandusuuringute Keskusel, kui nad järgivad taimetervisenõudeid.»;

2) lõikest 2 jäetakse välja sõnad «ühendusevälisest riigist».

§ 8. Paragrahvi 17:

1) lõike 4 kolmas lause jäetakse välja;

2) lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (5) Fütosanitaarsertifikaadi ja reekspordi fütosanitaarsertifikaadi väljastamiseks sihtriigi nõudmisel tehtavate analüüside eest tasub kauba Eestist ühendusevälisesse riiki toimetaja.»

§ 9. Paragrahvi 22 täiendatakse pärast sõna «dokument» sõnadega «või ametlik märgistus».

§ 10. Paragrahvi 31:

1) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Taimetervise registrisse kantakse andmed isiku kohta, kes toodab ja toimetab või toimetab Eestist ühendusevälisesse riiki lõikelilli, lõikerohelist või potitaimi.»;

2) lõikes 3 asendatakse sõnad «lõigetes 1 ja 2» sõnadega «lõigetes 1, 11 ja 2»;

3) lõike 4 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 11. Paragrahv 37 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 37. Ühendusevälisest riigist Eestisse kauba toimetamise kord

(1) Taime, taimset saadust ja muud objekti on lubatud ühendusevälisest riigist Eestisse toimetada piiril asuva selleks ettenähtud piiripunkti kaudu. Kauba toimetamisest ühendusevälisest riigist Eestisse tuleb kaubasaajal või tema esindajal Taimetoodangu Inspektsioonile teatada hiljemalt 24 tundi enne kauba Eestisse toimetamist või veokile laadimist. Kui kaubasaadetise koostises on taimi, taimseid saadusi või muid objekte, mis on nimetatud käesoleva seaduse § 41 lõike 2 alusel kehtestatud loetelus, peab kaubasaaja nimetatud teate esitama Taimetoodangu Inspektsioonile kirjalikult. Kirjalikult esitatavas teates peab sisalduma kauba tariifne kood, märge «kaubasaadetis kuulub taimetervise kontrolli alla», fütosanitaarsertifikaadi number, liikmesriik, mille ametlikku registrisse on kaubasaaja andmed kantud, kaubasaaja registreerimisnumber liikmesriigi ametlikus taimetervise registris ja kaubasaadetise päritolukoht.

(2) Piiripunktis peavad olema vajalikud ruumid ja vahendid käesolevas seaduses ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud järelevalvetoimingute tegemiseks. Piiripunkti omanik või valdaja, kellele omanik on valduse üleandmisel sellekohase õiguse andnud, on kohustatud tagama järelevalveametnikule tasuta kasutamiseks järelevalvetoimingute tegemiseks vajalikud tööohutus- ja töötervishoiunõuete kohased ruumid koos nõutud vahenditega, sealhulgas sisustatud bürooruumid ja sidevahendid. Sideteenuste eest tasub järelevalveasutus, kommunaalteenuste ja ruumide korrashoiuks vajalike muude teenuste eest piiripunkti omanik või valdaja, kellele omanik andis piiripunkti valduse üleandmisel sellekohase õiguse.

(3) Ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatud taimi, taimseid saadusi ja muid objekte, mis on varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis kuuluvad taimetervise kontrolli alla, võib identsuse ja taimetervisenõuetele vastavuse kontrolliks järelevalveametniku loal suunata Eestis asuvasse tunnustatud sihtkohta. Eestis asuvate tunnustatud sihtkohtade loetelu avaldatakse Taimetoodangu Inspektsiooni veebilehel.

(4) Kui puudub ohtliku taimekahjustaja leviku oht, võib ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatud taimi, taimseid saadusi ja muid objekte, mis on varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis kuuluvad taimetervise kontrolli alla, Taimetoodangu Inspektsioon koostöös Maksu- ja Tolliametiga ning kokkuleppel teise liikmesriigi pädevate asutustega pärast kaubasaadetise dokumentide kontrolli suunata identsuse ja taimetervisenõuetele vastavuse kontrolliks sihtkohta, mida on tunnustanud selle liikmesriigi pädevad asutused.

(5) Ühendusevälisest riigist Eestisse taime, taimse saaduse ja muu objekti toimetamiseks ettenähtud piiripunktide loetelu ning piiril asuvate piiripunktide ja tunnustatud sihtkohtade kohta esitatavad nõuded ning nende tunnustamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.

