ERAÕIGUSÄriühingud

Teksti suurus:

Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 «Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta» rakendamise seadus (lühend - SCEPS)

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.08.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.11.2012
Avaldamismärge:RT I 2005, 71, 543

Välja kuulutanud
Vabariigi President
21.12.2005 otsus nr 959

Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 «Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta» rakendamise seadus

Vastu võetud 14.12.2005

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Euroopa ühistule kohaldatavad sätted

  (1) Käesolev seadus reguleerib Eestis asuva Euroopa ühistu (Societas Cooperativa Europaea, edaspidi SCE) õiguslikku seisundit niivõrd, kuivõrd seda ei ole reguleeritud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1435/2003 «Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta» (ELT L 207, 18.08.2003, lk 1–24) (edaspidi määrus).

  (2) SCE suhtes kohaldatakse käesolevat seadust ja muid riigisiseseid õigusakte, kui määruse järgi tuleb lähtuda riigisisesest õigusest või kui määrus annab võimaluse reguleerida teatavaid valdkondi riigisisese õiguse alusel.

§ 2.  SCE äriregistrisse kandmine

  SCE kantakse äriregistrisse vastavalt äriseadustikus aktsiaseltsi äriregistrisse kandmise kohta sätestatule.

§ 3.  Pädevus

  (1) Määruse artikli 7 lõikes 8 nimetatud kohustus on registripidajal, kelle tööpiirkonnas on SCE senine asukoht.

  (2) Määruse artikli 29 lõikes 2 nimetatud kohustus on registripidajal, kelle tööpiirkonnas on ühineva või ühendatava tulundusühistu asukoht.

  (3) Määruse artiklis 30 nimetatud kohustused on registripidajal, kelle tööpiirkonnas asub ühendava või ühinemise käigus asutatava SCE kavandatav asukoht.

  (4) Määruse artikli 73 lõikes 5 nimetatud kohustus on kohtul, kes tuvastas määruse artikli 6 rikkumise.

2. peatükk SCE ASUKOHA MUUTMINE 

§ 4.  Asukoha muutmise kava avaldamine

  Juhatus esitab asukoha muutmise kava, mida käsitletakse määruse artikli 7 lõikes 2, äriregistri pidajale ning avaldab väljaandes Ametlikud Teadaanded teate asukoha muutmise kava koostamise kohta. Teates tuleb märkida, et asukoha muutmise kavaga on võimalik tutvuda registriosakonnas ja juhatuse määratud kohas.

§ 5.  Võlausaldajate kaitse asukoha muutmise korral

  (1) Asukoha muutmist kavandava SCE võlausaldajad võivad asukoha muutmise kava avaldamisest arvates kahe kuu jooksul esitada SCE-le oma nõuded tagatise saamiseks.

  (2) SCE peab tagama asukoha muutmise kava avaldamisest arvates kahe kuu jooksul esitatud võlausaldajate nõuded, kui võlausaldajad ei saa nõuda nõuete rahuldamist ja nad põhistavad, et asukoha muutmine võib ohustada nende nõuete täitmist.

§ 6.  Maksu- ja Tolliameti nõusolek SCE asukoha muutmise korral

  (1) Kui SCE asukoht viiakse Eestist üle teise Euroopa Liidu liikmesriiki, ei anna registripidaja määruse artikli 7 lõikes 8 nimetatud tõendit ilma Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse nõusolekuta.

  (2) Nõusoleku saamiseks esitab registripidaja kirjaliku taotluse Maksu- ja Tolliametile.

  (3) Maksu- ja Tolliamet ei või nõusoleku andmisest keelduda, kui tal ei ole nõudeid SCE vastu, samuti siis, kui Maksu- ja Tolliamet peab tõenäoliseks, et nõusoleku küsimise ajal käimasoleva maksuhalduri kontrollimenetluse käigus ei tuvastata maksuseaduste rikkumisi.

  (4) Kui nõusolekut ei ole saadud 20 päeva jooksul pärast taotluse saatmist, loetakse Maksu- ja Tolliamet asukoha muutmisega nõus olevaks.

