Teksti suurus:

Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali kategooriad, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmisega tegelevate laboratooriumide akrediteerimise, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali pakendamise ja turustamise korra kinnitamine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2006
Avaldamismärge:

Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali kategooriad, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmisega tegelevate laboratooriumide akrediteerimise, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali pakendamise ja turustamise korra kinnitamine1

Vastu võetud 30.04.1999 nr 18
RTL 1999, 100, 1254
jõustumine 21.06.1999

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

07.03.2003/25 (RTL 2003, 36, 527) 21.03.2003

07.05.2003/45 (RTL 2003, 63, 893) 26.05.2003

24.12.2004/195 (RTL 2005, 2, 6) 7.01.2005

21.06.2005/74 (RTL 2005, 77, 1073) 14.07.2005

8.12.2005/117 (RTL 2005, 120, 1875) 23.12.2005

Määrus kehtestatakse «Seemne ja taimse paljundusmaterjali seaduse»  § 3 lõike 3, § 12 lõike 5, § 14 lõike 7, § 15 lõike 6, § 16 lõike 3, § 18 lõigete 3 ja 6 ning § 22 lõike 9 alusel.

 [RTL 2005, 2, 6 - jõust 07.01.2005]

1.  Kinnitan “Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali kategooriad, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmisega tegelevate laboratooriumide akrediteerimise, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali pakendamise ja turustamise korra” (lisatud).

[RTL 2005, 77, 1073 – jõust 14.07.2005]

2.  Käesolevat määrust ei rakendata 1998. aastal ja varem Eestis toodetud puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali partiide kohta.

3. Punktiga 1 kinnitatud «Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali kategooriad, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmisega tegelevate laboratooriumide akrediteerimise, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali pakendamise, turustamise ja impordi korra»" punktis 26 sätestatud taotluse esitamise tähtpäevaks 2003. aastal on 30. aprill.

[RTL 2003, 36, 527 - jõust. 21.03.2003]

______________________________________________________

 

 1 Nõukogu direktiiv 92/34/EMÜ puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude turustamise kohta (EÜT L 157, 10.06.1992, lk 10–18), muudetud direktiividega 2003/61/EÜ (ELT L 165, 03.07.2003, lk 23–28) ja 2003/111/EÜ (ELT L 311, 27.11.2003, lk 12–13), nõukogu määrusega 806/2003/EÜ (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35) ja Euroopa Komisjoni otsusega 2005/54/EÜ (ELT L 022, 26.01.2005, lk 16); Euroopa Komisjoni direktiiv 93/48/EMÜ, milles sätestatakse nende tingimuste loetelu, millele peavad nõukogu direktiivi 92/34/EMÜ kohaselt vastama puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjal ja viljapuud (EÜT L 250, 07.10.1993, lk 1–8); Euroopa Komisjoni direktiiv 93/64/EÜ, millega kehtestatakse tarnijate ja ettevõtete järelevalve ja kontrolli rakendusmeetmed vastavalt nõukogu direktiivile 92/34/EMÜ puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude turustamise kohta (EÜT L 250, 07.10.1993, lk 33–34); Euroopa Komisjoni direktiiv 93/79/EMÜ, milles nähakse ette täiendavad rakendussätted tarnijate poolt nõukogu direktiivi 92/34/EMÜ alusel peetavate viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuusortide loetelude kohta (EÜT L 256, 14.10.1993, lk 25–31)

 

[RTL 2005, 120, 1875- jõust. 23.12.2005]

 

 

Kinnitatud
põllumajandusministri 30. aprilli 1999. a määrusega nr 18

 

Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali kategooriad, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmisega tegelevate laboratooriumide akrediteerimise, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali pakendamise ja turustamise kord

[RTL 2005, 77, 1073 – jõust. 14.07.2005]

 

I. LIIKIDE LOETELU, MILLELE KEHTIB KÄESOLEV KORD

1.  Taimeliigid, millele kehtib käesolev kord ning mis kuuluvad sertifitseerimisele või kontrollimisele, on toodud käesoleva korra lisas 1.

II. PALJUNDUSMATERJALI KATEGOORIAD

2.  Supereliitpaljundusmaterjal (SE) -- vegetatiivne paljundusmaterjal, mis on:

1) toodetud sordiehtsuse, kaasa arvatud pomoloogiliste omaduste ja taimetervise tagamiseks üldaktsepteeritud meetodite kohaselt;

2) ette nähtud eliitpaljundusmaterjali tootmiseks;

3) toodetud kooskõlas lisas 2 kehtestatud nõuetega;

4) Taimetoodangu Inspektsiooni poolt sertifitseeritud.

3.  Eliitpaljundusmaterjal (E) -- vegetatiivne paljundusmaterjal, mis on:

1) otse või kindla arvu paljundamise astmete tulemusena toodetud vegetatiivselt supereliitmaterjalist sordiehtsuse, kaasa arvatud pomoloogiliste omaduste ja taimetervisetagamiseks üldaktsepteeritud meetodite kohaselt;

2) ette nähtud sertifitseeritud paljundusmaterjali tootmiseks;

3) toodetud kooskõlas lisas 2 kehtestatud nõuetega;

4) Taimetoodangu Inspektsiooni poolt sertifitseeritud.

4.  Sertifitseeritud paljundusmaterjal (C ) - vegetatiivne paljundusmaterjal, sh istikud, mis on:

1) otse, või kindla arvu vegetatiivse paljundamise astmete tulemusena vältides taimehaigusi toodetud supereliit, eliitpaljundusmaterjalist või eelmise põlvkonna sertifitseeritud materjalist;

2) lisadele 2 ja 6 kehtestatud nõuetele vastav;

3) Taimetoodangu Inspektsiooni poolt sertifitseeritud.