(6) Kaubasaadetise toimetamiseks piiripunktist tunnustatud sihtkohta identsuse ja taimetervisenõuetele vastavuse kontrolliks peab kaubasaadetise juures olema sihtkohta taimetervise kontrollile toimetamist lubav vormikohane taimetervise saatekiri.

(7) Taimetervise saatekirja vormi ning kasutamise korra kehtestab põllumajandusminister.»

§ 12. Paragrahvi 40:

1) lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) taimetervise nõuetele mittevastavat taime, taimset saadust ja muud objekti.»;

2) täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–5 sätestatud juhtudel tunnistab Taimetoodangu Inspektsioon fütosanitaarsertifikaadi või reekspordi fütosanitaarsertifikaadi kehtetuks.»

§ 13. Paragrahvi 41 lõikes 5 asendatakse sõna «proovi» sõnaga «järelevalve».

§ 14. Seadust täiendatakse §-ga 411 järgmises sõnastuses:

« § 411. Vähendatud kontroll

(1) Ühendusevälisest riigist Eestisse kaubasaadetise toimetamise korral võib Taimetoodangu Inspektsioon teha vähendatud kontrolli komisjoni määruse (EÜ) nr 1756/2004 alusel, millega täpsustatakse vajalike tõendite üksikasjalikud tingimused ja teatavate taimede, taimsete saaduste või muude nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ V lisa B osas loetletud toodete fütosanitaarkontrollide vähendamise tüübi ja taseme kriteeriumid (ELT L 313, 12.10.2004, lk 6–9).

(2) Taimetervise kontrolli vähendatud määrad kehtestab põllumajandusminister.»

§ 15. Paragrahvi 43 täiendatakse pärast sõna «kontrollitakse» sõnadega «vahetult pärast kaubasaadetise ühendusevälisest riigist Eestisse sisenemist».

§ 16. Paragrahvi 44 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Eestist ühendusevälisesse riiki toimetatavad taimed, taimsed saadused ja muud objektid peavad vastama sihtriigi taimetervisenõuetele.

(2) Pärast fütosanitaarsertifikaadi saamist peab kaubasaadetise valdaja tagama taimede, taimsete saaduste ja muude objektide taimetervisenõuetele vastavuse säilimise kuni ühendusevälisesse riiki toimetamiseni.

(3) Taime, taimse saaduse ja muu objekti Eestist ühendusevälisesse riiki toimetaja tasub fütosanitaarsertifikaadi ja reekspordi fütosanitaarsertifikaadi väljastamiseks tehtava dokumentide ja identsuse kontrolli ning kaubasaadetise taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli eest riigilõivu.»

§ 17. Seaduse 2. peatükki täiendatakse jaoga 61 järgmises sõnastuses:

«61. jagu
Taimetervise järelevalve tasu

§ 441. Taimetervise järelevalve tasu

(1) Taimetervise järelevalve tasu (edaspidi järelevalvetasu) on käesoleva seaduse alusel kehtestatud määras tasutav summa ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide dokumentide ja identsuse kontrolli ning käesoleva seaduse § 41 lõigete 1 ja 2 alusel tehtava taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli järelevalvetoimingute (edaspidi taimetervise järelevalvetoimingud) eest.

(2) Järelevalvetasu maksmiseks kohustatud isik (edaspidi kohustatud isik) on isik, kelle kaubasaadetise suhtes on järelevalveametnik teinud käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud taimetervise järelevalvetoimingu.

(3) Käesoleva seaduse § 411 alusel tehtud identsuse ja taimetervisenõuetele vastavuse vähendatud kontrolli eest tasub kohustatud isik järelevalvetasu asjaomase kaubasaadetise või partii kohta kehtestatud määrast proportsionaalselt vähendatud määras, sõltumata sellest, kas kaubasaadetist kontrollitakse või mitte.

(4) Piiripunktis või sihtkohas kontrollitud kaubasaadetise eest, mille eest on võetud järelevalvetasu, ei tule kuni vabasse ringlusse lubamise vormistamiseni tasuda taimepassi väljastamise eest riigilõivu.

(5) Ühendusevälisest riigist Eestisse lihtsustatud korras toimetatava kaubasaadetise järelevalvetoimingute eest järelevalvetasu ei võeta.

(6) Euroopa Liidu standardmääradele vastavad ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava kaubasaadetise taimetervise järelevalve tasu määrad Eesti kroonides kehtestab põllumajandusminister.

