Teksti suurus:

Autoriõiguse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.01.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 1, 1

Autoriõiguse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 08.12.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. detsembri 2005. a otsusega nr 957

Autoriõiguse seaduses (RT 1992, 49, 615; RT I 2005, 39, 308) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 13 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad «välja arvatud käesoleva paragrahvi 6. lõikes sätestatud juhud» sõnadega «välja arvatud käesoleva seaduse §-s 133 sätestatud juhud».

§ 2. Paragrahvi 133:

1) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tasu teose koopia laenutamise eest raamatukogudest»;

2) lõikes 1 asendatakse sõnad «avalikest raamatukogudest» sõnaga «raamatukogudest»;

3) lõikes 2 asendatakse sõnad «avalikes raamatukogudes» sõnaga «rahvaraamatukogudes»;

4) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Tasu makstakse kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse alusel.»;

5) lõike 6 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

6) lõiget 6 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) avalduses esitatavate andmete loetelu;»;

7) lõikes 7 asendatakse sõnad «avalikelt raamatukogudelt» sõnaga «rahvaraamatukogudelt».

§ 3. Paragrahv 27 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 27. Tasu audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise kasutamise eest isiklikeks vajadusteks

(1) Käesoleva seaduse §-s 26 nimetatud tasu maksavad salvestusseadmete ja salvestuskandjate tootja, importija, müüja, isik, kes toob salvestusseadmeid ja -kandjaid Euroopa Ühenduse tolliterritooriumilt EÜ Nõukogu määruse 2913/92/EMÜ ühenduse tolliseadustiku kehtestamine (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1–50) mõistes Eestisse.

(2) Müüja maksab tasu juhul, kui tootja, importija või isik, kes toob salvestusseadmeid ja -kandjaid Euroopa Ühenduse tolliterritooriumilt Eestisse, ei ole tasu maksnud.

(3) Müüjal on õigus tasu tagasi nõuda tootjalt, importijalt ja isikult, kes toob salvestusseadmeid ja -kandjaid Euroopa Ühenduse tolliterritooriumilt Eestisse.

(4) Füüsilised isikud maksavad tasu juhul, kui salvestusseadmete ja -kandjate import või Euroopa Ühenduse tolliterritooriumilt Eestisse toomine toimub kaubanduslikul eesmärgil.

(5) Tasu makstakse tagasi salvestusseadmetelt ja -kandjatelt:
1) mis tehniliste omaduste tõttu ei võimalda audiovisuaalseid teoseid ja teoste helisalvestisi reprodutseerida üksikute koopiatena;
2) mis on eksporditud või Eestist Euroopa Ühenduse tolliterritooriumile viidud;
3) mida kasutatakse ettevõtja põhikirjalise tegevuse raames;
4) mida kasutatakse tegevusel, mille puhul salvestaja põhitegevuse tulemus eeldab vaheetapina audio- või videosalvestise valmistamist;
5) mis on mõeldud salvestustegevuseks haridus- ja teadusasutuste poolt õppe- ja teaduslikel eesmärkidel;
6) mida kasutatakse salvestiste tegemiseks puuetega inimestele.

(6) Kollektiivse esindamise organisatsioon tagastab tasu käesoleva paragrahvi 5. lõikes nimetatud isikutele kuue kuu jooksul, alates vastava kirjaliku taotluse esitamisest.

(7) Tasu suurus on:
1) salvestusseadmete puhul kolm protsenti kauba väärtusest;
2) salvestuskandjate puhul kaheksa protsenti kauba väärtusest.

(8) Tasu jaotatakse autorite, teoste esitajate ja fonogrammitootjate vahel, lähtudes teoste ja fonogrammide kasutamisest.

(9) Tasu jagatakse jaotuskava alusel, mille väljatöötamiseks kinnitab kultuuriminister igal aastal komisjoni, kuhu proportsionaalselt kuuluvad autoreid, esitajaid ja fonogrammitootjaid esindavad kollektiivse esindamise organisatsioonid ning üks Kultuuriministeeriumi esindaja.

(10) Tasu võib maksta ka organisatsioonidele muusika- ja filmikultuuri arendamiseks ning koolitus- ja teadusprogrammide finantseerimiseks või kasutamiseks muudel analoogsetel eesmärkidel, kuid mitte üle kümne protsendi jaotamisele kuuluvast tasust.

(11) Kultuuriminister kinnitab hiljemalt kolm kuud pärast eelarveaasta lõppu jaotuskava, olles selle eelnevalt kooskõlastanud autorite, esitajate ja fonogrammitootjate esindajatega.

(12) Tasu kogujaks kinnitab kultuuriminister kollektiivse esindamise organisatsiooni, kellel on õigus kogutud tasust maha arvata tasu kogumise ja maksmisega seotud kulutused. Tasu koguja esitab Kultuuriministeeriumile tasu kogumise, maksmise ning tehtud mahaarvestuste kohta kirjalikus vormis aruande iga aasta 31. jaanuariks.

(13) Tasu kogujaks määratud kollektiivse esindamise organisatsioonil on õigus saada tolli- ja statistikaorganisatsioonidelt, tootja- ja impordiorganisatsioonidelt ning müüjatelt vajalikke andmeid. Esitatud andmed on konfidentsiaalsed ning tasu kogujal on õigus neid kasutada või avaldada ainult seoses tasu kogumisega.

(14) Vabariigi Valitsus kehtestab määrusega:
1) audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks kasutamise kompenseerimiseks tasu võtmise ja maksmise alused ja korra ning salvestusseadmete ja -kandjate loetelu;
2) käesoleva paragrahvi 10. lõikes nimetatud tasu taotlemise korra.»

§ 4. Paragrahvi 86 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Karistusseadustiku § 83 kohaselt konfiskeeritud arvutisüsteem antakse üle Haridus- ja Teadusministeeriumile.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json