[RTL 2003, 36, 527 - jõust. 21.03.2003]

5.  Viirusvaba paljundusmaterjal (VF) -- vegetatiivne paljundusmaterjal, sh istikud, mis on:

1) kasvuaegsel inspekteerimisel rahvusvaheliselt aktsepteeritud metoodika kohaselt kontrollitud ja tunnistatud vabaks mistahes viirushaiguste sümptomitest;

2) säilitatud viiruste levikut välistavates tingimustes;

3) Taimetoodangu Inspektsiooni poolt kontrollitud ja tunnistatud vabaks tuntud viirustest;

4) paljundusmaterjal, mis kindla arvu paljundamise astmete tulemusena on toodetud otse sellisest materjalist, on kasvuaegsel inspekteerimisel tunnistatud vabaks mistahes viirustest ning toodetud ja säilitatud infektsiooni välistavates tingimustes, loetakse samuti viirusvabaks.

[RTL 2005, 2, 6 - jõust 07.01.2005]

51 . Viirusekontrolli läbinud paljundusmaterjal (VT) vegetatiivne paljundusmaterjal, sh istikud, mis on:
1) kasvuaegsel inspekteerimisel rahvusvaheliselt aktsepteeritud metoodika kohaselt kontrollitud ja tunnistatud vabaks teatud viirushaiguste sümptomitest;
2) säilitatud viiruste levikut välistavates tingimustes;
3) Taimetoodangu Inspektsiooni poolt kontrollitud ja tunnistatud vabaks teatud viirustest;
4) paljundusmaterjal, mis kindla arvu paljundamise astmete tulemusena on toodetud otse sellisest materjalist, on kasvuaegsel inspekteerimisel tunnistatud vabaks teatud viirustest ning toodetud ja säilitatud infektsiooni välistavates tingimustes, loetakse samuti viirusekontrolli läbinuks.

[RTL 2005, 2, 6 - jõust 07.01.2005]

6.  Kontrollitud materjal (K) -- vegetatiivne paljundusmaterjal, sh istikud, mis on:

1) toodetud kooskõlas punktis 252 kehtestatud nõuetega;

2) Taimetoodangu Inspektsiooni poolt kontrollitud.

[RTL 2005, 120, 1875- jõust. 23.12.2005]

7.  Taimetoodangu Inspektsioon korraldab puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali sertifitseerimist ja kontrolli vastavalt rahvusvaheliselt kehtestatud nõuetele. Sertifitseerimist ja kontrollimist käsitlevad õigusaktid avaldatakse Taimetoodangu Inspektsiooni Teatajas.

III.  PUUVILJA- JA MARJAKULTUURIDE PALJUNDUSMATERJALI TOOTMISEGA TEGELEVATE LABORATOORIUMIDE AKREDITEERIMINE

8.  Mikropaljundamise meetodeid kasutades supereliitpaljundusmaterjalile eelnevate põlvkondade paljundusmaterjali on õigus toota ainult kehtiva korra kohaselt akrediteeritud laboratooriumil, mis on tunnistatud vastavaks rahvusvahelistele nõuetele ning sordi omaniku, esindaja või säilitajaga sõlmitud lepingu alusel. Laboratoorium on kohustatud järgima rahvusvaheliselt kehtestatud metoodikat.

9.  Laboratoorium:

1) kogub ja säilitab dokumente paljundamise algmaterjali päritolu kohta, andmeid kellele, millises koguses ning missuguse sordi paljundusmaterjali on turustatud;

2) on sõlminud lepingud supereliitpaljundusmaterjalile eelnevate põlvkondade paljundusmaterjali tootmiseks või laboratooriumil on vastav tootmissüsteem;

3) kohustub tagama toodetud paljundusmaterjali sordiehtsuse ja taimetervise.

10.  Punkti 9 alapunktis 2 sätestatud lepingute koopiad tuleb esitada Taimetoodangu Inspektsioonile.

11.  Kui akrediteeritud laboratoorium on ühtlasi sordi säilitajaks, võib nimetatud supereliitpaljundusmaterjalile eelnevate põlvkondade paljundusmaterjali toota ainult Taimetoodangu Inspektsiooni poolt kontrollitud ja sordikirjeldusele vastavast algmaterjalist.

IV.  PALJUNDUSMATERJALI PAKENDAMISEL, MÜÜGIPAKENDI SULGEMISEL JA MARKEERIMISEL ESITATAVAD NÕUDED

12.  Turustamisotstarbelise paljundusmaterjali tootmise või pakendamisega tegeleda soovivad isikud peavad tegevusloa saamiseks esitama nõuetekohase kirjaliku taotluse (lisa 3) Taimetoodangu Inspektsioonile.

13.  Sertifitseerimisele  kuuluvate liikide (lisa 1) sordid peavad olema võetud puuvilja- ja marjakultuuride soovitatud sortide nimekirja, mis esitatakse Taimetoodangu Inspektsioonile ja mis avaldatakse Taimetoodangu Inspektsiooni Teatajas.

[RTL 2005, 120, 1875- jõust. 23.12.2005]

14.  Kontrollimisele kuuluvate, lisas 1 nimetatud liikide sortide loetelu ja sordikirjelduse koostab tootja.

[RTL 2005, 2, 6 - jõust 07.01.2005]

141. Kontrollituks loetakse paljundusmaterjal, mis lisas 4 sätestatud taimehaiguste ja -kahjurite kontrolli ning taimehaiguste ja -kahjurite esinemise kahtluse korral võetud kontrollproovide laboratoorsete analüüside tulemusena on tunnistatud kontrollitud materjali kategooriale käesolevas korras kehtestatud nõuetele vastavaks.