§ 442. Ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava kaubasaadetise taimetervise kontrolli lisatasu

(1) Taimetervise järelevalvetoimingute käigus on Taimetoodangu Inspektsioonil õigus võtta lisatasu väljaspool tööaega toimunud väljakutse, hilinenud kaubasaadetise ooteaja, lisakontrolli või laboratoorsete lisaanalüüside eest, mis on vajalikud kaubasaadetise taimetervisenõuetele vastavuse tõendamiseks.

(2) Väljaspool tööaega toimunud väljakutse, hilinenud kaubasaadetise ooteaja ja lisakontrolli eest võetava lisatasu arvutamisel võetakse aluseks järelevalveametniku keskmine töötasu ja transpordikulud. Järelevalveametniku keskmine töötasu arvutatakse palgaseaduse alusel. Transpordikulu arvutamisel lähtutakse Taimetoodangu Inspektsiooni ametisõidukite kasutamise keskmisest kulust sõidukilomeetri kohta teenuse osutamisele eelnenud kalendriaastal. Järelevalveametniku keskmine töötasu ja transpordikulude arvutamisel aluseks võetav keskmine kulu sõidukilomeetri kohta avaldatakse Taimetoodangu Inspektsiooni veebilehel.

(3) Laboratoorsete lisaanalüüside eest võetakse lisatasu selle laboratooriumi hinnakirja alusel, kus lisaanalüüsid tehakse.

(4) Taimetervise kontrolli eest võetava lisatasu arvutamise ja maksmise korra kehtestab põllumajandusminister.

§ 443. Järelevalvetasu maksmine

(1) Järelevalveasutus teeb eelmise kalendrikuu jooksul tehtud taimetervise järelevalvetoimingute eest järelevalvetasu sissenõudmise otsuse iga kalendrikuu 10. kuupäevaks.

(2) Järelevalvetasu sissenõudmise otsuse ärakiri väljastatakse kohustatud isikule allkirja vastu või saadetakse posti teel otsuse tegemisest arvates viie tööpäeva jooksul.

(3) Kohustatud isik peab 10 tööpäeva jooksul järelevalvetasu sissenõudmise otsuse saamisest arvates kandma järelevalvetasu üle otsuses näidatud pangakontole.

(4) Järelevalvetasu maksmise ja maksmise kontrollimise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.

§ 444. Enammakstud järelevalvetasu tagastamine

(1) Enammakstud järelevalvetasu tagastatakse, kui järelevalvetasu on makstud ettenähtust suuremas summas.

(2) Kohustatud isikul on õigus taotleda enammakstud järelevalvetasu tagastamist selle tasumise päevast alates kahe aasta jooksul.

(3) Järelevalvetasu tagastamise taotlemiseks esitab kohustatud isik Taimetoodangu Inspektsioonile sellekohase kirjaliku taotluse ja järelevalvetasu maksmist tõendava dokumendi.

(4) Taimetoodangu Inspektsioon teeb 10 tööpäeva jooksul alates taotluse saamise päevast järelevalvetasu tagastamise või sellest keeldumise otsuse.

(5) Enammakstud järelevalvetasu tagastamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.

§ 445. Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide taimetervise järelevalvetoimingute rahastamine

Taimetoodangu Inspektsiooni kulud ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide taimetervise järelevalvetoimingutele kaetakse kohustatud isiku tasutavast järelevalvetasust.»

§ 18. Paragrahvi 60 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse nõuetekohasuse ja toimeaine erialase hindamise korraldab Taimetoodangu Inspektsioon.»

§ 19. Seadust täiendatakse §-ga 601 järgmises sõnastuses:

« § 601. Toimeaine nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ lisasse 1 kandmise taotluse erialase hindamise tasu

(1) Taotluse esitaja tasub Taimetoodangu Inspektsioonile toimeaine nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ lisasse 1 kandmise taotluse nõuetekohasuse hindamise eest 60 000 krooni.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tasule lisanduva toimeaine erialase hindamisega seotud toimeaine identsuse, füüsikaliste ja keemiliste omaduste ning analüüsimeetodite, toksikoloogiliste omaduste ja kokkupuutest tuleneva riski, jääkide, keskkonnas käitumise ja leviku, ökotoksikoloogiliste omaduste ning efektiivsuse hindamise eest tasub taotleja.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud toimeaine hindamisega seotud tasu arvutamisel võetakse aluseks Taimetoodangu Inspektsiooni taimekaitse osakonna personali- ja majandamiskulud eelnenud kalendriaastal. Toimeaine hindamiseks kuluvate tundide piirmäära, toimeaine hindamisega seotud tasu suuruse ning tasu arvestamise ja maksmise korra kehtestab põllumajandusminister.»

