Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2006
Avaldamismärge:RTL 2005, 121, 1889

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 16.12.2005 nr 121

Määrus kehtestatakse «Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse» § 10 lõike 2 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 25. mai 2004. a määrust nr 99 «Veterinaarnõuded veiste ja sigadega kauplemisel» (RTL 2004, 68, 1127; 2005, 21, 282) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulist jäetakse välja Riigi Teataja avaldamismärge «(RT I 2004, 34, 236)»;

2) paragrahvi 4 lõikes 4 asendatakse sõnad «kuue kuu vanusele veisele on 30 päeva enne» sõnadega «kuue nädala vanusele veisele on 30 päeva jooksul enne».

§ 2. Põllumajandusministri 25. mai 2004. a määrust nr 100 «Veterinaarnõuded muude loomade ning nende sperma, munarakkude ja embrüotega kauplemisel» (RTL 2004, 68, 1128; 2005, 35, 496) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulist jäetakse välja Riigi Teataja avaldamismärge «(RT I 2004, 34, 236)»;

2) paragrahvi 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) loom – loom liigist, mille suhtes ei kohaldata «Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse» § 10 lõike 2 alusel kehtestatud kauplemise veterinaarnõudeid, mis on kooskõlas nõukogu direktiivi 92/65/EÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse (EÜT L 268, 14.09.1992, lk 54–72), lisas F loetletud direktiividega.»;

3) paragrahvi 2 punktist 5 jäetakse välja sõnad «, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse (EÜT L 268, 14.09.1992, lk 54–72)»;

4) paragrahvi 4 pealkirjas ja lõikes 1 asendatakse sõna «kabjalised» sõnaga «kabiloomalised» vastavas käändes;

5) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast teksti «1398/2003/EÜ (ELT 198, 06.08.2003, lk 3–6)» tekstiga «2004/68/EÜ (ELT L 139, 30.04.2004, lk 320–359)».

§ 3. Põllumajandusministri 1. juuni 2004. a määrust nr 103 «Veterinaarnõuded hobuslastega kauplemisel» (RTL 2004, 74, 1215) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulist jäetakse välja Riigi Teataja avaldamismärge «(RT I 2004, 34, 236)»;

2) paragrahvi 6 lõikes 2 asendatakse sõnad «§-s 3» sõnadega «§ 4 lõikes 4»;

3) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast teksti «806/2003/EÜ (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35)» tekstiga «2004/68/EÜ (ELT L 139, 30.04.2004, lk 320–359)».

§ 4. Põllumajandusministri 11. juuni 2004. a määrust nr 107 «Veterinaarnõuded veise spermaga kauplemisel» (RTL 2004, 85, 1340) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulist jäetakse välja Riigi Teataja avaldamismärge «(RT I 2004, 34, 236)»;

2) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõna «kodusigade» sõnadega «koduveiste sügavkülmutatud».

§ 5. Põllumajandusministri 11. juuni 2004. a määrust nr 109 «Veterinaarnõuded lammaste ja kitsedega kauplemisel» (RTL 2004, 87, 1368) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulist jäetakse välja Riigi Teataja avaldamismärge «(RT I 2004, 34, 236)»;

2) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõnad «EÜ Nõukogu direktiivi 92/102/EMÜ loomade identifitseerimise ja registreerimise kohta (EÜT L 355, 05.12.1992, lk 32–36)» sõnadega «nõukogu määruse (EÜ) nr 21/2004, millega kehtestatakse lammaste ja kitsede identifitseerimise ja registreerimise süsteem ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003 ning direktiive 92/102/EMÜ ja 64/432/EMÜ (ELT L 5, 9.01.2004, lk 8–17),».

§ 6. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2006. a.

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json