[RTL 2005, 120, 1875- jõust. 23.12.2005]

15.  Sertifitseerituks loetakse paljundusmaterjal, mis käesoleva korra kohase tunnustamise, lisas 4 sätestatud taimehaiguste ja -kahjurite kontrolli ning laboratoorsete analüüside tulemusena on tunnistatud vastavaks käesolevas korras konkreetsele kategooriale kehtestatud nõuetele.

 [RTL 2005, 120, 1875- jõust. 23.12.2005]

16.  Sertifitseerimise eesmärgil läbiviidava tunnustamise käigus kontrollib Taimetoodangu Inspektsiooni ametlik tunnustaja rahvusvahelise metoodika kohaselt kasvava taimiku vastavust lisas 2 sätestatud nõuetele ja väljastab tunnustatud paljundusmaterjali partiile tunnustamisakti.

[RTL 2005, 120, 1875- jõust. 23.12.2005]

17.  Ametlik tunnustaja on:

1) Taimetoodangu Inspektsiooni inspektor; või

2) Taimetoodangu Inspektsiooni peadirektori või peadirektori asetäitja volitatud isik, kes ei saa läbiviidud toimingute tulemusel omakasu.

18.  Tunnustamise ja kontrollimise läbiviimise eest vastutab Taimetoodangu Inspektsioon, taimehaiguste ja -kahjurite määramiseks teostatud laboratoorsete analüüside teostamise eest Põllumajandusuuringute Keskus, kes esitab analüüsitulemused kooskõlastatud tähtaegadel Taimetoodangu Inspektsioonile.

[RTL 2005, 120, 1875- jõust. 23.12.2005]

[RTL 2005, 2, 6 - jõust 07.01.2005]

19.   Võttes arvesse ametliku tunnustamise ja laboratoorsete analüüside tulemusi ning tootja poolt kogutud ja säilitatud andmeid, väljastab Taimetoodangu Inspektsioon sertifitseeritud paljundusmaterjali partii kohta taimetunnistuse ja üksikistikute kohta ametlikud etiketid. Väljastatud dokument on kehtiv selle väljastamise kuupäevale järgneva aasta jooksul.

[RTL 2005, 120, 1875- jõust. 23.12.2005]

20.  Taimetoodangu Inspektsioonil on õigus sertifitseerida eliitpaljundusmaterjalina teistes riikides sordi omaniku poolt sordiehtsust ja taimetervist tagavate rahvusvaheliselt aktsepteeritud meetodite kohaselt toodetud eliitpaljundusmaterjalile eelnevate põlvkondade paljundusmaterjali, sõltumata paljundamise meetoditest.

21.  Supereliit-, eliit- ja sertifitseeritud või viirusvaba paljundusmaterjali konteineri sulgemiskoht peab olema pitseeritud ametliku etiketi mudeli kohaselt trükitud Taimetoodangu Inspektsiooni ametliku turvakleebisega (lisa 5).

22.  Kehtetu- [RTL 2005, 2, 6 - jõust 07.01.2005]

23.  Sertifitseeritud paljundusmaterjali üksikistikute müügil peavad istikud olema varustatud ametliku etiketiga (lisa 5).

24. Turustatav sertifitseeritud paljundusmaterjali partii peab olema varustatud taimetunnistusega (lisa 5). Kontrollitud paljundusmaterjali partii peab turustamise korral olema varustatud tootja väljastatud tootja dokumendiga (lisa 5). Kontrollitud paljundusmaterjali üksikistikute müügi korral peavad istikud olema varustatud tootja väljastatud tootekirjeldusega (lisa 5).

[RTL 2005, 120, 1875- jõust. 23.12.2005]

V.  PALJUNDUSMATERJALI TURUSTAMISEL KEHTIVAD KVALITEEDINÕUDED

25.  Turustada on lubatud ainult sertifitseeritud või kontrollitud paljundusmaterjali, mis on ühe partii piires ühtlase kvaliteediga ja liigiehtne ning sordilise materjali puhul sordiehtne.

[RTL 2005, 120, 1875- jõust. 23.12.2005]

251. Turustada lubatud maasika sertifitseeritud paljundusmaterjal peab olema toodetud:

1) lisas 6 sätestatud nõuetele vastavalt ja Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametniku (edaspidi järelevalveametnik) poolt enne tootmise alustamist, samuti enne uue põllu, kasvuhoone või rajatise (edaspidi tootmisüksus) kasutusele võtmist, kontrollitud tootmisüksuses;

2) emataimest, mille supereliit, eliit- ja sertifitseeritud emataimede päritolu on tootja poolt dokumentaalselt tõendatav;

3) kasvukohal, kus emataimed partiide kaupa peavad olema märgistatud sordi nimega, supereliit, eliit- ja sertifitseeritud taimede turustamisega tegeleva isiku poolt antud partiinumbriga ja istutamisajaga eesmärgiga vältida erinevate sortide segunemist. Eraldi peenardesse istutatud sama partii emataimed peavada olema märgistatud iga peenra kaupa;

4) kasutades tootmisüksuse harimisel puhtaid masinaid, seadmeid ja töövahendeid.

252. Turustatav puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjal peab olema sõltuvalt liigile ja sordile omastest tunnustest normaalselt arenenud, kahjustusteta ning terve juurestikuga ja küllaldase niiskusesisaldusega (ei tohi esineda närtsimise tunnuseid) ning paljundusmaterjalil ei tohi esineda lisas 4 sätestatud taimehaigusi ja -kahjureid kehtestatud piirmäärast rohkem.

[RTL 2005, 120, 1875- jõust. 23.12.2005]

26.  Sordi omanik, esindaja või säilitaja esitab 15. märtsiks Taimetoodangu Inspektsioonile:

1) taotluse vegetatiivse paljundusmaterjali sertifitseerimiseks, millele märgitakse andmed emataimede, sertifitseeritavate taimede, taimse paljundusmaterjali tootja ning tootmiseks kasutatavate tootmisüksuste kohta;

2) sertifitseeritud paljundusmaterjali tootmiseks kasutatava tootmisüksuse kirjelduse ja plaani.