§ 20. Paragrahvi 62 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna «toimetamiseks» sõnadega «ja kasutamiseks».

§ 21. Paragrahvi 66 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Taimekaitsevahendi nõuetekohasuse hindamisel tuleb arvestada keskkonna- ja tervisekaitse nõuetega. Selleks esitab Taimetoodangu Inspektsioon taimekaitsevahendi turule lubamise otsuse eelnõu Keskkonnaministeeriumile ja Sotsiaalministeeriumile arvamuse saamiseks.»

§ 22. Paragrahvi 70 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Taimekaitsevahend, mis sisaldab olemasolevat toimeainet, mille kohta on esitatud käesoleva seaduse § 60 lõikes 1 nimetatud taotlused, ja mis vastab käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud nõuetele ning mille kohta on tehtud nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõikes 3 sätestatud otsus, lubatakse turule vastavalt nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 kehtestatud tähtajale, mille jooksul kantakse toimeaine loetellu või Euroopa Komisjon teeb otsuse käesoleva seaduse § 60 lõikes 1 nimetatud taotluse rahuldamata jätmise kohta.»

§ 23. Paragrahvi 75:

1) lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

« (4) Inimeste, loomade või keskkonnaga seotud konkreetsetele ohtudele viitavad standardriskilaused (standard phrases for special risks, RSh-laused) määrab Taimetoodangu Inspektsioon vastavalt nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ lisale 4.

(5) Inimeste, loomade või keskkonna kaitse ohutusabinõud standardlausetena (standard phrases for safety precautions, SP-laused) määrab Taimetoodangu Inspektsioon vastavalt nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ lisale 5.»

§ 24. Paragrahvi 77 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ruum, kus hoitakse ja turustatakse taimekaitsevahendeid, peab vastama kemikaaliseaduse ja käesoleva seaduse nõuetele. Turustatavaid taimekaitsevahendeid hoitakse ja turustatakse toidutoormest, toiduainetest, ravimitest ja söödast eraldi, et vältida nende saastumist taimekaitsevahendiga.»

§ 25. Paragrahvi 81:

1) pealkirja täiendatakse sõnadega «ning registrisse kantud isiku kohustused»;

2) täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Taimekaitsevahendi tootmisega tegelev isik peab esitama Taimetoodangu Inspektsioonile iga kvartali esimese kuu viiendaks kuupäevaks andmed eelmises kvartalis toodetud taimekaitsevahendite koguste kohta ning tasuma riigilõivu.»

§ 26. Paragrahvi 83 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 27. Paragrahvi 84 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Taimekaitseseade ei tohi nõuetekohasel kasutamisel, puhastamisel, hooldamisel ja hoidmisel ohustada inimese tervist ega keskkonda.

(2) Taimekaitseseadme kasutamise, puhastamise, hooldamise ning hoidmise ohutusnõuded kehtestab põllumajandusminister.»

§ 28. Paragrahvid 85 ja 86 tunnistatakse kehtetuks.

§ 29. Paragrahvi 87:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kasutuses olev taimekaitseseade, välja arvatud käsi- ja selgprits ning seade, mida kasutatakse teadustöös või näidisena, peab läbima korralise tehnilise kontrolli iga kolme aasta järel.»;

2) täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isik peab kontrollitud taimekaitseseadmete kohta arvestust ja esitab eelmises kvartalis tehtud korralise tehnilise kontrolli andmed Taimetoodangu Inspektsioonile iga kvartali esimese kuu 15. kuupäevaks.»

§ 30. Paragrahvi 88:

1) täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Järelevalvet Eesti kaitstavasse piirkonda mesilasperede toimetamise taimetervisenõuete täitmise üle teostab Veterinaar- ja Toiduamet.»;

2) täiendatakse lõigetega 41 ja 42 järgmises sõnastuses:

« (41) Piisava järelevalve tagamiseks tehakse pisteliselt juhuslikku kontrolli kohas, kus taimi, taimseid saadusi või muid objekte toodetakse, esmatöödeldakse, ladustatakse, pakendatakse või turustatakse. Nimetatud kontrolli võib teha samal ajal muu dokumentide kontrolliga, mis ei ole seotud taimetervise kontrolliga.