3. peatükk SCE ASUTAMINE 

1. jagu SCE asutamine ühinemise teel 

§ 7.  Maksu- ja Tolliameti nõusolek SCE asutamise korral ühinemise teel

  (1) Kui SCE asutamisel ühinemise teel osaleb Eesti äriregistrisse kantud tulundusühistu, mis lõpeb seoses SCE asutamisega välisriigis, ei anna registripidaja määruse artikli 29 lõikes 2 sätestatud tõendit ilma Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse nõusolekuta.

  (2) Nõusoleku saamiseks esitab registripidaja kirjaliku taotluse Maksu- ja Tolliametile.

  (3) Maksu- ja Tolliamet ei või nõusoleku andmisest keelduda, kui tal ei ole nõudeid SCE vastu, samuti siis, kui Maksu- ja Tolliamet peab tõenäoliseks, et nõusoleku küsimise ajal käimasoleva maksuhalduri kontrollimenetluse käigus ei tuvastata maksuseaduste rikkumisi.

  (4) Kui nõusolekut ei ole saadud 20 päeva jooksul pärast taotluse saatmist, loetakse Maksu- ja Tolliamet SCE ühinemise teel asutamisega nõus olevaks.

§ 8.  Ühinemise teatavakstegemine

  Määruse artiklis 24 nimetatud andmed ühinevate äriühingute kohta avaldatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded koos äriseadustiku § 399 kohase teatega ühinemise kohta.

2. jagu Tulundusühistu ümberkujundamine SCE-ks 

§ 9.  Ümberkujundamiskava avaldamine

  Vähemalt üks kuu enne tulundusühistu SCE-ks ümberkujundamist otsustavat üldkoosolekut esitab juhatus äriregistri pidajale ümberkujundamiskava ning avaldab väljaandes Ametlikud Teadaanded teate ümberkujundamiskava koostamise kohta. Teates tuleb märkida, et ümberkujundamiskavaga on võimalik tutvuda registriosakonnas ja juhatuse määratud kohas.

4. peatükk SCE ORGANID 

1. jagu Kaheastmeline juhtimissüsteem 

§ 10.  Juhtimisülesannete täitmine nõukogu liikmete poolt

  (1) Nõukogu võib määrata oma liikme määruse artikli 37 lõike 3 kohaselt juhtorgani liikme ülesannetesse varem kindlaksmääratud ajavahemikuks, mis ei või ületada üht aastat.

  (2) Korduv nimetamine või ametiaja pikendamine on lubatud, kui juhatuse liikmena tegutseva nõukogu liikme ametiaeg kokku ei ületa üht aastat.

§ 11.  Tehingud, mille tegemiseks on vajalik nõukogu nõusolek

  Nõukogu võib oma otsusega määrata tehingud, mille tegemiseks on vaja tema nõusolekut.

2. jagu Üheastmeline juhtimissüsteem 

§ 12.  Juhatuse liikmed

  Juhatusel on kolm liiget, kui põhikiri ei näe ette suuremat liikmete arvu.

3. jagu SCE esindamine 

§ 13.  Juhatuse esindusõigus

  SCE võib põhikirjaga anda esindusõiguse ühele juhatuse liikmele või mitmele juhatuse liikmele selliselt, et juhatuse liikmed on õigustatud SCE-d esindama mitmekesi või ühiselt. Kolmandate isikute suhtes kehtib ühine esindus ainult siis, kui see on kantud äriregistrisse.

5. peatükk LÕPETAMINE 

§ 14.  SCE lõpetamine

  (1) Kui Eesti äriregistris registreeritud SCE ei vasta enam määruse artiklis 6 sätestatud nõuetele, annab registripidaja SCE-le tähtaja, mille jooksul SCE peab oma juhatuse tooma üle Eestisse või viima oma registrijärgse asukoha vastavalt määruse artiklile 7 üle teise liikmesriiki. Tähtaeg ei tohi olla lühem kui kaks kuud.

  (2) Kui SCE määratud tähtaja jooksul puudusi ei kõrvalda, võib registripidaja otsustada SCE sundlõpetamise.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 15.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduse (RT I 1997, 80, 1344; 2005, 38, 298) § 42 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

«(7) Euroopa ühistu tulundusühistuks või tulundusühistu Euroopa ühistuks ümberkujundamise äriregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 1000 krooni.»

§ 16.  Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 18. augustil 2006.

  Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json