[RTL 2003, 36, 527 - jõust. 21.03.2003]

27.  Sertifitseerimise või kontrollimise nõue ei kehti:

1) katseteks ja teadustööks turustatava paljundusmaterjali puhul;

2) aretustööks turustatava paljundusmaterjali puhul.

28.  Paljundusmaterjali turustamisel kehtivate kvaliteedinõuete täitmiseks peavad:
1) tootjad määrama tegevusalale vastavad kriitilised punktid, mis kuuluvad kontrollimisele, kehtestama kriitiliste punktide jälgimise ja kontrollimise protseduuri ning koostama juhendi nimetatud toimingute tegemiseks;
2) tootjad, turustajad ja importijad kehtestama toodetud, turustatud või imporditud paljundusmaterjali üle arvestuse pidamise korra.

[RTL 2005, 120, 1875- jõust. 23.12.2005]

29.  Turustaja peab erinevatest partiidest pärit taimse paljundusmaterjali turustamisel pidama arvestust partii eri osade kohta.

30.  Andmed, mida paljundusmaterjali tootjad on kohustatud koguma ja säilitama kvaliteedinõuete täitmise kontrollimiseks:

1) andmed ostetud paljundusmaterjali kohta;

2) andmed toodetava paljundusmaterjali kohta;

3) andmed turustatud või väljapoole tootmisüksust toimetatud paljundusmaterjali kohta;

4) andmed keemilise taimekaitse (pritsimiste arv, tööde tegemise kuupäev, kasutatud kemikaali nimetus) kohta.

 

VI. [Kehtetu – RTL 2005, 77, 1073 – jõust. 14.07.2005]

 

 

 

«Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali kategooriate, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmisega tegelevate laboratooriumide akrediteerimise, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali pakendamise, turustamise ja impordi kord»

lisa 1

(põllumajandusministri 24. detsembri 2004. a määruse nr 195 sõnastuses)

KONTROLLIMISELE KUULUVAD PUUVILJA- JA MARJAKULTUURI LIIGID

1. Sertifitseerimisele (tähistatud*) ja kontrollimisele kuuluvad puuvilja- ja marjakultuuri liigid, mida selle määruse kohaselt kontrollitakse, on:

Jrk nr

Liigi ladinakeelne nimetus

Liigi eestikeelne nimetus

  1)

Castanea sativa Mill.

harilik kastanipuu

  2)

Citrus L.

perekond tsitrus

  3)

Corylus avellana L.

harilik sarapuu

  4)

Cydonia oblonga Mill.

harilik küdoonia

  5)

Ficus carica L.

harilik viigipuu

  6)

Fortunella Swingle

kinkanipuu

  7)

Fragaria L.

perekond maasikas*

  8)

Juglans regia L.

kreeka pähklipuu

  9)

Malus Mill.

perekond õunapuu*

10)

Olea europaea L.

harilik oliivipuu e õlipuu

11)

Pistacia vera L.

harilik pistaatsia

12)

Poncirus Raf.

pontsirus

13)

Prunus amygdalus Batsch

harilik mandlipuu

14)

Prunus armeniaca L.

harilik aprikoosipuu

15)

Prunus avium (L.) L.

magus kirsipuu*

16)

Prunus cerasus L.

hapu kirsipuu*

17)

Prunus domestica L.

harilik ploomipuu*

18)

Prunus persica (L.) Batsch

harilik virsikupuu

19)

Prunus salicina Lindley

pajulehine ploomipuu e hiina ploomipuu

20)

Pyrus L.

perekond pirnipuu*

21)

Ribes L.

perekond sõstar*

22)

Rubus L.

perekond murakas

23)

Vaccinium L.

perekond mustikas

2. Muu puuvilja- ja marjakultuuri liigid, mida selle määruse kohaselt kontrollitakse, on:

Jrk nr

Liigi ladinakeelne nimetus

Liigi eestikeelne nimetus

1)

Aronia mitschurinii Skvortsov & Maitulina

must aroonia

2)

Hippophae rhamnoides L.

astelpaju

3)

Lonicera caerulea var. edulis ja L. caerulea var. altaica

söödav kuslapuu

[RTL 2005, 2, 6 - jõust. 07.01.2005]

 

«Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali kategooriate, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmisega tegelevate laboratooriumide akrediteerimise, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali pakendamise, turustamise ja impordi kord»

lisa 2

(põllumajandusministri 24. detsembri 2004. a määruse nr 195 sõnastuses)

PUUVILJA- JA MARJAKULTUURI PALJUNDUSMATERJALI KVALITEEDINÕUDED

1. Puuvilja- ja marjakultuuri kasvatamisest paljundusmaterjali tootmiseks, peab kasvukohal olema:
1) eliitpaljundusmaterjalile eelnevate kategooriate paljundusmaterjali ja eliitpaljundusmaterjali kasvatamisel olema möödunud 5 aastat;
2) sertifitseeritud paljundusmaterjali kasvatamisel 2 aastat.

2. Taimekahjustajate leviku takistamiseks peab minimaalne kaugus madalama kategooria paljundusmaterjali tootmispõldudest olema:
1) eliitpaljundusmaterjalile eelnevate põlvkondade paljundusmaterjali ja eliitpaljundusmaterjali kasvatamisel 30 meetrit;
2) sertifitseeritud paljundusmaterjali kasvatamisel 15 meetrit.

3. Tunnustamisel peab paljundusmaterjal vastama järgmistele nõuetele:

 

SE

E

C

VF

VT

1) raskete viirushaiguste tunnustega taimi kokku maksimaalselt (protsentides)

0,0

0,2

1,0

0,0

0,0

2) viirushaigeid taimi kokku maksimaalselt (protsentides)

0,2

0,5

2,0

0,0

0,0

 [RTL 2005, 120, 1875- jõust. 23.12.2005]

4. Viirusvaba paljundusmaterjali tuleb viirushaiguste sümptomite esinemise suhtes laboratoorselt kontrollida.

5. Paljundusmaterjali tuleb hoida eraldi partiidena. Paljundusmaterjali partiid peavad tootja poolt olema tähistatud selliselt, et oleks võimalik erinevaid partiisid kindlaks teha.

6. Paljundusmaterjali turustamisel kehtivad kvaliteedinõuded on järgmised:
1) istikute tüvi peab olema nii sirge, et seda ei oleks vaja pärast puu alalisele kasvukohale istutamist painutada ega tugede abil koolutada;
2) istikute juurestik peab olema hästi arenenud, narmasjuurtega, maapealse osaga tasakaalus ning oluliste vigastusteta;
3) istikute tüved peavad olema vigastusteta. Lubatud on üksnes okste lõikehaavad, millest suuremad peavad olema kaetud õlivärvi või muu haavakaitsevahendiga ning haava paranemise tunnusena peab olema näha haavakoe vallikujuline ring;
4) paljasjuurseid istikuid tohib müüa vaid ilma lehtedeta, st sügisel pärast kasvu lõppemist ja kevadel kuni pungade avanemiseni. Istikud peavad olema kuivamistunnusteta;
5) nõuistik (konteineristik) peab olema hästi juurdunud. Nõu eemaldamisel ei tohi mullapall juurte ümber ära laguneda;
6) istikud peavad olema sordiehtsad.

[RTL 2005, 2, 6 - jõust. 07.01.2005]

 

 

Lisa 3

«Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali kategooriate, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmisega tegelevate laboratooriumide akrediteerimise, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali pakendamise, turustamise ja impordi korra» juurde

 

“Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali kategooriad, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmisega tegelevate laboratooriumide akrediteerimise, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali pakendamise ja   turustamise kord 1 ” lisa 4

(põllumajandusministri  21. juuni 2005. a määruse nr 74 sõnastuses)

 

PUUVILJA- JA MARJAKULTUURIDE LIIKIDELE OHTLIKUKS LOETAVAD TAIMEHAIGUSED JA -KAHJURID

 

1.  Sertifitseerimisele ja kontrollimisele kuuluvate puuvilja- ja marjakultuuride liikide paljundusmaterjalile loetakse ohtlikuks järgmised taimehaigused ja -kahjurid:

 

Jrk. nr

Puuvilja- ja marjakultuuride taimeperekonnad ja liigid

Taimehaigused ja -kahjurid, mida ei tohi taimsel materjalil visuaalsel kontrollil esineda

Maksimaalne esinemise piirmäär (%)

1.

 

2.

3.

4.

5.

 

 

Citrus aurantifolia (Christm.) Swing

Citrus limon L. Burm. f.

Citrus paradisi Macf.

Citrus reticulata Blanco

Citrus sinensis (L.) Osbeck

Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides

 

 

 

- Aleurothrixus floccosus (Mashell)

0

 

 

- Meloidogyne spp.

0

 

 

- Parabemisia myricae (Kuwana)

0

 

 

- Tylenchulus semipenetrans

0

 

 

Seened

 

 

 

- Phytophthora spp.

0

 

 

Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti

- Citrus leaf rugose

- haigused, mis tekitavad noortel lehtedel psoroosisarnaseid sümptomeid, nagu Psorosis, Ring spot, Cristacortis, Impietratura, Concave gum

- Infectious variegation

- Viroidid, nagu Exocortis, Cachexia-Xyloporosis

 

kõik 2

6.

Corylus avellana

Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides

 

 

 

- Epidiaspis leperii

0

 

 

- Eriophis avellanae

0,5

 

 

- Pseudaulacaspis pentagona

0

 

 

- Quadraspidiotus perniciosus

0

 

 

Bakterid

 

 

 

- Agrobacterium tumefaciens

2

 

 

- Xanthomonas campestris pv . c orylina

2

 

 

Seened

 

 

 

- Armillariella mellea

0

 

 

- Chondrostereum purpureum

1

 

 

- Nectria galligena

 

1

 

 

- Phyllactinia guttata

1

 

 

- Verticillium spp.

Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti

2

 

 

- Apple mosaic virus

2

 

 

- Hazel maculatura lineare MLO

0,5

7.

Cydonia Miller

Pyrus communis

Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides

 

 

 

- Anarsia lineatella

0

 

 

- Eriosoma lanigerum

2

 

 

Kilptäid, eriti

 

 

 

- Epidiaspis leperii

0

 

 

- Pseudaulacaspis pentagona,

0

 

 

- Quadraspidiotus perniciosus

0

 

 

Bakterid

 

 

 

- Agrobacterium tumefaciens

2

 

 

- Pseudomonas syringae pv. syringae

2

 

 

Seened

 

 

 

- Armillariella mellea

0

 

 

- Chondrostereum purpureum

1

 

 

- Nectria galligena

1

 

 

- Phytophthora spp.

0,5

 

 

- Rosellinia necatrix

0

 

 

- Verticillium spp.

2

 

 

Viirused ja viirusesarnased organismid

kõik

0,5

8.

Fragaria x ananassa Duch.

Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides

 

 

 

- Aphelenchoides spp.

0,5

 

 

- Ditylenchus dipsaci

0,5

 

 

- Tarsonemidae

0,5

 

 

Seened

 

 

 

- Phytophthora cactorum

0,5

 

 

- Verticillium spp.

2

 

 

Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti

- Strawberry green petal MLO

0,5

9.

Juglans regia L.

Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides

 

 

 

Kilptäid, eriti

 

 

 

- Epidiaspis leperii           

0

 

 

- Pseudaulacaspis pentagona                   

0

 

 

- Quadraspidiotus perniciosus

0

 

 

Bakterid

 

 

 

- Agrobacterium tumefaciens

2

 

 

- Xanthomonas campestrispv juglandi

2

 

 

Seened

 

 

 

- Armillariella mellea

0

 

 

- Chondrostereum purpureum

1

 

 

- Nectria galligena

 

1

 

 

- Phytophthora spp.  

2

 

 

Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti

- Cherry leaf roll virus

0,5

10.

Malus Miller

Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides

 

 

 

- Anarsia lineatella

0

 

 

- Eriosoma lanigerum

2

 

 

Kilptäid, eriti

 

 

 

- Epidiaspis leperii           

0

 

 

- Pseudaulacaspis pentagona                         

0

 

 

- Quadraspidiotus perniciosus

0

 

 

Bakterid

 

 

 

- Agrobacterium tumefaciens

2

 

 

- Pseudomonas syringae pv. syringae

2

 

 

Seened

 

 

 

- Armillariella mellea

0

 

 

- Chondrostereum purpureum

1

 

 

- Nectria galligena

1

 

 

- Phytophthora cactorum

0,5

 

 

- Rosellinia necatrix

0

 

 

- Venturia spp.

2

 

 

- Verticillium spp.

2

 

 

Viirused ja viirusesarnased organismid

kõik

0,5

11.

Olea europea

Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides

 

 

 

- Eusophera pinguis

0

 

 

- Meloidogyne spp.

0

 

 

- Saissetia oleae

0

 

 

Bakterid

 

 

 

- Pseudomonas syringae pv.  savastanoi

2

 

 

Seened

 

 

 

- Verticillium dahliae

2

 

 

Viirused ja viirusesarnased organismid

kõik

2

12.

Pistacia vera

Seened

 

 

 

- Verticillium spp.

2

 

 

Viirused ja viirusesarnased organismid

kõik

2

13.

14.

Prunus domestica L.

Prunus salicina

Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides

 

 

 

- Aculops fockeui

0

 

 

- Capnodis tenebrionis

0

 

 

- Eriophyes similis

0

 

 

- Meloidogyne spp.

0

 

 

Kilptäid, eriti

 

 

 

- Epidiaspis leperii         

0

 

 

- Pseudaulacaspis pentagona                        

0

 

 

- Quadraspidiotus perniciosus

0

 

 

Bakterid

 

 

 

- Agrobacterium tumefaciens

2

 

 

- Pseudomonas syringae pv.  mors-prunorum

0,5

 

 

- Pseudomonas syringae pv.  syringae

0,5

 

 

Seened

 

 

 

- Armillariella mellea

0

 

 

- Chondrostereum purpureum

1

 

 

- Nectria galligena

1

 

 

- Rosellinia necatrix

0

 

 

- Verticillium spp.

2

 

 

Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti

- Prune dwarf virus

- Prunus necrotic ringspot virus

kõik 0,5

15.

16.

17.

Prunus armeniaca L. Prunus amygdalus Batsch

Prunus persica (L.) Batsch

Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides

 

 

 

- Anarsia lineatella

0

 

 

- Capnodis tenebrionis

0

 

 

- Meloidogyne spp

0

 

 

Kilptäid, eriti

 

 

 

- Epidiaspis leperii,          

0

 

 

- Pseudaulacaspis pentagona,                          

0

 

 

- Quadraspidiotus perniciosus

0

 

 

Bakterid

 

 

 

- Agrobacterium tumefaciens

2

 

 

- Pseudomonas syringae pv.  mors-prunorum

0,5

 

 

- Pseudomonas syringae pv.  syringae

0,5

 

 

Seened

 

 

 

- Armillariella mellea

0

 

 

- Chondrostereum purpureum

1

 

 

- Nectria galligena

1

 

 

- Rosellinia necatrix

0

 

 

- Taphrina deformans

0

 

 

- Verticilliumspp.

2

 

 

Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti

- Prune dwarf virus

- Prunus necrotic ringspot virus

kõik 0,5

18.

19.

Prunus avium L.

Prunus cerasus

Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides

 

 

 

- Capnodis tenebrionis

0

 

 

- Meloidogyne spp.

0

 

 

Kilptäid, eriti

 

 

 

- Epidiaspis leperii

0

 

 

- Pseudaulacaspis pentagona

0

 

 

- Quadraspidiotus perniciosus

0

 

 

Bakterid

 

 

 

- Agrobacterium tumefaciens

2

 

 

- Pseudomonas syringae pv.  mors-prunorum

0,5

 

 

- Pseudomonas syringae pv.  syringae

0,5

 

 

Seened

 

 

 

- Armillariella mellea

0

 

 

- Chondrostereum purpureum

1

 

 

- Nectria galligena

1

 

 

- Rosellinia necatrix

0

 

 

- Verticillium spp.

2

 

 

Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti

- Prune dwarf virus

- Prunus necrotic ringspot virus

kõik 0,5

20.

Ribes

Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides

 

 

 

- Aphelenchoidesspp.

0,5

 

 

- Cecidophyopsis ribis

1

 

 

Bakterid

 

 

 

- Agrobacterium tumefaciens

2

 

 

Seened

 

 

 

- Armillariella mellea

0

 

 

- Nectria galligena

1

 

 

- Rosellinia necatrix

0

 

 

- Verticillium spp.

2

 

 

Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti

 

 

 

- Black currant reversion

0,1

 

 

- Black currant infectious variegation agent

0,5

21.