(42) Kui järelevalveametnikul on põhjendatud kahtlus, et käesolevas seaduses sätestatud nõudeid ei täideta, teeb ta taimetervise kontrolli.»

§ 31. Paragrahvi 94:

1) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Taime, taimse saaduse või muu objekti saastumiskahtluse, saastumisohu või saastatuse asjaolude ilmnemisel teeb järelevalveametnik ettekirjutuse vajalike tõrjeabinõude rakendamiseks.»;

2) lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Järelevalveametnik teeb ettekirjutuse isikule või tema esindajale teatavaks allkirja vastu kohapeal või saadab ettekirjutuse isikule posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.»;

3) täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Avalik-õigusliku rahalise kohustuse täitmise tagamiseks tehtud ettekirjutuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on järelevalveasutusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.»

§ 32. Paragrahvi 96 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «või fütosanitaarsertifikaadi».

§ 33. Seadust täiendatakse §-ga 961 järgmises sõnastuses:

« § 961. Fütosanitaarsertifikaadi või taimetervise saatekirja kasutamise nõuete rikkumine

(1) Fütosanitaarsertifikaadi või taimetervise saatekirja kasutamise nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»

§ 34. Paragrahvi 100 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Taimekaitseseadme kohta esitatud nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.»

§ 35. Seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112), muudetud direktiividega 2001/33/EÜ (EÜT L 127, 09.05.2001, lk 42–44), 2002/28/EÜ (EÜT L 77, 20.03.2002, lk 23–25), 2002/36/EÜ (EÜT L 116, 03.05.2002, lk 16–26), 2002/89/EÜ (EÜT L 355, 30.12.2002, lk 45–60), 2003/22/EÜ (ELT L 78, 25.03.2003, lk 10–11), 2003/47/EÜ (ELT L 138, 05.06.2003, lk 47–48), 2003/116/EÜ (ELT L 321, 06.12.2003, lk 36–40), 2004/31/EÜ (ELT L 85, 23.03.2004, lk 18–23), 2004/70/EÜ (ELT L 127, 29.04.2004, lk 97–103), 2004/102/EÜ (ELT L 309, 06.10.2004, lk 9–25), 2005/15/EÜ (ELT L 056, 02.03.2005, lk 12–13), 2005/16/EÜ (ELT L 057, 03.03.2005, lk 19–22), 2005/77/EÜ (ELT L 296, 12.11.2005, lk 17) ning määrustega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35) ja (EÜ) nr 2004/882 (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141); komisjoni direktiiv 2004/103/EÜ, mis käsitleb nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ V lisa B osas loetletud taimede, taimsete saaduste ja muude toodete identsus- ja fütosanitaarkontrolle, mida võib teha mujal kui ühenduse piiriületuskohas või selle läheduses, ning millega täpsustatakse nende kontrollidega seotud tingimusi (ELT L 313, 12.10.2004, lk 16–20); komisjoni direktiiv 2004/105/EÜ, millega määratakse kindlaks ametlike fütosanitaarsertifikaatide või reekspordi fütosanitaarsertifikaatide näidised, mis peavad kolmandatest riikidest ja nõukogu direktiivis 2000/29/EÜ loetletud riikidest pärit taimede, taimsete saaduste ja muude toodetega kaasas olema (ELT L 319, 20.10.2004, lk 9–14); komisjoni direktiiv 2001/32/EÜ, millega tunnistatakse kaitstavaid alasid, mis ühenduses taimetervise ohtudega tõenäolisemalt kokku puutuvad ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/76/EMÜ (EÜT L 127, 09.05.2001, lk 38–41), muudetud direktiividega 2002/29/EÜ (EÜT L 77, 20.03.2002, lk 26–28), 2003/21/EÜ (ELT L 78, 25.03.2003, lk 8–9), 2003/46/EÜ (ELT L 138, 05.06.2003, lk 45–46), 2004/32/EÜ (ELT L 85, 23.03.2004, lk 24–25), 2005/18/EÜ (ELT L 57, 03.03.2005, lk 25–27) ning otsusega 2004/522/EÜ (ELT L 288, 29.06.2004, lk 18–20); komisjoni direktiiv 95/44/EÜ, millega kehtestatakse tingimused, mille alusel võib teatavaid nõukogu direktiivi 77/93/EMÜ I–V lisas loetletud kahjulikke organisme, taimi, taimseid saadusi ja muid tooteid tuua ühendusse või teatavatele ühenduse kaitstavatele aladele või nende piires vedada katsete tegemiseks, teaduslikel eesmärkidel ja sordivalikuks (EÜT L 184, 03.08.1995, lk 34–46), muudetud direktiiviga 97/46/EÜ (EÜT L 204, 31.07.1997, lk 43–46); nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ kartulivähi leviku tõkestamise kohta (EÜT L 323, 24.12.1969, lk 1–2), 69/465/EMÜ kartuli-kiduussi leviku tõkestamise kohta (EÜT L 323, 24.12.1969, lk 3–4), 69/466/EMÜ San José kilptäi tõrje kohta (EÜT L 323, 24.12.1969, lk 5–6), 74/647/EMÜ nelgimähkuri tõrje kohta (EÜT L 352, 28.12.1974, lk 41–42), 93/85/EMÜ kartuli ringmädaniku kontrolli kohta (EÜT L 259, 18.10.1993, lk 1–25) ja 98/57/EÜ haigusetekitaja Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. kontrolli kohta (EÜT L 235, 21.08.1998, lk 1–39); komisjoni direktiiv 98/22/EÜ, milles sätestatakse miinimumnõuded kolmandatest riikidest toodavate taimede, taimsete saaduste ja muude toodete fütosanitaarkontrolli tegemiseks ühenduses mujal kui sihtkohas asuvates kontrollpunktides (EÜT L 126, 28.04.1998, lk 26–28); komisjoni direktiiv 93/51/EMÜ, millega kehtestatakse eeskirjad teatavate taimede, taimsete saaduste või muude toodete liikumise kohta läbi kaitstud ala ning selliselt kaitstud alalt pärit ning sellel alal toimuvate taimede, taimsete saaduste ja muude toodete liikumise kohta (EÜT L 205, 17.08.1993, lk 24–25); komisjoni direktiiv 93/50/EMÜ, millega määratletakse teatavad direktiivi 77/93/EMÜ V lisa A osas loetlemata taimed, mille tootjad või tootmispiirkondades asuvad laod ja laomajandid peavad olema kantud ametlikku registrisse (EÜT L 205, 17.08.1993, lk 22–23); komisjoni direktiiv 92/105/EMÜ, millega kehtestatakse teatavate taimede, taimsete saaduste ja muude toodete ühenduse piires liikumisel kasutatavate taimepasside ühtlustamise ulatus ning taimepasside väljastamise üksikasjalik kord ja nende ümbervahetamise tingimused ja üksikasjalik kord (EÜT L 4, 08.01.1993, lk 22–25), muudetud direktiiviga 2005/17/EÜ (ELT L 57, 03.03.2005, lk 23–24); komisjoni direktiiv 92/90/EMÜ, millega kehtestatakse taimede, taimsete saaduste ja muude toodete tootjate ja importijate kohustused ning nende registreerimise üksikasjad (EÜT L 344, 26.11.1992, lk 38–39); komisjoni direktiiv 92/70/EMÜ, milles sätestatakse ühenduses kaitstud alade tunnustamiseks läbiviidavate vaatluste üksikasjalikud eeskirjad (EÜT L 250, 29.08.1992, lk 37–39); komisjoni direktiiv 94/3/EÜ, millega sätestatakse menetlus kolmandatest riikidest pärinevate taimetervist otseselt ohustavate saadetiste või kahjulike organismide kinnipidamisest teavitamise kohta (EÜT L 32, 05.02.1994, lk 37–40); nõukogu direktiiv 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (EÜT L 230, 19.08.1991, lk 1–172), muudetud direktiividega 93/71/EMÜ (EÜT L 221, 31.08.1993, lk 27–36), 94/37/EÜ (EÜT L 194, 29.07.1994, lk 65–81), 94/43/EÜ (EÜT L 227, 01.09.1994, lk 31–55), 94/79/EÜ (EÜT L 354, 31.12.1994, lk 16–31), 95/35/EÜ (EÜT L 172, 22.07.1995, lk 