Teksti suurus:

Ravikindlustuse seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.01.2006
Avaldamismärge:RT I 2005, 71, 546

Ravikindlustuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.12.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. detsembri 2005. a otsusega nr 963

§ 1. Ravikindlustuse seaduses (RT I 2002, 62, 377; 2005, 57, 451) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kui tööandja esitab vajalikud dokumendid pärast eelnimetatud seitsmepäevase tähtaja möödumist, tekib kindlustuskaitse ravikindlustuse andmekogusse kindlustuskaitse algamise kande tegemisest, kuid mitte varem kui tööle või teenistusse asumisest arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel.»;

2) paragrahv 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 10. Registrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja kindlustuskaitse kestus

(1) Käesoleva seaduse § 5 lõikes 3 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekib Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus struktuuriüksuses registreerimisest või äriregistrisse kandmisest arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel. Isiku ravikindlustuse andmekogusse kandmiseks vajalikud andmed on haigekassale kohustatud esitama Maksu- ja Tolliamet seitsme kalendripäeva jooksul, alates Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus struktuuriüksuses registreerimisest või äriregistrisse kandmisest.

(2) Kui ravikindlustuse andmekogusse kindlustuskaitse algamise kande tegemiseks vajalikud andmed esitatakse haigekassale isiku kehtiva kindlustuskaitse ajal, jätkub kindlustuskaitse uuel alusel ilma katkemiseta.

(3) Käesoleva seaduse § 5 lõikes 3 nimetatud isiku kindlustuskaitse lõpeb kahe kuu möödumisel Maksu- ja Tolliametile või äriregistrile ettevõtlusega tegelemise lõpetamise kohta teatise esitamisest. Maksu- ja Tolliamet on kohustatud teatama haigekassale ettevõtlusega tegelemise lõpetamisest kümne kalendripäeva jooksul.

(4) Kindlustuskaitse peatub kahe kuu möödumisel ettevõtluse peatamisest Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele teatamisest. Maksu- ja Tolliamet on kohustatud teatama haigekassale ettevõtlusega tegelemise peatamisest kümne kalendripäeva jooksul.

(5) Pärast peatamist ettevõtluse jätkamisel isiku poolt on Maksu- ja Tolliamet kohustatud esitama haigekassale ettevõtluse peatamise lõpetamise andmed kümne kalendripäeva jooksul. Andmete saamisel jätkub kindlustuskaitse ilma ooteajata.

(6) Käesoleva paragrahvi lõike 4 sätteid ei kohaldata ettevõtluse peatamise korral ajaks, millal kindlustatud isikul oli õigus saada ajutise töövõimetuse hüvitist.»

§ 2. Seaduse jõustumine

(1) Käesoleva seaduse § 1 punkt 1 jõustub 2006. aasta 1. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 2 jõustub 2006. aasta 1. aprillil.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json