Rubus

Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides

 

 

 

- Aceria essigi

0,5

 

 

Bakterid

 

 

 

- Agrobacterium rhizogenes

2

 

 

- Agrobacterium tumefaciens

2

 

 

- Rhodococcus fascians

2

 

 

Seened

 

 

 

- Armillariella mellea

0

 

 

- Didymella applanata

2

 

 

- Peronospora rubi

2

 

 

- Phytophthora fragariae var.  rubi

0

 

 

- Verticillium spp.

2

 

 

Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti

 

 

 

- Raspberry bushy dwarf virus

0,5

 

 

 - Raspberry leaf curl virus

0,5

 

2.  Muude puuvilja- ja marjakultuuride liikidele loetakse ohtlikuks järgmised taimehaigused ja -kahjurid:

Jrk. nr

Puuvilja- ja marjakultuuride taimeperekonnad ja liigid

Taimehaigused ja -kahjurid, mida ei tohi taimsel materjalil visuaalsel kontrollil esineda

Maksimaalne esinemise piirmäär

1.

Aronia mitschurinii

Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides

  

 

 

 

- Eriosoma lanigerum

2

 

 

Kilptäid, eriti

 

 

 

- Epidiaspis leperii

0

 

 

- Meloidogyne spp.

0

 

 

Bakterid

 

 

 

- Agrobacterium tumefaciens

2

 

 

Seened

 

 

 

- Armillariella mellea

0

 

 

- Fusarium spp.

2

 

 

- Nectria galligena

1

 

 

Viirused

kõik

0,5

2.

Hippophae rhamnoides L.

Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides

  

 

 

 

- Meloidogyne spp.

0

 

 

Bakterid

 

 

 

- Agrobacterium tumefaciens

2

 

 

Seened

 

 

 

- Stigmina spp.

0

 

 

- Phytophthora spp.

0,5

 

 

- Fusarium spp.

2

 

 

- Verticillium spp.

2

 

 

- Phomopsis spp.

0

 

 

- Cytospora elaeagni

0

 

 

Viirused ja viirusesarnased organismid

kõik

0,5

3.

Lonicera caerulea var.  edulis L. caerulea var.  altaica

Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides

  

 

 

- Aleurodes lonicerae

0

 

 

- Phytomyza aprilina

0

 

 

- Kilptäid, eriti Epidiaspis leperii

0

 

 

Bakterid

 

 

 

- Agrobacterium tumefaciens

2

 

 

Seened

 

 

 

- Botryosphaeria obtusa

0

 

 

- Insolibasidium deformans

0

 

 

- Microsphaera lonicerae

2

 

 

- Nectria cinnabarina

1

 

 

Viirused ja viirusesarnased organismid

kõik

0,5

4.

Vaccinium L.

Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides

  

 

 

 

- Contaria vaccinii

0

 

 

Bakterid

 

 

 

- Agrobacterium tumefaciens

2

 

 

Seened

 

 

 

- Armillariella mellea

0

 

 

- Botrytis cinerea

2

 

 

- Exobasidium vaccinii

0

 

 

- Godronia cassandrae

0

 

 

- Phytophthora spp.

0,5

 

 

Viirused ja viirusesarnased organismid

kõik, aga eriti

- Blueberry shoestring sobemovirus

- Blueberry red ringspot caulimovirus

- Blueberry leaf mottle nepovirus

- Blueberry stunt phytoplasma

- Blueberry witches' broom phytoplasma

- Cranberry false blossom phytoplasma

- Blueberry mosaic agent

- Ringspot agent of cranberry

kõik 0,5

[RTL 2005, 77, 1073 – jõust. 14.07.2005]

 

«Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali kategooriate, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmisega tegelevate laboratooriumide akrediteerimise, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali pakendamise, turustamise ja impordi kord»

lisa 5

(põllumajandusministri 24. detsembri 2004. a määruse nr 195 sõnastuses)

TAIMETUNNISTUSE, AMETLIKU ETIKETI JA TOOTEKIRJELDUSE VORMI JA SISU NÕUDED

1. Ametliku etiketi minimaalne suurus on 110 × 67 millimeetrit.

2. Sertifitseeritud puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali ametlikule etiketile m��rgitakse:
1) puuvilja- ja marjakultuuri kategooria;
2) sertifitseerimist teostava asutuse nimi ja liikmesriigi nimi või selle tähis;
3) sõnad «EL nõuded ja standardid»;
4) tootja nimi ja taimetervise registri kande number;
5) ladina ja eesti keeles liigi botaaniline nimetus (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
6) sordinimi ladina tähtedega;
7) pookealuse sordinimi või selle märgistus;
8) puuvilja- ja marjakultuuri paljundusmaterjali partii suurus;
9) tootjariigi nimi;
10) etiketi väljaandmise kuupäev.

3. Tootekirjeldusele märgitakse:
1) paljundusmaterjali liigi nimetus eesti keeles;
2) sordinimi ja pookealuste puhul sordinimi või selle märgistus;
3) paljundusmaterjali kategooria;
4) tootja, pakendaja või turustaja nimi;
5) tootjariigi nimi.

4. Kontrollitud puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootja dokumendile märgitakse:
1) sõnad «EL kvaliteet»;
2) liikmesriigi nimi või selle tähis;
3) kontrollimist teostava asutuse nimi;
4) taimetervise registri kande number;
5) tootja, pakendaja või turustaja nimi;
6) puuvilja- ja marjakultuuri paljundusmaterjali partii number;
7) väljaandmise kuupäev;
8) ladina ja eesti keeles liigi botaaniline nimetus (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
9) sordinimi ja pookealuste puhul sordinimi või selle märgistus;
10) puuvilja- ja marjakultuuri paljundusmaterjali partii suurus;
11) kategooria;
12) imporditud puuvilja- ja marjakultuuri paljundusmaterjali korral päritoluriigi nimi.