6–7), 95/36/EÜ (EÜT L 172, 22.07.1995, lk 8–20), 96/12/EÜ (EÜT L 65, 15.03.1996, lk 20–37), 96/46/EÜ (EÜT L 214, 23.08.1996, lk 18–24), 96/68/EÜ (EÜT L 277, 30.10.1996, lk 25–34), 97/57/EÜ (EÜT L 265, 27.09.1997, lk 87–109), 97/73/EÜ (EÜT L 353, 24.12.1997, lk 26–28), 98/47/EÜ (EÜT L 191, 07.07.1998, lk 50–52), 1999/1/EÜ (EÜT L 21, 28.01.1999, lk 21–23), 1999/73/EÜ (EÜT L 206, 05.08.1999, lk 16–18), 1999/80/EÜ (EÜT L 210, 10.08.1999, lk 13–15), 2000/10/EÜ (EÜT L 57, 02.03.2000, lk 28–30), 2000/49/EÜ (EÜT L 197, 03.08.2000, lk 32–34), 2000/50/EÜ (EÜT L 198, 04.08.2000, lk 39–40), 2000/66/EÜ (EÜT L 276, 28.10.2000, lk 35–37), 2000/67/EÜ (EÜT L 276, 28.10.2000, lk 38–40), 2000/68/EÜ (EÜT L 276, 28.10.2000, lk 41–43), 2000/80/EÜ (EÜT L 309, 09.12.2000, lk 14–23), 2001/21/EÜ (EÜT L 69, 10.03.2001, lk 17–21), 2001/28/EÜ (EÜT L 113, 24.04.2001, lk 5–7), 2001/36/EÜ (EÜT L 164, 20.06.2001, lk 1–38), 2001/47/EÜ (EÜT L 175, 28.06.2001, lk 21–23), 2001/49/EÜ (EÜT L 176, 29.06.2001, lk 61–63), 2001/87/EÜ (EÜT L 276, 19.10.2001, lk 17–20), 2001/99/EÜ (EÜT L 304, 21.11.2001, lk 14–16), 2001/103/EÜ (EÜT L 313, 30.11.2001, lk 37–39), 2002/18/EÜ (EÜT L 55, 26.02.2002, lk 29–32), 2002/37/EÜ (EÜT L 117, 04.05.2002, lk 10–12), 2002/48/EÜ (EÜT L 148, 06.06.2002, lk 19–23), 2002/64/EÜ (EÜT L 189, 18.07.2002, lk 27–32), 2002/81/EÜ (EÜT L 276, 12.10.2002, lk 28–30), 2003/5/EÜ (EÜT L 8, 14.01.2003, lk 7–9), 2003/23/EÜ (ELT L 81, 28.03.2003, lk 39–42), 2003/31/EÜ (ELT L 101, 23.04.2003, lk 3–9), 2003/39/EÜ (ELT L 124, 20.05.2003, lk 30–32), 2003/68/EÜ (ELT L 177, 16.07.2003, lk 12–16), 2003/70/EÜ (ELT L 184, 23.07.2003, lk 9–12), 2003/79/EÜ (ELT L 205, 14.08.2003, lk 16–18), 2003/81/EÜ (ELT L 224, 06.09.2003, lk 29–31), 2003/82/EÜ (ELT L 228, 12.09.2003, lk 11–28), 2003/84/EÜ (ELT L 247, 30.09.2003, lk 20–25), 2003/112/EÜ (ELT L 321, 06.12.2003, lk 32–35), 2003/119/EÜ (ELT L 325, 12.12.2003, lk 41–43), 2004/20/EÜ (ELT L 70, 09.03.2004, lk 32–34), 2004/30/EÜ (ELT L 77, 13.03.2004, lk 50–53), 2004/58/EÜ (ELT L 120, 24.04.2004, lk 26–29), 2004/60/EÜ (ELT L 120, 24.04.2004, lk 39–42), 2004/62/EÜ (ELT L 125, 28.04.2004, lk 38–40), 2004/66/EÜ (ELT L 168, 01.05.2004, lk 35–67), 2004/71/EÜ (ELT L 127, 29.04.2004, lk 104–106), 2004/99/EÜ (ELT L 309, 06.10.2004, lk 6–8), 2005/2/EÜ (ELT L 20, 22.01.2005, lk 15–18), 2005/3/EÜ (ELT L 20, 22.01.2005, lk 19–23), 2005/25/EÜ (ELT L 90, 08.04.2005, lk 1–34), 2005/34/EÜ (ELT L 125, 18.05.2005, lk 5–7), 2005/53/EÜ (ELT L 241, 17.09.2005, lk 51–56), 2005/54/EÜ (ELT L 244, 20.09.2005, lk 21–23), 2005/57/EÜ (ELT L 246, 22.09.2005, lk 14–16), 2005/58/EÜ (ELT L 246, 22.09.2005, lk 17–19), 2005/72/EÜ (ELT L 279, 22.10.2005, lk 63–69), otsusega 2005/303/EÜ (ELT L 97, 15.04.2005, lk 38–40) ja määrustega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35), (EÜ) nr 2229/2004 (ELT L 379, 24.12.2004, lk 13–63) ja (EÜ) nr 396/2005 (ELT L 70, 16.03.2005, lk 1–16); nõukogu direktiiv 79/117/EMÜ, millega keelatakse teatavaid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite turuleviimine ja kasutamine (EÜT L 33, 08.02.1979, lk 36–40); nõukogu direktiiv 67/548/EMÜ ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT P 196, 16.08.1967, lk 1–98); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/45/EÜ ohtlike preparaatide klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 200, 30.07.1999, lk 1–68).»

II. Riigilõivuseaduses (RT I 1997, 80, 1344; 2005, 64, 483) tehakse järgmised muudatused:

§ 36. Seadust täiendatakse §-ga 2911 järgmises sõnastuses:

« § 2911. Riigilõivu tasumisest vabastamine taimekaitseseaduse alusel teostatavates toimingutes

Riigilõivuga ei maksustata taimepassi väljastamist, kui kaubasaadetise kontrollimise eest on võetud taimetervise järelevalve tasu.»

§ 37. Paragrahvi 1904:

1) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 1904. Taimepassi ja fütosanitaarsertifikaadi väljastamine ning taimepassi väljastamise õiguse saamine»;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide Eestist ühendusevälisesse riiki toimetaja tasub taimetervise kontrolli ja fütosanitaarsertifikaadi või reekspordi fütosanitaarsertifikaadi eest riigilõivu:
1) kuni 50 elustaime kohta 50 krooni ja täiendavalt iga järgneva 1000 taime kohta 300 krooni;
2) lillesibulate, -mugulate, muude varreteisendite puhul iga kaubasaadetise kohta 200 krooni;
3) kuni 1000 lõikelille ja lõikerohelise puhul 50 krooni iga 100 lõikelille või lõikerohelise kohta ja täiendavalt iga järgneva 1000 lõikelille või lõikerohelise kohta 200 krooni;
4) tarbekartuli puhul 350 krooni kaubasaadetise kohta;
5) puu- ja köögivilja puhul 200 krooni kaubasaadetise kohta;
6) teravilja puhul 200 krooni kaubasaadetise ja 1,5 krooni tonni kohta;
7) puidu puhul, kui sellel on vähemalt osaliselt säilinud looduslik kumer pind või kui see esineb saematerjali, laastude, tükkide, saepuru ja puidujäätmete, puidust pakkematerjali, tugipostide, kaubaaluste ning separeerimismaterjalina, 200 krooni kaubasaadetise kohta;
8) muude fütosanitaarsertifikaadi ja reekspordi fütosanitaarsertifikaadiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide puhul 200 krooni kaubasaadetise kohta.»;

3) täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Lõikelillede, lõikerohelise või potitaimede tootja, kelle fütosanitaarsertifikaadi saamiseks esitatud kaubapartiid on sihtriigi nõuetele vastavaks tunnistamiseks kontrollitud kasvukohas, tasub taimetervise kontrolli ja fütosanitaarsertifikaadi eest riigilõivu:
1) kuni 50 elustaime kohta 50 krooni;
2) 51–1000 elustaime puhul 200 krooni ja täiendavalt iga järgneva 1000 taime kohta 30 krooni;
3) kuni 1000 lõikelille ja lõikerohelise puhul 50 krooni iga 100 lõikelille või lõikerohelise kohta ja täiendavalt iga järgneva 1000 lõikelille või lõikerohelise kohta 20 krooni.»;
4) lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

III. § 38. Volitusnorm ja seaduse jõustumine

(1) Vabariigi Valitsus korraldab taimekaitseseaduse tervikteksti avaldamise Riigi Teatajas kahe kuu jooksul pärast käesoleva seaduse väljakuulutamist.

(2) Käesolev seadus jõustub 2006. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json