5. Puuvilja- ja marjakultuuri paljundusmaterjali taimetunnistuse vormi ja sisu nõuded on järgmised:

Taimetoodangu Inspektsioon

Teaduse 2, SAKU

75501 HARJUMAA

Tel/faks 627 1630

 

PUUVILJA- JA MARJAKULTUURI PALJUNDUSMATERJALI
TAIMETUNNISTUS

partii nr

 

TOOTJA NIMI:

Taimetervise registri kande number:

Aadress:

Telefon:

e-posti aadress:

 

 

Liik:

Kategooria

Sort:

Pookealus:

Partii suurus, tk:

Tootjariik:

_________________________________________________________________________
Märkused:
_________________________________________________________________________

Taimetunnistus kehtib kuni:

 

Väljaandmise kuupäev:        Väljaandja ees- ja perekonnanimi, allkiri:

 

 

 [RTL 2005, 2, 6 - jõust. 07.01.2005]

  

 

 

 

Põllumajandusministri 30. aprilli 1999. a määruse nr 18 «Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali kategooriate, puuvilja- ja marjakultuuride paljundamismaterjali tootmisega tegelevate laboratooriumide akrediteerimise, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali pakendamise, turustamise ja impordi kord»
lisa 6 (Põllumajandusministri 7. märtsi 2003. a määruse nr 25 ««Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali kategooriate, puuvilja- ja marjakultuuride paljundamismaterjali tootmisega tegelevate laboratooriumide akrediteerimise, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali pakendamise, turustamise ja impordi kord» muutmine» sõnastuses)

NÕUDED SERTIFITSEERITUD MAASIKA PALJUNDUSMATERJALILE

1. Sertifitseeritud maasika paljundusmaterjal on nõuetele vastav, kui see on toodetud tootmisüksuses:
1) kus eelneval kahel aastal ei ole maasikat kasvatatud;
2) mis on vaba umbrohtudest ja taimekahjustajatest ning mille ümber on vähemalt kolme meetri laiune umbrohuvaba ala;
3) kus muld on vaba taimekahjustajast kartuli-kiduuss ja viirusi levitavatest nematoodidest. Selle kindlakstegemiseks võetakse järelevalveametniku poolt mullaproove Taimetoodangu Inspektsiooni inspektori poolt kartuli-kiduussi ja viirusi levitavate nematoodide nagu Xiphinema diversicaudatum, Xiphinema americanum, Xiphinema elongatus, Longidorus macrosoma, Longidorus attenuatus ja Longidorus diadecturus määramiseks;
4) mis on vaba taimekahjustajast maasika-fütoftoroos (Phytophtora spp.);
5) kus kasvuhoonet ja selles olevaid lavasid on vähemalt kord aastas puhastatud ja desinfitseeritud. Kasvuhoone taimelavad on uued või desinfitseeritud ja ei puutu kokku kasvuhoone aluspinnasega;
6) kus ei kasvatata Fragaria perekonda kuuluvaid taimi, mis ei pärine supereliit-, eliit- või sertifitseeritud taimedest. Tootmisüksuses ei tohi esineda ka muid taimi, mis kujutavad saastumisohtu sertifitseeritud maasika paljundusmaterjali taimedele;
7) kus maasika emataimed ja sertifitseeritud taimed on vabad ohtlike taimekahjustajate nimekirjas olevatest ning paljundusmaterjalile ohtlikest taimekahjustajatest. Samuti on need vabad lehetäilastest ( Aphididae) ja punasest kedriklestast (Tetranychus urticae) ning teistest taimekahjustajatest määral, mis vähendab paljundusmaterjali kvaliteeti ja müügikõlblikkust;
8) kus on läbi viidud umbrohutõrje.

2. Nõuetele vastava sertifitseeritud maasika paljundusmaterjali tootja on selle nõuetekohasuse tõendamiseks kohustatud pidama kirjalikku arvestust tootmises olevate taimede liigi, sordi, päritolu, koguse ning ostu ja müügi andmete, samuti taimede ümberistutamise ning taimekahjustajate esinemise kohta. Arvestust ja sellega seotud dokumente peab tootja säilitama vähemalt kuus aastat.

3. Sertifitseeritud maasika paljundusmaterjali tootmisüksuste vahelised vahemaad peavad olema järgmised:

1) vahemaa sertifitseeritud ja sertifitseerimata maasikataimede paljundusmaterjalide tootmisüksuste vahel peab olema vähemalt 50 meetrit;

2) vahemaa eri sortide maasikataimede sertifitseeritud paljundusmaterjali tootmisüksuste vahel peab olema vähemalt 3 meetrit;

3) vahemaa sertifitseeritud maasika paljundusmaterjali emataimede tootmisüksuse ja marjade tootmiseks kasutatava tootmisüksuse vahel peab olema vähemalt 200 meetrit.

4. Sertifitseeritud maasika paljundusmaterjali emataim on nõuetele vastav, kui see on toodetud tootmisüksuses:

1) kus tootja kasutab sertifitseeritud maasika paljundusmaterjali emataimede kasvatamisel selliseid taimekasvatusvõtteid, mis välistavad nende õitsemise;
2) mille supereliit- ja eliitpaljundusmaterjali emataimed hävitatakse hiljemalt kolmandal aastal pärast tütartaimede toodangu koristamist, sertifitseeritud paljundusmaterjali emataimed hävitatakse teisel aastal pärast tütartaimede toodangu koristamist.

5. Nõuetele vastava sertifitseeritud maasika paljundusmaterjali sordipuhtuse tagamiseks tuleb sordile mitteomaste tunnustega taimed kasvuaegselt eemaldada. Samuti tuleb kasvuaegselt eemaldada eliittaimede mikropaljundamisel esinevad geneetiliselt muundunud, eelkõige valge-rohelisekirjud ja põõsastuvad, saaki mitteandvad taimed.

[RTL 2003, 36, 527 – jõust. 21.03.2003]

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json